Uchwała Nr 31/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
środa, 10 lipca 2013

Uchwała Nr 31/13

XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


z dnia 29 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 

W uchwale Nr 15/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Krajową Radę do dokonania zmian w budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013 i 2014 związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.”

2. po ust.5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Upoważnia się Krajową Radę do zakupu nieruchomości o której mowa w ust.1 za kwotę przewyższającą kwoty określone w ust. 2 i 3, pod warunkiem zapewnienia sfinansowania zakupu w ramach możliwości budżetowych i kredytowych Izby Krajowej na warunkach określonych w uchwale Krajowej Rady.”

§ 2.

 

Zobowiązuje się Krajową Radę do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały na najbliższym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: wtorek, 16 lipca 2013