Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 23/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 23/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 7/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą Nr 24/05 z dnia 18 czerwca 2005 r. oraz uchwałą Nr 37/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 1 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2053” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;

2) w § 2 w ust. 1 po wyrazach „i 5-18” dodaje się wyraz „pozostałych”;
3) w § 3:
a) w pkt 6 po wyrazie „dyscyplinarnego” dodaje się wyrazy „i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej”, a po wyrazie „odpowiedzialności” – wyrazy „dyscyplinarnej i”;
b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) wyjaśnia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych.”;

4) w § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członkowie okręgowej komisji kwalifikacyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz z wykonywaniem czynności w komisji na zasadach określonych przez Krajową Radę Izby.”;

5) w § 5 po ust.8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9.    Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej komisji kwalifikacyjnej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczącemu komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym okręgowym zjeździe izby.
10.    Udział członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.”;
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Przewodniczący komisji kieruje pracami okręgowej komisji kwalifikacyjnej, a w szczególności:
    1) zwołuje posiedzenia komisji kwalifikacyjnej,
    2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków,
    3) proponuje porządek dzienny obrad,
    4) organizuje prace komisji w zakresie postępowania kwalifikacyjnego oraz określa sposób rejestracji dokumentów potwierdzających odbycie praktyk zawodowych,
    5) przydziela sprawy do załatwienia członkom komisji,
    6) organizuje prace związane z przeprowadzeniem egzaminów na uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami określonymi przez Krajową Radę Izby i Krajową Komisję Kwalifikacyjną w odpowiednich regulaminach,
    7) przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
    8) ustala osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru osób, którym komisja nadała uprawnienia budowlane,
    9) dokonuje analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
    10) podpisuje korespondencje okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
     11) składa sprawozdanie z działalności komisji kwalifikacyjnej okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
    12) może uczestniczyć, na zaproszenie, z głosem doradczym, w posiedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
    13) może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium,
14) reprezentuje okręgową komisję kwalifikacyjną na zewnątrz.”;
7) w § 8:
    a) dotychczasowy ust. 2a staje się ust. 3,
    b) dotychczasowy ust 3 staje się ust. 4;
8) W § 11 w ust.2 skreśla się wyraz „rady”;
9) po § 11 dodaje się § 12 w brzmieniu:
„§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Kodeksie postępowania administracyjnego.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa