Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 22/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 22/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 13/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 31/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. oraz nr 36/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 1 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;
2)    w § 2 w w ust.1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „roczne i kadencyjne”;
3)    w § 3:
a)     w ust. 1 po wyrazach „i 4-6” dodaje się wyraz „pozostałych”,
b)    ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4.Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;
4)    w § 4:
a)    w ust.2 po wyrazach „rewizyjnej albo” dodaje się wyrazy „na wniosek”,
b)    w ust.5 w zdaniu drugim dodaje się wyrazy „i przesłany wraz z uchwałami do Krajowej Komisji Rewizyjnej”;
5)    w § 5 w ust.2 pkt 4 wyrazy „na nich” zastępuje się wyrazem „im”;
6)    w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2.Protokół z kontroli obejmujący wnioski i zalecenia oraz uchwały okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu okręgowej rady oraz przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej.”;
7)    § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa