Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 19/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008

Uchwała Nr 19/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz.42  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą nr 8/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2)    ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
3)    Sądzie – należy przez to rozumieć Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”;

3) w § 3:
a) w ust.1 skreśla się wyrazy „Krajowy” oraz „Dyscyplinarny” oraz po wyrazach „i 11-16” dodaje się wyraz „pozostałych”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Członkowie Sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;

4) w § 4:
 a) z zdaniu wprowadzającym skreśla się wyrazy „Krajowy” oraz „Dyscyplinarny”,
 b) w pkt 1 przed wyrazem „rozpatruje” dodaje się wyrazy „jako organ wyższego stopnia”;

5) w § 5 skreśla się wyrazy „Krajowy” oraz „Dyscyplinarny”;

6) w § 7 skreśla się wyrazy „Krajowego” oraz „Dyscyplinarnego”;

7) w § 9 skreśla się wyrazy „Krajowego” oraz „Dyscyplinarnego”;

8) w § 10:
a) w ust.1 skreśla się wyrazy „Krajowego” oraz „Dyscyplinarnego”,
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2.Wydatki związane z działalnością Sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem przed Sądem pokrywane są z budżetu Krajowej Izby.”;

9) w § 11 skreśla się wyrazy „Krajowego” oraz „Dyscyplinarnego” oraz występujący po wyrazie „opinii” wyraz „Krajowego” oraz wyraz „Dyscyplinarnego”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa