Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 18/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008
Uchwała Nr 18/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 6/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr 28 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 23/05 z dnia 18 czerwca 2005 r. oraz uchwałą nr 34/06 z dnia 24 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 fragment „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2053” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami),
2)    ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
3)   Komisji Kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Kwalifikacyjną,
4)    przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu i członkach – należy przez to rozumieć osoby tworzące Krajową Komisję Kwalifikacyjną, pełniące w niej określone funkcje,
5)    Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.”;

3) w § 3:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajową” oraz po wyrazach „i 8-16” dodaje się wyraz „pozostałych”,
    b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Krajowa”;

4) w § 4:
    a) w ust.1
        - w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowa”,
        - w pkt 1 po wyrazie „dotyczących” dodaje się wyrazy „wyjaśnienia decyzji co do treści”,
- w pkt 5 po wyrazie „Dyscyplinarnego” dodaje się wyrazy „oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej”, a po wyrazie „odpowiedzialności” – wyrazy „dyscyplinarnej i”,
- pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przygotowuje projekty uchwał określonych w odrębnych przepisach i kieruje do rozpatrzenia i uchwalenia przez właściwe organy. Właściwe organy decydują o ostatecznym kształcie uchwał, których projekty przygotowała Komisja Kwalifikacyjna”,
- po pkt 8 dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:
„9) orzeka w drodze decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w razie nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego”,
    b) w ust.2 skreśla się wyraz „Krajowa”,
    c) w ust.3 skreśla się wyraz „Krajowej”,
d) w ust. 4 skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Krajową”, a po wyrazie „nadawania” dodaje się wyrazy „i pozbawiania”;

5) w § 5:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowej”,
b) w ust. 2 skreśla się wyraz „Krajowa” i wyraz „Komisji” oraz dodaje się zdanie drugie i trzecie w następującym brzmieniu:
„Do kompetencji Prezydium należy:
        1) wykonywanie uchwał Komisji Kwalifikacyjnej,
        2) przygotowywanie projektów uchwał i planów działania,
        3) powoływanie zespołów o charakterze doraźnym,
    4) podejmowanie między posiedzeniami Komisji uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
    Uchwały Prezydium podjęte w zakresie jego działania mają czasowo moc uchwał Komisji Kwalifikacyjnej i są przedstawiane do zatwierdzenia Komisji na jej najbliższym posiedzeniu.”,
    c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz z wykonywaniem czynności w Komisji na zasadach określonych przez Krajową Radę Izby.”;

6) w § 6:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowa” oraz wyraz „Krajowej”,
    b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:
    „9. Jeżeli członek Komisji Kwalifikacyjnej nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej może na najbliższym Krajowym Zjeździe zgłosić wniosek o jego odwołanie.”,
    c) po ust. 9 dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:
    „10. Udział członków Komisji Kwalifikacyjnej w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.”;

7) w § 7:
    a) w ust. 1:
- w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowej” oraz wyraz „Kwalifikacyjnej”, a po pierwszym wyrazie „Komisji”  dodaje się wyraz „Kwalifikacyjnej”,
- w pkt 4 skreśla się wyraz „Krajowej”,
    b) w ust. 4 skreśla się wyraz „Krajową”;

8) w § 8 w ust 3:
    a) w zdaniu wprowadzającym skreśla się wyraz „Krajowej”,
    b) w pkt 1 skreśla się wyraz „Krajowej”;

9) w § 9:
    a) w ust. 1 skreśla się wyraz „Krajowa”,
    b) w ust. 2 skreśla się dwukrotnie wyraz „Krajową”,
    c) dotychczasowy ust. 2a staje się ust. 3,
    d) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4,
    e) dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 5,
    f) dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6,
    g) w ust. 6 skreśla się wyraz „Krajową”,
    h) dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7,
    i) w ust. 7 skreśla się wyraz „Krajowa”,
    j) po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:
    „8. Komisja Kwalifikacyjna lub powoływane spośród jej członków zespoły wykonuje czynności kontrolne w stosunku do działalności okręgowych komisji kwalifikacyjnych.”;

10) w § 10 w ust.2 wyraz „zastępców” zastępuje się wyrazem „wiceprzewodniczących”;

11) w § 12:
a) w ust. 1 skreśla się pierwszy wyraz „Krajowej”,
b) w ust.2 wyrazy „w ramach” zastępuje się wyrazem „z”;

12) po § 12 dodaje się § 13 w brzmieniu:
„13. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa