Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 20/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2008 r. PDF Drukuj Email
czwartek, 10 lipca 2008

Uchwała Nr 20/08
 
VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42  z późn. zm.)   uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 10/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 29/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. oraz uchwałą Nr 21/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) w ust. 2 wyrazy „Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221” zastępuje się wyrazami „z późniejszymi zmianami”,
b) skreśla się ust. 4;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami),
2)    ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami),
3)    Rzeczniku – należy przez to rozumieć Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. 1.     Rzecznika w liczbie od 1 do 6 wybiera Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.
2.     Rzecznik nie pełniący funkcji koordynatora przez ostatnie dwie kolejne kadencje wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.
3.     Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
4.     W uzasadnionych wypadkach Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do Zjazdu o odwołanie Rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4. Rzecznik:
1)     jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków organów Krajowej Izby,
2)    jest organem wyższego stopnia w stosunku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
3)     składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego  w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do właściwego sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa,
4)     sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
5)     składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdania ze swojej działalności.”;

5) w  § 5:
a) w ust. 1 skreśla się:
    - wyrazy „dyscyplinarne i”,
    - wyrazy „architektów, inżynierów budownictwa”,
        - wyrazy „z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
                a) stron i obrońców,
                b) postępowania wyjaśniającego,
                c) postępowania odwoławczego,
                d) wykonania orzeczeń,
                e) wznowienia postępowania,
                f) kosztów postępowania”,
    b) w ust. 3 skreśla się wyraz „rozporządzenia”, a wyraz „którym” zastępuje wyrazem „których”,
    c) w ust. 4 skreśla się skrót „ww.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie”
„§ 6. Podział zadań pomiędzy Rzecznikami ustalają rzecznicy.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

8) w § 8”
a) w ust.1 skreśla się wyrazy „Krajowego” oraz „Odpowiedzialności Zawodowej”,
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki związane z działalnością Rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przez Rzecznika pokrywane są z budżetu Krajowej Izby.”;

9) w § 9 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „Krajowego” oraz „Odpowiedzialności Zawodowej”;

10) po § 9 dodaje się § 10 w brzmieniu:
„§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2008
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa