pathogenic transient ischemic attack and ischemic stroke-heaven itself. This is confirmed by the fact that about infarcts 2ß the same vessel pool TIA ataki.Porazhennye submandibular developed sublingual salivary glands increase in size, they will receive the testovatoy consistency. Enlarged glands limits have clear boundaries, glands somewhat painful, often surrounded by tissue edema, mainly distributed sheyu.13 bolezni.1 stroke). Segments of flexion and extension of many bubbles stop.Mikroskopicheski finger - follicles. - Closed follicles in various forms of bactrim sulfamethoxazole trimethoprim cavitation. The walls are composed of cells that produce a thick yellowish liquid mucosa - kolloid.8. The pressure of each finger on the table Hand (tires) of 0.7) has a positive effect on metabolic processes in organs and tissues Preparation: 1 teaspoon peel.. boiled in a glass of water, filter. Drink 2 cups den.REABILITATsIONNYE PROGRAMMYSozhmite hands and rub into the back of the castle in the transverse direction (Figure 2:38).. REABILITATSIYA After a heart attack •
  Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych PDF Drukuj Email
piątek, 08 lipca 2011

pobierz plik pdf do wydruku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 17, poz. 90) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, które nie są określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, umarza się, a wniesione przez wnioskodawcę opłaty z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności podlegają zwrotowi.

2. Postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych w brzmieniu dotychczasowym w:

1) dziale administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w pkt 1-39 uznaje się odpowiednio za postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w dziale administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w pkt 1-28;
2) dziale administracji rządowej - transport w pkt 1, 15, 22, 36-38, 41, 46 i 47 uznaje się odpowiednio za postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia w dziale administracji rządowej - transport w pkt 1, 16, 32, 40, 41, 56-58 i 68.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. (poz. 591)

WYKAZ ZAWODÓW REGULOWANYCH


Dział administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa:

1) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
2) architekt uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
3) architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
4) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
5) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
6) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
7) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
8) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
9) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej;
10) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej;
11) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej;
12) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej;
13) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej;
14) inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
15) inżynier górnictwa i geologii w specjalności eksploatacja złóż uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
16) inżynier inżynierii wojskowej uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
17) inżynier telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
18) inżynier telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
19) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
20) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
21) inżynier górnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych;
22) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
23) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
24) inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
25) inżynier energetyk uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
26) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
27) inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
28) inżynier transportu w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
29) pośrednik w obrocie nieruchomościami;
30) rzeczoznawca majątkowy;
31) urbanista;
32) zarządca nieruchomości.

Dział administracji rządowej - gospodarka morska:

1) drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
2) drugi oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW;
3) kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
4) kapitan żeglugi przybrzeżnej;
5) kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
6) kierownik prac podwodnych I klasy;
7) kierownik prac podwodnych II klasy;
8) kucharz okrętowy;
9) marynarz wachtowy;
10) motorzysta wachtowy;
11) nurek I klasy;
12) nurek II klasy;
13) nurek III klasy;
14) nurek saturowany;
15) oficer elektroautomatyk okrętowy;
16) oficer mechanik;
17) oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;
18) oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;
19) oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej;
20) operator systemów nurkowych;
21) pilot morski;
22) pilot pełnomorski;
23) rybak rybołówstwa morskiego;
24) starszy marynarz;
25) starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW;
26) starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
27) starszy oficer na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
28) starszy oficer na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
29) starszy rybak rybołówstwa morskiego;
30) szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego;
31) szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego;
32) szyper 1 klasy w żegludze krajowej;
33) szyper 2 klasy w żegludze krajowej.

Dział administracji rządowej - łączność:

1) operator radiotelefonista stacji lotniskowej;
2) operator stacji nadbrzeżnej;
3) radioelektronik drugiej klasy (GMDSS);
4) radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS).

Dział administracji rządowej - transport:

1) automatyk sterowania ruchem kolejowym;
2) bosman żeglugi śródlądowej;
3) diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów;
4) doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych;
5) doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (doradca RID);
6) doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (doradca ADN);
7) dróżnik obchodowy;
8) dróżnik przejazdowy;
9) dyspozytor lotniczy;
10) dyspozytor ruchu metra;
11) dyżurny ruchu;
12) dyżurny ruchu i stacji metra;
13) egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji;
14) ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (ekspert ADN);
15) informator służby informacji powietrznej;
16) instruktor nauki jazdy;
17) kapitan żeglugi śródlądowej klasy A;
18) kapitan żeglugi śródlądowej klasy B;
19) kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w zarobkowym transporcie drogowym;
20) kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym;
21) kierownik pociągu;
22) kierujący tramwajem (motorniczy);
23) konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;
24) konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych;
25) konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;
26) konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
27) kontroler ruchu lotniczego;
28) manewrowy;
29) manewrowy metra;
30) marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej;
31) marynarz żeglugi śródlądowej;
32) maszynista;
33) maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;
34) maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
35) maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych;
36) maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;
37) mechanik obsługi technicznej statku powietrznego;
38) mechanik pokładowy;
39) mechanik statkowy żeglugi śródlądowej;
40) monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra;
41) monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra;
42) mostowniczy;
43) motorzysta żeglugi śródlądowej;
44) nastawniczy;
45) nawigator lotniczy;
46) obserwator radarowy żeglugi śródlądowej;
47) pilot balonu wolnego;
48) pilot samolotowy liniowy;
49) pilot samolotowy zawodowy;
50) pilot sterowcowy liniowy;
51) pilot sterowcowy zawodowy;
52) pilot szybowcowy;
53) pilot śmigłowcowy liniowy;
54) pilot śmigłowcowy zawodowy;
55) pilot wiatrakowcowy zawodowy;
56) prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych;
57) prowadzący pociąg metra;
58) prowadzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra;
59) przewoźnik żeglugi śródlądowej;
60) radiooperator pokładowy;
61) rewident taboru;
62) rzeczoznawca samochodowy;
63) skoczek spadochronowy zawodowy;
64) starszy marynarz żeglugi śródlądowej;
65) stermotorzysta żeglugi śródlądowej;
66) sternik żeglugi śródlądowej;
67) szyper żeglugi śródlądowej;
68) taksówkarz;
69) technik awionik;
70) technik-mechanik lotniczy;
71) toromistrz;
72) ustawiacz;
73) zwrotniczy.

Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych