Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała nr 5/R/11 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu rozliczania pomiędzy organami okręgowych izb kosztów prowadzonych postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych PDF Drukuj Email
czwartek, 03 lutego 2011

Uchwała nr 5/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu rozliczania pomiędzy organami okręgowych izb kosztów prowadzonych postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych

Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa sposób ustalania okręgowej izby właściwej do pokrycia kosztów postępowań administracyjnych i z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej w budownictwie  w sytuacji wyłączenia organu lub członków organu okręgowej izby właściwości ogólnej uniemożliwiającego rozpatrzenie sprawy zgodnie z właściwością ogólną w trybie:
1)    art. 25-27 K.p.a.
2)    § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 194, poz.1635),
3)    § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 194, poz.1635).

§ 2.

1.    Okręgowej izbie, której organ prowadzi postępowanie na skutek wyłączenia organu lub członków organu, o których mowa w § 1, przysługuje zwrot kosztów prowadzenia tego postępowania nie poniesionych przez stronę.
2.    Zwrot dokonywany jest przez okręgową izbę właściwości ogólnej, na udokumentowany wniosek okręgowej izby, której organ prowadził postępowanie, zwany dalej „wnioskiem”.
3.    Wniosek powinien zawierać, w szczególności: prawomocne rozstrzygnięcie organu krajowej izby wyznaczające organ do prowadzenia sprawy, orzeczenie kończące sprawę, w tym orzeczenie organu prowadzącego postępowanie ustalające koszty postępowania, wykaz kosztów postępowania faktycznie poniesionych przez okręgową izbę z dowodami ich poniesienia (wypłaty), wskazanie kosztów poniesionych przez stronę postępowania.
4.    W przypadku rozbieżności stanowisk zainteresowanych organów izb organ izby krajowej, który wyznaczył organ do prowadzenia sprawy weryfikuje wniosek pod względem zasadności i zgodności z przepisami poniesionych wydatków.
5.    Zweryfikowany wniosek organ izby krajowej który wyznaczył organ do prowadzenia sprawy przekazuje do okręgowej izby właściwości ogólnej celem dokonania zwrotu kosztów postępowania okręgowej izbie której organ prowadził postępowanie.
6.    Zwrot kosztów postępowania powinien być dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez okręgową izbę właściwości ogólnej zweryfikowanego wniosku.

§ 3.

Uchwałę stosuje się także do spraw zakończonych przed dniem jej wejścia w życie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa