Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska PDF Drukuj Email
czwartek, 30 listopada 2017

pobierz plik pdf do wydruku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1192)

(zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1942, Dz.U. 2006 Nr 134, poz. 946)

 

Na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

§ 1

1. Rozporządzenie określa warunki, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska ze względu na bezpieczeństwo ruchu statków powietrznych.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do radiowych i radarowych lotniczych urządzeń naziemnych stanowiących pomoce dla nawigacji.
§ 2
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o powierzchniach ograniczających, należy przez to rozumieć obszar terenu pozostający w zasięgu powierzchni ustalających dopuszczalne gabaryty zabudowy i obiektów naturalnych.
§ 3

1. Określone w rozporządzeniu wymiary obiektu budowlanego obejmują także umieszczone na nim urządzenia, w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – również ich skrajnie.
2.1) Wymiary obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1, nie mogą naruszać wyznaczonych powierzchni ograniczających.
§ 4

(uchylony)2)

§ 5
W przypadku powierzchni ograniczających nakładających się jedna nad drugą, za obowiązującą przyjmuje się powierzchnię położoną niżej.
§ 6
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Prezesem", w przypadku lotniska lotnictwa cywilnego, albo organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym, w przypadku lotniska lotnictwa państwowego lub lotniska lotnictwa państwowego użytkowanego przez lotnictwo cywilne, może, w  przypadkach niepowodujących powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych, udzielić zgody na odstąpienie od określonych w  rozporządzeniu wymogów dotyczących powierzchni ograniczających.
§ 7

1. Obiekty budowlane usytuowane na terenach powierzchni ograniczających nie mogą powodować powstania nowej lub powiększenia istniejącej przeszkody lotniczej, pozostającej w cieniu przeszkody już istniejącej.
2. Organ, o którym mowa w § 6, może udzielić zgody na powstanie nowej lub powiększenie istniejącej przeszkody lotniczej, pozostającej w cieniu przeszkody już istniejącej, jeżeli nie spowoduje to powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych.
§ 8

3)Przez przeszkody lotnicze, usytuowane w otoczeniu lotniska, rozumie się sztuczne lub naturalne obiekty naziemne albo ich części lub skrajnie tras komunikacyjnych, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające.
§ 9
Przez przeszkodę pozostającą w cieniu przeszkody usytuowanej w otoczeniu lotniska dla samolotów rozumie się obiekt, którego wierzchołek nie przekracza:
1)
w strefie podejścia lub wznoszenia:
a)
wycinka płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez wierzchołek przeszkody istniejącej i rozciągającej się w kierunku od lotniska,
b)
wycinka płaszczyzny, o nachyleniu 10%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej, w kierunku lotniska;
2)
w granicach powierzchni stożkowej lub powierzchni poziomej wewnętrznej – powierzchni stożkowej lub złożonej, o nachyleniu 20%, wyprowadzonej w  dół z wierzchołka przeszkody istniejącej.
§ 10
Przez przeszkodę pozostającą w cieniu przeszkody usytuowanej w otoczeniu lotniska dla śmigłowców rozumie się obiekt, którego wierzchołek nie przekracza:
1)
w strefie podejścia lub wznoszenia:
a)
wycinka płaszczyzny poziomej, przechodzącej przez wierzchołek przeszkody istniejącej i rozciągającej się w kierunku od lotniska,
b)
wycinka płaszczyzny, o nachyleniu 30%, wyprowadzonej w dół z wierzchołka przeszkody istniejącej, w kierunku lotniska;
2)
w granicach powierzchni stożkowej lub powierzchni poziomej wewnętrznej – powierzchni stożkowej lub złożonej, o nachyleniu 30%, wyprowadzonej w  dół, z wierzchołka przeszkody istniejącej.

Rozdział 2. Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów.

§ 11
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
kodzie referencyjnym lotniska (drogi startowej) – należy przez to rozumieć symbol złożony z cyfry i litery, stanowiący podstawę do ustalania głównych parametrów pola manewrowego lotniska lotnictwa cywilnego dla samolotów oraz parametrów powierzchni ograniczających wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych w jego otoczeniu; cyfry kodu referencyjnego i odpowiadające im długości dróg startowych w  warunkach standardowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
powierzchni podejścia – należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2, nachyloną płaszczyznę lub układ powierzchni przed progiem, wyznaczone przez:
a)
krawędź dolną o określonej długości, położoną poziomo, prostopadle do przedłużenia osi drogi startowej, w ustalonej odległości przed progiem i  na wzniesieniu progu w osi drogi startowej,
b)
dwie krawędzie wyprowadzone z końców krawędzi dolnej, rozchylone na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do przedłużenia płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś drogi startowej i równoległe do tej osi w części poziomej,
c)
krawędź górną, równoległą do krawędzi dolnej, położoną na określonym wzniesieniu;
3)
powierzchni poziomej wewnętrznej – należy przez to rozumieć płaszczyznę poziomą, usytuowaną na wysokości 45 m powyżej ustalonego wzniesienia wyjściowego, której krawędź zewnętrzna jest wyznaczona w  określonej odległości od jednego lub od kilku punktów odniesienia w tym celu ustalonych, a krawędź wewnętrzną tworzy krawędź przecięcia się jej z  powierzchnią przejściową;
4)
powierzchni przejściowej – należy przez to rozumieć powierzchnię złożoną, wyprowadzoną pochyło w górę i na zewnątrz od bocznej krawędzi pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów oraz od części krawędzi bocznej powierzchni podejścia, do przecięcia się z powierzchnią poziomą wewnętrzną i wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, rozpoczynającą się w miejscu przecinania się bocznej krawędzi powierzchni podejścia z powierzchnią poziomą wewnętrzną i  przebiegającą po bocznej krawędzi powierzchni podejścia, następnie po krawędzi bocznej pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów,
b)
krawędź górną, usytuowaną w powierzchni poziomej wewnętrznej;
5)
powierzchni stożkowej – należy przez to rozumieć powierzchnię nachyloną w górę i na zewnątrz, wyprowadzoną z zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej wewnętrznej, wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, pokrywającą się z krawędzią zewnętrzną powierzchni poziomej wewnętrznej,
b)
krawędź górną, usytuowaną na określonej wysokości powyżej powierzchni poziomej wewnętrznej;
6)
powierzchni wznoszenia – należy przez to rozumieć nachyloną płaszczyznę lub każdą inną ustaloną powierzchnię, usytuowaną poza końcem drogi startowej lub zabezpieczeniem wydłużonego startu, wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, poziomą, prostopadłą do osi drogi startowej i położoną albo w określonej odległości poza końcem drogi startowej, albo na końcu zabezpieczenia wydłużonego startu, jeżeli ono istnieje, zależnie od tego, która z tych odległości jest większa,
b)
dwie krawędzie wyprowadzone z końców krawędzi dolnej i rozchodzące się na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do toru wznoszenia, do osiągnięcia określonej ostatecznej szerokości, następnie biegnące jako równoległe w pozostałej części powierzchni wznoszenia,
c)
krawędź górną poziomą, prostopadłą do określonego toru wznoszenia;
7)
punktach odniesienia – należy przez to rozumieć punkty, o których mowa w pkt 3; mogą nimi być:
a)
środek geometryczny głównej drogi startowej lub środek pola wzlotów, dla dróg startowych o cyfrze kodu referencyjnego 1 lub 2;
b)
punkty przecięcia się czołowych krawędzi drogi startowej z osią tej drogi o cyfrze kodu referencyjnego 3 lub 4;
8)
wzniesieniu dowolnego punktu leżącego na krawędzi dolnej – należy przez to rozumieć wzniesienie równe:
a)
wzniesieniu powierzchni podejścia w tym punkcie;
b)
wzniesieniu w tym punkcie bocznej krawędzi pasa drogi startowej lub zabezpieczenia pola wzlotów;
9)
wzniesieniu krawędzi dolnej – należy przez to rozumieć wzniesienie równe:
a)
wzniesieniu najwyżej położonego punktu na przedłużeniu osi drogi startowej pomiędzy końcem drogi startowej a krawędzią dolną powierzchni wznoszenia lub
b)
wzniesieniu najwyżej położonego punktu na powierzchni terenu, na osi zabezpieczenia wydłużonego startu, jeżeli ono istnieje;
10)
wzniesieniu wyjściowym – należy przez to rozumieć wzniesienie, które nie powinno być większe od średniej wartości punktów wzniesienia niwelety drogi startowej, a w przypadku kilku dróg startowych – od średniej wartości punktów wzniesienia głównej drogi startowej lub pola wzlotów;
11)
zabezpieczeniu pola wzlotów – należy przez to rozumieć określoną powierzchnię otaczającą pole wzlotów, wolną od przeszkód lotniczych innych niż niezbędne pomoce nawigacyjne, przeznaczoną dla zmniejszenia ryzyka uszkodzenia samolotu, szybowca lub innego statku powietrznego, gdyby w sposób niezamierzony przemieścił się poza to pole.
§ 12
1. W przypadku użytkowania drogi startowej w obu kierunkach, jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą przyjmuje się powierzchnię podejścia. Obowiązującą powierzchnią wznoszenia jest powierzchnia ograniczająca w przypadku, gdy aktualnie i docelowo nie przewiduje się podejść z przeciwnego kierunku.
2. Nachylenie powierzchni wznoszenia nie może być większe niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Parametry powierzchni wznoszenia w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 13
Dla drogi startowej nieprzyrządowej wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:
1)
powierzchnię stożkową;
2)
powierzchnię poziomą wewnętrzną;
3)
powierzchnie podejścia;
4)
powierzchnie przejściowe.
§ 14
1. W przypadku lotniska rozporządzającego polem wzlotów nierozdzielonym nawierzchnią sztuczną, o kształcie i rozmiarach umożliwiających wykonywanie operacji na wielu kierunkach, wszystkie te kierunki powinny być, w miarę możliwości, chronione dla lądowań i dla startów.
2. Powierzchnie podejścia i powierzchnie wznoszenia są wyprowadzone od krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, przy czym z punktów przecięcia się odcinków tych krawędzi można wyprowadzać fragmenty powierzchni ograniczających innych niż płaskie, przy zachowaniu określonego ich nachylenia.
3. Wzniesienie dowolnego punktu na dolnej krawędzi powierzchni podejścia i  powierzchni wznoszenia jest równe wzniesieniu krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów w tym punkcie.
4. Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 15
1. Dla dróg startowych przyrządowych z podejściem nieprecyzyjnym wyznacza się powierzchnie ograniczające, o których mowa w § 13.
2. Poziomy sektor powierzchni podejścia ustala się na większej z następujących wysokości:
1)
punktu, w którym powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą położoną na wysokości 150 m nad progiem;
2)
punktu, w którym powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą przechodzącą przez wierzchołek obiektu, w stosunku do którego ustala się bezpieczną wysokość przelotu, określoną w przepisach o ruchu lotniczym cywilnych statków powietrznych.
§ 16
1. Dla dróg startowych przyrządowych z podejściem precyzyjnym wyznacza się powierzchnie ograniczające, o których mowa w § 13.
2. Poziomy sektor powierzchni podejścia jest ustalony na większym z następujących wzniesień:
1)
punktu, w którym nachylona powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą położoną na wysokości 150 m nad progiem;
2)
punktu, w którym nachylona powierzchnia podejścia przecina płaszczyznę poziomą, przechodzącą przez wierzchołek obiektu, w stosunku do którego ustala się bezpieczną wysokość przelotu, określoną w przepisach o ruchu lotniczym cywilnych statków powietrznych.
§ 17
Schematy układów powierzchni ograniczających, z drogami startowymi o nawierzchni sztucznej, określają załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.
§ 18
Wymiary obiektów budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 1, nie mogą być wyższe od poziomu świateł systemu podejścia, w przekroju prostopadłym do osi systemu, w odległości po 60 m z obu stron osi systemu, na całej jego długości i 60 m przed pierwszym światłem tego systemu.

Rozdział 3. Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców.

§ 19
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, usytuowanych na poziomie terenu lub wody oraz na obiektach budowlanych, urządzonych dla podejść nieprzyrządowych lub przyrządowych nieprecyzyjnych.
§ 20
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
polu wzlotów (polu końcowego podejścia i startu – FATO) – należy przez to rozumieć określoną powierzchnię, nad którą odbywa się końcowa faza manewru podejścia aż do lotu w zawisie lub do przyziemienia i od której rozpoczyna się manewr startu;
2)
powierzchni podejścia – należy przez to rozumieć nachyloną płaszczyznę lub układ innych powierzchni, wyprowadzoną w górę od zewnętrznej krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, której oś, z wyjątkiem części krzywoliniowej, leży w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez środek pola wzlotów, i wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, poziomą, pokrywającą się z krawędzią czołowego zabezpieczenia pola wzlotów,
b)
dwie krawędzie boczne, wyprowadzone z końców krawędzi dolnej i  rozchodzące się pod określonym kątem, na zewnątrz, w stosunku do powierzchni pionowej, przechodzącej przez środek pola wzlotów,
c)
krawędź górną, poziomą, prostopadłą do osi powierzchni podejścia, usytuowaną na określonej wysokości powyżej ustalonego w tym celu punktu wzniesienia pola wzlotów,
d)
wzniesienie krawędzi dolnej równe wzniesieniu krawędzi pola wzlotów w  punkcie, w którym oś powierzchni podejścia styka się z tą krawędzią;
3)
powierzchni poziomej wewnętrznej – należy przez to rozumieć poziomą płaszczyznę w kształcie koła, usytuowaną powyżej pola wzlotów i jego sąsiedztwa, przy czym:
a)
środek koła, o którym mowa wyżej, znajduje się w środku geometrycznym pola wzlotów,
b)
wzniesienie powierzchni poziomej wewnętrznej jest liczone od wzniesienia najniżej położonego punktu pola wzlotów, powiększone o 45 m;
4)
powierzchni przejściowej – należy przez to rozumieć powierzchnię złożoną, wznoszącą się na zewnątrz do określonej wysokości lub do powierzchni poziomej wewnętrznej, wyprowadzoną od zabezpieczenia pola wzlotów i od części krawędzi bocznej powierzchni podejścia, wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, rozpoczynającą się w miejscu przecinania się bocznej krawędzi powierzchni podejścia z powierzchnią poziomą wewnętrzną i przebiegającą po bocznej krawędzi powierzchni podejścia do dolnej krawędzi tej powierzchni, następnie po krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów,
b)
krawędź górną, położoną na określonej wysokości powyżej ustalonego w tym celu punktu pola wzlotów;
5)
powierzchni stożkowej – należy przez to rozumieć powierzchnię nachyloną w górę i na zewnątrz, wyprowadzoną z zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej wewnętrznej i z górnej krawędzi powierzchni przejściowej, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej, wyznaczoną przez:
a)
krawędź dolną, pokrywającą się z zewnętrzną krawędzią powierzchni poziomej wewnętrznej lub z górną krawędzią powierzchni przejściowej, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej,
b)
krawędź górną, usytuowaną na określonej wysokości nad powierzchnią poziomą wewnętrzną lub nad ustalonym w tym celu punktem pola wzlotów, jeżeli nie ma powierzchni poziomej wewnętrznej;
6)
powierzchni wznoszenia – należy przez to rozumieć układ nachylonych powierzchni, z których pierwsza płaska jest wyprowadzona z zewnętrznej krawędzi zabezpieczenia pola wzlotów, a których oś, z wyjątkiem odcinka krzywoliniowego, stanowi przedłużenie osi pola wzlotów i wyznaczonych przez:
a)
krawędź dolną pokrywającą się z zewnętrzną krawędzią zabezpieczenia pola wzlotów lub zabezpieczenia wydłużonego startu,
b)
dwie krawędzie boczne wyprowadzone z końców krawędzi dolnej, rozchylone na zewnątrz symetrycznie pod określonym kątem w stosunku do przedłużenia płaszczyzny pionowej przechodzącej przez oś pola wzlotów,
c)
krawędź górną, poziomą, prostopadłą do osi powierzchni wznoszenia, położoną na określonej wysokości;
7)
wzniesieniu krawędzi dolnej – należy przez to rozumieć wzniesienie równe wzniesieniu punktu, w którym płaszczyzna pionowa przechodząca przez oś powierzchni wznoszenia przecina się z krawędzią zabezpieczenia pola wzlotów, a w przypadku istnienia zabezpieczenia wydłużonego startu, równe wzniesieniu punktu najwyżej położonego na gruncie, na osi tego zabezpieczenia;
8)
zabezpieczeniu pola wzlotów – należy przez to rozumieć określoną powierzchnię otaczającą pole wzlotów, wolną od przeszkód lotniczych innych niż niezbędne pomoce nawigacyjne, przeznaczoną dla zmniejszenia ryzyka uszkodzenia śmigłowca, gdyby w sposób niezamierzony przemieścił się poza to pole.
§ 21
W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, usytuowanego na lotnisku lotnictwa cywilnego dla samolotów, uwzględnia się powierzchnie ograniczające obu lotnisk, zwłaszcza jeżeli są one użytkowane jednocześnie.
§ 22
1. W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, z podejściem nieprzyrządowym, wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:
1)
powierzchnię podejścia;
2)
powierzchnię wznoszenia;
3)
powierzchnie przejściowe.
2. Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 23
1. W przypadku lotniska lotnictwa cywilnego dla śmigłowców, z podejściem przyrządowym nieprecyzyjnym, wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:
1)
powierzchnię podejścia;
2)
powierzchnię wznoszenia;
3)
powierzchnie przejściowe;
4)
powierzchnię poziomą wewnętrzną;
5)
powierzchnię stożkową.
2. Schemat układu powierzchni ograniczających, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 24
Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załącznikach nr 9 i 10 do rozporządzenia.
§ 25
Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załącznikach nr 9 i 10 do rozporządzenia.
§ 26
1. W przypadku krzywoliniowego odcinka powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia, nachylenie ich osi równe jest nachyleniu osi odcinka prostoliniowego.
2. Przed osiągnięciem wysokości 45 m powyżej krawędzi dolnej, oś powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia pozostaje prosta.
3. Promień łuku odcinka krzywoliniowego nie może być mniejszy niż 270 m.
§ 27
Parametry powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia nieprzyrządowej, z odcinkiem krzywoliniowym, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§ 28
1. W przypadku użytkowania pola wzlotów w obu kierunkach, jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą przyjmuje się powierzchnię podejścia.
2. Powierzchnię wznoszenia uważa się jako obowiązującą powierzchnię ograniczającą tylko w przypadku, gdy aktualnie i docelowo nie przewiduje się podejść z przeciwnego kierunku.

Rozdział 4. Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów.

§ 29
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów.
§ 30
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
klasie lotniska dla samolotów (drogi startowej) – należy przez to rozumieć rzymską liczbę charakteryzującą główne parametry drogi startowej i roboczego pasa startowego;
2)
czołowym albo bocznym pasie bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć część pasa startowego przylegającą do czołowej albo bocznej krawędzi roboczego pasa startowego, przeznaczoną do zapewnienia bezpieczeństwa w  przypadku wykołowania samolotu poza roboczy pas startowy;
3)
roboczym pasie startowym – należy przez to rozumieć część pasa startowego przeznaczoną do rozbiegu i oderwania się samolotów przy starcie oraz przyziemienia i dobiegu przy lądowaniu, obejmującą drogę startową o nawierzchni sztucznej lub umocnionej oraz część gruntową;
4)
punktach odniesienia – należy przez to rozumieć punkty, o których mowa w § 11 pkt 3; mogą nimi być:
a)
środek geometryczny drogi startowej lub roboczego pasa startowego klas IV lub V,
b)
punkty przecięcia się czołowych krawędzi drogi startowej (roboczego pasa startowego) z osią tej drogi (roboczego pasa startowego) klas I, II lub III.
2. Klasy lotnisk i odpowiadające im parametry określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§ 31
1. Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
2. Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§ 32
Do spraw nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2.

Rozdział 5. Powierzchnie ograniczające lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców.

§ 33
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców.
2. Klasyfikację lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.
§ 34
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
powierzchni podejścia – należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 2;
2)
powierzchni przejściowej – należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 4;
3)
powierzchni wznoszenia – należy przez to rozumieć powierzchnię, o której mowa w § 20 pkt 6;
4)
klasie lotniska lotnictwa państwowego dla śmigłowców – należy przez to rozumieć rzymską cyfrę charakteryzującą główne elementy lotniska;
5)
pasach bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć określone powierzchnie terenu otaczające pole wzlotów;
6)
polu startowym – należy przez to rozumieć powierzchnię przystosowaną do startów i lądowań śmigłowców, wraz z pasami bezpieczeństwa.
§ 35
Dla lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców wyznacza się następujące powierzchnie ograniczające:
1)
powierzchnię podejścia i powierzchnię wznoszenia;
2)
powierzchnię przejściową;
3)
powierzchnię poziomą;
4)
powierzchnię stożkową.
§ 36
Nachylenia powierzchni ograniczających nie mogą być większe niż określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
§ 37
Parametry powierzchni ograniczających w wymiarach poziomych nie mogą być mniejsze niż określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

Rozdział 6. Przepis końcowy.

§ 38
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1. Długość drogi startowej lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów w warunkach standardowych.

Cyfra kodu Długość drogi startowej w warunkach standardowych 1
1 poniżej 800 m
2 od 800 m do 1 200 m wyłącznie
3 od 1 200 m do 1 800 m wyłącznie
4 1 800 m i więcej

1Warunki standardowe oznaczają drogę startową o poziomej niwelecie osi, na poziomie morza, w atmosferze wzorcowej i przy pogodzie bezwietrznej, bez uwzględnienia współczynników zwiększających.

Załącznik 2. Nachylenie powierzchni wznoszenia lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów.

Cechy powierzchni Cyfra kodu referencyjnego
1 2 3 lub 4
Długość krawędzi dolnej [m] 60 80 180
Odległość od końca drogi startowej [m] 30 60 60
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10,0 10,0 12,5
Szerokość końcowa [m] 380 580 1 200
1 800 1
Długość 2 [m] 1 600 2 500 15 000
Nachylenie [%] 5,0 4,0 2,0

11 800 m, jeżeli przewidziana trajektoria lotu zawiera zmianę kursu przekraczającą 15° w lotach według wskazań przyrządów lub w lotach nieprzyrządowych w porze nocnej.

2Długość mierzona w płaszczyźnie poziomej.

Załącznik 3. Nachylenia i parametry powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów.

Powierzchnie ograniczające Droga startowa
Podejścia nieprzyrządowe Podejścia przyrządowe nieprecyzyjne Podejścia przyrządowe precyzyjne
Cyfra kodu referencyjnego Cyfra kodu referencyjnego Kategoria I Kategoria II lub III
Cyfra kodu Cyfra kodu
1 2 3 4 1 lub 2 3 4 1 lub 2 3 lub 4 3 lub 4
POWIERZCHNIA STOŻKOWA
Nachylenie [%] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Wysokość [m] 35 55 75 100 60 75 100 60 100 100
POWIERZCHNIA POZIOMA WEWNĘTRZNA
Wysokość [m] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Promień [m] 2 000 2 500 4 000 4 000 3 500 4 000 4 000 3 500 4 000 4 000
POWIERZCHNIA PODEJŚCIA
CZĘŚĆ NACHYLONA
Długość krawędzi dolnej [m] 60 80 150 150 150 300 300 150 300 300
Odległość od progu [m] 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15
Długość 1 [m] 1 600 2 500 3 000 4 000 2 500 7 500 7 500 4 400 7 500 7 500
Nachylenie [%] 5 4 3,33 2,5 3,33 2 2 2,5 2 2
CZĘŚĆ POZIOMA
Długość [m] 7 500 7 500 10 600 7 500 7 500
Długość całkowita [m] 1 600 2 500 3 000 4 000 2 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
POWIERZCHNIA PRZEJŚCIOWA
Nachylenie [%] 20 20 14,3 14,3 20 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

1Przy założeniu poziomej niwelety osi drogi startowej.

Załącznik 4. Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów bez drogi startowej o nawierzchni sztucznej (wzór).

Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów bez drogi startowej o nawierzchni sztucznej (wzór)

Załącznik 5. Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów z drogą startową o nawierzchni sztucznej (wzór).

Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów z drogą startową o nawierzchni sztucznej (wzór)

Załącznik 6. Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów z drogami startowymi o nawierzchniach sztucznych (wzór).

Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla samolotów z  drogami startowymi o nawierzchniach sztucznych (wzór)

Załącznik 7. Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców z podejściem nieprzyrządowym (wzór).

Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców z podejściem nieprzyrządowym (wzór)

Załącznik 8. Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców z podejściem przyrządowym (wzór).

Schemat powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców z podejściem przyrządowym (wzór)

Załącznik 9. Nachylenia i parametry powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców.

Cechy powierzchni Wznoszenie nieprzyrządowe Wznoszenie przyrządowe
klasa osiągów śmigłowca
1 2 i 3
dzień
noc
dzień
noc
CZĘŚĆ PIERWSZA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10 10 30
15 15
Długość [m] 1 245 2 850
1 245
Największa szerokość [m] 2 49 3 1 800
2 73,5 3
Nachylenie [%] 4,5 8 3,5
CZĘŚĆ DRUGA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10
15
Długość [m] 4 1 1 500
4 1
Największa szerokość [m] 2 2 1 800
2 2
Nachylenie [%] 4,5 15 3,5
4,5 15
CZĘŚĆ TRZECIA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
Długość [m] 4 7 640
4
Szerokość [m] 2 1 800
2
Nachylenie [%] 15 2

1Odległość między krawędzią dolną części pierwszej a miejscem, w którym szerokość powierzchni wznoszenia osiąga wartość 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

27 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

3Do podanych wartości dodać długość krawędzi dolnej powierzchni wznoszenia.

4Odległość między krawędzią dolną powierzchni wznoszenia a miejscem, w którym powierzchnia wznoszenia osiąga 150 m powyżej tej krawędzi.

Załącznik 10. Nachylenia i parametry powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców.

Cechy powierzchni Podejście nieprzyrządowe Podejście przyrządowe
dzień
noc
POWIERZCHNIA PODEJŚCIA
CZĘŚĆ PIERWSZA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10 16
15
Długość [m] 245 2 500
245
Nachylenie [%] 8 33,3
8
CZĘŚĆ DRUGA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%] 10
15
Długość [m] 1
2
Największa szerokość [m] 2
3
Nachylenie [%] 12,5
12,5
CZĘŚĆ TRZECIA
Rozchylenie krawędzi bocznych [%]
Długość [m] 3
4
Szerokość [m] 3
3
Nachylenie [%] 15
15
POWIERZCHNIA POZIOMA WEWNĘTRZNA
Wysokość [m] 45
Promień [m] 2 000
POWIERZCHNIA STOŻKOWA
Nachylenie [%] 5
Wysokość [m] 55
POWIERZCHNIA PRZEJŚCIOWA
Nachylenie [%] 50 20
Wysokość [m] 45 45

1Odległość między krawędzią dolną części pierwszej a miejscem, w którym szerokość powierzchni podejścia osiąga wartość 7 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

27 średnic wirnika w dzień i 10 średnic wirnika w nocy.

3Do podanych wartości dodać długość krawędzi dolnej powierzchni wznoszenia.

4Odległość między krawędzią dolną powierzchni podejścia a miejscem, w którym powierzchnia podejścia osiąga wysokość 150 m powyżej tej krawędzi.

Załącznik 11. Parametry powierzchni podejścia i powierzchni wznoszenia nieprzyrządowej lotnisk lotnictwa cywilnego dla śmigłowców.

Cechy powierzchni Wymagania
Zmiana kierunku [°] Nie więcej niż o 120
Promień łuku osi Co najmniej 270
[m]
Odległość do początku łuku 1 a) dla śmigłowców klasy osiągów 1 – co najmniej 305 m, licząc od krawędzi dolnej powierzchni podejścia/wznoszenia,
[m]
b) dla śmigłowców klasy osiągów 2 lub 3 – co najmniej 370 m, licząc od krawędzi pola wzlotów
Szerokość początku łuku
[m]
– w dzień Szerokość po krawędzi dolnej, zwiększona o 20% odległości do początku łuku
– w nocy Szerokość po krawędzi dolnej, zwiększona o 30% odległości do początku łuku
Szerokość końca łuku
[m]
– w dzień Co najmniej 7 średnic wirnika
– w nocy Co najmniej 10 średnic wirnika

1Minimalna wymagana odległość przed rozpoczęciem łuku po starcie lub po zakończeniu łuku w końcowej fazie podejścia.

Załącznik 12. Klasy lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów.

Element pola wzlotów Klasa lotniska
I II III IV V
Wymiary roboczego pasa startowego [m]:
– długość ≥ 2 500 2 000 – 2 500 1 300 – 2 000 900 – 1 300 < 900
– szerokość ≥ 200 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 100 ≥ 100
Wymiary drogi startowej [m]:
– długość ≥ 2 500 2 000 – 2 500 1 300 – 2 000 900 – 1 300
– szerokość ≥ 60 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30
Wymiary pasów bezpieczeństwa:
– długość czołowych 400 200 – 400 200 60 60
– szerokość bocznych 25 – 50 25 – 50 25 – 50 25 – 50

Załącznik 13. Nachylenia i parametry powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa państwowego dla samolotów.

Powierzchnie i ich wymiary Klasa lotniska
I II III IV V
Powierzchnia stożkowa:
– pochylenie [%] 4 4 5 5 5
– wzniesienie [m] 105 105 75 75 75
Powierzchnia pozioma wewnętrzna:
– wzniesienie [m] 45 45 45 45 45
– promień [m] 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000
Powierzchnia podejścia:
– długość krawędzi wewnętrznej [m] 300 300 250 250 100
– odległość od progu [m] 400 200 – 400 200 60 60
– rozchylenie, z każdej strony [%] 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8
– długość pierwszej części [m] 8 000 10 500 7 500 5 000 3 000
– pochylenie       "           "      [%] 1,0 1,4 2,0 2,5 3,3
– długość drugiej części [m] 3 500
– pochylenie     "         "     [%] 2,0
– długość części poziomej [m] 3 500 4 500 2 500
– długość całkowita [m] 5 000 15 000 10 000 5 000 3 000
Powierzchnia przejściowa:
– pochylenie [%] 10 10 10 14

Załącznik 14. Klasy lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców.

Elementy lotniska Klasa lotniska
I II III
Wymiary pola startowego:
– długość [m] 1 080 580 50
– szerokość [m] 1 080 580 50
Wymiary pasów bezpieczeństwa:
– czołowego [m] 60 50 10
– bocznego [m] 50 50 10

Załącznik 15. Nachylenia i parametry powierzchni ograniczających lotnisk lotnictwa państwowego dla śmigłowców.

Lp. Określenie Parametry lotniska
I II III
1 2 3 4 5 6
1 Strefa lotów nad lotniskiem Odległość zewnętrznej krawędzi powierzchni poziomej od punktu wyjściowego lotniska mierzona w rzucie poziomym [m] 2 640 nie ma nie ma
2 Wysokość powierzchni poziomej w odniesieniu do wyjściowej rzędnej lotniska [m] 45 nie ma nie ma
3 Nachylenie powierzchni stożkowej 1:20 nie ma nie ma
4 Wysokość zewnętrznej krawędzi powierzchni stożkowej w odniesieniu do wyjściowej rzędnej lotniska [m] 120 nie ma nie ma
5 Strefa podejścia Długość pola podejścia wznoszenia [m] 3 600 1 200 min. 240
6 Długość krawędzi wewnętrznej pola podejścia – wznoszenia [m] szerokość pola wzlotów
7 Kąt odchylenia krawędzi bocznej pola podejścia – wznoszenia [°] 15 15 15
8 Nachylenie powierzchni podejścia – wznoszenia 1:30 1:10 maks. 1:2
9 Wysokość krawędzi górnej powierzchni podejścia – wznoszenia [m] 120 120 120
10 Nachylenie powierzchni bocznej podejścia – wznoszenia 1:10 1:10 maks. 1:2
11 Wysokość krawędzi górnej powierzchni bocznej podejścia – wznoszenia [m] 120 120 120
Uwaga : Pola podejścia-wznoszenia powinna oddzielać od przeszkód lotniskowych strefa bezpieczeństwa, której szerokość w rzucie poziomym nie może być mniejsza niż wielkość równa trzykrotnej średnicy wirnika nośnego śmigłowca.
Poprawiony: piątek, 08 grudnia 2017
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych