Uchwała Nr 37/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 24 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 37/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 24 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 7/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr 24/05 z dnia 18 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 4 :

 

a) w ust.2 wyraz „wiceprzewodniczącego” zastępuje się wyrazami „jednego lub dwóch wiceprzewodniczących”;

 

b)  w ust.3 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz z wykonywaniem czynności w komisji na zasadach określonych przez Krajową Radę Izby.”;

 

2) w § 6 w ust.1 skreśla się pkt 11;

 

3) w § 9 w ust.2 skreśla się wyrazy „urlopu, choroby lub innej przejściowej”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.