Uchwała Nr 21/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa<br>z dnia 23 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 21/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 23 czerwca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z późn. zm.)   uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 10/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. oraz uchwałą nr 29/04 z dnia 19 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Kadencja Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej trwa 4 lata.”;

 

2)      w § 3 ust. 1-3 otrzymują brzmienie

 

„1. Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w liczbie od 1 do 6 wybiera Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.

2. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.

3. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.”;

 

3)      § 6 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 6. Podział zadań pomiędzy Krajowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej ustalają rzecznicy.”.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.