Uchwała Nr 14/06 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na terenie województwa lubuskiego<br>z dnia 23 czerwca 2006 r. Drukuj
piątek, 07 lipca 2006

 

Uchwała Nr 14/06

 

V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 23 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na terenie województwa lubuskiego.

 

W wykonaniu uchwały nr 21/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 czerwca 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w organizacji okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego, na podstawie art. 10 ust.2, art. 28 ust.1,  art.16 ust.2, art.33 pkt 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.            Zatwierdza się sprawozdanie Krajowej Rady z wykonania uchwały nr 21/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 czerwca 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w organizacji okręgowych izb na terenie województwa lubuskiego.

2.            Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 , stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Krajowy Zjazd zobowiązuje Krajową Radę do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zwrotu samorządowi zawodowemu przywłaszczonego mienia i dokumentów pozostałych po zlikwidowanej Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej osób odpowiedzialnych za podjęcie sprzecznych z prawem działań zmierzających do niewykonania uchwał Krajowej Rady i działań na szkodę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.