Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 27/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, <br>z dnia 19 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 27/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)   uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 12/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. wprowadza się zmiany określone w  załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zmiany

do podstawowych dokumentów

przyjęte na III Krajowym Zjeździe PIIB

 

do Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

20) §8 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Krajowa Komisja Rewizyjna, za wiedzą Prezesa Krajowej Rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

 

21) §9 ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej są przekazywane – w ciągu 14 dni od ich podjęcia – Prezydium Krajowej Rady Izby.

 


 

 

Załącznik:

 

Regulamin

Krajowej Komisji Rewizyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez III Krajowy Zjazd PIIB
18-19 czerwca 2004 r.

 

§1

1. Regulamin niniejszy określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa określonym w art. 28 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

3. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

- Izbie - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa,

- Zjeździe - należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,

- Komisji - należy przez to rozumieć Krajową Komisję Rewizyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§3

1. Krajowa Komisja Rewizyjna wykonuje obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał Krajowych Zjazdów, a w szczególności:

1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Krajowej Rady Izby,

2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Izby,

3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych,

4) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Izby,

5) uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

2. Do spraw nie unormowanych ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, z wyłączeniem postępowania dyscyplinarnego, zastosowanie w działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej mają odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§4

1. Krajową Komisję Rewizyjną tworzą: przewodniczący i 4%F78 członków wybranych przez Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wyboru. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nieskuteczności wyborów przeprowadza się je ponownie.

4. Funkcje w Krajowej Komisji Rewizyjnej jej członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

5. Jeżeli ktokolwiek ze składu Krajowej Komisji Rewizyjnej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Krajowym Zjeździe Izby.

 

§5

1. Krajowa Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka Krajowej Komisji Rewizyjnej albo na wniosek Krajowej Rady Izby.

3. Propozycje porządku obrad przedstawia przewodniczący Komisji lub obrad.

4. Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.

6. Udział członków w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy (nieobecność wymaga usprawiedliwienia).

 

§6

1. Krajowa Komisja Rewizyjna swoje zadania w zakresie dotyczącym działalności Krajowej Rady Izby wykonuje głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:

1) badaniu wykonania uchwał finansowych Krajowego Zjazdu,

2) ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych Krajowej Rady Izby,

3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,

4) analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez Krajową Radę Izby,

2. W zakresie dotyczącym działalności okręgowych komisji rewizyjnych Krajowa Komisja Rewizyjna swoje uprawnienia nadzorcze wykonuje głównie poprzez udział swoich członków w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych oraz kontrolę protokołów i uchwał przez nie podejmowanych.

3. Na wniosek Prezydium Krajowej Rady Izby, Krajowa Komisja Rewizyjna opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze Prezydium.

 

§7

1. Pracami Krajowej Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

2. Do zakresu czynności przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

1) reprezentowanie Komisji wobec Krajowej Rady Izby,

2) opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją,

3) podział pracy pomiędzy członków Komisji,

4) zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie im,

5) podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,

6) przedstawianie w imieniu Komisji informacji lub sprawozdań na posiedzeniach plenarnych Krajowej Rady Izby oraz na Krajowym Zjeździe.

3. Wiceprzewodniczący jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.

4. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1) protokołowanie posiedzeń,

2) prowadzenie korespondencji,

3) kompletowanie dokumentacji Komisji.

 

§8

1. Krajowa Komisja Rewizyjna, za wiedzą Prezesa Krajowej Rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2. W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna może powoływać biegłych i ekspertów.

 

§9

1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia i wnioski, jak również postanowienia lub uchwały obejmujące wnioski i zalecenia.

2. Protokół z kontroli wraz z postanowieniami lub uchwałami Krajowej Komisji Rewizyjnej przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi Krajowej Rady Izby.

3. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Krajowej Rady Izby.

4. Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej przekazywane są - w ciągu 14 dni od ich podjęcia - Prezydium Krajowej Rady Izby.

 

 

 

 

§10

1. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie Prezesa Krajowej Rady Izby, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i jej Prezydium z głosem doradczym, podczas omawiania spraw finansowych i gospodarczych.

 

§11

Członkowie Prezydium Krajowej Rady oraz pracownicy Biura Krajowej Izby obowiązani są udzielać na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień.

 

§12

1. Pełną obsługę Krajowej Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Krajowej Izby.

2. Wydatki Krajowej Komisji Rewizyjnej pokrywane są z budżetu Krajowej Izby.

 

§13

W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, czynności jego sprawuje wiceprzewodniczący do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Krajowy Zjazd.

 

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają uregulowania zawarte w ustawie o samorządach zawodowych lub w statucie

 

 

.
Poprawiony: niedziela, 24 października 2004
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa