Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 28/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, <br>z dnia 19 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004

Uchwała Nr 28/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 19 czerwca 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)   uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalonym w dniu 27 września 2002 r. przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionym uchwałą Nr 6/03 z dnia 14 czerwca 2003 r. wprowadza się zmiany określone w  załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zmiany

do podstawowych dokumentów

przyjęte na III Krajowym Zjeździe PIIB

 

 

do Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

 

22) §4 ust. 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) powołuje zespół złożony z przedstawicieli okręgowych izb, z uwzględnieniem specjalności zawodowych, do opracowania zestawów pytań egzaminacyjnych i zatwierdza te zestawy.

 

23) §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Decyzje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Od decyzji tych przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 


 

Załącznik:

 

Regulamin

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez III Krajowy Zjazd PIIB
18 - 19 czerwca 2004 r.

§1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 4 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5 poz. 42, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 221 i Nr 240 poz. 2053), wybieranym przez Krajowy Zjazd Izby.

3. Kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa 4 lata.

 

 

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- ustawie o samorządach zawodowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 221 i Nr 240 poz. 2053),

- ustawie-Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- Komisji Kwalifikacyjnej - należy przez to rozumieć Krajową Komisję Kwalifikacyjną,

- przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu i członkach - należy przez to rozumieć osoby tworzące Krajową Komisję Kwalifikacyjną, pełniące w niej określone funkcje.

 

§3

1. Krajową Komisję Kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i 8%F716 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Izby, w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.

2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna powołuje odpowiednie zespoły specjalistyczne.

3. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej powołuje co najmniej 3 osobowe zespoły orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.

 

§4

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna:

1) prowadzi postępowania odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji w sprawach dotyczących uprawnień budowlanych i decyzji o nadaniu tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne,

2) powołuje zespół złożony z przedstawicieli okręgowych izb, z uwzględnieniem specjalności zawodowych  do opracowania zestawów pytań egzaminacyjnych i zatwierdza te zestawy,

3) na wniosek okręgowej komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy-Prawo budowlane,

4) dokonuje co najmniej raz w roku analizy przeprowadzanych postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułów rzeczoznawcy budowlanego i przedstawia ją Krajowej Radzie Izby,

5) sporządza opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków Polskiej Izb Inżynierów Budownictwa,

6) składa sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby,

7) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwalifikacyjnych,

8) prowadzi postępowanie weryfikacyjne, o którym mowa w art. 12a ust. 2 ustawy-Prawo budowlane.

2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

3. Decyzje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Od decyzji tych przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego  w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

   4.  Decyzje  Krajowej  Komisji  Kwalifikacyjnej  w  sprawach  nadawania  tytułu rzeczoznawcy budowlanego, po ich ponownym rozpatrzeniu przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną, są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Przepis ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

 

§5

1. Pierwsze posiedzenie wybranej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Izby. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im.

2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków 1-2 wiceprzewodniczących oraz sekretarza i 2%F73 członków, którzy wraz z przewodniczącym stanowią Prezydium Komisji.

3. Funkcje w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej członkowie Komisji sprawują zgodnie z art. 44 ustawy oraz przepisami wykonawczymi do ustawy-Prawo budowlane. Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną w niej funkcją oraz z wykonywaniem czynności w Komisji na zasadach określonych przez Krajowy Zjazd.

 

 

§6

1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna posiedzenia odbywa w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale. W posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, które powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku, z głosem doradczym uczestniczą przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

2. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej trzech członków Komisji Kwalifikacyjnej.

3. O terminie i miejscu posiedzenia członków Komisji zawiadamia się pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Posiedzeniom Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.

5. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

6. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują: protokolant i przewodniczący obrad.

7. Do rozpatrzenia spraw odwoławczych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego przewodniczący Komisji może wyznaczyć zespół orzekający w składzie co najmniej 3 osób.

8. Rozstrzygnięcia spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dotyczącym wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz postępowań odwoławczych w sprawach uprawnień budowlanych podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.

 

§7

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej i proponuje porządek obrad,

2) przydziela sprawy do załatwienia członkom Komisji,

3) organizuje prace Komisji w zakresie ustalonym w §4, 5, 6,

4) zatwierdza i podpisuje korespondencje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

5) przygotowuje preliminarz budżetu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

2. Składa sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Krajowemu Zjazdowi Izby.

3. Ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

4. Reprezentuje Krajową Komisję Kwalifikacyjną na zewnątrz.

5. Przygotowuje preliminarz budżetu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

 

 

§8

1. Wiceprzewodniczący Komisji są stałymi zastępcami przewodniczącego i w czasie jego zastępowania spełniają wszystkie jego czynności.

2. Jeżeli w Komisji jest dwóch wiceprzewodniczących dokładny zakres uprawnień i czynności każdego z nich ustala przewodniczący.

3. Sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1) odpowiada za prawidłowe prowadzenie całokształtu obsługi dokumentacyjnej związanej z działalnością Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i prawidłowy obieg dokumentów,

2) organizuje prace związane z przygotowaniem zestawów pytań egzaminacyjnych,

3) dokonuje rocznych analiz przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych.

 

 

§9

1. Tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego określają regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby. Projekty regulaminów przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

2. Tryb powoływania członków komisji egzaminacyjnej, przeprowadzania egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych z wykorzystaniem zestawów pytań egzaminacyjnych opracowanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną oraz procedury postępowania określają regulaminy ustalone przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

3. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji.

4. Prawomocną decyzję oraz akta postępowania administracyjnego Komisja przesyła do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dokonania wpisu do rejestru rzeczoznawców.

5. Tryb obiegu dokumentów określa regulamin ustalony przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

   6. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna dba o jednolitość orzecznictwa okręgowych komisji kwalifikacyjnych w sprawach               

       indywidualnych i może w tym zakresie wydawać odpowiednie uchwały.

 

§10

1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności jego sprawuje jeden z wiceprzewodniczących wskazany przez Komisję Kwalifikacyjną do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Krajowy Zjazd Izby.

2. W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez wiceprzewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi z zastępców albo członek Komisji Kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.

 

§11

1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych lub tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

2. Wysokość wnoszonych opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzanych egzaminów oraz zasady ich wnoszenia określa Krajowa Rada Izby na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§12

1. Pełną obsługę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Biuro Krajowej Izby.

2. Wydatki związane z działalnością Komisji Kwalifikacyjnej pokrywane są w ramach budżetu Krajowej Izby.

 

.
Poprawiony: niedziela, 24 października 2004
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa