Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 
Uchwała Nr 12/04 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2003, <br>z dnia 18 czerwca 2004 r. PDF Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2004
Załączniki:
Wyciąg ze sprawozdań Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej za 2003r.Uchwała Nr 12/04

 

III Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2003.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,  z 2002 r. Nr 23, poz.221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.       Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2003.

2.       Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

  

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik:

 

 

 

SPRAWOZDANIE

KRAJOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2003

 

 1. Sprawozdanie obejmuje okres działalności KROZ i OROZ za rok 2003.
 2. Podstawą opracowania sprawozdania KROZ są:

- sprawozdania OROZ

- dokumentacja spraw prowadzonych przez KROZ

Zestawienie spraw będących w obszarze działań OROZ przedstawiono z załączniku nr 1.

 1. Krótka charakterystyka napływających skarg

Skargi (wnioski o ukaranie) napływające do OROZ można podzielić na następujące grupy:

·                    Wnioski kierowane przez Powiatowych lub Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego ze skargami na kierowników budów związane z realizacją obiektów budowlanych w sposób odbiegający od warunków wydanego pozwolenia na budowę.

·                    Wnioski kierowane przez Powiatowych lub Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego o ukaranie inżynierów, którzy w swojej działalności przekroczyli zakres posiadanych uprawnień.

·                    Wnioski o ukaranie z tytułu niezgodnego z prawem łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru.

·                    Wnioski kierowane przez prywatnych inwestorów ze skargami na nierzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych przez inżynierów pełniących funkcje projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.

·                    Skargi na opieszałe i nierzetelne działania organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

·                    Skargi na rzeczoznawców i ekspertów budowlanych składane z uwagi na nierzetelne i tendencyjne (zdaniem skarżących) opracowanie ekspertyz i opinii.

 

W sumie do Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęły 124 sprawy z czego:

 • W 59 sprawach wszczęto postępowanie wyjaśniające.
 • W 9 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.
 • 37 spraw umorzono.
 • Pozostałe sprawy były w toku.

 

Do Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych skierowano 29 spraw, z czego w 20 przypadkach orzeczono karę a dwie osoby uniewinniono.

 

 1. Działalność Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło:

- 24 zażalenia na postanowienia OROZ,

- 1 sprawa przeciwko członkom organów PIIB do rozpatrzenia w I instancji,

- 2 zapytania i interpretacje dotyczące aspektów prawnych o znaczeniu ogólnym.

Na 24 zażalenia i odwołania KROZ uchylił 14 postanowień OROZ i skierował sprawy do ponownego rozpatrzenia.

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zorganizowali dwa szkolenia na temat stosowania procedur prawnych w orzecznictwie dyscyplinarnym i zawodowym, a mianowicie:

 • 21 i 22 marca 2003 roku w Konstancinie – Jeziornej,
 • 26 i 27 września 2003 roku w Jachrance.

W szkoleniach tych udział wzięli zastępcy KROZ i członkowie KSD oraz OROZ i przewodniczący OSD.

Z inicjatywy KSD i KROZ zostały opracowane materiały prawne do stosowania w orzecznictwie a mianowicie:

- Tryb postępowania Rzeczników odpowiedzialności Zawodowej i Sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

- Wykaz formularzy Stosowanych w postępowaniu dyscyplinarnym i postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej.

 

 1. Spostrzeżenia Końcowe

Z analizy spraw wpływających do KROZ wynikają następujące spostrzeżenia końcowe:

1)      część działalności gospodarczej, w której biorą udział członkowie PIIB toczy się w szarej strefie gospodarczej. Członkowie izby podejmują pracę bez pisemnych umów i przyjmują wynagrodzenie z naruszeniem przepisów skarbowych,

2)      Większość spraw spornych wynika z braku pisemnego określenia „przedmiotu zamówienia” i zakresu obowiązków pracobiorców. W tej sytuacji rzecznikom jest bardzo trudno ustalić stan faktyczny w rozpatrywanych sprawach,

3)      Dotychczasowa działalność KROZ ujawnia słabą znajomość procedur prawnych wśród OROZ (duża liczba uchyleń postanowień I instancji), mimo przeprowadzonych szkoleń.

 

 1. Wnioski   

Z dotychczasowych doświadczeń z pracy KROZ wynikają następujące wnioski:

1)      Z uwagi na skomplikowany prawnie charakter spraw działalność OROZ i KROZ musi się opierać na etatowych pracownikach izby o kwalifikacjach prawniczych.

2)      Członkowie izby muszą mieć świadomość, że w ich interesie jest prowadzenie działalności zawodowej w oparciu o jasne podstawy prawne tj. pisemne umowy, pisemne sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i jasne określenie obowiązków pracobiorcy.

 

 

 

.
Poprawiony: wtorek, 14 grudnia 2004
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa