Uchwała nr 8/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych Drukuj
środa, 23 marca 2005
Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3Uchwała  nr 8/R//05

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 oraz Nr 240, poz. 2052) oraz § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje: 

§ 1

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/03 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 4:

a) ust. 2 skreśla się wyrazy „lub dyplomu mistrza i świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej”; 

b) w § 4 ust. 3 skreśla się; 

2)     w § 6: 

a)     ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:  

„2. Zespół kwalifikacyjny jest powoływany w składzie od 3 do 5 osób, w tym przewodniczący, zgodnie z regulaminem powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uchwalanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jeżeli obowiązki sekretarza zespołu pełni pracownik administracyjny biura Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nie jest on członkiem zespołu kwalifikacyjnego.”;

3. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołując zespół kwalifikacyjny wyznacza przewodniczącego zespołu i sekretarza. Jeżeli obowiązki sekretarza zespołu pełni pracownik administracyjny biura Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nie jest on członkiem zespołu kwalifikacyjnego.”;

 b)     po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

,,3a. W postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie uprawnień budowlanych w specjalnościach kolejowej, wyburzeniowej i telekomunikacyjnej zespół kwalifikacyjny w szczególnie uzasadnionych przypadkach może:

1)      wyrazić zgodę na udokumentowanie praktyki zawodowej w inny sposób, niż określony w § 4 ust. 4-5,

2)             wezwać wnioskodawcę w trybie art. 50 Kpa do złożenia informacji i wyjaśnień związanych z treścią złożonych dokumentów. Wzór wezwania stanowi załącznik nr 3a do regulaminu.”;

3) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sekretarz zespołu kwalifikacyjnego,  niebędący pracownikiem biura Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości obowiązującej       członków zespołu kwalifikacyjnego.”;

4) dodaje się załącznik nr 3a do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w  sprawie nadawania uprawnień w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

5) załącznik nr 4 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie  nadawania   uprawnień budowlanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 2

Tekst ujednolicony regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Poprawiony: czwartek, 07 kwietnia 2005