From its stoves built the Egyptian pyramids and the Great Wall of China. Our capital Moscow is nicknamed the white stone is because many of its buildings were built izvestnyaka.5. Purification by freezing. The bottle was in the refrigerator freezer, after a while \', the thaw and pour carefully into a clean container, in an attempt to keep the ice on the walls of the bottles did not hit the purified alcohol. The mechanism of this method is simple: moon in water freezes the ice crust on the http://mrdoc.net inner surface of the bottle and absorb harmful impurities, including fusel oil forms. Proof of thawed fermentation, and feels its taste, which is why the quality has improved significantly. Weakness of iodine, potassium, calcium, magnesium and phosphorus. Ingredients:. dandelion flowers (no stems) - 200 pieces, vodka.Vremya clotting • Children 8-15 years - 58-76 g / l of protein in normal urine is missing or there are small traces of protein molecules are large, and they are not always able to pass through the membrane of kidney antibodies
  Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Ceny > USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

 

Akty Prawne

Budownictwo
Samorząd zawodowy w budownictwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona środowiska i zabytków
Zagospodarowanie przestrzenne i geodezja
Normalizacja i polskie normy
Ceny
Drogi
Prawo wodne
Zamówienia publiczne
Energetyka
Pozostałe
USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług PDF Drukuj Email
czwartek, 31 maja 2018

pobierz plik pdf do wydruku

 

USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 915)

tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830)

zmiany

(zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań.
Art. 2 [Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy] Przepisów ustawy nie stosuje się do informowania o cenach w obrocie między osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.
Art. 3 [Określenia ustawowe]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
2)
cena jednostkowa towaru (usługi) - cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w  jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach;
3)
2) przedsiębiorca - podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646);
4)
towar - rzecz, również energię oraz prawa majątkowe zbywalne;
5)
usługa - czynność świadczoną odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
Art. 4 [Cena towaru]
1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),
2)
wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)
- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a  także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).
Art. 5 [Wątpliwości co do ceny] W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.
Art. 6 [Kara pieniężna]
1. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł.
2. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40 000 zł.
3. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a  także wielkość jego obrotów i przychodu.
Art. 7 [Dochód budżetu państwa.]
1. Przedsiębiorca uiszcza karę pieniężną na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, wskazany przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
2. Nie wydaje się decyzji, jeżeli od dnia stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 4, upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym stwierdzono naruszenie tego obowiązku.
3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 8 [Odpowiednie zastosowanie przepisów]
1. Do kar pieniężnych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537).
2. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o  charakterze pieniężnym.
Art. 9 (pominięty)3)
Art. 10 (pominięty)3)
Art. 11 (pominięty)3)
Art. 12 (pominięty)3)
Art. 13 (pominięty)3)
Art. 14 (pominięty)3)
Art. 15 (pominięty)3)
Art. 16 (pominięty)3)
Art. 17 (pominięty)3)
Art. 18 (pominięty)3)
Art. 19 (pominięty)3)
Art. 20 (pominięty)3)
Art. 21 (pominięty)3)
Art. 22 [Sprawy w toku]
1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
2. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli od dnia stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 12 ustawy wymienionej w art. 26, upłynęło 5 lat licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 23 [Zastosowanie przepisów dotychczasowych]
1. W przypadku gdy przedsiębiorca przed dniem wejścia w życie ustawy naruszył przepisy ustawy wymienionej w art. 26, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. W przypadku gdy przedsiębiorca przed dniem wejścia w życie ustawy stosował ceny urzędowe lub marże handlowe urzędowe z naruszeniem przepisów ustawy wymienionej w art. 26 i w ten sposób osiągnął kwotę nienależną, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 24 [Przepisy prawa miejscowego] Przepisy prawa miejscowego wydane na podstawie art. 8 ustawy wymienionej w art. 26 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych odpowiednio na podstawie art. 11b ustawy wymienionej w art. 15 oraz na podstawie art. 50a ustawy wymienionej w art. 21.
Art. 25 [Akty wykonawcze] Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 26 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
Art. 26 [Derogacja] Traci moc ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r. poz. 385).
Art. 27 [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).
Odnośnik Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.Urz. WE L 80 z 04.07.1998).
Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych