Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Budownictwo > Szczególne przepisy budowlane > USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

 

Akty Prawne

Budownictwo
Samorząd zawodowy w budownictwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona środowiska i zabytków
Zagospodarowanie przestrzenne i geodezja
Normalizacja i polskie normy
Ceny
Drogi
Prawo wodne
Zamówienia publiczne
Energetyka
Pozostałe
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze PDF Drukuj Email
piątek, 31 maja 2019

Pobierz PDF z ustawa.

 

Prawo geologiczne i górnicze
1)
z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981)
tj. z dnia 5 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613)
tj. z dnia 30 stycznia 2015 r . (Dz.U. z 2015 r. poz. 196)
tj. z dnia 1 lipca 2016 r. (D z.U. z 2016 r. poz. 1131)
tj. z dnia 16 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126)
tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 868)
tj. z dnia 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064)
(zm. )
Dział I. Przepisy ogólne.
Art. 1 [Zakres przedmiotowy]
1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie:
1) prac geologicznych;
2) wydobywania kopalin ze złóż;
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;
4) podziemnego składowania odpadów;
5) podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i
składowania dwutlenku węgla.
2. Ustawa określa także:
1) wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku
z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1;
2) zasady wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą.
3. Przez projekt demonstracyjny wychwytu i składowania dwutlenku węgla należy rozumieć przedsięwzięcie
polegające na wychwytywaniu, przesyłaniu i podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, spełniające kryteria
dotyczące projektów demonstracyjnych określone w decyzji Komisji nr 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010 r.
ustanawiającej kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na
celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów
demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 290 z 06.11.2010, str. 39), które jest realizowane w
celu sprawdzenia:
1) skuteczności i przydatności stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla w zakresie
ograniczenia emisji dwutlenku węgla;
2) bezpieczeństwa stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla dla zdrowia i życia ludzi oraz
dla środowiska;
3) potrzeby i zasadności dopuszczenia do stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla na
skalę przemysłową.
4. Warunki wykonywania i kontrolowania działalności polegającej na przesyłaniu dwutlenku węgla w celu jego
podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania
dwutlenku węgla określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z
późn. zm.2)).
Art. 2 [Stosowanie przepisów ustawy]
1. Przepisy ustawy, z wyjątkiem działu III, stosuje się odpowiednio do:
1) budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych;
2) robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż
określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych;
3) robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na
potrzeby geologii i górnictwa;
4) drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej;
5) likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji, o których mowa w pkt 1-4.
2.(uchylony)
3. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały inne niż
koncesja decyzje stanowiące podstawę wykonywania działalności regulowanej ustawą.
Art. 2a [Zastosowanie przepisów] Przepisy dotyczące węglowodorów stosuje się do gazów szlachetnych.
Art. 3 [Wyłączenie stosowania ustawy] Ustawy nie stosuje się do:
1) korzystania z wód w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;
2) wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
poza obszarami górniczymi;
2a) wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód
podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę poza obszarami
górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;
3) badań naukowych i działalności dydaktycznej, prowadzonych bez wykonywania robót geologicznych;
4) pozyskiwania okazów minerałów, skał i skamielin w celach naukowych, kolekcjonerskich i dydaktycznych,
prowadzonego bez wykonywania robót górniczych;
5) wykonywania robót związanych ze sztucznym zasilaniem strefy brzegowej piaskiem, pochodzącym z osadów
dennych obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6) wydobywania kruszywa w zakresie niezbędnym do wykonania pilnych prac zabezpieczających przed powodzią
w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej;
7) ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania robót
geologicznych.
Art. 4 [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy]
1. Przepisów działu III-VIII oraz art. 168-174 nie stosuje się do wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych
dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności
(użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
2) nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem
na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz
zamierzony czas ich wykonywania.
3. W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 1 i 2 właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze
decyzji, ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3.
Art. 5 [Definicje pojęć]
1. Kopalinami nie są wody, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek.
2. Wodą:
1) leczniczą jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest
zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:
a) rozpuszczonych składników mineralnych stałych - nie mniej niż 1000 mg/dm3 lub
b) jonu żelazawego - nie mniej niż 10 mg/dm3 (wody żelaziste), lub
c) jonu fluorkowego - nie mniej niż 2 mg/dm3 (wody fluorkowe), lub
d) jonu jodkowego - nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody jodkowe), lub
e) siarki dwuwartościowej - nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody siarczkowe), lub
f) kwasu metakrzemowego - nie mniej niż 70 mg/dm3 (wody krzemowe), lub
g) radonu - nie mniej niż 74 Bq/dm3 (wody radonowe), lub
h) dwutlenku węgla niezwiązanego - nie mniej niż 250 mg/dm3, z tym że od 250 do 1000 mg/dm3 to wody
kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm3 to szczawa;
2) termalną jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20oC.
3. Solanką jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych, nie mniejszej niż
35 g/dm3.
4. Wodami leczniczymi, wodami termalnymi i solankami nie są wody pochodzące z odwadniania wyrobisk
górniczych.
Art. 6 [Definicje pojęć]
1. W rozumieniu ustawy:
1) danymi geologicznymi - są wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzenia prac
geologicznych;
1a) działaniami naprawczymi - są działania podjęte w celu:
a) naprawienia lub usunięcia nieprawidłowości w procesie zatłaczania lub składowania dwutlenku węgla albo
w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla, które wiążą się z ryzykiem wystąpienia wycieku
dwutlenku węgla lub powstaniem zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,
b) zatrzymania wycieku dwutlenku węgla, aby uniemożliwić lub zatrzymać wydostanie się dwutlenku węgla
poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla;
1b) formacją geologiczną - jest podstawowe wydzielenie litostratygraficzne, w ramach którego można wyodrębnić
warstwy skał i przedstawić je na mapie;
1c) badaniami geofizycznymi w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż
węglowodorów - jest wykonywanie prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych, w tym
połączonych z robotami geologicznymi z wyłączeniem robót polegających na wykonywaniu otworów wiertniczych
o głębokości przekraczającej 100 m lub robót z użyciem środków strzałowych;
2) informacją geologiczną - są dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w
szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach
danych;
2a) kompleksem podziemnego składowania dwutlenku węgla - jest podziemne składowisko dwutlenku węgla i
otaczające je formacje geologiczne, które mogą mieć wpływ na stabilność i bezpieczeństwo podziemnego
składowania dwutlenku węgla;
3) kopaliną wydobytą - jest całość kopaliny odłączonej od złoża;
4) obiektem budowlanym zakładu górniczego - jest znajdujący się poza podziemnym wyrobiskiem górniczym
obiekt zakładu górniczego będący obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.3)), służący bezpośrednio do wykonywania działalności
regulowanej ustawą w zakresie:
a) wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny
do sprzedaży, albo
b) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, albo
c) podziemnego składowania odpadów, albo
d) podziemnego składowania dwutlenku węgla;
5) obszarem górniczym - jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania
kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów,
podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania
koncesji;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5a) podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla - jest część górotworu o określonej pojemności
wykorzystywana w celu trwałego przechowywania dwutlenku węgla, połączona z powierzchniową instalacją
zatłaczającą;
6) podziemnym składowiskiem odpadów - jest część górotworu, w tym podziemne wyrobisko górnicze,
wykorzystywana w celu unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie;
7) poszukiwaniem - jest wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania złoża
kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;
8) pracą geologiczną - jest projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy
geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych oraz
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, określenia warunków hydrogeologicznych, geologicznoinżynierskich,
a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań
na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych;
9) przedsiębiorcą - jest ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą;
10) przywróceniem stanu poprzedniego - jest odtworzenie stanu sprzed powstania szkody, w szczególności przez
zapewnienie obiektom budowlanym, urządzeniom oraz instalacjom niepogorszonej odporności, ciepłochłonności,
szczelności i użyteczności techniczno-funkcjonalnej;
11) robotą geologiczną - jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej
powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach;
12) robotą górniczą - jest wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych
oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną ustawą;
13) rozpoznawaniem - jest wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża
kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;
13a) rozliczeniem emisji - jest rozliczenie wielkości emisji, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 695 oraz z 2013 r. poz. 1238)4);
14) środkami strzałowymi - są materiały wybuchowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o
materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 204);
15) terenem górniczym - jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu
górniczego;
16) węglowodorami - są ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a także metan występujący w
złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu występującego jako kopalina towarzysząca;
16a) wyciekiem dwutlenku węgla - jest każde wydostanie się dwutlenku węgla poza podziemne składowisko
dwutlenku węgla;
16b) wtłaczaniem wód do górotworu - jest pozbycie się wód pochodzących z odwodnień wyrobisk górniczych,
wykorzystanych wód leczniczych, wód termalnych, solanek, a także wód złożowych, w tym wód z podziemnych
magazynów węglowodorów, z wyłączeniem wód technologicznych wykorzystywanych w magazynach
węglowodorów zlokalizowanych w złożach soli kamiennej, polegające na ich wprowadzaniu otworami wiertniczymi
do formacji geologicznych izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych;
16c) wydobywaniem węglowodorów ze złóż - jest prowadzenie wydobycia węglowodorów, w tym przygotowanie
wydobytych węglowodorów do transportu oraz ich transport w obrębie zakładu górniczego;
17) wyrobiskiem górniczym - jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót
górniczych;
17a) zakładem - jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do
wykonywania działalności określonej w art. 2 ust. 1 albo art. 86, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane,
urządzenia oraz instalacje;
18) zakładem górniczym - jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących
bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku
technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, podziemnego
bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego
składowania dwutlenku węgla, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje;
18a) zamknięciem podziemnego składowiska dwutlenku węgla - jest trwałe zaprzestanie zatłaczania dwutlenku
węgla do podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
19) złożem kopaliny - jest naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie
może przynieść korzyść gospodarczą;
20) zwałowaniem nadkładu - jest zespół czynności prowadzonych w odkrywkowych zakładach górniczych,
nierozerwalnie związanych technicznie i organizacyjnie z przemieszczeniem i składowaniem mas ziemnych i
skalnych usuwanych znad złoża, w celu umożliwienia wydobycia kopaliny użytecznej.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) starostach - rozumie się przez to również prezydentów miast na prawach powiatu;
2) powiatach - rozumie się przez to również miasta na prawach powiatu.
Art. 7 [Wykonywanie działalności]
1. Podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy
ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w
odrębnych przepisach.
2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie
działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystywania
nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
odrębnych przepisach.
Art. 8 [Wody morskie]
1. Decyzje wydawane na podstawie ustawy, które dotyczą morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
oraz pasa nadbrzeżnego, wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Decyzje wydawane na podstawie ustawy, które dotyczą wyłącznej strefy ekonomicznej, wymagają uzgodnienia
z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.
3. Kopie decyzji wydawanych na podstawie ustawy dotyczące poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
oraz wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo
wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie
doręcza się Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
Art. 9 [Uzgodnienia i opinie organów administracji]
1. Jeżeli ustawa uzależnia rozstrzygnięcie organu administracji od współdziałania (uzgodnienia lub wyrażenia
opinii) z innym organem administracji, zajmuje on stanowisko nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia
projektu rozstrzygnięcia.
2. Jeżeli organ współdziałający nie zajmie stanowiska w terminie określonym w ust. 1, uważa się, że aprobuje
przedłożony projekt rozstrzygnięcia.
3. Termin do zajęcia stanowiska jest zachowany, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia doręczenia wniosku o
zajęcie stanowiska w sprawie organ współdziałający doręczył postanowienie w tej sprawie lub dokonał jego
wysyłki.
Dział II. Własność górnicza, użytkowanie górnicze oraz inne uprawnienia górnicze.
Art. 10 [Własność gónicza]
1. Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla
brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków
promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu,
kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich, gazów szlachetnych, bez względu na miejsce ich
występowania, są objęte własnością górniczą.
2. Własnością górniczą są objęte także złoża wód leczniczych, wód termalnych i solanek.
3. Złoża kopalin niewymienionych w ust. 1 i 2 są objęte prawem własności nieruchomości gruntowej.
4. Własnością górniczą są objęte także części górotworu położone poza granicami przestrzennymi nieruchomości
gruntowej, w szczególności znajdujące się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Prawo własności górniczej przysługuje Skarbowi Państwa.
Art. 11 [Odesłanie] W sprawach nieuregulowanych w ustawie do własności górniczej, a także do rozstrzygania
sporów między Skarbem Państwa a właścicielem gruntu, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, a
także prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczące nieruchomości gruntowych, w tym ich rozgraniczania.
Art. 12 [Granice użytkowania]
1. W granicach określonych przez ustawy Skarb Państwa, z wyłączeniem innych osób, może korzystać z
przedmiotu własności górniczej albo rozporządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie użytkowania
górniczego.
2. Uprawnienia Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z własności górniczej w odniesieniu do działalności:
1) która wymaga koncesji, wykonują właściwe organy koncesyjne;
2) o której mowa w art. 2 ust. 1, wykonują zarządy województw.
3. Jeżeli przedmiot własności górniczej znajduje się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonywanie uprawnień właścicielskich wymaga porozumienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki
morskiej.
4. Przepisów dotyczących użytkowania górniczego nie stosuje się do robót geologicznych, których wykonywanie
nie wymaga uzyskania koncesji.
Art. 13 [Ustanowienie użytkowania]
1. Ustanowienie użytkowania górniczego następuje w drodze umowy zawartej na piśmie pod rygorem
nieważności.
1a. Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego staje się skuteczna z dniem uzyskania koncesji.
2.(uchylony)
3. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego i
sposób jego zapłaty.
4. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego stanowi dochód budżetu państwa.
5. Umowę, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do ustanowienia użytkowania górniczego dla podziemnego
składowania odpadów promieniotwórczych zawiera się na czas nieokreślony.
6. W przypadku nieuzyskania koncesji w terminie roku od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania
górniczego, umowa ta wygasa.
7. Użytkowanie górnicze wygasa w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji, bez względu na
przyczynę.
Art. 14 [Przetarg]
1. Z wyjątkiem działalności określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz w dziale III rozdziale 3, ustanowienie użytkowania
górniczego może być poprzedzone przetargiem, w szczególności gdy o jego ustanowienie ubiega się więcej niż
jeden podmiot.
2. O zamiarze ustanowienia użytkowania górniczego w drodze przetargu organ koncesyjny każdorazowo
powiadamia w drodze obwieszczenia.
3. Warunki przetargu powinny mieć charakter niedyskryminujący i opierać się na następujących kryteriach:
1) technicznych i finansowych możliwościach oferenta;
2) proponowanej technologii prowadzenia prac;
3) proponowanej wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób zamieszczania obwieszczeń o przetargu na
ustanowienie użytkowania górniczego, informacje zamieszczane w obwieszczeniu, wymagania dotyczące oferty,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
termin składania ofert oraz zakończenia przetargu, tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym
powoływania i pracy komisji przetargowej, kierując się potrzebą przedstawienia w obwieszczeniu wyczerpujących
informacji o przetargu, a także zapewnienia przejrzystych i niedyskryminujących warunków postępowania oraz
ochrony konkurencji, w tym sprawiedliwej oceny złożonych ofert.
Art. 15 [Prawo pierwszeństwa]
1. Ten, kto w wyniku wykonywania robót geologicznych:
1) rozpoznał kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla i udokumentował go w stopniu
umożliwiającym sporządzenie planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz uzyskał
decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego kompleksu,
2) udokumentował złoże kopaliny, stanowiące przedmiot własności górniczej, z wyłączeniem złoża
węglowodorów, w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz uzyskał decyzję
zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża na podstawie koncesji na:
a) poszukiwanie złóż kopalin w zakresie obejmującym całe nowo udokumentowane złoże,
b) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, w zakresie:
- całości udokumentowanego złoża w wyniku prac poszukiwawczych,
- części udokumentowanego złoża w wyniku prac rozpoznawczych, w której podniósł jej kategorię
rozpoznania w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża,
c) rozpoznawanie złóż kopalin, tylko w tej części złoża, w której podniósł jej kategorię rozpoznania w stopniu
umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża - jest uprawniony do wnioskowania o
ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej
dokumentację geologiczną dotyczącą kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo dokumentację
geologiczną złoża kopaliny.
3. W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, organ koncesyjny zawiera umowę o
ustanowieniu użytkowania górniczego do upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Niepodpisanie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego z przyczyn leżących po stronie podmiotu
posiadającego uprawnienie do jej zawarcia, w terminie, o którym mowa w ust. 2, powoduje utratę prawa do
zawarcia tej umowy.
Art. 16 [Umowa o ustanowienie użytkowania górniczego]
1. W granicach określonych przez ustawy oraz przez umowę o ustanowienie użytkowania górniczego użytkownik
górniczy, w celu wykonywania działalności regulowanej ustawą, może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z
przestrzeni objętej tym użytkowaniem. W szczególności może on odpowiednio wykonywać roboty geologiczne,
wydobywać kopalinę ze złoża, wykonywać działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla,
a także wykonywać działalność określoną w art. 2 ust. 1.
2. Obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym stanowią
własność użytkownika górniczego. Własność ta jest prawem związanym z użytkowaniem górniczym.
3. Jeżeli umowa o ustanowienie użytkowania górniczego nie stanowi inaczej, przed wygaśnięciem tego prawa
użytkownik górniczy jest obowiązany zabezpieczyć lub usunąć obiekty, urządzenia oraz instalacje, o których
mowa w ust. 2.
Art. 17 [Odesłanie] W sprawach nieuregulowanych w ustawie do użytkowania górniczego stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy.
Art. 18 [Korzystanie z nieruchomości]
1. Jeżeli cudza nieruchomość lub jej część jest niezbędna do wykonywania działalności regulowanej ustawą,
przedsiębiorca może żądać umożliwienia korzystania z tej nieruchomości lub jej części przez czas oznaczony, za
wynagrodzeniem.
2. Korzystanie, o którym mowa w ust. 1, nie może obejmować prawa do pobierania pożytków z nieruchomości.
3. Jeżeli na skutek ograniczenia prawa nieruchomość lub jej część nie nadaje się do wykorzystania na
dotychczasowe cele, właściciel (użytkownik wieczysty) może żądać, aby przedsiębiorca dokonał jej wykupu.
4. W sprawach spornych rozstrzygają sądy powszechne.
Art. 19 [Żądanie wykupu]
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:
1) wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - uzyskał decyzję inwestycyjną,
2) wydobywanie węgla kamiennego,
3) wydobywanie węgla brunatnego,
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie węglowodorów,
5) podziemne składowanie dwutlenku węgla
- może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do
wykonywania zamierzonej działalności.
2. W sprawach spornych rozstrzygają sądy powszechne.
Art. 20 [Wody kopalniane] Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest
bezpłatne.
Dział III. Koncesje.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Rozdział 1. Zasady koncesjonowania.
Art. 21 [Przedmiot działalności]
1. Działalność w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż
węglowodorów,
1a) poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
2) wydobywania kopalin ze złóż,
2a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
4) podziemnego składowania odpadów,
5) podziemnego składowania dwutlenku węgla
- może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.
1a. Zabrania się wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla albo na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla w celu innym niż
przeprowadzenie projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do koncesjonowania działalności, o której mowa w ust. 1,
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495
oraz z 2020 r. poz. 424), z wyjątkiem art. 32 tej ustawy.
3. Do koncesjonowania działalności dotyczącej poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub
wydobywania węglowodorów ze złóż stosuje się przepisy niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem przepisów
rozdziału 3.
4. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca
złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.
4a. Koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela się na okres uwzględniający obowiązek
prowadzenia po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla monitoringu kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla przez okres nie krótszy niż 20 lat.
5. Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.
6. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań określonych w niniejszym dziale
termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
Art. 22 [Kompetencje]
1. Koncesji na:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż
węglowodorów,
1a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
2) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,
2a) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,
3) wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
5) podziemne składowanie odpadów,
6) podziemne składowanie dwutlenku węgla
- udziela minister właściwy do spraw środowiska.
2. Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych
- udziela starosta.
3. Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża
już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć
wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji
wcześniejszej stanie się ostateczna.
4. W zakresie nieokreślonym w ust. 1 i 2 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela marszałek
województwa.
Art. 23 [Udzielenie koncesji]
1. Udzielenie koncesji na:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz wydobywanie tych rud ze złóż
wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
1a) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga opinii Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie
technicznych możliwości wykonywania działalności oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa;
1b) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw
rybołówstwa, w zakresie lokalizacji obszaru prowadzenia zamierzonej działalności;
2) wydobywanie z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 i 284), wymaga uzgodnienia z organem
odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego;
3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie
substancji oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw
gospodarki złożami kopalin;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4) podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzyskania opinii Komisji Europejskiej.
1a. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów
ze złóż, a także wydanie decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1, wymaga uzgodnienia z ministrem
właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin.
2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej
udzielenie koncesji na:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, albo poszukiwanie lub
rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
- wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania
zamierzonej działalności.
2a. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
1) udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla,
2) wydanie decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1
- wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce
wykonywania zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia jest nienaruszanie zamierzoną działalnością
przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w sposób przewidziany w art. 7.
3. Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny przesyła do Komisji Europejskiej kopię wniosku
o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla wraz z załącznikami oraz projekt decyzji, w
terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny wydaje decyzję:
1) po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej albo
2) po otrzymaniu od Komisji Europejskiej informacji o rezygnacji z wydawania opinii.
Art. 24 [Wniosek]
1. We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony
środowiska, określa się:
1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona
działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie
dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona
działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
4) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej
działalności;
5) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest
wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
7) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu
głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
8) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
9) rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności.
2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku
potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wypis z ewidencji gruntów i budynków.
3. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem
granic podziału terytorialnego kraju.
4. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji
wraz z załącznikami.
5. Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny
może żądać jej przedłożenia.
Art. 24a [Zgłaszanie zmian] Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany
danych, zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Art. 25 [Wniosek]
1. We wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz na poszukiwanie lub
rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla określa się również cel, zakres i rodzaj
prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz zamieszcza się informację o pracach, które mają być
wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach, a w przypadku wniosku o udzielenie
koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny wskazuje się także minimalną kategorię rozpoznania
złoża.
2. W przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza
się 2 egzemplarze projektu robót geologicznych.
Art. 26 [Wniosek]
1. We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:
1) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
2) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
3) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i
współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego
celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
5) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowody istnienia:
1) prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej
działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
2) prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana
zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego
ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w
zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie
kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych
wpływów na środowisko. Obowiązek ten nie dotyczy koncesji udzielanych przez starostę.
3a. Projekt zagospodarowania złoża dotyczący złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż
węglowodorów, podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ nadzoru górniczego. Organ nadzoru górniczego
wydaje wnioskodawcy opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu zagospodarowania złoża. W
przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag.
3b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię, o której mowa w ust. 3a, albo informację o jej braku,
a w przypadku zgłoszenia uwag także oświadczenie o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich
nieuwzględnienia.
4. We wniosku o udzielenie koncesji przez starostę określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu
zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji
zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące
projektów zagospodarowania złóż, kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej gospodarki złożem, ochrony
środowiska oraz zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Art. 27 [Wniosek]
1. We wniosku o udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne
składowanie odpadów określa się również:
1) rodzaj, ilość oraz charakterystykę substancji albo odpadów;
2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie; w przypadku
działalności polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych warunki te odnoszą się do lokalizacji,
budowy, eksploatacji, zamknięcia oraz do okresu po zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych;
3) technologię magazynowania albo składowania;
4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowód istnienia prawa do korzystania z informacji
geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,
oraz kopie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne.
3. Do wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie odpadów promieniotwórczych dołącza się
zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych.
Art. 27a [Informacje zawarte we wniosku]
1. We wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla określa się również:
1) ilość oraz charakterystykę, w tym źródło pochodzenia, dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do
podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla;
3) technologię składowania i przesyłania dwutlenku węgla oraz lokalizację instalacji zatłaczającej;
4) ocenę bezpieczeństwa długoterminowego składowania dwutlenku węgla;
5) wydajność i ciśnienie zatłaczania dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do podziemnego składowiska
dwutlenku węgla;
6) wartość ciśnienia granicznego w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla;
7) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
8) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia na realizację poszczególnych obowiązków, o których mowa w
art. 28a ust. 3 i 4, oraz zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia
zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopie decyzji zatwierdzających dokumentacje
geologiczne;
2) plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla wraz z kopią decyzji o jego zatwierdzeniu;
3) oświadczenie wnioskodawcy, że wyraża zgodę na to, że w przypadku przejęcia przez Krajowego
Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko
dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a, nastąpi, z mocy prawa, bez odszkodowania, przeniesienie na rzecz Skarbu
Państwa prawa do nieruchomości, o której mowa w ust. 4 pkt 4, oraz prawa własności zakładu górniczego.
3. Plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla jest sporządzany na podstawie
dokumentacji geologicznej, z uwzględnieniem wymagań w zakresie gospodarowania podziemnym składowiskiem
dwutlenku węgla, szczegółowej charakterystyki warunków technicznych i ekonomicznych związanych z
podziemnym składowaniem dwutlenku węgla oraz oceny ryzyka podziemnego składowania dwutlenku węgla.
4. Plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla obejmuje w szczególności:
1) plan monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) plan działań naprawczych;
3) tymczasowy plan działań po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
4) wskazanie nieruchomości, na której będzie zlokalizowany zakład górniczy, w szczególności instalacja
zatłaczająca oraz instalacja służąca do prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla.
5. Plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji,
przez właściwy organ nadzoru górniczego.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim
powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, w tym plan
monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, plan działań naprawczych i tymczasowy plan
działań po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla, kierując się potrzebą zapewnienia
bezpieczeństwa prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, w tym
ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, a także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Art. 28 [Wniosek]
1. Koncesji na podziemne składowanie odpadów udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia
roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania takiej działalności.
2. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny związany
w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, koncesja na działalność inną niż określona w ust. 1,
z wyjątkiem koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, może zostać udzielona pod warunkiem
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania objętej nią działalności.
3. Zabezpieczenie może w szczególności przyjąć formę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
przedsiębiorcy, gwarancji bankowej albo poręczenia bankowego.
4. O formie, zakresie oraz sposobie zabezpieczenia, a w przypadku działalności innej niż określona w ust. 1 -
także o potrzebie ustanowienia zabezpieczenia, rozstrzyga organ koncesyjny, działając w drodze postanowienia,
na które przysługuje zażalenie.
5. W przypadkach ustanowienia zabezpieczenia udzielenie koncesji może nastąpić dopiero po przedstawieniu
dowodu jego ustanowienia.
6. Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedsiębiorca przedkłada organowi koncesyjnemu aktualny dowód
istnienia zabezpieczenia.
Art. 28a [Warunki udzielenia koncesji]
1. Koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela się pod warunkiem:
1) wykazania się przez wnioskodawcę prawem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, o której
mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4;
2) ustanowienia zabezpieczenia finansowego.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia finansowego należytego wykonywania
obowiązków związanych z:
1) eksploatacją podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
2) likwidacją zakładu górniczego.
3. Zabezpieczenie finansowe należytego wykonywania obowiązków związanych z eksploatacją podziemnego
składowiska dwutlenku węgla jest ustanawiane w celu wypełnienia warunków określonych w koncesji na
podziemne składowanie dwutlenku węgla, w tym finansowania kosztów monitoringu kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych, rozliczenia emisji w przypadku wydostania się
dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych i
działań zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1862 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz wypłaty odszkodowań za
szkody, które ujawniły się do czasu zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla.
4. Zabezpieczenie finansowe należytego wykonywania obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego
jest ustanawiane w celu finansowania kosztów usunięcia obiektów zakładu górniczego, likwidacji odwiertów i
innych instalacji związanych z podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla, w tym rurociągów, kabli i linii
energetycznych, kosztów prowadzenia monitoringu zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla
przez okres nie krótszy niż 20 lat od dnia jego zamknięcia, kosztów działań naprawczych, rozliczenia emisji w
przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, kosztów
działań naprawczych i działań zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz wypłaty odszkodowań za szkody, które ujawniły się po
zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla.
5. Zabezpieczenie finansowe mogą stanowić środki pieniężne, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa
lub umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i może być ustanowione w jednej lub kilku formach.
6. Zabezpieczenie finansowe ustanawiane w formie pieniężnej jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dowód wpłaty, gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej są składane do organu koncesyjnego i stanowią dowód ustanowienia zabezpieczenia
finansowego.
7. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinny stwierdzać, że bank lub zakład ubezpieczeń w przypadku
niewywiązywania się przez przedsiębiorcę z obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4, na wezwanie organu
koncesyjnego przesłane po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 28c ust. 1, dokona wypłaty na rzecz
podmiotów, o których mowa w tym przepisie, kwoty w wysokości określonej w tym wezwaniu.
8. Organ koncesyjny w toku postępowania o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla
określa, w drodze postanowienia, formę i wysokość zabezpieczenia finansowego na realizację poszczególnych
obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4, oraz termin doręczenia organowi koncesyjnemu dowodu ustanowienia
zabezpieczenia finansowego, a w przypadku zabezpieczenia finansowego ustanawianego w formie pieniężnej -
także termin wpłaty. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
9. Wysokość zabezpieczenia finansowego określona w postanowieniu, o którym mowa w ust. 8, stanowi
minimalną wysokość zabezpieczenia finansowego określoną w koncesji na podziemne składowanie dwutlenku
węgla.
10. Przedsiębiorca jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie finansowe w wysokości określonej
przez organ koncesyjny i uzupełniać je niezwłocznie do tej wysokości przez cały okres obowiązywania koncesji na
podziemne składowanie dwutlenku węgla.
11. Zabezpieczenie finansowe ustanowione w formie pieniężnej nie wchodzi w skład masy upadłości.
Art. 28b [Zwiększenie wysokości zabezpieczenia finansowego]
1. W przypadku gdy:
1) ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m ust. 1,
2) z dodatku do planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, o którym mowa w art.
107a,
3) z wniosków z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 127n ust. 1 oraz w art. 158 pkt 2
- wynika, że zwiększyło się ryzyko związane odpowiednio z eksploatacją podziemnego składowiska dwutlenku
węgla albo z likwidacją zakładu górniczego, organ koncesyjny może orzec, w drodze decyzji, o zwiększeniu
wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2. Przepis art. 28a ust. 8 stosuje się
odpowiednio.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonać zwiększenia wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa
w art. 28a ust. 2, w terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1.
Art. 28c [Postanowienie o uruchomieniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego]
1. Organ koncesyjny orzeka, w drodze postanowienia, o uruchomieniu środków pochodzących z zabezpieczenia
finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, ustanowionego w celu należytego wykonywania obowiązków
związanych z:
1) eksploatacją podziemnego składowiska dwutlenku węgla:
a) na rzecz przedsiębiorcy - na finansowanie kosztów monitoringu kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych, rozliczenia emisji w przypadku wydostania się dwutlenku
węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz kosztów działań naprawczych i działań
zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie,
b) na rzecz Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla w przypadku przejęcia
przez niego odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a - na
finansowanie kosztów i rozliczenia wymienionych w lit. a,
c) na rzecz podmiotu, któremu prawomocnym wyrokiem sądu przyznane zostało odszkodowanie za szkody,
które ujawniły się do czasu zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
2) likwidacją zakładu górniczego:
a) na rzecz przedsiębiorcy - na finansowanie kosztów usunięcia obiektów zakładu górniczego, likwidacji
odwiertów i innych instalacji związanych z podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla, w tym rurociągów,
kabli i linii energetycznych, kosztów prowadzenia monitoringu zamkniętego podziemnego składowiska
dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych, rozliczenia emisji w przypadku wydostania się dwutlenku
węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz kosztów działań naprawczych i działań
zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie,
b) na rzecz Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla w przypadku przejęcia
przez niego odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a - na
finansowanie kosztów i rozliczenia wymienionych w lit. a,
c) na rzecz podmiotu, któremu prawomocnym wyrokiem sądu przyznano odszkodowanie za szkody, które
ujawniły się po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla.
2. Organ koncesyjny wydaje postanowienie o uruchomieniu środków pochodzących z zabezpieczenia
finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2:
1) w przypadku gdy przedsiębiorca nie może pokryć z własnych środków kosztów realizacji obowiązków, o
których mowa w art. 28a ust. 3 i 4 - na jego wniosek;
2) na wniosek pozostałych podmiotów, o których mowa w ust. 1.
3. Przedsiębiorca i Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla przekazują organowi
koncesyjnemu, po zakończeniu wydatkowania środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego, o którym
mowa w art. 28a ust. 2, sprawozdanie z wydatkowania tych środków w formie, terminie i zakresie określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 28h pkt 2.
Art. 28d [Postanowienie]
1. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 28a ust. 2, jest zwalniane przez organ koncesyjny, w drodze
postanowienia, w terminie 2 miesięcy od dnia wydania decyzji o przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte
podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku
Węgla, na wniosek przedsiębiorcy, który ustanowił to zabezpieczenie.
2. Organ koncesyjny doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 1, także podmiotowi udzielającemu
zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2.
Art. 28e [Zabezpieczenie środków]
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie dwutlenku węgla, jest obowiązany do
ustanowienia zabezpieczenia środków w terminie określonym w postanowieniu, o którym mowa w ust. 5.
2. Zabezpieczenie środków jest ustanawiane w celu finansowania realizacji zadań Krajowego Administratora
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla po przekazaniu mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne
składowisko dwutlenku węgla związanych z prowadzeniem, przez okres nie krótszy niż 30 lat, monitoringu
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz finansowaniem zabezpieczenia ryzyka związanego z
podejmowaniem działań naprawczych, rozliczeniem emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza
kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych i działań zapobiegawczych
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
oraz podejmowaniem innych działań mających na celu zagwarantowanie długoterminowej stabilności
podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także finansowania wypłaty odszkodowań za szkody mogące
ujawnić się po przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu
Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
3. Zabezpieczenie środków może stanowić opłata gwarancyjna, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa
lub umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i może być ustanowione w jednej lub kilku formach.
4. Zabezpieczenie środków ustanawiane w formie opłaty gwarancyjnej jest wpłacane na rachunek bankowy
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dowód wpłaty, gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej są składane do organu koncesyjnego i stanowią dowód ustanowienia zabezpieczenia
środków. Przepis art. 28a ust. 7 stosuje się odpowiednio.
5. Organ koncesyjny w toku postępowania o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla
określa, w drodze postanowienia, formę i wysokość zabezpieczenia środków na realizację poszczególnych zadań,
o których mowa w ust. 2, termin ustanowienia tego zabezpieczenia oraz termin doręczenia organowi
koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia środków, a w przypadku opłaty gwarancyjnej - także termin
jej wpłaty. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
6. Wysokość zabezpieczenia środków określona w postanowieniu, o którym mowa w ust. 5, stanowi minimalną
wysokość zabezpieczenia środków określoną w koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla.
7. Organ koncesyjny orzeka, w drodze postanowienia, o uruchomieniu środków pochodzących z zabezpieczenia
środków ustanowionego w formie innej niż opłata gwarancyjna:
1) na rzecz Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla;
2) na rzecz podmiotu, któremu prawomocnym wyrokiem sądu przyznano odszkodowanie za szkody, które
ujawniły się po przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu
Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
8. Postanowienie o uruchomieniu środków pochodzących z zabezpieczenia środków organ koncesyjny wydaje na
wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 7.
9. Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla przekazuje organowi koncesyjnemu
coroczne sprawozdanie z wydatkowania środków pochodzących z zabezpieczenia środków ustanowionego w
formie innej niż opłata gwarancyjna w formie, zakresie i terminie określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 28h pkt 2.
Art. 28f [Zwiększenie wysokości zabezpieczenia środków]
1. W przypadku gdy:
1) ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m ust. 1,
2) z dodatku do planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, o którym mowa w art.
107a,
3) z wniosków z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 127n ust. 1 oraz w art. 158 pkt 2
- wynika, że zwiększyło się ryzyko związane z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla po przekazaniu
odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, organ koncesyjny może orzec, w drodze decyzji, o zwiększeniu
wysokości zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1. W przypadku opłaty gwarancyjnej
zwiększenie wysokości zabezpieczenia środków następuje przez wniesienie uzupełniającej opłaty gwarancyjnej.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonać zwiększenia wysokości zabezpieczenia środków, o którym mowa w
art. 28e ust. 1, w tym wnieść uzupełniającą opłatę gwarancyjną, w terminie określonym w decyzji, o której mowa w
ust. 1. Przepis art. 28e ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 28g [Czas zabezpieczenia środków]
1. Przedsiębiorca jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie środków, o którym mowa w art. 28e
ust. 1, w wysokości określonej przez organ koncesyjny przez cały okres obowiązywania koncesji na podziemne
składowanie dwutlenku węgla.
2. Zabezpieczenie środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, nie wygasa z chwilą utraty mocy koncesji na
podziemne składowanie dwutlenku węgla, jej cofnięcia albo stwierdzenia jej wygaśnięcia.
3. Zabezpieczenie środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, ustanowione w formie opłaty gwarancyjnej, w tym
uzupełniająca opłata gwarancyjna, nie wchodzi w skład masy upadłości.
Art. 28h [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, wysokości
zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, oraz kryteria wyboru formy zabezpieczenia,
2) formę, terminy przekazywania i zakres sprawozdań, o których mowa w art. 28c ust. 3 i art. 28e ust. 9
- kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego i skutecznego zabezpieczenia realizacji celów, dla których jest
ustanawiane zabezpieczenie, stabilnego źródła finansowania realizacji zadań Krajowego Administratora
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla po przekazaniu mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne
składowisko dwutlenku węgla, efektywności i racjonalności wydatkowania środków oraz mając na uwadze
potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
Art. 28ha [Klauzula poufności]
1. Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby
informacjom tym była nadana klauzula poufności.
2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem że przedsiębiorca:
1) przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie;
2) z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania
bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 28i [Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej]
1. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 21 ust.
1 pkt 1, organ koncesyjny niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego ten organ ogłoszenie o możliwości składania innych wniosków o udzielenie koncesji na
wykonywanie takiej samej działalności w przestrzeni objętej złożonym wnioskiem.
2. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, do dnia zamieszczenia
ogłoszenia został złożony wniosek o udzielenie koncesji obejmujący w całości lub w części tę samą przestrzeń
oraz rodzaj działalności lub rodzaj kopaliny, podstawą do zamieszczenia ogłoszenia jest wniosek, o którym mowa
w ust. 1.
3. Ogłoszenie zawiera:
1) informację o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1;
2) granice przestrzeni objętej wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wraz ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi
punktów załamania tych granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
3) termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez inne podmioty zainteresowane wykonywaniem
działalności, której dotyczy postępowanie, nie dłuższy niż 90 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej.
4. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej nie wszczyna się innych postępowań
dotyczących przestrzeni oraz rodzaju działalności lub rodzaju kopaliny objętych tym ogłoszeniem, a wszczęte
umarza się.
Art. 28j [Dalsze czynności organu koncesyjnego] W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w art. 28i ust. 3 pkt
3, nie wpłynie wniosek innego podmiotu o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy
postępowanie, organ koncesyjny prowadzi to postępowanie wobec podmiotu, który złożył wniosek, o którym
mowa w art. 28i ust. 1.
Art. 28k [Kryteria oceny wniosków]
1. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3, zostanie złożony wniosek o udzielenie
koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, organ koncesyjny ocenia złożone wnioski
według następujących kryteriów:
1) proponowany zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych;
2) proponowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja, w tym termin rozpoczęcia zamierzonej działalności;
3) finansowe możliwości wnioskodawcy, w szczególności sposób finansowania zamierzonej działalności, z
uwzględnieniem środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;
4) proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych.
2. Złożone wnioski nie podlegają zmianom mogącym wpłynąć na ocenę kryteriów, o których mowa w ust. 1.
Art. 28l [Udzielenie koncesji] Organ koncesyjny udziela koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy
postępowanie, podmiotowi, którego wniosek uzyskał najwyższą ocenę, oraz jednocześnie odmawia udzielenia
koncesji innym podmiotom.
Art. 29 [Odmowa udzielania koncesji]
1. Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z
bezpieczeństwem państwa w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną
gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych,
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tych planów -
uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości lub obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w sposób
określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach
odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.
1a. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji obejmuje tę samą
przestrzeń oraz rodzaj działalności, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złoża kopaliny lub koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża - również rodzaj kopaliny, objęte już
koncesją udzieloną innemu podmiotowi.
2. Odmowa udzielenia koncesji na podziemne składowanie odpadów następuje również, jeżeli istnieje
uzasadniona technicznie, ekologicznie lub ekonomicznie możliwość odzysku lub możliwość unieszkodliwiania
odpadów w inny sposób niż przez ich składowanie.
3. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji, w przypadku gdy wydano decyzję o stwierdzeniu
niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z
dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 117 i 284), jeżeli jest to w interesie
publicznym, w szczególności związanym z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną
gospodarką złożami kopalin.
Art. 30 [Treść koncesji]
1. Koncesja określa:
1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;
2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;
3) czas obowiązywania koncesji;
4) termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby - przesłanki, których spełnienie
oznacza rozpoczęcie działalności.
2. Koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w
szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.
3. Koncesja nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi
decyzji.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 31 [Treść koncesji]
1. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, albo na
poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla określa również:
1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, a w przypadku koncesji na
poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów - minimalną kategorię
rozpoznania złoża;
2) zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych w wyniku wykonywania
robót geologicznych;
3) wysokość opłaty za działalność określoną w koncesji.
2. Powierzchnia terenu objętego koncesją na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo poszukiwanie
lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla nie może przekroczyć 1200 km2.
Art. 32 [Treść koncesji]
1. Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla wyznacza również granice
obszaru i terenu górniczego.
2. Podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczna i odpowiednio projekt
zagospodarowania złoża albo plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla.
3. Jeżeli nie zagraża to prawidłowemu wykorzystaniu złoża, obszar górniczy wyznaczony w koncesji na
wydobywanie kopaliny ze złoża może obejmować część złoża.
4. Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża może określać:
1) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej
gospodarki złożem;
2) warunki wtłaczania wód do górotworu; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o
opłatach za korzystanie ze środowiska.
5. Koncesja udzielona przez starostę określa również sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz sposób likwidacji zakładu górniczego,
uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.
6. Koncesja na podziemne składowanie odpadów określa również typ podziemnego składowiska, rodzaj i ilość
odpadów dopuszczonych do składowania oraz zakres i sposób monitorowania składowiska.
7. Koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla określa również:
1) ilość oraz charakterystykę, w tym źródło pochodzenia, dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do
podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
2) dopuszczalny skład strumienia dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do podziemnego składowiska
dwutlenku węgla;
3) informacje o jednostce hydrogeologicznej rozumianej jako fragment litosfery stanowiący przestrzennie i
dynamicznie zdefiniowany system krążenia wód podziemnych, dający się opisać parametrami
hydrogeologicznymi poziomów wodonośnych i rozdzielających je utworów półprzepuszczalnych;
4) wartość ciśnienia granicznego w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla;
5) maksymalną wydajność i ciśnienie zatłaczania dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do podziemnego
składowiska dwutlenku węgla;
6) zakres i sposób monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;
7) minimalną wysokość zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, oraz zabezpieczenia
środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1.
8. Koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla zawiera informację, że w przypadku przejęcia przez
Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne
składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a, nastąpi, z mocy prawa, bez odszkodowania, przeniesienie na
rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, oraz prawa własności
zakładu górniczego.
9. Koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela się po doręczeniu organowi koncesyjnemu
dowodu ustanowienia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2.
Art. 33 [Udział organizacji społecznych] Jeżeli koncesja jest poprzedzona decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu
koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych.
Art. 34 [Zmiana koncesji]
1. Organ koncesyjny może dokonać zmiany koncesji także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona
udzielona.
1a. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Współdziałanie z organami określonymi
ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, które są przedmiotem zamierzonej zmiany, w szczególności w
zakresie zgodności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób
przewidziany w art. 7. Przepisu art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie zmiany koncesji, jeżeli rzeczywiste
szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą wyznaczone w koncesji granice terenu
górniczego.
3. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w ust. 2 organ koncesyjny wszczyna postępowanie z
urzędu. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę.
Art. 35 [Rejestr obszarów górniczych]
1. Obszar górniczy podlega wpisowi do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk
dwutlenku węgla, o którym mowa w art. 152a ust. 1.
2.(uchylony)
3.(uchylony)
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4.(uchylony)
5.(uchylony)
6. Granice obszaru i terenu górniczego określonego w koncesji podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty w gminie.
Art. 36 [Przeniesienie koncesji]
1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa lub
ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, za zgodą przedsiębiorcy, któremu została
udzielona koncesja, organ koncesyjny przenosi, w drodze decyzji, koncesję na rzecz podmiotu, który:
1) spełnia wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu działalności gospodarczej;
2) wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji;
3) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do korzystania z
nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw;
4) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do korzystania z
informacji geologicznej;
5) wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.
2. Wymaganie w zakresie wykazania się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej albo przyrzeczeniem
uzyskania tego prawa nie dotyczy koncesji na wydobywanie węgla brunatnego.
3. Przeniesienie koncesji następuje na wniosek podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie.
3a. Przy przeniesieniu koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla podmiot, który ubiega się o
przeniesienie tej koncesji, wskazuje proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia finansowego na realizację
poszczególnych obowiązków, o których mowa w art. 28a ust. 3 i 4, oraz proponowaną formę i wysokość
zabezpieczenia środków na realizację poszczególnych zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2, o ile
dotychczasowe zabezpieczenie nie zostanie przeniesione na przedsiębiorcę, który ubiega się o przeniesienie
koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla. Przepisy art. 28a ust. 8 i art. 28e ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
3b. Jeżeli przeniesienie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla nie powoduje przeniesienia
dotychczasowego zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, oraz zabezpieczenia środków, o
którym mowa w art. 28e ust. 1, organ koncesyjny, w drodze postanowienia, zwalnia te zabezpieczenia.
3c. Organ koncesyjny doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 3b, także podmiotowi, który udzielił
zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, oraz zabezpieczenia środków, o którym mowa w
art. 28e ust. 1.
4. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia koncesji są przedsiębiorca oraz podmiot, który ubiega się o
przeniesienie koncesji.
5. Przed przeniesieniem koncesji organ koncesyjny może zmienić formę, zakres lub sposób zabezpieczenia.
Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.
6. Przeniesienie koncesji następuje pod warunkiem przedstawienia przez podmiot, na który jest przenoszona
koncesja, dowodu utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na
nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez
dotychczasowego przedsiębiorcę.
7. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie
ustawy.
8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy przewidują następstwo prawne w zakresie decyzji.
9. Ten, kto z mocy odrębnych przepisów wstąpił w prawa wynikające z decyzji wydanych na podstawie ustawy,
jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w te prawa przedstawić organowi właściwemu do jej
podjęcia dowody potwierdzające następstwo prawne.
10. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 9, organ koncesyjny wzywa do niezwłocznego
przedłożenia dowodów potwierdzających następstwo prawne.
11. Koncesje dotyczące kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, nie przechodzą na:
1) spółki, o których mowa w art. 494 i art. 531 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem przypadku, gdy skład
akcjonariatu lub udziałowców spółki przejmującej albo nowo zawiązanej jest tożsamy ze składem akcjonariatu lub
udziałowców spółek łączących się;
2) nabywcę przedsiębiorstwa upadłego na podstawie art. 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe i naprawcze5) (Dz.U. z 2019 r. poz. 4986));
3) nabywcę przedsiębiorstwa na podstawie art. 552 Kodeksu cywilnego.
Art. 37 [Usunięcie naruszeń]
1. W przypadku gdy przedsiębiorca narusza wymagania ustawy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska
lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje
określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania, lub wykonuje roboty geologiczne z
naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych, lub nie wykonuje obowiązków, o
których mowa w art. 82 ust. 2, lub wykonuje je niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 82a ust. 1, organ koncesyjny, w drodze postanowienia, wzywa przedsiębiorcę do usunięcia
naruszeń oraz określa termin ich usunięcia. Organ koncesyjny może również określić sposób usunięcia naruszeń.
2. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonał postanowienia, o którym mowa w ust. 1, organ koncesyjny może,
bez odszkodowania:
1) cofnąć koncesję;
2) w przypadku stwierdzenia wykonywania robót geologicznych z naruszeniem harmonogramu określonego w
projekcie robót geologicznych - cofnąć koncesję albo ograniczyć jej zakres.
3. Organ koncesyjny umarza postępowanie w przypadku, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca:
1) nie narusza wymagań, o których mowa w ust. 1;
2) naruszył wymagania, o których mowa w ust. 1, z tym że przyczyną ich naruszenia była siła wyższa;
3) wykonał postanowienie, o którym mowa w ust. 1.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4. Organ koncesyjny może cofnąć, bez odszkodowania, koncesję, w przypadku gdy wydano decyzję o
stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, jeżeli jest to w interesie publicznym, w
szczególności związanym z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką
złożami kopalin.
5. Organ koncesyjny może także cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.
6. Organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku, gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy
wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.
7. Organ koncesyjny może cofnąć, bez odszkodowania, koncesję w przypadku utraty użytkowania górniczego,
bez względu na przyczynę.
Art. 37a [Cofnięcie koncesji]
1. Organ koncesyjny cofa koncesję na podziemne składowanie dwutlenku węgla także w przypadku:
1) niedoręczenia organowi koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia środków w terminie określonym
w postanowieniu, o którym mowa w art. 28e ust. 5;
2) niedokonania zwiększenia wysokości zabezpieczenia finansowego albo zabezpieczenia środków w terminie
określonym w decyzji, o której mowa odpowiednio w art. 28b ust. 1 i w art. 28f ust. 1;
3) nieuzupełnienia zabezpieczenia finansowego zgodnie z art. 28a ust. 10;
4) wygaśnięcia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, ustanowionego w formie innej niż
środki pieniężne albo zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, ustanowionego w formie innej niż
opłata gwarancyjna.
2. Organ koncesyjny może, biorąc pod uwagę ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, a także potrzebę
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zmienić albo cofnąć, bez odszkodowania, koncesję na podziemne
składowanie dwutlenku węgla:
1) w razie istotnych zmian planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, mających
bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji;
2) w przypadku uzyskania informacji o wycieku dwutlenku węgla, jego wydostaniu się poza kompleks
podziemnego składowania dwutlenku węgla lub uzyskania informacji o nieprawidłowościach w procesie
zatłaczania lub składowania dwutlenku węgla albo w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla;
3) w przypadku gdy:
a) ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m ust. 1, lub
b) z wniosków z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 127n ust. 1 oraz w art. 158 pkt 2
- wynika niezgodność prowadzonej działalności z warunkami określonymi w koncesji, planie
zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla lub planie ruchu zakładu górniczego lub ryzyko
wystąpienia wycieku dwutlenku węgla;
4) z uwagi na zagrożenie wynikające ze stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla dla
bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, a także małą skuteczność i przydatność stosowania tej
technologii w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla;
5) gdy okaże się to konieczne w świetle najnowszych odkryć naukowych i postępu technicznego.
3. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę.
Art. 37b [Ponowne udzielenie koncesji] Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, o których mowa w
art. 37 ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takim samym zakresie nie wcześniej
niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji.
Art. 38 [Wygaśnięcie koncesji]
1. Koncesja wygasa:
1) z upływem czasu, na jaki została udzielona;
2) jeżeli stała się bezprzedmiotowa;
3) (uchylony)
4) w przypadku likwidacji przedsiębiorcy;
5) w przypadku jej zrzeczenia się.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 organ koncesyjny, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie koncesji.
3. Przypadki, o których mowa w ust. 1, nie powodują wygaśnięcia obowiązku zabezpieczenia, o którym mowa w
art. 28. Termin wygaśnięcia obowiązku określa decyzja, o której mowa w ust. 2.
Art. 39 [Cofnięcie koncesji]
1. Cofnięcie koncesji, jej wygaśnięcie lub utrata jej mocy, bez względu na przyczynę, nie zwalnia
dotychczasowego przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu
górniczego, z zastrzeżeniem art. 39a ust. 1.
2. Zakres i sposób wykonania obowiązków określonych w ust. 1 ustala się w planie ruchu likwidowanego zakładu
górniczego. Jeżeli nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego, zakres i sposób wykonania
obowiązków określonych w ust. 1 ustala organ koncesyjny w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji, po
uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).
3. Jeżeli nie istnieje przedsiębiorca, obowiązki określone w ust. 1 wykonuje jego następca prawny, a jeżeli nie
istnieje przedsiębiorca oraz jego następca prawny - obowiązki określone w ust. 1 wykonuje właściciel lub osoba
posiadająca inny niż własność tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku potrzeby osobę obowiązaną oraz
zakres i sposób wykonania obowiązków określonych w ust. 1 ustala, w drodze decyzji, organ koncesyjny.
4. Do podmiotu, na który nałożono obowiązki określone w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
przedsiębiorcy.
5. Podmiotowi, na który nałożono obowiązki określone w ust. 1 i 3, przysługuje prawo korzystania z przedmiotu
własności górniczej w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania tych obowiązków.
Art. 39a [Przejęcie odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla]
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. W przypadku cofnięcia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla albo jej wygaśnięcia z powodów,
o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 4 i 5, Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
przejmuje odpowiedzialność za podziemne składowisko dwutlenku węgla.
2. Przejęcie przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za
podziemne składowisko dwutlenku węgla następuje z dniem określonym w decyzji o cofnięciu koncesji na
podziemne składowanie dwutlenku węgla albo stwierdzającej jej wygaśnięcie.
3. Z dniem przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla następuje, z mocy prawa, bez odszkodowania,
przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, oraz
prawa własności zakładu górniczego.
4. Z dniem przejęcia odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowy Administrator
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy
wynikające z decyzji dotyczących prowadzenia zakładu górniczego.
5. Z dniem przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla dotychczasowy przedsiębiorca jest obowiązany
do niezwłocznego przekazania Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ koncesyjny potwierdza, w drodze decyzji, nabycie prawa do
nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, oraz prawa własności zakładu górniczego. Ostateczna
decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisów do ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.
Art. 39b [Zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku węgla] W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia
koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, z zastrzeżeniem art. 39c, Krajowy Administrator
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla zamyka podziemne składowisko dwutlenku węgla. Przepisy art. 107a
ust. 2, art. 127i ust. 2 oraz art. 129 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 39c [Nowa koncesja]
1. Jeżeli z dokumentacji geologicznej, planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla,
planu ruchu zakładu górniczego oraz ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m
ust. 1, wynika, że istnieje techniczna możliwość i ekonomiczna opłacalność dalszego zatłaczania dwutlenku węgla
do podziemnego składowiska dwutlenku węgla, Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku
Węgla utrzymuje zakład górniczy w gotowości do czasu udzielenia nowej koncesji na podziemne składowanie
dwutlenku węgla w danym podziemnym składowisku dwutlenku węgla, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od
dnia przejęcia przez niego odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a.
Przepisy art. 127i ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku udzielenia nowej koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, przeniesienie prawa do
nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, oraz prawa własności zakładu górniczego na nowego
przedsiębiorcę następuje po cenach rynkowych, na podstawie umowy sprzedaży.
3. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, zakładu górniczego lub
prawa użytkowania wieczystego, po pomniejszeniu o koszty poniesione przez Krajowego Administratora
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla w związku z przejęciem przez niego odpowiedzialności za podziemne
składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a, są przekazywane podmiotowi, który w chwili tego przejęcia był
właścicielem albo użytkownikiem wieczystym odpowiednio nieruchomości i zakładu górniczego.
4. W przypadku braku możliwości przekazania środków, o których mowa w ust. 3, podmiotom, o których mowa w
tym przepisie, są one przekazywane do depozytu sądowego na okres 10 lat.
5. Do kosztów ponoszonych przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla w
związku z przejęciem przez niego odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art.
39a zalicza się:
1) w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4 - podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego;
2) w przypadku zakładu górniczego - koszty utrzymania zakładu górniczego w gotowości, w tym koszty:
a) zabezpieczenia odwiertów i instalacji przez zamknięcie zasuw na głowicach odwiertów, z wyjątkiem
awaryjnych, oraz rozpięcie połączeń rurociągów z odwiertami lub zastąpienie dwutlenku węgla w rurociągach
gazem inertnym,
b) zabezpieczenia odwiertów i instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zapewnienia stałego ich
nadzorowania,
c) kontroli zagłowiczenia odwiertów i instalacji,
d) konserwacji i ewentualnych bieżących napraw głowic, odwiertów, rurociągów i instalacji,
e) usuwania ewentualnych awarii,
f) prowadzenia monitoringu podziemnego składowiska dwutlenku węgla,
g) prowadzenia bieżącej dokumentacji podjętych czynności oraz stałej analizy wyników pomiarów i
obserwacji, w tym wykonywanych w ramach monitoringu,
h) stanowiące należności dla pracowników zakładu górniczego.
Art. 40 [Kopie decyzji]
1. Kopie decyzji wydawanych na podstawie niniejszego działu niezwłocznie doręcza się właściwym miejscowo
organom koncesyjnym, organom nadzoru górniczego i wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), a także
Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zwanemu dalej „NFOŚiGW”, oraz państwowej służbie geologicznej. Kopie decyzji dotyczących obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie doręcza się właściwemu terenowemu organowi administracji
morskiej.
2. Kopie decyzji wydawanych na podstawie niniejszego działu dotyczących podziemnego składowania dwutlenku
węgla organ koncesyjny doręcza także niezwłocznie Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla oraz przesyła do wiadomości Komisji Europejskiej.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 41 [Strony postępowań]
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, stronami postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego działu w
odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy
wieczyści).
2. Stronami postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego działu nie są właściciele (użytkownicy
wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza granicami projektowanego albo istniejącego obszaru górniczego
lub miejscami wykonywania robót geologicznych.
2a. Decyzje i pisma wydawane w toku postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego działu doręcza się
stronom tych postępowań na adres określony w ewidencji gruntów i budynków, chyba że strona poda inny adres.
3. Jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych
czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych
organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
4. Dokonanie zawiadomienia w sposób określony w ust. 3 nie wyłącza obowiązku doręczenia decyzji i pism
wnioskodawcy, przedsiębiorcy oraz podmiotom obciążonym obowiązkami określonymi w ustawie lub ustalonymi
na podstawie przepisów ustawy.
5. Bez względu na liczbę stron postępowania prowadzonego na podstawie niniejszego działu przepis ust. 3
stosuje się w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia koncesji z powodu śmierci lub likwidacji
przedsiębiorcy.
6. Obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ust. 3, usuwa się po upływie
roku od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Art. 42 [Sprawy nieuregulowane]
1. W sprawach uregulowanych niniejszym działem:
1) rozpoczęcie działalności objętej koncesją uważa się za zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych;
2) uchylenie (zmiana) koncesji w wyniku wznowienia postępowania nie może nastąpić z upływem roku od dnia
rozpoczęcia określonej nią działalności.
2. Przepis ust. 1 nie uchybia obowiązkowi naprawienia szkody.
Rozdział 2
(uchylony)
Art. 43 (uchylony)
Art. 44 (uchylony)
Art. 45 (uchylony)
Art. 46 (uchylony)
Art. 47 (uchylony)
Art. 48 (uchylony)
Art. 49 (uchylony)
Rozdział 3. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze
złóż, a także koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż.
Art. 49a [Postępowanie kwalifikacyjne]
1. W celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i
rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw
środowiska przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie
węglowodorów ze złoża:
1) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w
przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa oraz
2) (uchylony)
3.(uchylony)
4. Kontrolą korporacyjną są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez podmiot uprawnień,
które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na inny podmiot lub podmioty, w przypadku:
1) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego podmiotu (podmiotu zależnego),
także na podstawie porozumień z innymi osobami;
2) uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
3) gdy członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
podmiotu (podmiotu zależnego);
4) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
5) dysponowania prawem do całego albo do części mienia innego podmiotu (podmiotu zależnego);
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6) umów przewidujących zarządzanie innym podmiotem (podmiotem zależnym) lub przekazywanie zysku przez
taki podmiot.
5. Państwem trzecim jest państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwem członkowskim Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego.
6. Podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym składa do ministra właściwego do spraw
środowiska wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz wpłaca na rachunek bankowy urzędu
obsługującego ten organ opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.
7. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zawiera:
1) dane identyfikujące podmiot, w tym określenie jego statusu prawnego;
2) dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu;
3) dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu;
4) dane o strukturze organizacyjnej podmiotu;
5) dane wszystkich osób wchodzących w skład organów zarządzających i kontrolnych oraz dane osób
działających z ich upoważnienia, obejmujące, w przypadku:
a) obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających numer PESEL - imię, nazwisko, numer PESEL oraz
stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie,
b) cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona
rodziców, obywatelstwo, aktualny adres zamieszkania, numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, a także stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie;
6) (uchylony)
7) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
8. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dowody istnienia określonych w nim
okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów. Wniosek składa się w 3 egzemplarzach.
9. Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi jedną czwartą przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonego według stanu na dzień złożenia
wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje niezwłocznie Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w celu
przedstawienia opinii w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
11. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają pozytywne opinie, w przypadku gdy
podmiot, o którym mowa w ust. 2:
1) nie znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego albo
2) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, ale
kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa.
12. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają negatywne opinie, w przypadku
niespełniania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, warunków, o których mowa w ust. 11.
13. Organy, o których mowa w ust. 10, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w drodze
postanowienia, opinie, o których mowa w ust. 11 i 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków o
przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
14. Organy, o których mowa w ust. 10, mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na interes
bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny.
15.(uchylony)
16. Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje podmiot, który:
1) otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10.
2) (uchylony)
17. Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub odmowa jej uzyskania następuje w drodze
decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 49b ust. 5,
zachowuje swoją ważność przez 5 lat.
18. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
2) wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania
kwalifikacyjnego
- mając na uwadze status podmiotu składającego wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
oraz potrzebę zapewnienia kompletności informacji objętych wnioskiem.
Art. 49b [Wniosek o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego]
1. W przypadku gdy nastąpiła zmiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1–5, podmiot, na rzecz
którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jest
obowiązany, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych, powiadomić ministra
właściwego do spraw środowiska o tej zmianie. Do powiadomienia dołącza się dowody istnienia określonych w
nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, w 3 egzemplarzach.
2. Nie później niż w terminie 4 miesięcy przed datą upływu ważności decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z
postępowania kwalifikacyjnego podmiot, na rzecz którego została wydana ta decyzja, może wystąpić z wnioskiem
o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
3. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw środowiska wiadomości o zmianie danych, o
których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1-5, podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, organ ten wszczyna z urzędu, w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zmianie danych, ponowne postępowanie kwalifikacyjne wobec tego podmiotu, w zakresie
ujawnionych zmian, chyba że w ocenie organu zmiany nie spowodują, że podmiot przestanie spełniać warunki, o
których mowa w art. 49a ust. 11.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4. Do ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przepisy art. 49a ust. 1-16 stosuje się
odpowiednio.
5. Minister właściwy do spraw środowiska, po ponownym przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, w
drodze decyzji:
1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z
postępowania kwalifikacyjnego, spełnia warunki, o których mowa w art. 49a ust. 11 - przedłuża ważność tej
decyzji na kolejne 5 lat;
2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z
postępowania kwalifikacyjnego, przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 49a ust. 11:
a) odmawia przedłużenia ważności tej decyzji i uchyla ją - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w
ust. 2,
b) uchyla tę decyzję - w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu.
Art. 49c [Wykaz podmiotów kwalifikowanych]
1. Tworzy się wykaz podmiotów kwalifikowanych.
2. Wykaz podmiotów kwalifikowanych jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Wykaz podmiotów kwalifikowanych obejmuje odrębnie:
1) listę podmiotów, na których rzecz została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania
kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 1.
2) (uchylony)
4. Wykaz podmiotów kwalifikowanych obejmuje odrębnie dla każdego podmiotu wpisanego do wykazu
następujące dane:
1) kolejny numer wpisu;
2) nazwę (firmę) podmiotu, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą - imię i nazwisko oraz miejsce prowadzenia tej działalności;
3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze
prowadzonym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie;
4) datę uzyskania decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego oraz datę uzyskania
decyzji o przedłużeniu ważności tej decyzji.
5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje:
1) wpisów do wykazu podmiotów kwalifikowanych na podstawie ostatecznych decyzji o uzyskaniu pozytywnej
oceny z postępowania kwalifikacyjnego oraz o przedłużeniu ważności tej decyzji;
2) wykreślenia podmiotu z wykazu podmiotów kwalifikowanych w przypadku uchylenia decyzji o uzyskaniu
pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jej wygaśnięcia albo utraty jej mocy bez względu na
przyczynę.
6. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia wykaz podmiotów kwalifikowanych w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
Art. 49d [Uprawnienie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym] Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z
postępowania kwalifikacyjnego uprawnia podmiot, na rzecz którego została wydana, do złożenia oferty w
postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz wniosku, o którym
mowa w art. 49e.
Art. 49e [Postępowanie przetargowe] Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów
oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż następuje w
wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego albo na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Art. 49ea [Wniosek] Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złóż lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż może nastąpić na wniosek
zainteresowanego podmiotu, jeżeli obszar, którego wniosek dotyczy, nie jest objęty aktualnym ogłoszeniem, o
którym mowa w art. 49f ust. 1, albo nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe dotyczące tego obszaru.
Art. 49eb [Elementy wniosku]
1. We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony
środowiska i działalności gospodarczej, określa się:
1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona
działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona
działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności, a w przypadku
wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża - dodatkowo czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oraz fazy wydobywania;
4) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża:
a) cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych oraz informację o
pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach, a także
wskazuje się minimalną kategorię rozpoznania złoża,
b) harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich
zakres,
c) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym
rdzeni wiertniczych;
5) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża:
a) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
b) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny oraz stopień zamierzonego wykorzystania zasobów
złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, a
także środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
c) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
d) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do
górotworu;
6) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest
wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
7) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
8) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów
lub wydobywania węglowodorów ze złoża, w tym zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności,
ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska;
9) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania
złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża albo wydobywania węglowodorów ze złoża, w
szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz
kadrowym;
10) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio,
poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża albo
wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności,
w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;
11) proponowaną technologię prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
12) proponowaną wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego;
13) w przypadku gdy wniosek składa wspólnie kilka podmiotów, wniosek określa dodatkowo elementy, o których
mowa w art. 49j ust. 2.
2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:
1) dowody istnienia określonych w nich okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
2) kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust.
17;
3) załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem
granic podziału terytorialnego kraju, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów
ze złoża - załączniki graficzne określające projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 49k ust. 2 - pisemne zobowiązanie, o którym mowa w tym przepisie;
5) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża - 2 egzemplarze projektu robót geologicznych, o którym mowa w art. 79;
6) w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża - dowody istnienia prawa
do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności
przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez
tłumacza przysięgłego.
Art. 49ec [Ogłoszenie]
1. Informację o złożeniu pierwszego wniosku o udzielenie koncesji przez zainteresowany podmiot, o którym mowa
w art. 49ea, organ koncesyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informację o opublikowaniu
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego organ koncesyjny.
2. Ogłoszenie zawiera:
1) informację o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji;
2) informację o rodzaju działalności, na którą ma być udzielona koncesja;
3) określenie przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana działalność;
4) termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością, na
którą ma być udzielona koncesja, nie krótszy niż 90 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;
5) kryteria oceny wniosków o udzielenie koncesji wraz z określeniem ich znaczenia, ustalone z uwzględnieniem
art. 49k ust. 1, 1a oraz 3.
3. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 49ea, do
dnia zamieszczenia ogłoszenia został złożony wniosek o udzielenie koncesji obejmujący w całości lub w części tę
samą przestrzeń oraz rodzaj działalności, podstawą do zamieszczenia ogłoszenia jest pierwszy złożony wniosek.
4. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie wszczyna się innych
postępowań dotyczących całości lub części tej samej przestrzeni oraz rodzaju działalności objętych tym
ogłoszeniem, a wszczęte umarza się.
5. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie wpłynie wniosek innego podmiotu o udzielenie
koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, organ koncesyjny prowadzi to postępowanie
wobec podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 49ea.
6. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zostanie złożony wniosek o udzielenie koncesji na
wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, organ koncesyjny ocenia złożone wnioski o udzielenie
koncesji według kryteriów wskazanych w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
7. Złożone wnioski o udzielenie koncesji nie podlegają zmianom mogącym wpłynąć na ocenę kryteriów, o których
mowa w ust. 2 pkt 5.
8. Do porównania wniosków o udzielenie koncesji przepisy art. 49m ust. 1a-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 49ed [Ocena projektu umowy o współpracy]
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. W przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 49ea, złożony
wspólnie przez kilka podmiotów, organ koncesyjny niezwłocznie wzywa operatora do przekazania temu organowi,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, projektu umowy o współpracy.
2. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o współpracy ze złożonym
wnioskiem o udzielenie koncesji lub ustawą organ koncesyjny wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie
niezgodności.
3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy ze złożonym
wnioskiem o udzielenie koncesji oraz ustawą organ koncesyjny niezwłocznie informuje o tym operatora.
4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, operator przesyła niezwłocznie organowi koncesyjnemu
umowę o współpracy.
5. Organ koncesyjny umarza postępowanie, w przypadku gdy:
1) nie zostanie przekazana organowi koncesyjnemu umowa o współpracy;
2) w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie usunięto niezgodności.
Art. 49ee [Odmowa i udzielenie koncesji]
1. Organ koncesyjny, po uzyskaniu wymaganych ustawą opinii lub uzgodnień, udziela koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie
węglowodorów ze złoża:
1) na rzecz podmiotu, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, albo
2) w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka
podmiotów - po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy - na rzecz stron tej umowy
- i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom.
2. Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego z podmiotem, którego wniosek o
udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, a w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie
koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów - ze wszystkimi tymi podmiotami.
3. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, o której mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w art.
29, a także w przypadku gdy przed udzieleniem koncesji podmiotowi, a gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o
udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów - co najmniej jednemu z podmiotów, uchylono decyzję
o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez
względu na przyczynę.
Art. 49f [Ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej]
1. Organ koncesyjny corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informację o przestrzeniach, w tym ich granicach, dla
których planuje w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego.
2. W przypadku dokonania zmian przestrzeni, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie postępowania
przetargowego, organ koncesyjny niezwłocznie ogłasza zmiany w sposób określony w ust. 1.
3. Przestrzenie, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego, organ
koncesyjny ustala na podstawie oceny perspektywiczności geologicznej, dokonanej we współpracy z państwową
służbą geologiczną. Ocena perspektywiczności geologicznej obejmuje w szczególności ocenę możliwości
udokumentowania zasobów złóż węglowodorów w celu ich wydobywania oraz opłacalności wydobywania
węglowodorów ze złóż.
Art. 49g [Uzgodnienia]
1. Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem tego
postępowania jest udzielenie koncesji na:
1) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż - dokonuje
uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 oraz w art. 23 ust. 1a, a także uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1
pkt 1b, albo opinię, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2;
2) wydobywanie węglowodorów ze złóż:
a) dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje opinię, o której
mowa w art. 23 ust. 1b, albo dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 ust. 2a pkt 1,
b) uzyskuje decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów,
c) uzyskuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo wydobywanie węglowodorów ze złóż w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej - uzyskuje także opinię Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie
bezpieczeństwa wykonywania tej działalności.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, organowi koncesyjnemu przysługują prawa strony postępowania.
Art. 49h [Etapy postępowania przetargowego]
1. Postępowanie przetargowe składa się z następujących etapów:
1) przetarg;
2) zawarcie umowy o współpracy, w przypadku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka podmiotów, które wspólnie
złożyły ofertę;
3) udzielenie koncesji.
2. Organ koncesyjny ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie
węglowodorów ze złoża w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informację o opublikowaniu ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego organ koncesyjny.
3. Ogłoszenie określa w szczególności:
1) rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja;
2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność;
3) termin składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej i miejsce ich składania;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4) szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert wraz z określeniem ich znaczenia, zapewniające
spełnienie warunków, o których mowa w art. 49k ust. 1, oraz zakres współpracy, o którym mowa w art. 49k ust.
1a;
5) minimalny zakres informacji geologicznej;
6) termin rozpoczęcia działalności;
7) warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, zakresu, sposobu oraz terminu
ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2a, a jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny
interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny związany w szczególności z ochroną środowiska lub
gospodarką kraju, także wysokość, zakres oraz sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x
ust. 2;
8) minimalny zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
9) czas, na jaki ma być udzielona koncesja;
10) szczególne warunki wykonywania działalności, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem;
11) wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego;
12) informację o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego;
13) informację o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego
ofertę;
14) informację o formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości i terminie wpłaty.
Art. 49i [Wniosek o udzielenie wyjaśnień]
1. W terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 49h ust. 2, zainteresowany podmiot
może złożyć do organu koncesyjnego wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków, o których mowa w
art. 49h ust. 3 pkt 4.
2. Organ koncesyjny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, ogłasza treść wyjaśnienia w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ.
3. Wyjaśnienia są wiążące dla organu koncesyjnego i podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym.
Art. 49j [Oferta]
1. Ofertę sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 49o pkt 1.
2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, zawiera ona także:
1) wskazanie operatora;
2) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót
geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów
wynosiła 100%.
3. Operatorem jest przedsiębiorca posiadający decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania
kwalifikacyjnego, obowiązany do wykonywania wobec organów administracji publicznej praw i obowiązków
wynikających z udzielonej koncesji, o której mowa w niniejszym rozdziale, oraz obowiązany do ponoszenia
odpowiedzialności wobec tych organów i osób trzecich, a także uprawniony do reprezentowania pozostałych
przedsiębiorców, którym udzielono tej koncesji, na zasadach określonych w ustawie.
Art. 49k [Kryteria przetargu]
1. Warunki przetargu powinny mieć charakter obiektywny i niedyskryminujący, dawać pierwszeństwo najlepszym
systemom poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż oraz
opierać się na następujących kryteriach:
1) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub
wydobywania węglowodorów ze złóż, zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i
zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska;
2) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż
węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, w
szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz
kadrowym;
3) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio,
poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania
węglowodorów ze złóż, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział
środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;
4) proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
5) zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
6) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym
rdzeni wiertniczych.
1a. W ramach badania kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ocenia się również zakres współpracy w
opracowywaniu i wdrażaniu innowacji w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów ze złóż z
jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87)7) zwanymi dalej „jednostkami naukowymi”, zajmującymi się rozpoznaniem budowy
geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich
warunków geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków, wpisanymi na listę jednostek naukowych, o
której mowa w art. 49ka ust. 1.
2. Podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym może polegać na technicznych możliwościach, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W
takim przypadku podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym jest obowiązany udowodnić organowi
koncesyjnemu, iż będzie dysponował zasobami technicznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków wynikających
z koncesji, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów technicznych na okres korzystania z nich przy wykonaniu koncesji.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. W przypadku gdy w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 1, dwie lub więcej ofert
uzyskają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami
jest wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, należnego w fazie poszukiwania i
rozpoznawania.
Art. 49ka [Lista jednostek naukowych]
1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi listę jednostek naukowych.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska wpisuje jednostkę naukową na listę, o której mowa w ust. 1, na jej
wniosek, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) osiągnięcia naukowe,
2) potencjał naukowy,
3) efekty działalności naukowej
- w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż
uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) dane podstawowe jednostki naukowej, w tym jej nazwę, siedzibę i numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego;
2) dane o publikacjach i monografiach naukowych;
3) patenty, zgłoszenia międzynarodowe, wdrożenia technologii i projekty wynalazcze;
4) informacje o potencjale naukowym;
5) informacje o najważniejszych osiągnięciach jednostki naukowej w zakresie pozostałych efektów działalności.
5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny jednostki naukowej, biorąc pod uwagę kryteria, o
których mowa w ust. 3, na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku.
6. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia, w drodze decyzji, wpisu jednostki naukowej na listę, o której
mowa w ust. 1, w przypadku gdy jednostka naukowa nie spełnia kryteriów, o których mowa w ust. 3.
7. Jednostka naukowa wpisana na listę, o której mowa w ust. 1, corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, jest
obowiązana do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw środowiska aktualnych informacji, w zakresie, o
którym mowa w ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
8. Minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze decyzji, skreślić jednostkę naukową z listy, o której
mowa w ust. 1, w przypadku:
1) wniosku tej jednostki naukowej;
2) likwidacji lub podziału tej jednostki naukowej;
3) zaprzestania spełniania przez tę jednostkę naukową kryteriów, o których mowa w ust. 3.
9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokonywania oceny
spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 3, przez jednostkę naukową oraz wzór wniosku o wpis na listę
jednostek naukowych, kierując się potrzebą sprawnego przeprowadzania procedury wpisu jednostek naukowych
na listę.
Art. 49l [Komisja przetargowa]
1. Organ koncesyjny przeprowadza przetarg przy pomocy komisji przetargowej.
2. Komisja przetargowa składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego oraz jego zastępcy,
wyznaczanych przez organ koncesyjny spośród osób będących pracownikami urzędu obsługującego ten organ,
spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 49o pkt 2.
3. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które:
1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli z podmiotem składającym ofertę, jego pełnomocnikiem lub członkami władz tego podmiotu;
2) przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania przetargowego pozostawały w stosunku pracy lub
zlecenia z podmiotem składającym ofertę albo były członkami władz osób prawnych tego podmiotu;
3) pozostają z podmiotem składającym ofertę w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
4. Komisja przetargowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w terminie i miejscu wskazanych przez
przewodniczącego komisji.
Art. 49m [Przebieg, protokół z przetargu]
1. Komisja przetargowa dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt
13, oraz ocenia oferty na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4.
1a. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, komisja przetargowa, dokonując oceny ofert w
zakresie kryteriów, o których mowa w art. 49k ust. 1 pkt 2 i 3, bierze pod uwagę w szczególności:
1) ryzyko i zagrożenia dotyczące wykonywania działalności w przestrzeni, w granicach której ma być
wykonywana, w szczególności koszty degradacji środowiska wód morskich, o których mowa w art. 61h ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne8);
2) zdolności finansowe podmiotu uczestniczącego w przetargu do pokrycia zobowiązań, jakie mogą potencjalnie
wyniknąć z wykonywania działalności, w tym wszelkie rodzaje zabezpieczenia finansowego;
3) dostępne informacje dotyczące działania podmiotu uczestniczącego w przetargu w zakresie bezpieczeństwa i
ochrony środowiska, w tym w odniesieniu do niebezpiecznych zdarzeń, w zakresie, w jakim mogą mieć one wpływ
na wykonywanie działalności.
2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, ocena jest dokonywana łącznie wobec wszystkich
podmiotów.
3. Zwycięzcą przetargu zostaje podmiot albo podmioty, których oferta uzyskała najwyższą ocenę.
4. W przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę, operatorem jest podmiot
wskazany w ofercie.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa niezwłocznie przedstawia organowi koncesyjnemu protokół z
przetargu.
6. Organ koncesyjny przesyła protokół z przetargu wszystkim podmiotom uczestniczącym w przetargu.
Art. 49n [Protest]
1. Podmiot uczestniczący w przetargu ma prawo wniesienia do organu koncesyjnego protestu wobec czynności
podjętych w przetargu z naruszeniem przepisów ustawy.
2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.
3. Protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu z przetargu.
4. Organ koncesyjny odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot niebędący uczestnikiem
przetargu.
5. Organ koncesyjny powiadamia niezwłocznie podmioty uczestniczące w przetargu o wniesieniu protestu.
6. Protest rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.
7. W przypadku uwzględnienia protestu, czynność oprotestowaną powtarza się.
8. W przypadku powtórzenia oprotestowanych czynności terminy, o których mowa w art. 49p ust. 1-3 albo art. 49s
ust. 1, ulegają zawieszeniu.
9. W sprawach związanych z protestem organ koncesyjny wydaje postanowienia.
Art. 49o [Delegacja ustawowa] Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę, z
uwzględnieniem rodzaju działalności,
2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, niezbędne do przeprowadzenia
przetargu oraz tryb pracy tej komisji, z uwzględnieniem zapewnienia sprawności wykonywanych czynności,
3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert, z uwzględnieniem potrzeby
zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji
- mając na uwadze zasady ochrony konkurencji, ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki złożem.
Art. 49p [Projekt umowy o współpracy]
1. W przypadku gdy w przetargu została wybrana oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów, organ
koncesyjny, po otrzymaniu protokołu z przetargu, niezwłocznie wzywa operatora do przekazania temu organowi,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, projektu umowy o współpracy.
2. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną
ofertą lub ustawą organ koncesyjny wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności.
3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą
oraz ustawą organ koncesyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy,
informuje o tym operatora.
4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, operator przesyła niezwłocznie organowi koncesyjnemu
umowę o współpracy.
Art. 49q [Wycofanie oferty, wadium]
1. Wycofanie oferty w czasie trwania przetargu powoduje utratę wadium.
2. Wadium wniesione przez podmiot uczestniczący w przetargu, którego oferta nie uzyskała najwyższej oceny w
przetargu, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ koncesyjny protokołu z przetargu.
3. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia udzielenia koncesji,
a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę - od dnia przekazania organowi
koncesyjnemu umowy o współpracy. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy
o współpracy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu, chyba że odstąpienie nastąpiło z powodu siły
wyższej.
Art. 49r [Umorzenie postępowania przetargowego] Organ koncesyjny umarza postępowanie przetargowe, w
przypadku gdy:
1) w terminie, o którym mowa w art. 49h ust. 3 pkt 3, żaden podmiot nie złożył oferty;
2) wszystkie złożone w przetargu oferty zostały wycofane lub nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu, o
którym mowa w art. 49h ust. 2;
3) zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę i nie przekazały organowi koncesyjnemu
umowy o współpracy;
4) w terminie, o którym mowa w art. 49p ust. 2, nie usunięto niezgodności w projekcie umowy o współpracy.
Art. 49s [Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego ze zwycięzcą przetargu]
1. Organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża niezwłocznie:
1) po otrzymaniu protokołu z przetargu - na rzecz zwycięzcy przetargu albo
2) w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę - po przekazaniu organowi
koncesyjnemu umowy o współpracy - na rzecz stron tej umowy
- i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przetargowym, które
nie są zwycięzcą przetargu.
2. Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego ze zwycięzcą przetargu, a w
przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę - ze wszystkimi tymi podmiotami.
3. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, o której mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w art.
29 ust. 1, a także w przypadku gdy:
1) żadna z ofert nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4;
2) przed udzieleniem koncesji zwycięzcy przetargu, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które
wspólnie złożyły ofertę - operatorowi albo wszystkim podmiotom, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny
z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę.
Art. 49t [Okres obowiązywania koncesji]
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a
także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 10 lat i nie
dłuższy niż 30 lat, z zastrzeżeniem art. 49y ust. 2, 5 i 8.
2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, po
przeprowadzeniu postępowania przetargowego, z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki stron postępowań
zakończonych decyzją oraz postanowieniami uzyskanymi przez organ koncesyjny przed wszczęciem tego
postępowania.
3. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a
także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża:
1) przyznaje przedsiębiorcy wyłączne prawo do wykonywania działalności objętej koncesją w określonej w niej
przestrzeni;
2) w przypadku gdy jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy - jest wykonywana w sposób i na
warunkach określonych w tej umowie.
Art. 49u [Treść koncesji]
1. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a
także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, określa:
1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;
2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;
3) w przypadku gdy jest udzielana na rzecz stron umowy o współpracy - operatora oraz wskazuje zgodnie z
umową o współpracy udziały stron umowy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub
robót górniczych;
4) czas obowiązywania koncesji;
5) termin rozpoczęcia zamierzonej działalności, a w razie potrzeby - przesłanki, których spełnienie oznacza
rozpoczęcie zamierzonej działalności;
6) szczególne warunki wykonywania zamierzonej działalności, w szczególności w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania
złożem;
7) warunki zabezpieczenia, o których mowa w art. 49x ust. 2, o ile je przewidziano w ogłoszeniu, o którym mowa
w art. 49h ust. 2, w szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego zabezpieczenia;
8) wysokość, zakres i sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2a, w przypadku
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w
granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż
w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a
także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, może określać warunki wtłaczania wód do górotworu.
Art. 49v [Dodatkowe zapisy w koncesji] Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:
1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz minimalną kategorię
rozpoznania złoża;
2) czas trwania fazy:
a) poszukiwania i rozpoznawania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia jej udzielenia
do dnia zakończenia dokumentowania złoża w przestrzeni wyznaczonej koncesją albo przekazania
właściwemu organowi dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4; zatwierdzenie dokumentacji
geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów przed upływem czasu trwania tej fazy nie stanowi jej
zakończenia,
b) wydobywania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia wydania decyzji inwestycyjnej, o
której mowa w art. 49z ust. 1, do dnia cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy tej koncesji; rozpoczęcie fazy
wydobywania może nastąpić w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania;
3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji obowiązków wynikających z tej koncesji, w tym wynikających z
harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych;
4) częstotliwość, tryb i format przekazywania organowi koncesyjnemu informacji o wynikach realizacji
obowiązków określonych w harmonogramach, o których mowa w pkt 3;
5) wysokość opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów;
6) (uchylony)
7) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym
rdzeni wiertniczych.
Art. 49w [Dodatkowe zapisy w koncesji]
1. Koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:
1) granice obszaru górniczego i terenu górniczego;
2) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie
racjonalnej gospodarki złożem.
2. Podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża
węglowodorów.
Art. 49x [Ustanowienie zabezpieczenia]
1.(uchylony)
2. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny związany
w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze
złoża może zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek
wykonywania działalności objętej koncesją.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest także obowiązany do
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania tej działalności. Zabezpieczenie
ustanawia się po dniu doręczenia decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, o której mowa w art. 108
ust. 11, nie później niż przed dniem rozpoczęcia prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
3.(uchylony)
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, wnosi się w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299);
6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
7) zastawie na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
8) ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej.
5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na odrębny rachunek
bankowy urzędu obsługującego organ koncesyjny w terminie 30 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia koncesji.
5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
odrębny rachunek bankowy urzędu obsługującego organ koncesyjny, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji
zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, nie później niż przed dniem rozpoczęcia prowadzenia ruchu
zakładu górniczego.
6. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, wniesiono w pieniądzu, organ koncesyjny przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Organ koncesyjny zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek przedsiębiorcy, a w
przypadku udzielenia koncesji na rzecz stron umowy o współpracy - na rachunek wspólny, o którym mowa w art.
49zp ust. 1.
7. Dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w:
1) (uchylony)
2) ust. 2 - przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie
węglowodorów ze złoża;
3) ust. 2a - przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej
plan ruchu zakładu górniczego.
8. Corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, przedkłada się organowi koncesyjnemu aktualny dowód istnienia
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 i 2a.
9.(uchylony)
9a. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2a, powinno być utrzymane w wysokości określonej w
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w
granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także w koncesji na wydobywanie węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, i uzupełniane do tej wysokości przez cały okres,
na który został sporządzony i zatwierdzony plan ruchu zakładu górniczego.
10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, ustanowione w pieniądzu nie wchodzi w skład masy upadłości.
Art. 49y [Faza poszukiwania i rozpoznawania]
1. Faza poszukiwania i rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat.
2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem
może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania. Przedłużenie czasu trwania fazy
poszukiwania i rozpoznawania nie oznacza przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.
3. Warunkiem przedłużenia fazy poszukiwania i rozpoznawania jest wykonywanie działalności zgodnie z
warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża, w szczególności zgodnie z harmonogramami, o których mowa w art. 49v pkt 3.
4. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania przedkłada się nie później niż 60 dni
przed upływem czasu trwania tej fazy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o
których mowa w ust. 3.
5. Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona zgodnie z warunkami
określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów
ze złóż, może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do zakończenia
wydobywania węglowodorów ze złóż. Przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania oznacza przedłużenie czasu
obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża.
6. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się nie później niż 120 dni przed upływem
czasu trwania tej fazy.
6a. Razem z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania składa się wniosek o zmianę decyzji
inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1.
7.(uchylony)
8. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na wydobywanie
węglowodorów ze złóż.
9. Organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem postępowania jest przedłużenie:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1) fazy poszukiwania i rozpoznawania - dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8, oraz uzyskuje opinię, o
której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a i 1b, albo opinię, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2;
2) fazy wydobywania - dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje
opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a i 1b, albo dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 ust. 2a pkt
1.
Art. 49z [Decyzja inwestycyjna]
1. Rozpoczęcie fazy wydobywania wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnej.
2. Decyzję inwestycyjną wydaje organ koncesyjny na wniosek.
3. We wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej określa się:
1) prawa do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywane wydobywanie węglowodorów ze złoża, lub
prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
2) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża;
3) złoże węglowodorów lub jego część, która ma być przedmiotem wydobywania;
4) wielkość i sposób zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, a także stopień zamierzonego
wykorzystania zasobów, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących;
5) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, wyznaczone na podstawie dokumentacji
geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map
górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
6) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobywania węglowodorów ze złoża, a w razie potrzeby warunki
wtłaczania wód do górotworu określone w dokumentacji hydrogeologicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit.
b.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dowód istnienia prawa do korzystania z informacji
geologicznej, które przysługuje wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności.
Art. 49za [Treść decyzji inwestycyjnej]
1. Decyzja inwestycyjna określa:
1) sposób wydobywania węglowodorów ze złoża;
2) granice obszaru górniczego i terenu górniczego;
3) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża;
4) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie
racjonalnej gospodarki złożem.
2. Decyzja inwestycyjna może określać:
1) warunki wtłaczania wód do górotworu;
2) inne wymagania dotyczące zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa powszechnego, racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska.
3. Od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej do dnia zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania
przedsiębiorca może poszukiwać i rozpoznawać złoże węglowodorów w przestrzeni wyznaczonej w koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, nie wyłączając
granic obszaru górniczego określonych w tej decyzji.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania uzyskał decyzje
zatwierdzające dokumentacje geologiczno-inwestycyjne złoża węglowodorów dla kolejnych złóż węglowodorów,
przystąpienie do wydobywania węglowodorów z tych złóż wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnych dla tych złóż.
4a. Organ koncesyjny, na wniosek przedsiębiorcy, może dokonać zmiany decyzji inwestycyjnej dla tego złoża. Do
zmiany decyzji inwestycyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Współdziałanie z organami
określonymi ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, które są przedmiotem zamierzonej zmiany, w
szczególności w zakresie zgodności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w
sposób przewidziany w art. 7. Przepisu art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
5. Granice obszarów górniczych określone w decyzjach inwestycyjnych lub ich zmianach po zakończeniu fazy
poszukiwania i rozpoznawania zastępują granice przestrzeni wyznaczonej w koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.
6. Uzyskanie decyzji inwestycyjnych albo ich zmian zobowiązuje do zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania
górniczego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia uzyskania albo zmiany decyzji inwestycyjnej.
7. W przypadku udokumentowania złoża węglowodorów położonego w przestrzeni co najmniej dwóch
przylegających do siebie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złóż, udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy lub stron umowy o współpracy, organ
koncesyjny wydaje jedną decyzję inwestycyjną dla tego złoża, która określa warunki wykonywania fazy
wydobywania dla wszystkich koncesji, w przestrzeni których położone jest udokumentowane złoże.
Art. 49zb [Obowiązek prowadzenia strony internetowej] Przedsiębiorca, a w przypadku gdy koncesja na
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesja na
wydobywanie węglowodorów ze złoża jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy - operator, przez czas
obowiązywania koncesji, jest obowiązany do prowadzenia strony internetowej zapewniającej nieodpłatny dostęp
do danych teleadresowych stron umowy o współpracy, do kopii koncesji oraz decyzji ją zmieniających, decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji inwestycyjnej, decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego
oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów. Strona internetowa
zapewnia także dostęp do mapy w skali co najmniej 1:50 000 z naniesionymi granicami przestrzeni wyznaczonej
koncesją i lokalizacji wierceń prowadzonych w fazie poszukiwania i rozpoznawania, a w przypadku wydobywania
węglowodorów ze złoża - z naniesionymi granicami obszaru górniczego i terenu górniczego, wraz ze
współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania tych granic w państwowym systemie odniesień
przestrzennych.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 49zc [Przekazywanie parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża]
1. Przedsiębiorca od dnia uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż, a w przypadku koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż - od dnia uzyskania
decyzji inwestycyjnej, jest obowiązany do przekazywania państwowej służbie geologicznej bieżących parametrów
wydobywania węglowodorów ze złoża oraz informowania organu koncesyjnego o tym przekazaniu.
2. Przekazywanie parametrów następuje w postaci papierowej i elektronicznej, nie później niż 14 dni od dnia ich
uzyskania, w zakresie, formatach i trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1 pkt 3.
Art. 49zd [Przeniesienie koncesji]
1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa,
budową konkurencyjnego i przejrzystego rynku energii, zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego lub
ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożem, na wniosek przedsiębiorcy będącego
dotychczasową stroną umowy o współpracy, w przypadkach określonych w art. 49zr ust. 2 oraz art. 49zt ust. 3 i 4,
organ koncesyjny przenosi koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża albo koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w drodze decyzji, na nowe
strony umowy o współpracy.
2. Organ koncesyjny przenosi koncesję, w przypadku gdy podmiot przystępujący do umowy o współpracy:
1) posiada decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust.
17, odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16;
2) wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji oraz w umowie o ustanowieniu
użytkowania górniczego;
3) wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.
3. Do wniosku o przeniesienie koncesji dołącza się nową umowę o współpracy.
4. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, są strony dotychczasowej umowy
o współpracy oraz podmiot przystępujący do umowy o współpracy.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przenoszenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
udzielonej jednemu przedsiębiorcy. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia takiej koncesji są
przedsiębiorca oraz podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji.
6. W decyzji przenoszącej koncesję organ koncesyjny na nowo określa wysokość, zakres lub sposób
ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2 lub 2a, a w przypadku zabezpieczenia, o którym
mowa w art. 49x ust. 2a, także termin doręczenia organowi koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia,
nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji przenoszącej koncesję.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w:
1) art. 49x ust. 2 - doręcza się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia
decyzji przenoszącej koncesję;
2) art. 49x ust. 2a - doręcza się organowi koncesyjnemu w terminie określonym w decyzji przenoszącej koncesję.
8. Przeniesienie koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.
9. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie
ustawy.
Art. 49ze [Cofnięcie koncesji]
1. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w
przypadkach określonych w art. 37, a także w przypadku gdy:
1) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 10, a koncesja została udzielona na rzecz stron umowy
o współpracy;
2) przedsiębiorca narusza obowiązki określone w art. 49zc.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ koncesyjny może cofnąć koncesję na poszukiwanie i
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na
wydobywanie węglowodorów ze złoża, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z art. 37.
3. Organ koncesyjny cofa koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w przypadku gdy:
1) przedsiębiorcy, któremu samodzielnie udzielono koncesji, a w przypadku gdy koncesja została udzielona na
rzecz stron umowy o współpracy - operatorowi albo wszystkim stronom umowy o współpracy, uchylono decyzję o
uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu
na przyczynę;
2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 9, a koncesja została udzielona na rzecz stron umowy
o współpracy.
Art. 49zf [Przesłanki wygaśnięcia koncesji]
1. Do wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, stosuje się art. 38, z
zastrzeżeniem, że koncesja, która została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy wygasa, gdy przesłanki
określone w art. 38 ust. 1 pkt 4 i 5 dotyczą operatora.
2. Koncesja wygasa również w przypadku gdy przedsiębiorca nie przedstawi organowi koncesyjnemu, w terminie
określonym w art. 49x ust. 7 pkt 2 i 3 albo w art. 49zd ust. 7 pkt 1, albo w terminie określonym w decyzji, o której
mowa w art. 49zd ust. 6, dowodu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2 lub 2a.
Art. 49zg [Zmiana koncesji]
1. Do zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze
złóż, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż nie stosuje się procedur, o których mowa w art.
49e, chyba że zmiana koncesji zmierza do powiększenia przestrzeni nią wyznaczonej. Zmiana koncesji może
nastąpić w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1a. Jeżeli uzasadnione jest to szczególnymi warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem, do zmian
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także
koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż nie stosuje się procedur, o których mowa w art. 49e, również w
przypadku powiększenia obszaru górniczego, wyznaczonego odpowiednio w decyzji inwestycyjnej lub w koncesji
na wydobywanie węglowodorów ze złóż, związanego ze zmianą granic złoża, będącego przedmiotem
eksploatacji, określonego w dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.
1b. Zmiana koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze
złóż, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż, w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, może
nastąpić na wniosek przedsiębiorcy, jeżeli obszar, którego wniosek dotyczy, nie jest objęty aktualnym
ogłoszeniem, o którym mowa w art. 49f ust. 1, albo nie zostało wszczęte postępowanie przetargowe dotyczące
tego obszaru, albo nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 49e, albo obszar nie jest objęty inną
koncesją na działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów.
1c. Wniosek, o którym mowa w ust. 1b, może zostać złożony do organu koncesyjnego w terminie 3 lat od dnia
doręczenia lub ogłoszenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów.
2. Wniosek o zmianę koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i
działalności gospodarczej, zawiera szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian. Do wniosku dołącza się
dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku gdy zmiana koncesji wpływa na warunki umowy
o współpracy, dołącza się także zmianę tej umowy.
3. Organ koncesyjny może zobowiązać przedsiębiorcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych
danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności, które będą
określone w zmienianej koncesji.
4. W przypadku gdy zmiana koncesji następuje w wyniku zmiany udziałów stron umowy o współpracy, do wniosku
o zmianę koncesji dołącza się zmianę umowy o współpracy. Umowa staje się skuteczna pod warunkiem
uzyskania decyzji o zmianie koncesji.
5. W przypadku gdy koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy i przedsiębiorcy
niebędącemu operatorem uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego,
decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę lub gdy zachodzą wobec niego przesłanki
wygaśnięcia koncesji, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 4 i 5, organ koncesyjny zmienia koncesję, określając w
niej na nowo udziały pozostałych stron umowy o współpracy.
6. Organ koncesyjny wyznacza pozostałym stronom umowy o współpracy termin nie dłuższy niż 30 dni na
przekazanie zmiany umowy o współpracy, określającej na nowo ich udziały.
7. W przypadku nieprzekazania zmiany umowy o współpracy w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ
koncesyjny zmienia koncesję, określając udziały stron umowy na zasadach, o których mowa w art. 49zt ust. 6 pkt
2. Zmiana koncesji zobowiązuje strony umowy o współpracy do niezwłocznej zmiany tej umowy.
8. Zmiana koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.
Art. 49zh [Obowiązki operatora]
1. W przypadku cofnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej na rzecz stron umowy
o współpracy, jej wygaśnięcia lub utraty mocy, bez względu na przyczynę, obowiązki, o których mowa w art. 39
ust. 1, wykonuje operator.
2. W przypadku gdy nie istnieje operator albo jego następca prawny, obowiązki, o których mowa w art. 39 ust. 1,
wykonują strony umowy o współpracy w sposób określony, w drodze decyzji, przez organ koncesyjny
proporcjonalnie do procentowego udziału stron w zyskach i kosztach określonego w umowie o współpracy.
Rozdział 4. Umowa o współpracy.
Art. 49zi [Zawarcie umowy]
1. Przez umowę o współpracy strony zobowiązują się do wspólnego wykonywania działalności w zakresie
poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania
węglowodorów ze złóż, pod warunkiem uzyskania koncesji, o której mowa w rozdziale 3, oraz zawarcia umowy o
ustanowieniu użytkowania górniczego.
2. Umowę o współpracy zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem udzielenia koncesji, o której mowa w rozdziale 3.
Art. 49zj [Procentowy udział stron umowy o współpracy w zysku i kosztach]
1. Udział każdej ze stron umowy o współpracy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych,
lub robót górniczych, wynika:
1) z oferty złożonej w przetargu w ramach postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 49e;
1a) z wniosku o udzielenie koncesji, o którym mowa w art. 49e;
2) ze zmian umowy dokonywanych w przypadkach określonych w ustawie.
2. Procentowy udział stron umowy o współpracy w zysku jest równy procentowemu udziałowi w kosztach
działalności prowadzonej w ramach umowy, chyba że strony umowy postanowią inaczej.
Art. 49zk [Treść umowy] Umowa o współpracy zawiera w szczególności:
1) określenie rodzaju działalności objętej umową;
2) wskazanie operatora;
3) określenie procentowego udziału jej stron w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych,
lub robót górniczych.
Art. 49zl [Współwłasność wydobytych składników] Wydobyte węglowodory stają się współwłasnością stron umowy
w częściach ułamkowych określonych przez strony w umowie. Strony mogą postanowić w umowie, że składniki
majątku nabyte w związku z wykonywaną przez nie działalnością gospodarczą stanowić będą ich współwłasność
w częściach ułamkowych.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 49zm [Operator]
1. W zakresie wykonywania działalności objętej umową o współpracy strony reprezentuje operator.
2. Operator samodzielnie prowadzi sprawy stron umowy o współpracy w zakresie spraw zwykłego zarządu, w tym
prowadzi rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z wykonywaniem działalności objętej umową i
koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo
koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża oraz w zakresie ustalonym zgodnie z odrębnymi
pełnomocnictwami.
3. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności podejmowanie uchwał w
sprawach:
1) zatwierdzania i zmiany planów rocznych i wieloletnich;
2) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego
sporządzonego na podstawie ksiąg, o których mowa w art. 49zo ust. 1;
3) zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego;
4) rozwiązania umowy o współpracy.
4. Umowa o współpracy może przewidywać inne niż określone w ust. 3 sprawy przekraczające zakres zwykłego
zarządu.
5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu uchwały są podejmowane na zebraniu w obecności
stron umowy o współpracy reprezentujących co najmniej 75% udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym
robót geologicznych, lub robót górniczych, na dzień podjęcia uchwały, większością 2/3 głosów, chyba że strony
umowy postanowią inaczej.
6. W przypadku niepodjęcia uchwały z powodu braku kworum, o którym mowa w ust. 5, operator zwołuje kolejne
zebranie w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W porządku obrad tego zebrania są ujęte wyłącznie sprawy
nierozstrzygnięte na poprzednim zebraniu. Uchwały są podejmowane w obecności stron umowy o współpracy
reprezentujących co najmniej 50% udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót
górniczych, większością 2/3 głosów, chyba że strony umowy postanowią inaczej.
7. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o współpracy wymaga jednomyślności wszystkich jej stron.
Art. 49zn [Zebrania stron umowy]
1. Zebranie stron umowy o współpracy odbywa się co najmniej raz w roku, w terminie nie krótszym niż 10 i nie
dłuższym niż 45 dni od dnia przedstawienia przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
2. Zebranie zwołuje operator.
3. Zebranie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zebranie może zostać zwołane na wniosek strony umowy o współpracy. Wniosek zawiera co najmniej
proponowany porządek obrad, wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem, jeżeli mają być podjęte. W takim
przypadku operator zwołuje zebranie w terminie nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania
wniosku.
5. Tryb prowadzenia zebrania określa umowa o współpracy.
6. Na zebraniu stronie umowy o współpracy przysługuje liczba głosów proporcjonalna do jej udziału w kosztach
prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, chyba że strony umowy postanowią inaczej.
7. Pierwsze zebranie odbywa się w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie
złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów
ze złoża stała się ostateczna. Na zebraniu operator przedkłada co najmniej:
1) wniosek o zatwierdzenie planu rocznego i wieloletniego, określających zakres rzeczowy i finansowy realizacji
zobowiązań wynikających z koncesji, w szczególności harmonogram prac geologicznych, w tym robót
geologicznych, lub robót górniczych, wraz z planowanym terminem ich realizacji;
2) numer bankowego rachunku wspólnego;
3) propozycje zmian umowy o współpracy mające na celu dostosowanie jej treści do treści koncesji, o ile jest to
konieczne.
8. W przypadku gdy na pierwszym zebraniu strony umowy o współpracy nie podejmą uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu rocznego, do czasu jej podjęcia obowiązuje projekt planu rocznego przedstawiony przez
operatora na tym zebraniu.
9. W przypadku gdy do końca pierwszego roku obrotowego nie zostanie podjęta przez strony umowy o
współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego i wieloletniego, a także w sprawie zatwierdzenia
czynności dokonanych na podstawie projektu planu rocznego, operator zawiadamia o tym organ koncesyjny.
Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem, w którym koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze
złoża stała się ostateczna i trwa do końca następnego roku kalendarzowego, chyba że strony umowy postanowią
inaczej.
10. W przypadku gdy w kolejnych latach obrotowych nie zostanie podjęta przez strony umowy o współpracy
uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego lub wieloletniego, operator zawiadamia o tym organ koncesyjny.
Art. 49zo [Księgi rachunkowe, roczne sprawozdania finansowe]
1. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz określenia wyniku
finansowego działalności prowadzonej przez strony umowy o współpracy na podstawie umowy oraz koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na
wydobywanie węglowodorów ze złoża, operator prowadzi dodatkowo dla tej działalności księgi rachunkowe i
sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 49zr oraz art. 49zt, wartość udziału strony umowy o współpracy w zysku
i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, oznacza się na podstawie
osobnego bilansu. Za dzień bilansowy przyjmuje się dzień wydania decyzji, o której mowa w art. 49zd ust. 1, albo
decyzji, o której mowa w art. 49zg ust. 5, których skutkiem jest ustanie umowy wobec danej strony.
Art. 49zp [Rachunek wspólny]
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. Dla działalności objętej umową o współpracy oraz koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze
złoża operator zakłada dla wszystkich stron umowy rachunek wspólny, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321).
2. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz koncesji mogą być
dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny.
Art. 49zq [Odpowiedzialność za zobowiązania]
1. Za zobowiązania powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz koncesją na
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesją na
wydobywanie węglowodorów ze złoża, w tym uiszczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o ustanowieniu
użytkowania górniczego i umowy na korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi
Państwa oraz opłat, o których mowa w dziale VII, odpowiedzialność ponosi operator.
2. Za zobowiązania wobec osób trzecich powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz
koncesją, niewynikające z zatwierdzonych planów rocznych lub wieloletnich, odpowiedzialność ponosi operator.
3. W przypadku spłaty przez operatora zobowiązań, o których mowa w ust. 2, przysługuje mu wobec pozostałych
stron umowy o współpracy roszczenie o zwrot spłaconego zobowiązania, proporcjonalnie do udziału tych stron w
kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.
Art. 49zr [Wypowiedzenie udziału w umowie przez operatora]
1. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy operator może wypowiedzieć swój udział w umowie z
zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której
mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, pod warunkiem przedstawienia kandydatury nowego operatora.
2. Nowy operator wstępuje w prawa i obowiązki operatora, który wypowiedział swój udział w umowie o
współpracy, za zgodą wszystkich stron umowy, z dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała
się ostateczna.
3. Nowy operator oraz operator, który wypowiedział swój udział w umowie o współpracy, ponoszą solidarną
odpowiedzialność wobec pozostałych stron umowy za zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem,
w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, przez okres kolejnych 12 miesięcy.
Art. 49zs [Uprawnienia dotychczasowego operatora] W przypadku cofnięcia koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na
wydobywanie węglowodorów ze złoża, jej wygaśnięcia albo utraty mocy, dotychczasowy operator może
podejmować jedynie działania w celu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu
górniczego.
Art. 49zt [Wypowiedzenie udziału przez inną osobę]
1. Strona umowy o współpracy niebędąca operatorem może wypowiedzieć swój udział w umowie lub jego część
na rzecz innej strony tej umowy w każdym czasie, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych stron tej
umowy.
2. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy strona umowy niebędąca operatorem może wypowiedzieć
swój udział w umowie lub jego część z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem
na dzień, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, pod warunkiem przedstawienia
kandydatury podmiotu wstępującego w jej prawa i obowiązki.
3. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy w prawa i obowiązki strony wypowiadającej swój udział w
umowie lub jego część, w zakresie uzgodnionym przez strony, może wstąpić nowy podmiot, pod warunkiem
uzyskania decyzji, o której mowa w art. 49zd ust. 1.
4. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy nowa strona niebędąca operatorem wstępuje w prawa i
obowiązki dotychczasowej strony niebędącej operatorem i wypowiadającej swój udział w umowie, z dniem, w
którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna.
5. W przypadku, o którym mowa w art. 49zg ust. 5, umowa o współpracy z dotychczasową stroną ulega
rozwiązaniu z zastrzeżeniem obowiązku dokonania rozliczeń między stronami. Pozostałe strony umowy o
współpracy są obowiązane do przejęcia praw i obowiązków dotychczasowej strony tej umowy.
6. Prawa i obowiązki dotychczasowej strony umowy o współpracy przechodzą na pozostałe strony tej umowy w:
1) częściach uzgodnionych przez strony;
2) przypadku niedokonania uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1, w terminie wskazanym w art. 49zg ust. 6 -
proporcjonalnie do udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.
7. Niebędąca operatorem strona przystępująca do umowy o współpracy oraz strona wypowiadająca udział w
umowie lub strona, z którą rozwiązano umowę, na zasadach określonych w ust. 1-3 i 5, ponoszą solidarną
odpowiedzialność wobec pozostałych stron umowy za zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem,
w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1 albo art. 49zg ust. 5, stała się ostateczna, przez okres
kolejnych 12 miesięcy.
8. Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia udziału w umowie o współpracy w części.
Art. 49zu [Rozliczenie między stronami umowy o współpracy] Rozliczenie dokonane między stronami umowy o
współpracy w przypadkach, o których mowa w art. 49zr oraz art. 49zt, wywołuje skutki wyłącznie między tymi
stronami i nie zwalnia ich ze zobowiązań wobec osób trzecich.
Art. 49zv [Rozwiązanie umowy o współpracy] Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu w przypadku:
1) cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz
wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża;
2) podjęcia przez jej strony uchwały o rozwiązaniu.
Art. 49zw [Odesłanie do KC] W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących umowy o współpracy stosuje
się przepisy Kodeksu cywilnego.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dział IV. Kwalifikacje, rzeczoznawcy i odpowiedzialność zawodowa.
Rozdział 1. Kwalifikacje w zakresie geologii.
Art. 50 [Kategorie kwalifikacji]
1. Osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi, z
wyjątkiem badań geofizycznych innych niż badania sejsmiczne i geofizyki wiertniczej, są obowiązane posiadać
kwalifikacje w zawodzie geolog określone ustawą.
2. Ustala się następujące kategorie kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie czynności polegających na
wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi:
1) kategoria I - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów;
2) kategoria II - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, a także poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
3) kategoria III - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości
gruntowej;
4) kategoria IV - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych, wód
termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem
odwodnień w celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych
otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w
tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub
podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla,
ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu
odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu
wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych;
5) kategoria V - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód
termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem
odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie
oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym
magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni,
ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac
geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych;
6) kategoria VI - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania
przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów
górniczych i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub
podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku węgla;
7) kategoria VII - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania
przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych
zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;
8) kategoria VIII - wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych
prac, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji;
9) kategoria IX - kierowanie i wykonywanie w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy
użyciu środków strzałowych, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań;
10) (uchylony)
11) (uchylony)
12) (uchylony)
13) kategoria XIII - wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem
badań wymienionych w pkt 9, a także kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza
granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość
wyrobiska nie przekracza 100 m.
3. Kwalifikacje określone w ust. 2 pkt 1-8 upoważniają do wykonywania i kierowania pracami geologicznymi
dotyczącymi regionalnych badań budowy geologicznej kraju oraz otworów wiertniczych do rozpoznawania
budowy głębokiego podłoża, niezwiązanych z dokumentowaniem złóż kopalin.
Art. 51 [Stwierdzenie posiadania kwalifikacji] Stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w:
1) kategoriach I-IX następuje w drodze świadectwa wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) kategorii XIII następuje w drodze świadectwa wydanego przez marszałka województwa:
a) dolnośląskiego - dla osób zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt
13, na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego,
b) małopolskiego - dla osób zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt
13, na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
c) mazowieckiego - dla osób zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt
13, na terenie województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego,
d) pomorskiego - dla osób zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt
13, na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i
zachodniopomorskiego.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 52 [Ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji]
1. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii I-IX może ubiegać się osoba, która
posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę
zawodową, odpowiednią do poziomu i kierunku ukończonych studiów, zwaną dalej „praktyką”, określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a .
2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii XIII może ubiegać się osoba, która
posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły nadające prawo używania tytułu
zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo
dyplom zawodowy, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, lub dyplom
ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których
program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, oraz odbyła praktykę, określone
w tych przepisach.
3. Zakres ukończonych studiów, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się na podstawie:
1) nazw kierunków studiów lub
2) nazw specjalności, lub
3) wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w szczególności w suplemencie do dyplomu,
indeksie lub zaświadczeniu o przebiegu studiów, z tym że studiami umożliwiającymi nabycie wiedzy i umiejętności
w zakresie nauk geologicznych są te studia, które obejmowały co najmniej dwie nauki geologiczne w zakresie
wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów ECTS lub obejmujących przynajmniej
60 godzin kształcenia.
4. Praktyką jest udział w:
1) wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub wykonywaniu prac kartografii geologicznej, lub wykonywaniu w
terenie badań geofizycznych, lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi;
2) sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych lub projektowaniu i
dokumentowaniu prac kartografii geologicznej albo badań geofizycznych.
5. Praktykę można rozpocząć w przypadku osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w
zawodzie geolog w:
1) kategorii I-IX - po zaliczeniu czwartego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, o których mowa w ust. 1, lub po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia, o których mowa w ust. 1;
2) kategorii XIII - po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły nadającego prawo używania tytułu zawodowego
lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu
zawodowego, w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lub po zaliczeniu
czwartego semestru studiów wyższych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o których mowa
w ust. 2, lub po rozpoczęciu studiów wyższych drugiego stopnia, o których mowa w ust. 2.
6. Do okresu praktyki zalicza się praktykę objętą programem studiów na studiach, o których mowa w ust. 1 i 2,
pod warunkiem że jest prowadzona na podstawie umowy dotyczącej praktyki, zawartej między uczelnią a
przedsiębiorstwem geologicznym lub górniczym.
7. Praktykę odbywa się pod nadzorem osób uprawnionych do wykonywania takich samych czynności objętych
kwalifikacjami, o których stwierdzenie posiadania ubiega się osoba odbywająca praktykę.
8. Praktyką jest także udział osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ administracji geologicznej w
sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji
geologicznych. W stosunku do tych osób przepisu ust. 7 nie stosuje się.
Rozdział 2. Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
Art. 53 [Wykaz osób zobowiązanych do posiadania kwalifikacji]
1. Osoby wykonujące czynności:
1) kierownika i zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu oraz kierownika i zastępcy kierownika
działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w:
a) podziemnych zakładach górniczych,
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
podziemną,
c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną,
d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1,
e) odkrywkowych zakładach górniczych,
f) zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,
g) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
otworową,
h) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową,
i) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,
j) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86,
2) w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w:
a) podziemnych zakładach górniczych,
b) odkrywkowych zakładach górniczych,
c) zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,
d) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,
e) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86,
3) w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego,
4) mierniczego górniczego,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5) geologa górniczego,
6) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
7) kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,
8) specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego
- są obowiązane posiadać kwalifikacje określone ustawą.
2. Osoby wykonujące niewymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 czynności w wyższym dozorze ruchu oraz w dozorze ruchu
zakładu górniczego albo zakładu są obowiązane posiadać określane przez pracodawcę przygotowanie zawodowe
i doświadczenie zawodowe do wykonywania tych czynności.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób wykonujących czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności:
1) mierniczej w:
a) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
podziemną lub
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
c) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1
- które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w art. 58 ust.
2 pkt 3 lit. a;
2) mierniczej w:
a) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
otworową lub
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową
- które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w art. 58 ust.
2 pkt 3 lit. a albo b;
3) geologicznej w:
a) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
podziemną lub
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
c) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1
- które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w art. 58 ust.
2 pkt 4 lit. a;
4) geologicznej w:
a) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
otworową lub
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową
- które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w art. 58 ust.
2 pkt 4 lit. a albo b.
4. Osobami wykonującymi czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem
górniczym są:
1) kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego
i jego zastępca, kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych
pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;
2) kierownik jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępca, kierownik oddziału terenowego jednostki
ratownictwa górniczego oraz kierownik zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących
czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.
5. Osobami wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego są:
1) w podziemnych zakładach górniczych:
a) górnik strzałowy,
b) wydawca środków strzałowych,
c) sygnalista szybowy,
d) maszynista maszyn wyciągowych,
e) rewident urządzeń wyciągowych,
f) operator maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków strzałowych pod
ziemią,
g) maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią,
h) rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,
i) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią,
j) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV pod ziemią;
2) w odkrywkowych zakładach górniczych:
a) strzałowy,
b) wydawca środków strzałowych;
3) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty
geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla:
a) strzałowy,
b) wydawca środków strzałowych,
c) operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i
gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla,
d) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,
e) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV.
Art. 54 [Kwalifikacje ogólne i zawodowe] Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-7,
wymaga posiadania następujących kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego:
1) w przypadku czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-6 - znajomości, w stopniu niezbędnym do
wykonywania tych czynności, przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w
ruchu zakładu górniczego albo zakładu oraz w przypadku:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
a) czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-3 - zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu
określonego rodzaju zakładów górniczych albo zakładów oraz występujących w nich zagrożeń,
b) czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 4 - zagadnień związanych z wykonywaniem czynności
mierniczego górniczego, czynności kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających
kopaliny bez użycia środków strzałowych, czynności kierownika działu mierniczego w zakładach górniczych
albo zakładach oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej w zakładach górniczych
albo zakładach,
c) czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 - zagadnień związanych z wykonywaniem czynności
geologa górniczego, czynności kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających
kopaliny bez użycia środków strzałowych, czynności kierownika ruchu w zakładach górniczych
wydobywających wody lecznicze, wody termalne i solanki, czynności kierownika działu geologicznego w
zakładach górniczych albo zakładach oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej w
zakładach górniczych albo zakładach,
d) czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 6 - zagadnień związanych z wykonywaniem czynności
geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, czynności kierownika działu tąpań w podziemnych
zakładach górniczych oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geofizycznej w podziemnych
zakładach górniczych, a także czynności kierownika działu geofizyka i technika strzałowa w zakładach
wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub służące
poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące
kopalinami, oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geofizyka i technika strzałowa w
zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub
służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące
kopalinami;
2) w przypadku czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, znajomości:
a) przepisów określających zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prowadzenia akcji
ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych w zakładzie górniczym,
b) organizacji i zadań ratownictwa górniczego,
c) wyposażenia jednostek ratownictwa górniczego,
d) metod prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych,
e) metod prowadzenia szkoleń i ćwiczeń ratowniczych,
f) zasad udzielania pomocy przedmedycznej,
g) działalności pogotowi specjalistycznych;
3) posiadania tytułu zawodowego lub kwalifikacji zawodowych w zawodach wymienionych w przepisach
wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. a, ukończenia określonych w tych przepisach studiów wyższych
lub ukończenia określonych w tych przepisach studiów podyplomowych;
4) w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. a:
a) posiadania odpowiednich kwalifikacji w zawodzie lub odpowiednich uprawnień zawodowych,
b) złożenia określonych w tych przepisach egzaminów uzupełniających.
Art. 55 [Praktyka]
1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-7, wymaga posiadania kwalifikacji w zakresie
doświadczenia zawodowego, którymi jest odbycie, również przed uzyskaniem kwalifikacji w zakresie
przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 54 pkt 3 lub 4, praktyki:
1) w zakresie obejmującym czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2, lub w ruchu zakładu
górniczego albo zakładu,
2) mierniczej,
3) geologicznej,
4) geofizycznej,
5) ratowniczej
- określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. a, czasem jej trwania oraz rodzajem
wykonywanych czynności.
2. Praktyką w zakresie obejmującym czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2, lub w ruchu
zakładu górniczego albo zakładu jest wykonywanie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
czynności w dziale ruchu lub specjalności technicznej w:
1) zakładach górniczych prowadzących działalność tą samą metodą lub
2) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, lub
3) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1, lub
4) podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu
zakładu górniczego prowadzącego działalność tą samą metodą albo zakładu.
3. Praktyką mierniczą jest wykonywanie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej czynności w
zakresie miernictwa górniczego w:
1) zakładzie górniczym lub
2) podmiocie wykonującym w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu czynności w ruchu zakładu
górniczego.
4. Praktyką geologiczną jest wykonywanie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej czynności w
zakresie geologii górniczej w:
1) zakładzie górniczym lub
2) podmiocie wykonującym w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu czynności w ruchu zakładu
górniczego.
5. Praktyką geofizyczną jest wykonywanie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej czynności w
zakresie geofizyki górniczej w:
1) zakładzie górniczym albo zakładzie lub
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) podmiocie wykonującym w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu czynności w ruchu zakładu
górniczego albo zakładu.
6. Praktyką ratowniczą jest wykonywanie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej czynności:
1) w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w określonym w art. 53 ust. 4 rodzaju zakładu górniczego
lub
2) na stanowisku ratownika górniczego w określonym w art. 53 ust. 4 rodzaju zakładu górniczego, lub
3) na stanowisku zawodowego ratownika górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem
górniczym, wykonujących czynności ratownictwa górniczego dla określonego w art. 53 ust. 4 rodzaju zakładu
górniczego, lub
4) na stanowisku kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących
czynności ratownictwa górniczego dla określonego w art. 53 ust. 4 rodzaju zakładu górniczego.
7. Praktyką w zakresie uregulowanym w niniejszym rozdziale jest również udział osób zatrudnionych w urzędzie
obsługującym organ nadzoru górniczego lub inny organ nadzoru i kontroli warunków pracy w wykonywaniu
nadzoru i kontroli nad czynnościami określonymi w art. 53.
Art. 56 [Wymogi] Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5, wymaga:
1) ukończenia szkoły:
a) ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo
b) ponadpodstawowej i posiadania tytułu zawodowego, albo
c) ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej i posiadania kwalifikacji w zawodzie;
2) odbycia praktyki, określonej, w przepisach wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. b, stażem pracy lub
okresem szkolenia praktycznego na stanowisku oraz rodzajem wykonywanych czynności;
3) posiadania aktualnego zaświadczenia o odbyciu kursu specjalistycznego lub aktualnych zaświadczeń o
odbyciu kursów specjalistycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. b;
4) posiadania dodatkowych kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit.
b - w przypadku osób wykonujących czynności wymienione w art. 53 ust. 5:
a) pkt 1 lit. i oraz j,
b) pkt 3 lit. d oraz e;
5) posiadania aktualnego orzeczenia psychologicznego wydawanego na podstawie wyniku badań
psychologicznych prowadzonych w ramach służby medycyny pracy, obejmujących zagadnienia określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. b - w przypadku osób wykonujących czynności
wymienione w art. 53 ust. 5:
a) pkt 1 lit. c-j,
b) pkt 3 lit. c-e;
6) posiadania aktualnych orzeczeń lekarskiego i psychologicznego stwierdzających brak zaburzeń, o których
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego - w przypadku osób wykonujących czynności wymienione w art. 53 ust. 5:
a) pkt 1 lit. a oraz b,
b) pkt 2,
c) pkt 3 lit. a oraz b;
7) posiadania minimalnego wieku określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. b.
Art. 57 [Studia wyższe]
1. Zakres ukończonych studiów potwierdza się na podstawie:
1) nazw kierunków studiów lub
2) nazw specjalności, lub
3) wykazu przedmiotów lub efektów uczenia się, określonych w suplemencie do dyplomu.
2. Złożenie egzaminów uzupełniających potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez uczelnię realizującą
program studiów w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 lit. a.
Art. 58 [Stwierdzenie kwalifikacji]
1. Wykonywanie czynności:
1) kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań, wentylacji, energomechanicznego oraz
energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych w:
a) podziemnych zakładach górniczych wydobywających:
- węgiel kamienny lub
- rudy metali, lub
- kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, lub
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
podziemną, lub
c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:
- pkt 1 lub 5 lub
- pkt 2 lub 5, lub
- pkt 3 lub 5, lub
- pkt 4 lub 5,
2) w wyższym dozorze ruchu oraz w dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, geofizycznej, górnicze wyciągi
szybowe, mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych, elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych, elektrycznej -
teletechnicznej i automatyki, mierniczej oraz geologicznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających:
a) węgiel kamienny lub
b) rudy metali, lub
c) kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali,
3) kierownika ruchu i kierowników działów ruchu: górniczego oraz energomechanicznego oraz w wyższym
dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej oraz geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych
wydobywających:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
a) węgiel brunatny lub
b) kopaliny z użyciem środków strzałowych, lub
c) kopaliny bez użycia środków strzałowych,
4) kierownika ruchu w:
a) zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi:
- węglowodory lub
- kopaliny inne niż węglowodory, lub
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
otworową, lub
c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową, lub
d) zakładach wykonujących roboty geologiczne:
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne
będące kopalinami, lub
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła
Ziemi, lub
- w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
5) kierowników działów ruchu: górniczego oraz energomechanicznego w zakładach górniczych:
a) wydobywających otworami wiertniczymi:
- węglowodory lub
- kopaliny inne niż węglowodory, lub
b) prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową, lub
c) prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową,
6) kierowników działów ruchu: wiertniczego oraz energomechanicznego w zakładach wykonujących roboty
geologiczne:
a) służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub
b) służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne
będące kopalinami, lub
c) służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła
Ziemi, lub
d) w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
7) w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej oraz geologicznej w zakładach górniczych
wydobywających otworami wiertniczymi:
a) węglowodory lub
b) kopaliny inne niż węglowodory,
8) w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: wiertniczej, mierniczej oraz geologicznej w zakładach
wykonujących roboty geologiczne:
a) służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub
b) służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne
będące kopalinami, lub
c) służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła
Ziemi, lub
d) w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
9) kierownika działu geofizyka i technika strzałowa oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności
geofizyka i technika strzałowa w zakładach wykonujących roboty geologiczne:
a) służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub
b) służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne
będące kopalinami, lub
c) w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
10) kierownika działu ochrony środowiska w:
a) podziemnych zakładach górniczych lub
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
podziemną, lub
c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1, lub
e) odkrywkowych zakładach górniczych, lub
f) zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi:
- węglowodory lub
- kopaliny inne niż węglowodory, lub
g) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
otworową, lub
h) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową, lub
i) zakładach wykonujących roboty geologiczne:
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne
będące kopalinami, lub
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła
Ziemi, lub
- w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
11) w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: budowlanej oraz ochrona środowiska w:
a) podziemnych zakładach górniczych lub
b) odkrywkowych zakładach górniczych, lub
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
c) zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi:
- węglowodory lub
- kopaliny inne niż węglowodory, lub
d) zakładach wykonujących roboty geologiczne:
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne
będące kopalinami, lub
- służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu wód podziemnych lub wykonywane w celu wykorzystania ciepła
Ziemi, lub
- w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
12) w dozorze ruchu w specjalnościach: budowlanej oraz ochrona środowiska w podziemnych zakładach
górniczych
- wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania tych czynności, w drodze świadectwa wydanego
przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego.
2. Wykonywanie czynności:
1) kierownika ruchu w:
a) podziemnych zakładach górniczych wydobywających:
- węgiel kamienny lub
- rudy metali, lub
- kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, lub
b) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
podziemną, lub
c) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
d) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1:
- pkt 1 lub 5 lub
- pkt 2 lub 5, lub
- pkt 3 lub 5, lub
- pkt 4 lub 5,
2) kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: górniczego, energomechanicznego oraz ochrony
środowiska, a także czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalnościach: górniczej, mierniczej, geologicznej,
budowlanej oraz ochrona środowiska - w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku
węgla,
3) mierniczego górniczego w:
a) zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach
wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, albo
b) zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty
geologiczne, o których mowa w art. 86,
4) geologa górniczego w:
a) zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach
wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, albo
b) zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty
geologiczne, o których mowa w art. 86,
5) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
6) kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego - w
podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych
zakładów górniczych,
7) kierownika jednostki ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem
górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
- wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania tych czynności, w drodze świadectwa wydanego
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Wykonywanie czynności kierownika działu mierniczego w:
1) podziemnych zakładach górniczych lub
2) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
podziemną, lub
3) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
4) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1
- wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a.
4. Wykonywanie czynności kierownika działu mierniczego w:
1) odkrywkowych zakładach górniczych lub
2) zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, lub
3) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
otworową, lub
4) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową, lub
5) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla, lub
6) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86
- wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a albo
b.
5. Wykonywanie czynności kierownika działu geologicznego w:
1) podziemnych zakładach górniczych lub
2) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
podziemną, lub
3) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, lub
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4) zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1
- wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a.
6. Wykonywanie czynności kierownika działu geologicznego w:
1) odkrywkowych zakładach górniczych lub
2) zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, lub
3) zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą
otworową, lub
4) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową, lub
5) zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla, lub
6) zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86
- wymaga stwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a albo
b.
7. Powierzenie wykonywania czynności:
1) w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, niewymienionych w ust. 1 lub 2, następuje
po sprawdzeniu przez pracodawcę spełnienia wymagań określonych:
a) w art. 54 pkt 1, 3 i 4, art. 55 ust. 1 pkt 1-4, ust. 2-5 i 7 albo
b) na podstawie art. 53 ust. 2;
2) w wyższym dozorze ruchu w specjalności:
a) mierniczej w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
metodą podziemną, zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą
podziemną lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 - osobom, które uzyskały
stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a,
b) mierniczej w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
metodą otworową lub zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą
otworową - osobom, które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których
mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a albo b,
c) geologicznej w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie
substancji metodą podziemną, zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą
podziemną lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 - osobom, które uzyskały
stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a,
d) geologicznej w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie
substancji metodą otworową lub zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów
metodą otworową - osobom, które uzyskały stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności, o
których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a albo b
- następuje na podstawie świadectwa stwierdzającego posiadanie tych kwalifikacji;
3) specjalistycznych w ruchu zakładu górniczego następuje po sprawdzeniu przez pracodawcę spełnienia
wymagań, o których mowa w art. 56.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 1 i 3 pracodawca wystawia zaświadczenie o spełnieniu wymagań
określonych w tych przepisach i przechowuje je w aktach osobowych pracownika.
Art. 59 [Stwierdzenie kwalifikacji]
1. Stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności:
1) kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
2) kierowników działów ruchu zakładu górniczego albo zakładu,
3) kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego - w
podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych
zakładów górniczych,
4) kierownika jednostki ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem
górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze
- stanowi równocześnie stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności zastępców tych osób.
2. Stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego w:
1) zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach
wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, stanowi równocześnie stwierdzenie posiadania
kwalifikacji do wykonywania czynności:
a) kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających
kopaliny bez użycia środków strzałowych,
b) kierownika oraz zastępcy kierownika działu mierniczego w zakładach górniczych, zakładach prowadzących
działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art.
86,
c) w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej w zakładach górniczych, zakładach prowadzących
działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art.
86;
2) zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty
geologiczne, o których mowa w art. 86, stanowi równocześnie stwierdzenie posiadania kwalifikacji do
wykonywania czynności:
a) kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających
kopaliny bez użycia środków strzałowych,
b) kierownika oraz zastępcy kierownika działu mierniczego w zakładach górniczych innych niż podziemne
zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86,
c) w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady
górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86.
3. Stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności geologa górniczego w:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1) zakładach górniczych, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach
wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86, stanowi równocześnie stwierdzenie posiadania
kwalifikacji do wykonywania czynności:
a) kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w:
- odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych,
- zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne i solanki,
b) kierownika oraz zastępcy kierownika działu geologicznego w zakładach górniczych, zakładach
prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o
których mowa w art. 86,
c) w wyższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej w zakładach górniczych, zakładach prowadzących
działalność określoną w art. 2 ust. 1 oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art.
86;
2) zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty
geologiczne, o których mowa w art. 86, stanowi równocześnie stwierdzenie posiadania kwalifikacji do
wykonywania czynności:
a) kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w:
- odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych,
- zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne i solanki,
b) kierownika oraz zastępcy kierownika działu geologicznego w zakładach górniczych innych niż podziemne
zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86,
c) w wyższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej w zakładach górniczych innych niż podziemne
zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86.
4. Stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności geofizyka górniczego w podziemnych
zakładach górniczych stanowi równocześnie stwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w
wyższym dozorze ruchu w specjalności geofizycznej w podziemnych zakładach górniczych.
Art. 60 [Posiadanie stwierdzonych kwalifikacji]
1. Osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika ruchu zakładu górniczego
albo zakładu określonych w art. 58 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 oraz kwalifikacje w zakresie przygotowania
zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4, i kwalifikacje w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym
mowa w art. 55, wymagane od kierownika określonego w art. 58 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 9 i 10 oraz ust. 2 pkt 2 działu
ruchu zakładu górniczego albo zakładu może wykonywać czynności kierownika tego działu.
2. Osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika określonego w art. 58 ust. 1
pkt 1, 3, 5, 6, 9 i 10 oraz ust. 2 pkt 2 działu ruchu, w określonej w art. 58 ust. 1 pkt 2, 3, 7-9 i 11 oraz ust. 2 pkt 2
specjalności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu albo w określonej w art. 58 ust. 1 pkt 2 i
12 specjalności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego może wykonywać czynności na stanowisku
obejmującym więcej niż jeden z tych rodzajów czynności.
3. Osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika ruchu zakładu górniczego,
czynności kierownika działu ruchu lub czynności w wyższym dozorze ruchu w zakładach górniczych
wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi lub w zakładach górniczych wydobywających otworami
wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory może wykonywać te czynności w odkrywkowych zakładach
górniczych wydobywających kopaliny lecznicze.
4. Osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika działu ruchu w
odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających:
1) węgiel brunatny lub
2) kopaliny z użyciem środków strzałowych, lub
3) kopaliny bez użycia środków strzałowych
- może wykonywać czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego w odkrywkowych
zakładach górniczych wydobywających kopaliny na podstawie koncesji udzielonej przez starostę.
5. Osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w
odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających:
1) węgiel brunatny lub
2) kopaliny z użyciem środków strzałowych, lub
3) kopaliny bez użycia środków strzałowych
- może wykonywać czynności kierownika i zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierownika i
zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających
kopaliny na podstawie koncesji udzielonej przez starostę.
6. Osoba posiadająca stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności geofizyka górniczego w podziemnych
zakładach górniczych może wykonywać czynności:
1) kierownika oraz zastępcy kierownika działu tąpań w podziemnych zakładach górniczych, jeżeli odbyła praktykę
wymaganą dla tych czynności;
2) kierownika oraz zastępcy kierownika działu geofizyka i technika strzałowa w zakładach wykonujących roboty
geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub służące poszukiwaniu lub
rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, jeżeli odbyła
praktykę wymaganą dla tych czynności;
3) w wyższym dozorze ruchu w specjalności geofizyka i technika strzałowa w zakładach wykonujących roboty
geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub służące poszukiwaniu lub
rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami, jeżeli odbyła
praktykę wymaganą dla tych czynności.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Rozdział 3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji.
Art. 61 [Wniosek]
1. Stwierdzenie posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 50 oraz art. 58 ust. 1 i 2, następuje na wniosek
osoby ubiegającej się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji, zwanej dalej „kandydatem”, po przeprowadzeniu
egzaminu.
2. Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji określa:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) numer PESEL - jeżeli kandydat posiada;
3) numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata;
4) adres zamieszkania kandydata;
5) kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat;
6) wykształcenie kandydata;
6a) w przypadkach określonych w przepisach rozdziału 1 albo 2:
a) studia podyplomowe ukończone przez kandydata,
b) posiadane przez kandydata: tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe w zawodzie, lub kwalifikacje w
zawodzie, lub uprawnienia zawodowe,
c) złożone przez kandydata egzaminy uzupełniające;
7) opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega
się kandydat.
2a. W przypadku kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego określenie kwalifikacji, o których
stwierdzenie posiadania ubiega się kandydat, następuje z uwzględnieniem art. 58 ust. 1 lub 2.
3. Do wniosku o stwierdzenie kwalifikacji dołącza się:
1) odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia
kwalifikacji;
1a) odpis albo uwierzytelnioną kopię dokumentów potwierdzających dane określone w ust. 2 pkt 6a;
2) dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinię o
przebiegu pracy zawodowej, a w przypadku kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi - także wykaz opracowań sporządzonych z udziałem kandydata, potwierdzony przez podmiot, na
rzecz którego sporządzono te opracowania, lub archiwum geologiczne, w którym przechowuje się te opracowania.
4. Jeżeli kandydat posiada inne kwalifikacje wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, we
wniosku o stwierdzenie kwalifikacji określa się ich rodzaj oraz datę uzyskania.
Art. 62 [Dopuszczenie lub odmowa] Organ właściwy do stwierdzenia posiadania kwalifikacji:
1) dopuszcza kandydata do egzaminu po ustaleniu, że kandydat spełnia wymagania dla określonej we wniosku
kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi albo posiada wymagane
kwalifikacje w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4, oraz kwalifikacje w
zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55;
2) odmawia, w drodze decyzji, dopuszczenia do egzaminu, w przypadku ustalenia, że kandydat nie spełnia
wymagań dla określonej we wniosku kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi albo nie posiada wymaganych kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa
w art. 54 pkt 3 i 4, oraz kwalifikacji w zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55.
Art. 63 [Komisja egzaminacyjna]
1. Organy właściwe do stwierdzenia kwalifikacji powołują komisje egzaminacyjne.
2. W przypadku kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi terminy składania
wniosków o stwierdzenie kwalifikacji oraz terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów ustalają organy właściwe
do stwierdzenia kwalifikacji. Informacje w tych sprawach zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
organu właściwego do stwierdzenia kwalifikacji, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.
3. W przypadku kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego o terminie i miejscu przeprowadzenia
egzaminu komisja egzaminacyjna zawiadamia pisemnie kandydata, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym
dniem egzaminu.
4. Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty
egzaminacyjnej.
Art. 64 [Egzamin] Podczas egzaminu sprawdzeniu podlega w przypadku:
1) kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi - znajomość przez kandydata
przepisów prawa geologicznego i górniczego w kategorii I-IX oraz XIII, prawa wodnego w kategorii IV i V, prawa
budowlanego w kategorii VI i VII oraz prawa ochrony środowiska w kategorii I-IX, a także posiadanie przez
kandydata umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zawodowej - w zakresie niezbędnym do wykonywania
czynności objętych kwalifikacjami;
2) kwalifikacji w zakresie górnictwa - posiadanie przez kandydata wymaganych kwalifikacji w zakresie
przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 1;
3) kwalifikacji w zakresie ratownictwa górniczego - posiadanie przez kandydata wymaganych kwalifikacji w
zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 2.
Art. 65 [Egzamin]
1. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny złożony z osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej.
2. Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego rodzaju kwalifikacji.
3. Egzamin składa się z etapu pisemnego i ustnego.
4. Egzamin w ramach postępowania o stwierdzenie kwalifikacji przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego
jest przeprowadzany w formie ustnej.
5. Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej
75% pytań.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.
7. O wyniku egzaminu zespół egzaminacyjny rozstrzyga większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o
wyniku egzaminu decyduje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
8. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik egzaminu, może przystąpić do ponownego egzaminu w przypadku:
1) kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego - nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w
którym przeprowadzono egzamin;
2) kwalifikacji w zakresie geologii - w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez organ administracji
geologicznej.
9. Wniosek o przeprowadzenie ponownego egzaminu składa się nie później niż przed upływem roku od dnia
egzaminu, z którego kandydat uzyskał wynik negatywny. Wniosek ten zawiera:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) adres zamieszkania kandydata;
3) oznaczenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji, w którym kandydat został dopuszczony do
egzaminu.
10. Kandydat przed przystąpieniem do ponownego egzaminu przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód
uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
11. W przypadku kwalifikacji:
1) do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi ten, kto nie przystąpił do egzaminu,
zachowuje prawo do przystąpienia do niego w najbliższym terminie;
2) w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, komisja egzaminacyjna zawiadamia pisemnie kandydata, który
nie przystąpił do egzaminu, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym drugim terminem egzaminu, o terminie i
miejscu przeprowadzenia egzaminu.
Art. 66 [Opłata]
1. Opłata egzaminacyjna wynosi 250 zł9)10), a opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje - 30 zł
11)12).
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy lub gotówką do kasy urzędu organu, przy
którym działa komisja egzaminacyjna.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z
przepisami w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.
5. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy
do spraw gospodarki złożami kopalin, każdy w zakresie swojego działania, ogłaszają, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki opłat, o których mowa w ust. 1,
obowiązujące w następnym roku kalendarzowym, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.
Art. 67 [Wynagrodzenie komisji]
1. Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział w przeprowadzeniu
egzaminu.
2. Członkom komisji egzaminacyjnej, biorącym udział w egzaminie o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie geologii,
odbywającym się poza miejscowością ich zamieszkania, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na
zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Czynności pracodawcy określone w tych przepisach w odniesieniu
do tych osób wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.
Art. 68 [Koszty przeprowadzenia egzaminu] Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów, w tym koszty, o
których mowa w art. 67, pokrywa się ze środków zaplanowanych w budżecie państwa, w częściach właściwych
dysponentów.
Art. 69 [Delegacja ustawowa]
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz
odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4, dla poszczególnych kategorii
kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych;
3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych;
4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.
2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia
klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego oraz kieruje się odpowiednio potrzebą zapewnienia prawidłowego
wykonywania czynności zawodowych, a także zapewnienia adekwatności składów komisji egzaminacyjnych i
zespołów egzaminacyjnych do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, ustalenia
wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych,
komunikatywności treści oraz wzorów świadectw stwierdzających posiadanie kwalifikacji.
Art. 69a [Delegacja ustawowa]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania:
a) dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4, oraz w
zakresie doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 55, które są obowiązane posiadać osoby
wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1-7,
b) w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-4 i 7, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności, o
których mowa w art. 53 ust. 5, w tym okresy ważności zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych, oraz
zagadnienia objęte badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych;
3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych;
4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.
2. Określając wymagania, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin
uwzględnia klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego oraz kieruje się odpowiednio potrzebą zapewnienia
prawidłowego wykonywania czynności zawodowych i potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa
w zakładach albo zakładach górniczych, a także adekwatności przygotowania zawodowego i doświadczenia
zawodowego do usytuowania w schemacie organizacyjnym zakładu górniczego, zakładu albo podmiotu
zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym oraz adekwatności zakresu zagadnień objętych badaniami
psychologicznymi oraz pozostałych wymagań do wykonywanych czynności specjalistycznych, oraz rodzaju
zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, a także
zapewnienia adekwatności składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych do zakresu wymagań
podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób
wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych, komunikatywności treści oraz wzorów świadectw stwierdzających
posiadanie kwalifikacji.
Art. 70 [Wykaz]
1. Wykaz osób, którym stwierdzono posiadanie kwalifikacji określonych w art. 50 oraz art. 58 ust. 1 i 2,
zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędów obsługujących organy właściwe
do stwierdzenia ich posiadania.
2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się imię i nazwisko osoby oraz rodzaj stwierdzonych
kwalifikacji.
Rozdział 4. Rzeczoznawcy.
Art. 71 [Nadanie uprawnień rzeczoznawcy]
1. O nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego może ubiegać się osoba fizyczna,
która:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) posiada:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk technicznych,
b) w zakresie czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy - stwierdzenie kwalifikacji
co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu i po uzyskaniu tego stwierdzenia nie mniej niż 5 lat praktyki w
kierownictwie ruchu lub w wyższym dozorze ruchu odpowiedniego rodzaju zakładu górniczego albo co
najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej i nie mniej niż 5 lat praktyki naukowej.
2. O nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego może ubiegać się osoba prawna,
która:
1) posiada zaplecze techniczne i organizację zapewniające jej bezstronność i rzetelność oraz dostęp do
laboratorium badawczego wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonywania badań i sporządzania opinii w
sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego;
2) zatrudnia co najmniej jedną osobę fizyczną, spełniającą wymagania określone w ust. 1, która będzie
wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego.
Art. 72 [Grupy uprawnień] Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadaje się w
następujących grupach:
1) grupa I - maszyny wyciągowe:
a) część mechaniczna,
b) część elektryczna,
2) grupa II - naczynia wyciągowe,
3) grupa III - zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych,
4) grupa IV - liny wyciągowe,
5) grupa V - wieże szybowe,
6) grupa VI - koła linowe,
7) grupa VII - zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych,
8) grupa VIII - urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
9) grupa IX - urządzenia i sprzęt elektryczny:
a) kable i przewody,
b) elektronarzędzia,
c) sieci elektroenergetyczne,
10) grupa X - urządzenia techniczne:
a) urządzenia ciśnieniowe,
b) urządzenia dźwignicowe,
c) urządzenia transportowe specjalne,
11) grupa XI - obudowy zmechanizowane,
12) grupa XII - roboty strzałowe,
13) grupa XIII - obudowy kotwowe,
14) grupa XIV - obudowy szybów,
15) grupa XV - zagrożenie metanowe i pyłowe,
16) grupa XVI - zagrożenie pożarowe,
17) grupa XVII - zagrożenie wodne,
18) grupa XVIII - zagrożenie wyrzutem gazów i skał,
19) grupa XIX - zagrożenie tąpaniami,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
20) grupa XX - zagrożenie klimatyczne,
21) grupa XXI - badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzanie nowych systemów eksploatacji
rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów,
22) grupa XXII - badanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania
lub wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej
- wskazując zakresy czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu
górniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ust. 4 oraz art. 120 ust. 1 i 2, a w przypadku
grupy XXII - także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 110.
Art. 73 [Wniosek]
1. Wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
zawiera:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę osoby prawnej;
2) adres zamieszkania osoby fizycznej albo siedzibę osoby prawnej;
3) wskazanie zakresu uprawnień w sposób określony w art. 72;
4) w przypadku osoby fizycznej:
a) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) szczegółowy opis doświadczenia zawodowego albo naukowego;
5) w przypadku osoby prawnej:
a) szczegółowy opis zaplecza technicznego i organizacji, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1,
b) wskazanie laboratorium badawczego wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonywania badań i
sporządzania opinii w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego, do którego posiada dostęp,
c) imię i nazwisko zatrudnionej osoby fizycznej, spełniającej wymagania określone w art. 71 ust. 1, która
będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego, a także
szczegółowy opis jej doświadczenia zawodowego lub naukowego.
2. Do wniosku o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego dołącza się:
1) odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk technicznych lub
dyplomu doktora w dyscyplinie naukowej w zakresie czynności, w których mają być wykonywane zadania
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego;
2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające doświadczenie zawodowe albo naukowe
niezbędne do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego;
3) w przypadku osoby prawnej:
a) wskazanie jej formy prawnej oraz dowodu jej istnienia, w szczególności wypisu ze stosownego rejestru,
oraz wskazanie osób uprawnionych do działania w jej imieniu, przez podanie ich imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego,
b) schemat organizacyjny tej osoby,
c) oświadczenie zatrudnionej osoby fizycznej, spełniającej wymagania określone w art. 71 ust. 1, która będzie
wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego, o korzystaniu
przez nią z pełni praw publicznych.
Art. 74 [Nadanie uprawnień] Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadaje Prezes
Wyższego Urzędu Górniczego, w drodze decyzji. Decyzja wskazuje zakres uprawnień w sposób określony w art.
72 oraz okres jej obowiązywania, nie dłuższy niż 5 lat, a w przypadku osób prawnych - także imię i nazwisko
zatrudnionej osoby fizycznej, spełniającej wymagania określone w art. 71 ust. 1, która będzie wykonywała badania
i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego. Wskazanie okresu obowiązywania
decyzji następuje na podstawie oceny możliwości prawidłowego wykonywania zadań przez rzeczoznawcę do
spraw ruchu zakładu górniczego.
Art. 75 [Zmiany danych] Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego niezwłocznie powiadamia Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego o zmianach danych, stanowiących treść wniosku o nadanie uprawnień.
Art. 76 [Wykaz]
1. Wykaz osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, zamieszcza i
aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę osoby prawnej, zakres
nadanych uprawnień w sposób określony w art. 72 oraz okres obowiązywania decyzji, a w przypadku osób
prawnych - także imię i nazwisko zatrudnionej osoby fizycznej, spełniającej wymagania określone w art. 71 ust. 1,
która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego.
Rozdział 5. Odpowiedzialność zawodowa.
Art. 77 [Zakaz wykonywania czynności]
1. W stosunku do osoby, która czynności określone w rozdziałach 1 i 2 wykonuje z rażącym niedbalstwem, z
naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów, można orzec, w drodze
decyzji, zakaz ich wykonywania, na okres do 2 lat.
2. Postępowanie w sprawie, o której mowa w ust. 1, nie może zostać wszczęte po upływie roku od dnia zaistnienia
zdarzenia uzasadniającego wszczęcie postępowania.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać orzeczony po upływie 5 lat od dnia zdarzenia, o którym mowa
w ust. 2.
4. W przypadku wykonywania przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego czynności w zakresie, w
którym nadano uprawnienia, z rażącym niedbalstwem, z rażącym naruszeniem ustawy lub wydanych na jej
podstawie przepisów, lub utraty wymagań, o których mowa w art. 71, niezbędnych do uzyskania uprawnień
niezwłocznie, w drodze decyzji, cofa się uprawnienia.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 78 [Właściwość]
1. Organami właściwymi w sprawach, o których mowa w art. 77, są:
1) minister właściwy do spraw środowiska wobec osób posiadających kwalifikacje w zakresie wykonywania i
dozorowania prac geologicznych oraz kierowania tymi pracami;
2) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w pozostałym zakresie.
2. Informacje o osobach, wobec których orzeczono zakaz wykonywania czynności, są zamieszczane w Biuletynie
Informacji Publicznej przez organ, który orzekł zakaz. W informacjach tych wskazuje się imię i nazwisko osoby,
zakres czynności oraz okres, na który orzeczono zakaz.
3. Po upływie okresu, na który orzeczono zakaz wykonywania czynności, właściwy organ z urzędu usuwa
informacje, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego niezwłocznie usuwa się
wpis z wykazu, o którym mowa w art. 76 ust. 1.
Dział V. Prace geologiczne.
Rozdział 1. Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych.
Art. 79 [Zakres, wymagania]
1. Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu
robót geologicznych.
1a. Prace geologiczne z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.
2. Projekt robót geologicznych określa w szczególności:
1) cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia;
2) rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;
3) harmonogram robót geologicznych;
4) przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;
5) przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji
wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom
powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.
3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące
projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, kierując się
potrzebami ochrony środowiska, zapewnienia należytego rozpoznania geologicznego oraz wymagań w zakresie
bezpieczeństwa.
Art. 80 [Zatwierdzenie, decyzja]
1. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ
administracji geologicznej, w drodze decyzji.
2. We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie
przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
3. Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści)
nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Przepisy art. 41
stosuje się odpowiednio.
4. Projekt robót geologicznych przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach. Organ administracji
geologicznej może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem przedłożenia go do zaopiniowania
organom, o których mowa w ust. 5, oraz do uzgodnienia z organami, o których mowa w art. 8.
5. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych, a w przypadku robót geologicznych wykonywanych w
granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż
węglowodorów - opinii Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie technicznych możliwości prowadzenia
działalności oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa, a także opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego
do spraw rybołówstwa, w zakresie lokalizacji robót geologicznych.
6. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu
zamierzonych robót geologicznych.
7. Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:
1) projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa;
3) rodzaj i zakres projektowanych robót geologicznych oraz sposób ich wykonania nie odpowiadają celowi tych
robót.
8. Organ administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych, niezwłocznie doręcza kopię
decyzji właściwym miejscowo organom administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego.
Art. 80a [Dodatek do projektu robót geologicznych]
1. Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku.
2. Dodatek do projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza, w
drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej.
2a. Dodatek do projektu robót geologicznych wykonywanych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, o
których mowa w art. 10 ust. 1, dołącza się do wniosku o zmianę koncesji.
2b. Dodatek do projektu robót geologicznych wykonywanych w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż
węglowodorów zatwierdza, w drodze decyzji, organ koncesyjny, wyłącznie w przypadku gdy zmiany projektu nie
mają bezpośredniego wpływu na warunki określone w koncesji.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych przepisy art. 80 ust. 2-5
oraz 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
4.(uchylony)
Art. 81 [Zamiar rozpoczęcia robót]
1. Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża
węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze
złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót
geologicznych właściwemu:
1) organowi administracji geologicznej;
2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej - terenowemu
organowi administracji morskiej;
3) organowi nadzoru górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu
górniczego.
2. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót
geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i
podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i
kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności.
3. O zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych podmiot, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia
na piśmie właściwy organ administracji geologicznej i państwową służbę geologiczną, w terminie 14 dni przed
zamierzonym poborem tych próbek.
Art. 82 [Obowiązki podmiotu posiadającego koncesję]
1. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne na podstawie:
1) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,
2) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
3) koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
4) decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych,
5) zgłoszenia projektu robót geologicznych
- ma obowiązek bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich
wyników.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania lub rozpoznawania
złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla lub wykonania otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego
podłoża albo wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju, a także określania warunków
hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania
substancji, podziemnego składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz wykonania
badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów,
ma obowiązek bieżącego przekazywania państwowej służbie geologicznej:
1) danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych;
2) próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych w zakresie określonym w koncesji i wyników badań tych
próbek.
3. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów, ma
dodatkowo obowiązek bieżącego informowania organu koncesyjnego o przekazaniu państwowej służbie
geologicznej danych geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
4. Zakres przekazywania próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych określa odpowiednio koncesja albo
decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.
5. Przekazywanie:
1) danych geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania;
2) próbek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się nie później niż 60 dni od dnia ich uzyskania;
3) wyników badań próbek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich
uzyskania.
6. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 3, następuje w postaci papierowej i elektronicznej.
7. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, następuje poprzez fizyczne dostarczenie próbki.
8. Od dnia przekazania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, danych geologicznych, próbek i wyników ich
badań do dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub do dnia przekazania
dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, państwowa służba geologiczna
oraz organ koncesyjny nie udostępniają ich innym podmiotom.
Art. 82a [Delegacja dla ministra]
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2;
2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 1, oraz
wyników badań próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2;
3) zakres, formaty oraz tryb przekazywania informacji dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze
złoża, o których mowa w art. 49zc.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska:
1) będzie kierował się potrzebą zapewnienia kompletności i użyteczności informacji o bieżącym rozpoznaniu
geologicznym kraju dla udzielania koncesji oraz wykonywania zadań państwa w zakresie geologii przez
państwową służbę geologiczną;
2) uwzględni różnice w zakresie przekazywania danych, próbek i informacji dotyczących parametrów
wydobywania węglowodorów ze złoża, wynikające ze zróżnicowania zakresu i celu realizowanych prac
geologicznych, a w przypadku przekazywania w związku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin -
uwzględni także różnice wynikające ze specyfiki danej kopaliny.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 83 [Nakaz dodatkowych prac]
1. Jeżeli wymagają tego potrzeby bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska lub rozpoznanie budowy
geologicznej kraju, w tym racjonalnej gospodarki złożami kopalin, właściwy organ administracji geologicznej, w
drodze decyzji, może nakazać temu, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo
decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, wykonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych czynności,
w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zastępuje koncesję albo projekt robót geologicznych.
3. W przypadku sporu wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala sąd powszechny.
Art. 84 [Zagospodarowanie kopaliny] Ten, kto wykonuje roboty geologiczne, jest obowiązany do
zagospodarowania kopaliny wydobytej lub wydobywającej się samoistnie w czasie ich wykonywania. Przepisy o
opłacie eksploatacyjnej stosuje się odpowiednio.
Art. 85 [Wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi]
1. Projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, jeżeli roboty geologiczne obejmują:
1) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo
2) wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód
podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach
górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.
2. Projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu staroście.
3. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót
geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:
1) sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;
2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.
Art. 85a [Projekt robót geologicznych, zgłoszenie ministrowi]
1. Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur
geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu
ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
2. Rozpoczęcie robót geologicznych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia
przedłożenia projektu robót geologicznych minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, nie zgłosi do
niego sprzeciwu.
3. Minister właściwy do spraw środowiska zgłasza sprzeciw, jeżeli:
1) sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;
2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa;
3) podmiot nie dołączył do zgłoszenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 6.
4. Jeżeli roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, dotyczą obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw
środowiska, na zasadach określonych w art. 80 ust. 4, 5, 7 i 8.
5. Okres wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 2 lata.
6. Podmiot, który zamierza wykonywać roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, w przestrzeni wyznaczonej
koncesją na działalność regulowaną ustawą, dotyczącą kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany
przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, do uzyskania pisemnej zgody przedsiębiorcy, któremu
udzielono tej koncesji, co do terminu, lokalizacji i zakresu tych robót.
7. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, co
najmniej raz na kwartał, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten
organ wykaz przestrzeni, o których mowa w tym przepisie.
8. Podmiot, który zamierza wykonywać roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, zgłasza zamiar rozpoczęcia
robót geologicznych właściwemu:
1) organowi administracji geologicznej,
2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej -
terenowemu organowi administracji morskiej
- na zasadach określonych w art. 81 ust. 2.
Art. 85b [Ochrona praw właścicieli] Wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych
nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.
Art. 86 [Stosowanie przepisów dotyczących zakładu górniczego] Do robót geologicznych służących poszukiwaniu i
rozpoznawaniu złóż kopalin oraz poszukiwaniu i rozpoznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla, a także robót geologicznych służących innym celom wykonywanych z użyciem środków strzałowych albo
wykonywanych na głębokości większej niż 100 m albo wykonywanych na obszarze górniczym utworzonym w celu
wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów wiertniczych, stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu oraz ratownictwa górniczego.
Art. 87 [Wyłączenie stosowania przepisów] Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do robót geologicznych
wykonywanych na potrzeby ruchu zakładu górniczego.
Rozdział 2. Dokumentacja geologiczna i informacja geologiczna.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 88 [Przedmiot dokumentacji]
1. Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z
uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.
2. Dokumentację geologiczną stanowią następujące rodzaje dokumentacji:
1) geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów;
1a) geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów;
2) hydrogeologiczna;
3) geologiczno-inżynierska;
4) inne niż określone w pkt 1-3.
Art. 89 [Cel, treść]
1. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się w celu określenia jego granic, zasobów
geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia kopaliny ze złoża.
2. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny określa w szczególności:
1) rodzaj, ilość i jakość kopaliny, w tym przez przedstawienie informacji dotyczących kopalin towarzyszących i
współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz występujących w złożu substancji szkodliwych dla
środowiska, oraz kategorię rozpoznania złoża;
2) położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice;
3) elementy środowiska otaczającego złoże;
4) hydrogeologiczne i inne geologiczno-górnicze warunki występowania złoża;
5) stan zagospodarowania powierzchni w rejonie udokumentowanego złoża;
6) graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice.
3. Do sporządzania dokumentacji geologicznej złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek stosuje się
wymagania dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej.
4. Jeżeli dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ma być podstawą uzyskania koncesji, rozpoznanie złoża
następuje w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża.
5. W przypadku dokonywania podziału złoża, dla którego jest wykonana dokumentacja geologiczna, należy
sporządzić nową dokumentację dla części złoża przewidzianej do zagospodarowania; dla pozostałej części należy
sporządzić rozliczenie zasobów złoża w formie dodatku do dokumentacji geologicznej na koszt podmiotu, który
sfinansował wykonanie nowej dokumentacji.
Art. 89a [Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna] Do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej
złoża węglowodorów stosuje się wymagania określone w art. 89 ust. 1, 2 i 5. W dokumentacji tej określa się
również sposób zagospodarowania złoża węglowodorów, zasoby wydobywalne, a także optymalny wariant
racjonalnego wykorzystania zasobów tego złoża, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie
kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych
wpływów na środowisko.
Art. 90 [Cel, treść]
1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu:
1) ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych;
2) określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym:
a) wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin,
b) wtłaczaniem wód do górotworu,
c) wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
d) wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować
ich zanieczyszczenie,
e) podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów,
f) składowaniem odpadów na powierzchni,
g) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
h) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych,
i) podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.
2. Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia, określa w szczególności:
1) budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;
2) warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu;
3) informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód;
4) możliwości poboru wód;
5) granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych;
6) przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości gruntowych, związane z
działalnością, na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.
Art. 91 [Cel, treść]
1. Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich
na potrzeby:
1) zagospodarowania przestrzennego;
2) posadawiania obiektów budowlanych;
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów;
4) składowania odpadów na powierzchni;
5) podziemnego składowania dwutlenku węgla.
2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności:
1) budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub
określonej przestrzeni;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć;
3) prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji
zamierzonych przedsięwzięć - jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.
Art. 92 [Przypadki sporządzania dokumentacji] Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4,
sporządza się w przypadku:
1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów
wód podziemnych;
2) wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z
dokumentowaniem złóż kopaliny;
3) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
4) likwidacji otworu wiertniczego;
5) wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż
węglowodorów;
6) wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża.
Art. 93 [Zatwierdzenie]
1. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1–3, przedkłada się właściwemu organowi
administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 4 egzemplarzach w postaci
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
1a. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1–3 dotyczącą wyłącznie obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 2 egzemplarzach w
postaci papierowej oraz w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
2. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, zatwierdza, w drodze decyzji, właściwy
organ administracji geologicznej.
3. Jeżeli dokumentacja geologiczna, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, nie odpowiada wymaganiom prawa
albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej
zatwierdzenia.
4. Zmiany dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, dokonuje się przez sporządzenie
dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się ust. 1-3.
4a. Dodatek do dokumentacji geologicznej będącej podstawą udzielenia koncesji na podziemne składowanie
dwutlenku węgla sporządza się również:
1) w przypadku zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
2) po likwidacji zakładu górniczego i przeprowadzeniu monitoringu zamkniętego podziemnego składowiska
dwutlenku węgla, przez okres nie krótszy niż 20 lat, a przed przekazaniem odpowiedzialności za zamknięte
podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku
Węgla.
4b. W dodatku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, wskazuje się, że:
1) zachowanie dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla odpowiada
zachowaniu modelowemu określonemu w dokumentacji geologicznej;
2) nie ma wycieku dwutlenku węgla lub dwutlenek węgla nie wydostaje się poza kompleks podziemnego
składowania dwutlenku węgla;
3) sytuacja kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla zmierza w kierunku długoterminowej
stabilności.
4c. W dodatku, o którym mowa w ust. 4a pkt 2, określa się charakterystykę warunków geologicznych
zaobserwowanych podczas eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, likwidacji zakładu
górniczego i prowadzenia monitoringu po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla, uwzględniając
w szczególności:
1) zgodność zachowania dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla z jego
zachowaniem modelowym określonym w dokumentacji geologicznej;
2) charakterystykę szczelności zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla i zlikwidowanej instalacji
zatłaczającej oraz instalacji służącej do prowadzenia monitoringu;
3) długoterminową stabilność w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla.
4d.(uchylony)
5. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2
pkt 1-3, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ
administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby
- wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji
geologicznej.
6. W razie potrzeby decyzja nakazująca wykonanie dodatkowych prac geologicznych zastępuje koncesję albo
projekt robót geologicznych.
7. Dokumentacja geologiczna, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze
decyzji.
8. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, sporządza się w 3 egzemplarzach w postaci
papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, w terminie 6
miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził
projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
9. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 dotyczącą wyłącznie obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza się w 1 egzemplarzu w postaci papierowej oraz w 1 egzemplarzu w postaci
elektronicznej na informatycznym nośniku danych, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje
się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono
projekt robót geologicznych.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 94 [Kopie]
1. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła kopie decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych, o
których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3:
1) organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, których terytoriów dotyczy dokumentacja
geologiczna;
2) właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej - jeżeli dokumentacja geologiczna dotyczy obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3) właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej;
4) pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej, załączając po 1 egzemplarzu
dokumentacji geologicznej w postaci papierowej i postaci elektronicznej;
5) właściwym miejscowo wojewodom;
6) właściwym miejscowo organom nadzoru górniczego.
2. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji, o której mowa w art. 88
ust. 2 pkt 4, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej pozostałym właściwym miejscowo organom
administracji geologicznej.
3. W przypadku gdy właściwym miejscowo organem administracji geologicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i
ust. 2, jest minister właściwy do spraw środowiska, dokumentację geologiczną przesyła się do państwowej służby
geologicznej prowadzącej archiwum, o którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 2.
Art. 95 [Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego]
1. Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref
ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy
podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach
zagospodarowania przestrzennego województwa.
2. W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji
geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar udokumentowanego kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. W terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów
przez właściwy organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża węglowodorów obowiązkowo
wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Koszty
sporządzenia zmiany studium ponosi przedsiębiorca, który sporządził dokumentację geologiczno-inwestycyjną
złoża węglowodorów.
Art. 96 [Zarządzenie zastępcze]
1. Wojewoda wprowadza obszar udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze:
1) po upływie terminu określonego w art. 95 ust. 2 albo
2) w terminie 6 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w art. 95 ust. 3.
2. Zmiana studium sporządzona w trybie, o którym mowa w ust. 1, wywołuje skutki prawne takie jak studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Koszty sporządzenia zmiany studium ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze.
4. W przypadku niewydania zarządzenia zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ wyższego
stopnia wymierza wojewodzie, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł
za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
5. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie, o którym mowa w ust. 4, stało się
ostateczne. W przypadku bezskutecznego upływu terminu kara podlega ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, nie może zostać wydane po upływie 2 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek wydania zarządzenia zastępczego.
7. W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, o którym mowa w ust. 1, sąd
administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
8. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i
1815) stosuje się odpowiednio.
Art. 97 [Delegacja ustawowa]
1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące
dokumentacji:
1) geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,
2) geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów,
3) hydrogeologicznej,
4) geologiczno-inżynierskiej,
5) innych niż określone w pkt 1-4
- w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji.
2. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował się
potrzebą zapewnienia dokumentacjom geologicznym odpowiedniej formy, w tym umożliwiającej gromadzenie i
przetwarzanie w postaci elektronicznej, należytego przedstawienia przez te dokumentacje budowy geologicznej,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz pozostałych elementów
środowiska oraz uzależni szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej od:
1) w przypadku rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - kategorii rozpoznania złoża i granicznych
wartości parametrów definiujących złoże;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - rozmiarów działalności;
3) w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - potrzeby ochrony złóż węglowodorów oraz
zapewnienia racjonalnej gospodarki tymi złożami.
Art. 98 [Informacja geologiczna]
1. Organy administracji geologicznej oraz państwowa służba geologiczna gromadzą, ewidencjonują, archiwizują,
chronią i udostępniają informację geologiczną.
2. Za udostępnienie informacji geologicznej podmioty, o których mowa w ust. 1, pobierają opłatę uwzględniającą
koszty utrwalenia i przekazania informacji, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od pobierania opłat w sytuacji,
gdy koszty pobrania i zaksięgowania opłaty byłyby wyższe niż opłata uiszczana z tego tytułu. W takim przypadku
informację o odstąpieniu od pobierania opłat do określonej wysokości ogłasza się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.
3. Za udostępnienie informacji geologicznej wymagającej dodatkowego przetworzenia, podmioty, o których mowa
w ust. 1, pobierają opłatę uwzględniającą koszty przetworzenia, przygotowania, utrwalenia i przekazania
informacji w określony sposób lub określonej formie.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane udostępniać nieodpłatnie zgromadzone informacje
geologiczne organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań ustawowych.
Udostępnione informacje nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych ani przekazywane innym
podmiotom.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formę gromadzonej w
archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposób jej ewidencjonowania, organizację archiwów
geologicznych, zakres ochrony informacji geologicznej, a także tryb i warunki udostępniania informacji
geologicznej.
6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował się
potrzebą zapewnienia należytej ochrony informacji geologicznej gromadzonej w archiwach geologicznych, w tym
także potrzebą kompletności i uporządkowania zbioru, ze względu na znaczenie informacji geologicznej dla badań
naukowych i rozpoznania budowy geologicznej kraju oraz zróżnicuje wymagania dotyczące przechowywania i
udostępniania informacji geologicznej w zależności od zakresu, rodzaju i formy informacji geologicznej oraz jej
statusu prawnego.
Art. 99 [Prawo do informacji geologicznej]
1. Prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi Państwa.
2. Temu, kto, ponosząc koszt prac prowadzonych w wyniku decyzji wydanych na podstawie ustawy lub
prowadzonych na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 85 ust. 2 i art. 85a ust. 1, uzyskał informację
geologiczną, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z niej.
3. W okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub od dnia przekazania
dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, podmiotowi, o którym mowa w ust.
2, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej w celu ubiegania się o wykonywanie
działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2.
4. Jeżeli przed upływem terminu określonego w ust. 3 ten, komu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z
informacji geologicznej, uzyskał decyzję stanowiącą podstawę wykonywania działalności, o której mowa w art.
100 ust. 2, zachowuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej przez czas określony w takiej
decyzji oraz dodatkowo przez 2 lata od dnia utraty jej mocy.
4a. W przypadku wykonywania działalności:
1) polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla - wyłączne prawo do korzystania z informacji
geologicznej wygasa z mocy prawa z chwilą przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a lub
przekazania mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 127j;
2) w zakresie wydobywania węglowodorów ze złoża - wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej
wygasa z mocy prawa z dniem utraty mocy decyzji stanowiącej podstawę wykonywania tej działalności.
5. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, prawem do informacji geologicznej rozporządza Skarb Państwa.
6. Ten, komu przysługują prawa określone w ust. 2-4, może rozporządzać nimi w granicach określonych tymi
przepisami.
7.(uchylony)
Art. 100 [Korzystanie z informacji geologicznej]
1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2-3a, korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują
Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne.
2. Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania
działalności w zakresie:
1) wydobywania kopalin ze złóż,
1a) wydobywania węglowodorów ze złóż w czasie trwania fazy wydobywania, o której mowa w art. 49v pkt 2 lit. b,
2) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz
podziemnego składowania dwutlenku węgla,
3) w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
- następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.
3. Korzystanie z informacji geologicznej, związane z badaniem powodującym uszkodzenie, zniszczenie lub
zużycie próbki, bez względu na cel korzystania, następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.
3a. Korzystanie z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych:
1) dotyczących kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,
2) z otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża lub wykonania regionalnych badań
budowy geologicznej kraju,
3) stanowiących wyniki pomiarów geofizycznych
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.
3b. Państwowa służba geologiczna, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 162, ma prawo do
nieodpłatnego korzystania z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych.
4. Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca
koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sfinansowana przez podmiot
ubiegający się o korzystanie z tej informacji. Przed zawarciem umowy Skarb Państwa dokonuje weryfikacji
wyceny.
4a. W przypadku postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji na wydobywanie
węglowodorów ze złoża, podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi
wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sporządzana
przez organ koncesyjny. Koszty tej wyceny ponosi podmiot ubiegający się o korzystanie z informacji geologicznej
w celu wykazania się prawem do niej w ramach postępowania przetargowego.
5. Wycenę, o której mowa w ust. 4, mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi stwierdzone w kategorii odpowiadającej rodzajowi wycenianej
informacji geologicznej.
5a. W przypadku gdy wycena, o której mowa w ust. 4, jest ustalana metodą obliczenia zryczałtowanej wartości
informacji geologicznej, nie stosuje się ust. 5.
6. Jeżeli informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest zawarta w dokumentacji
geologicznej, rozporządzenie nią następuje wyłącznie na czas oznaczony .
7. Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 ust. 5, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1-2
oraz w ust. 3 i 3a, wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.
7a. Minister właściwy do spraw środowiska może upoważnić państwową służbę geologiczną do rozporządzania
informacją geologiczną w postaci danych geologicznych. W przypadku udzielenia takiego upoważnienia
państwowa służba geologiczna przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz umów o
korzystanie z informacji geologicznych zawartych w danym roku, zawierający informację o stronie umowy,
wysokości wynagrodzenia oraz zakresie udostępnionych danych geologicznych, w terminie miesiąca od
zakończenia tego roku.
8. Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 ust. 5, w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3,
wykonuje marszałek województwa.
9. Wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej należącej do Skarbu Państwa stanowią
dochód budżetu państwa.
10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej;
3) metody szacowania wartości informacji geologicznej;
4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen.
11. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował
się potrzebą zapewnienia łatwego dostępu do informacji geologicznej oraz kompletności informacji objętych
wnioskiem. W rozporządzeniu tym minister właściwy do spraw środowiska zróżnicuje metody szacowania
informacji geologicznej i zakres ich stosowania oraz szczegółowe wymagania dotyczące wycen w zależności od
rodzaju i formy informacji geologicznej, sposobu i zakresu korzystania z niej, a w przypadku informacji
geologicznej dotyczącej złóż kopalin - uwzględni także różnice w jakości informacji ze względu na czas jej
pozyskania, stopień rozpoznania złoża oraz stopień jego wyeksploatowania.
Rozdział 3. Ewidencja i bilans zasobów złóż kopalin.
Art. 101 [Ewidencja]
1. Przedsiębiorca prowadzi ewidencję zasobów złoża kopaliny, ustalając ich zmiany spowodowane:
1) dokładniejszym rozpoznaniem złoża;
2) eksploatacją złoża i powstałymi wskutek niej stratami;
3) zmianą granic lub podziałem złoża;
4) wymaganiami ochrony środowiska albo bezpieczeństwa pracy, w tym ograniczeniami wpływającymi na
dopuszczalność eksploatacji złoża;
5) przeklasyfikowaniem geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do
bilansowych, przemysłowych do nieprzemysłowych, zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat,
albo strat do zasobów przemysłowych.
2. Jeżeli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczają 50% wielkości rocznego wydobycia ze złoża,
przeklasyfikowania, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dokonuje przedsiębiorca po uzyskaniu zgody, w drodze
decyzji, właściwego organu koncesyjnego.
3. W ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny sporządza się corocznie, w terminie do dnia 28
lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny, zwany
dalej „operatem ewidencyjnym”.
4. W operacie ewidencyjnym uwzględnia się w szczególności dane dotyczące tych części złoża kopaliny, których
wydobycie nie jest technicznie możliwe lub nie jest gospodarczo uzasadnione.
5. Operat ewidencyjny sporządza się na podstawie:
1) obmiaru wyrobisk - dla zasobów złóż kopalin stałych;
2) pomiarów wydajności odwiertów - dla zasobów złóż kopalin gazowych i płynnych.
6. W przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez starostę:
1) obmiaru wyrobisk dokonuje się co 3 lata;
2) w corocznie sporządzanym operacie ewidencyjnym określa się stan zasobów złoża kopaliny, wielkość
wydobycia i strat jako wielkości szacunkowe, pozostawiając szczegółowe ich ustalenie do czasu dokonania
obmiaru wyrobisk.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
7. Operat ewidencyjny dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub
projektu zagospodarowania złoża albo dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.
8. Przedsiębiorca sporządza, na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża
kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazuje ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz
państwowej służbie geologicznej.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera dane dotyczące stanu zasobów złoża kopaliny, przyrostów oraz
ubytków w tych zasobach.
10. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku:
1) wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia,
2) cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia lub utraty jej mocy bez względu na przyczynę,
3) wyczerpania zasobów złoża,
4) naruszenia przepisów o ochronie środowiska
- organ koncesyjny może, w drodze decyzji, nakazać dokonanie obmiaru wyrobisk i przedłożenie operatu
ewidencyjnego w innym terminie.
11. Przedsiębiorca przechowuje operaty ewidencyjne przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
koncesja utraciła moc.
12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące
operatu ewidencyjnego oraz wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, których treść jest uzależniona
od rodzajów kopalin, kierując się potrzebą ochrony złóż kopalin oraz zapewnienia kompletności informacji
objętych ewidencją zasobów złoża kopaliny.
Art. 102 [Operat ewidencyjny]
1. Operat ewidencyjny sporządza geolog górniczy.
2. Dla złóż wydobywanych metodą odkrywkową albo metodą otworów wiertniczych operat ewidencyjny może
sporządzać osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w
zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin.
3. Nadzór nad sporządzaniem operatu ewidencyjnego sprawuje właściwy organ nadzoru górniczego.
4. Jeżeli przedsiębiorca nie sporządził operatu ewidencyjnego albo sporządził go nienależycie, właściwy organ
nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, nakazać jego niezwłoczne sporządzenie lub poprawę, na koszt
przedsiębiorcy.
Art. 103 [Krajowy bilans zasobów złóż kopalin]
1. Na podstawie dokumentacji geologicznej oraz ewidencji zasobów złóż kopalin państwowa służba geologiczna
corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, sporządza krajowy bilans zasobów złóż kopalin.
2. Bilans, o którym mowa w ust. 1, wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw środowiska wykonującego
zadania administracji geologicznej przy pomocy Głównego Geologa Kraju.
Dział VI. Zakład górniczy, jego ruch oraz ratownictwo górnicze.
Rozdział 1. Planowanie przestrzenne na terenach górniczych.
Art. 104 [Plan zagospodarowania przestrzennego]
1. Obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla
terenu górniczego bądź jego fragmentu można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na
podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Przewidywane dla środowiska skutki działalności określonej w koncesji określa się w opracowaniu
ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na podstawie
odpowiednio projektu zagospodarowania złoża albo planu zagospodarowania podziemnego składowiska
dwutlenku węgla.
4. Plan, o którym mowa w ust. 2, niezależnie od wymagań określonych odrębnymi przepisami, powinien
zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:
1) wykonania działalności określonej w koncesji;
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;
3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.
5. Plan, o którym mowa w ust. 2, może w szczególności określić:
1) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu górniczego
może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub
obszarów;
2) obszary wyłączone z zabudowy bądź takie, w granicach których zabudowa jest dozwolona tylko po spełnieniu
odpowiednich wymagań; koszt spełnienia tych wymagań ponosi przedsiębiorca.
6. Koszty sporządzenia projektu planu, o którym mowa w ust. 2, ponosi przedsiębiorca.
Rozdział 2. Ruch zakładu górniczego.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 105 [Plan ruchu]
1. Ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności na podstawie
planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej.
2. Planu ruchu zakładu górniczego nie sporządza się:
1) jeżeli koncesji udzielił starosta - w takim przypadku ruch zakładu górniczego prowadzi się na podstawie
warunków określonych w koncesji;
2) jeżeli roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin są wykonywane bez użycia
środków strzałowych na głębokości do 100 m poza obszarem górniczym - w takim przypadku ruch zakładu
górniczego prowadzi się na podstawie warunków określonych w koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt
robót geologicznych.
Art. 106 [Stosowanie przepisów prawa budowlanego] Do projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych zakładów górniczych stosuje się przepisy prawa budowlanego oraz odpowiednio przepisy
niniejszego rozdziału i rozdziału 5.
Art. 107 [Zmiana projektu zagospodarowania złoża]
1. Jeżeli nie sprzeciwia się to warunkom określonym w koncesji, przedsiębiorca może dokonać zmiany projektu
zagospodarowania złoża. Zmiany dokonuje się w formie dodatku do projektu.
2. Przedsiębiorca przedkłada dodatek do projektu zagospodarowania złoża organowi koncesyjnemu na co
najmniej 30 dni przed terminem realizacji zamierzonych zmian.
2a. W przypadku gdy dodatek do projektu zagospodarowania złoża dotyczy złóż kopalin określonych w art. 10 ust.
1, z wyłączeniem złóż węglowodorów, przedsiębiorca przed przedłożeniem do organu koncesyjnego tego
dodatku, przedkłada go do zaopiniowania właściwemu organowi nadzoru górniczego. Organ nadzoru górniczego
wydaje przedsiębiorcy opinię, w terminie 14 dni od dnia doręczenia dodatku do projektu zagospodarowania złoża.
W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag.
2b. Do dodatku do projektu zagospodarowania złoża przedkładanego organowi koncesyjnemu dołącza się opinię,
o której mowa w ust. 2a, albo informację o jej braku, a w przypadku zgłoszenia uwag także oświadczenie
przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.
3. Jeżeli wymagają tego potrzeby racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska lub jeżeli dodatek do
projektu zagospodarowania złoża nie odpowiada wymaganiom prawa, organ koncesyjny, przed upływem 30 dni
od dnia doręczenia tego dodatku, w drodze decyzji, zabrania jego realizacji.
4. Kopie decyzji, o których mowa w ust. 3, organ koncesyjny niezwłocznie doręcza właściwym miejscowo
organom nadzoru górniczego.
Art. 107a [Zmiana planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla]
1. Jeżeli nie sprzeciwia się to warunkom określonym w koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,
przedsiębiorca może dokonać zmiany planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, przy
której uwzględnia się najlepsze dostępne techniki i pojawiające się usprawnienia technologiczne oraz analizę
ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, w tym ryzyko wystąpienia wycieku dwutlenku węgla.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonać zmiany planu zagospodarowania podziemnego składowiska
dwutlenku węgla:
1) co 5 lat od dnia udzielenia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - w celu aktualizacji zawartych
w nim informacji, z uwzględnieniem przesłanek, o których mowa w ust. 1;
1a) w przypadku stwierdzenia, w szczególności na podstawie wyników monitoringu kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla, znaczących różnic pomiędzy zachowaniem dwutlenku węgla w kompleksie
podziemnego składowania dwutlenku węgla a jego prognozowanym zachowaniem, dotyczących w szczególności
nowych źródeł dwutlenku węgla, w tym dróg, miejsc, wielkości i natężenia wycieku dwutlenku węgla oraz jego
wydostania się poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lub jego migracji;
2) przed zamknięciem podziemnego składowiska dwutlenku węgla i przystąpieniem do likwidacji zakładu
górniczego - w celu dokonania podsumowania prowadzonej działalności i sporządzenia planu ruchu
likwidowanego zakładu górniczego.
3. Zmiany planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla dokonuje się w formie dodatku
do planu.
4. Do zmiany planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla przepis art. 27a ust. 5 stosuje
się odpowiednio, przy czym przedsiębiorca przedkłada dodatek do planu właściwemu organowi nadzoru
górniczego na co najmniej 60 dni przed terminem realizacji zamierzonych zmian.
Art. 108 [Plan ruchu]
1. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza przedsiębiorca, odrębnie dla każdego zakładu górniczego.
2. Plan ruchu zakładu górniczego określa:
1) strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie stanowisk osób kierownictwa i
dozoru ruchu;
1a) granice zakładu górniczego;
2) szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
a) wykonywania działalności objętej koncesją,
b) bezpieczeństwa powszechnego,
c) bezpieczeństwa pożarowego,
d) bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy,
e) racjonalnej gospodarki złożem,
f) ochrony elementów środowiska,
g) ochrony obiektów budowlanych,
h) zapobiegania szkodom i ich naprawy.
2a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla określa również
przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa podziemnego składowania dwutlenku węgla, w
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tym:
1) przedsięwzięcia mające na celu zapobieżenie wystąpieniu wycieków dwutlenku węgla oraz wydostaniu się
dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także przedsięwzięcia mające na
celu zapobieżenie innym nieprawidłowościom w procesie podziemnego składowania dwutlenku węgla, które mogą
powodować zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego lub zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;
2) działania naprawcze;
3) przedsięwzięcia, które będą podejmowane po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla, ze
szczególnym uwzględnieniem ich uwarunkowań technicznych.
2b. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej plan ruchu zakładu górniczego zawiera także:
1) analizę poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, rozumianych jako sytuacje mogące potencjalnie
doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku;
2) opis systemu zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego;
3) opis systemu niezależnej weryfikacji, o którym mowa w art. 117a ust. 1 pkt 2.
2c. Przedsiębiorca konsultuje projekt analizy, o której mowa w ust. 2b pkt 1, z przedstawicielami pracowników
zakładu górniczego.
2d. Przedsiębiorca dokonuje przeglądu analizy, o której mowa w ust. 2b pkt 1, nie rzadziej niż co 5 lat, przy czym
pierwszego przeglądu dokonuje nie później niż w terminie 5 lat od dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu
górniczego.
2e. Wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 2d, przedsiębiorca przekazuje właściwemu organowi nadzoru
górniczego, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przeglądu.
3. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych w koncesji oraz
odpowiednio w projekcie zagospodarowania złoża, dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów,
decyzji inwestycyjnej albo w planie zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w
przypadku:
1) robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - z uwzględnieniem warunków określonych w
projekcie robót geologicznych;
2) działalności określonej w art. 2 ust. 1 - z uwzględnieniem warunków lokalnych jej prowadzenia.
4. Jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty związane z poszukiwaniem lub
rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych, poszukiwaniem lub rozpoznawaniem kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla albo jeżeli obszary górnicze sąsiadują ze sobą, w planie ruchu
zakładu górniczego uwzględnia się zachodzące współzależności oraz przewiduje się odpowiednie środki, w tym
organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego
oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych elementów środowiska.
5. Jeżeli zakład górniczy składa się z co najmniej 2 części prowadzących samodzielnie ruch, w planie ruchu tego
zakładu określa się dane objęte planem odrębnie w odniesieniu do poszczególnych jego części.
6. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się na okres od 2 do 6 lat albo na cały planowany okres prowadzenia
ruchu, jeżeli jest on krótszy.
6a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla sporządza się na
okres 5 lat albo na cały planowany okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest on krótszy.
6b. Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, wymaga opinii właściwego wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). Kryterium opinii jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu
korzystania z nieruchomości określonego w art. 7.
6c. Opinia, o której mowa w ust. 6b, jest wyrażana na wniosek przedsiębiorcy, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że właściwy wójt (burmistrz,
prezydent miasta) nie zgłasza uwag.
7. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się organowi nadzoru górniczego
właściwemu dla miejsca wykonywania robót objętych planem, a jeżeli roboty objęte planem będą wykonywane w
granicach właściwości miejscowej co najmniej 2 organów nadzoru górniczego - organowi nadzoru górniczego
właściwemu dla siedziby zakładu górniczego.
7a. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku
węgla przedkłada się właściwemu organowi nadzoru górniczego.
8. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co najmniej na 30 dni przed dniem
zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót, z tym że w przypadku wykonywania robót geologicznych
związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów termin ten wynosi 14 dni.
9. Do wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego dołącza się:
1) 2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu górniczego, który będzie
realizował plan, a w przypadku planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem złoża węglowodorów - także egzemplarz planu w postaci elektronicznej;
2) odpisy wymaganych dla zamierzonych robót decyzji wydanych przez inne organy, w szczególności
dotyczących ochrony środowiska;
3) opinię właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo informację o jej braku, a w przypadku uwag
także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia;
4) w przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
a) oświadczenie przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego, że plan ruchu zakładu górniczego
zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu tego zakładu,
b) analizę skuteczności reagowania w przypadku wycieku ropy naftowej,
c) opinię rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego dotyczącą elementów planu ruchu zakładu
górniczego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 110, w zakresie przyjętych przez
przedsiębiorcę rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wystąpieniem niebezpiecznych zdarzeń lub
wypadków, a także oświadczenie przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego o sposobie jej
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
uwzględnienia,
d) politykę korporacyjną, o której mowa w ust. 9a.
9a. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej sporządza na piśmie politykę
korporacyjną w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom, zwaną dalej „polityką
korporacyjną”.
9b. Polityka korporacyjna określa:
1) ogólne cele i ustalenia dotyczące kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków, a
także sposób, w jaki te cele mają być osiągnięte, a ustalenia wprowadzone w życie;
2) sposób przeprowadzania kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków oraz sposób
doskonalenia jej zasad, a także mechanizmy monitorowania skuteczności polityki korporacyjnej;
3) sposób osiągnięcia i wprowadzenia w życie na poziomie korporacyjnym środków służących do zapewnienia
bezpieczeństwa wykonywanej działalności.
9c. Za realizację polityki korporacyjnej w zakresie, o którym mowa w ust. 9b, odpowiedzialność ponosi
przedsiębiorca.
9d. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby polityka korporacyjna była odpowiednia do wykonywanej
działalności, realizowana na każdym etapie wykonywanej działalności i uwzględniana w planie ruchu zakładu
górniczego oraz w planie ratownictwa górniczego.
9e. W przypadku aktualizacji polityki korporacyjnej, przedsiębiorca przekazuje aktualizację niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia jej dokonania, właściwemu organowi nadzoru górniczego.
9f. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9a, wykonuje działalność polegającą na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich państw niebędących
państwami członkowskimi Unii Europejskiej, polityka korporacyjna określa również, w jakim zakresie jej
postanowienia są stosowane przez przedsiębiorcę w zakładach górniczych służących do wykonywania tej
działalności.
9g. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
polityki korporacyjnej, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności i przejrzystości przedstawianych w niej
informacji oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej.
10. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przekazuje się do wglądu odpis koncesji
oraz odpowiednio projekt zagospodarowania złoża, dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża
węglowodorów, kopię decyzji inwestycyjnej albo plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku
węgla, a w przypadku robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - projekt robót
geologicznych.
10a. Jeżeli właściwy organ nadzoru górniczego, podczas dokonywania oceny analizy poważnych zagrożeń dla
zakładu górniczego, stwierdzi możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko na terytorium
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej na skutek wykonywania działalności
polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie informuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o możliwości
wystąpienia tego oddziaływania.
10b. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 10a, niezwłocznie
powiadamia właściwy organ tego państwa o możliwości wystąpienia na terytorium tego państwa członkowskiego
oddziaływania, wskazując termin na zajęcie stanowiska przez ten organ.
10c. Jeżeli właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej wystąpi
do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących możliwości
wystąpienia na terytorium tego państwa znaczącego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością
polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przekazuje te informacje bez zbędnej
zwłoki.
10d. Właściwy organ nadzoru górniczego przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu górniczego dla wykonywania
działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej bierze pod uwagę stanowisko właściwego organu innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, otrzymane za pośrednictwem Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego.
10e. Właściwy organ nadzoru górniczego przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu górniczego dla wykonywania
działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się bezpieczeństwem zakładu górniczego, jego
pracowników, bezpieczeństwem powszechnym lub środowiska, może nakazać, w drodze postanowienia,
dokonanie w planie ruchu zakładu górniczego określonych zmian, w szczególności przyjęcie środków
zapobiegających powstawaniu szkód w środowisku.
10f. W przypadku niedokonania zmian w planie ruchu zakładu górniczego, o których mowa w ust. 10e, właściwy
organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego.
10g. Właściwy organ nadzoru górniczego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz.
283, 284, 322 i 471), w postępowaniu, którego przedmiotem jest zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego
dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przypadków, gdy plan ruchu
zakładu górniczego jest poprzedzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu
toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją.
11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
11a. Informacja zawarta w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory ze złoża oraz w planie
ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża
węglowodorów, dotycząca składu płynu szczelinującego, nie stanowi:
1) tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649);
2) tajemnicy przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429);
3) informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
11b. Jeżeli plan ruchu zakładu górniczego jest poprzedzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą
w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją, do
postępowania o zatwierdzeniu tego planu nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych.
12. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopię decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu
górniczego, a w przypadku planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem złoża węglowodorów - także egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej.
Art. 108a [Przegląd analizy]
1. W przypadku gdy wynika to z wniosku pokontrolnego lub ustaleń stanu faktycznego i przyczyny
niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków, właściwy organ nadzoru górniczego wzywa przedsiębiorcę, w drodze
postanowienia, do dokonania przeglądu analizy, o której mowa w art. 108 ust. 2b pkt 1.
2. Przedsiębiorca dokonuje przeglądu analizy, o której mowa w art. 108 ust. 2b pkt 1, oraz przekazuje jego wyniki
właściwemu organowi nadzoru górniczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w
ust. 1.
Art. 109 [Zmiany planu ruchu]
1. Zmiany planu ruchu zakładu górniczego dokonuje się w formie dodatku do planu, w trybie:
1) przewidzianym dla zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego;
2) uproszczonym - jeżeli zmiany nie dotyczą bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego,
gospodarki złożem, ochrony środowiska, robót budowlanych, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania
szkodom i ich naprawy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 opinia, o której mowa w art. 108 ust. 6b, nie jest wymagana, jeżeli
zmiana planu ruchu zakładu górniczego nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko oraz obiekty
budowlane.
2a. W przypadku zmiany lub wydania nowych decyzji, o których mowa w art. 108 ust. 9 pkt 2, przedsiębiorca jest
obowiązany do zmiany planu ruchu zakładu górniczego.
3. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopie decyzji zatwierdzającej dodatek do planu
ruchu zakładu górniczego, dotyczący gospodarki złożem lub mający wpływ na środowisko.
4. W przypadku dokonywania zmiany planu ruchu zakładu górniczego w trybie uproszczonym:
1) dodatek do planu ruchu zakładu górniczego podpisuje kierownik ruchu zakładu górniczego, który realizuje
plan, oraz zatwierdza przedsiębiorca;
2) zatwierdzone przez przedsiębiorcę dodatki do planu ruchu zakładu górniczego ewidencjonuje się w karcie
zmian;
3) aktualną kartę zmian, wraz z zatwierdzonymi dodatkami do planu ruchu zakładu górniczego, przekazuje się do
właściwego organu nadzoru górniczego nie rzadziej niż co kwartał.
5. Właściwy organ nadzoru górniczego, w przypadku niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa zakładu
górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, w drodze decyzji, nakazuje
przedsiębiorcy wykonującemu działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej dokonanie zmian w planie ruchu
zakładu górniczego, określając zakres tych zmian oraz termin przekazania do zatwierdzenia dodatku do planu
ruchu zakładu górniczego, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
6. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje zmiany planu ruchu
zakładu górniczego, w przypadku gdy:
1) przegląd, o którym mowa w art. 108 ust. 2d lub art. 108a ust. 1, wykazał potrzebę wprowadzenia zmian w
planie ruchu zakładu górniczego albo
2) właściwy organ nadzoru górniczego nakazał, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, dokonanie zmian w
planie ruchu zakładu górniczego.
7. W przypadku niedokonania zmiany w planie ruchu zakładu górniczego, o której mowa w ust. 6, właściwy organ
nadzoru górniczego może w całości lub w części, w drodze decyzji, wstrzymać ruch tego zakładu lub jego
urządzeń, określając warunki wznowienia ruchu tego zakładu lub jego urządzeń. Do decyzji stosuje się art. 171
ust. 2 i 3.
Art. 110 [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące treści planu ruchu zakładu górniczego oraz planu ruchu likwidowanego
(likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego, różnicując je w zależności od rodzaju i metody
wykonywanej działalności oraz przestrzeni, w granicach której jest wykonywana działalność, kierując się potrzebą
zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wykonywanej działalności, a dla likwidowanego (likwidowanej
oznaczonej części) zakładu górniczego również obowiązkiem realizacji działań, o których mowa w art. 129 ust. 1;
2) elementy planu ruchu zakładu górniczego przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na
poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, które wymagają opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, kierując się
potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wykonywanej działalności oraz jej niezależnej
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
weryfikacji;
3) elementy planu ruchu zakładu górniczego, których zmiany dokonuje się w trybie uproszczonym, zgodnie z art.
109 ust. 1 pkt 2, kierując się potrzebą uproszczenia procedury zmiany planu ruchu zakładu górniczego z
uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa wykonywanej działalności.
Art. 111 [Odstąpienie od zatwierdzonego planu]
1. Odstąpienie od zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego jest dopuszczalne tylko w przypadku
powstania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego lub jego części, bezpieczeństwa powszechnego
lub środowiska.
2. W przypadku odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego przedsiębiorca jest obowiązany
niezwłocznie podjąć działania konieczne dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego, zabezpieczenia obiektów zakładu
górniczego, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska. Działania te nie mogą być niezgodne z
zasadami techniki górniczej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. O dokonanym odstąpieniu przedsiębiorca niezwłocznie powiadamia właściwy organ nadzoru górniczego oraz
organ opiniujący lub uzgadniający. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ nadzoru górniczego może, w
drodze decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu, określić sposób, zakres i termin wykonania
obowiązków, o których mowa w ust. 2.
Art. 112 [Dozór]
1. Ruch zakładu górniczego prowadzi się pod kierownictwem i dozorem osób posiadających wymagane
kwalifikacje.
2. Osoby wykonujące czynności w ruchu zakładu górniczego szkoli się w zakresie znajomości przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności. Osoby te nie
mogą być dopuszczone do pracy w ruchu zakładu górniczego, jeżeli nie wykażą się dostateczną znajomością tych
przepisów i zasad.
3. Szkolenia organizuje i prowadzi przedsiębiorca lub na jego zlecenie jednostka organizacyjna prowadząca
działalność szkoleniową.
4. Ten, kto trudni się szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, jest obowiązany
posiadać odpowiednią kadrę oraz niezbędne środki umożliwiające właściwe szkolenie.
5. Szkolenie osób, o których mowa w art. 53 ust. 5, oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu
górniczego odbywa się na podstawie programów szkolenia zatwierdzanych, w drodze decyzji, przez właściwe
organy nadzoru górniczego. Odmowa zatwierdzenia następuje, jeżeli program szkolenia nie zapewnia
przekazania osobom szkolonym niezbędnych informacji dotyczących prawidłowego wykonywania czynności
specjalistycznych w ruchu zakładu górniczego.
Art. 113 [Wyroby]
1. W ruchu zakładu górniczego stosuje się wyroby, które:
1) spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, określone w odrębnych przepisach, lub
2) zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 15, spełniają wymagania techniczne określone w
tych przepisach, zwane dalej „wymaganiami technicznymi”, zostały dopuszczone do stosowania w zakładach
górniczych oraz oznakowane w sposób określony w tych przepisach, lub
3) zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 lub 2 oraz spełniają wymagania
określone w tych przepisach.
2. Decyzję w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwaną dalej
„dopuszczeniem”, wydaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, jeżeli wyrób spełnia wymagania techniczne.
3. Przed złożeniem wniosku o wydanie dopuszczenia wyrób podlega badaniom, w oparciu o wymagania
techniczne, dokonywanym w akredytowanej jednostce certyfikującej wyroby.
4. Jeżeli wyrób został:
1) zgodnie z prawem wyprodukowany lub dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w Republice Turcji,
2) zgodnie z prawem wyprodukowany w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
- Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje dopuszczenie na podstawie dokumentów załączonych do
wniosku, z wyłączeniem przepisów ust. 2 i 3. Odmowa wydania dopuszczenia następuje wyłącznie w przypadku
stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań bezpieczeństwa w stopniu odpowiadającym temu, jaki przewidują
wymagania techniczne.
5. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia są:
1) producent, jego upoważniony przedstawiciel, w rozumieniu art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155), dystrybutor lub importer wyrobu, zwani dalej „dostawcami
wyrobu”;
2) dostawca wyrobu finalnego - w przypadku wyrobów składających się z podzespołów wykonywanych przez
różnych producentów;
3) przedsiębiorca, który wykonał lub nabył wyrób i zamierza stosować go w ruchu własnego zakładu górniczego,
lub inny podmiot, który wykonał lub nabył wyrób - w przypadku wyrobów wykonanych lub zakupionych
jednostkowo.
6. Wniosek o wydanie dopuszczenia zawiera:
1) określenie wyrobu;
2) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia, przez wskazanie jego formy prawnej oraz
dowodu jego istnienia, w szczególności wypisu ze stosownego rejestru, oraz jego siedziby, a także osób
upoważnionych do działania w jego imieniu, przez podanie ich imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego;
3) określenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.
7. Do wniosku o wydanie dopuszczenia załącza się następujące dokumenty, sporządzone w języku polskim:
1) ogólny opis wyrobu wraz ze wskazaniem proponowanego miejsca umieszczania znaku dopuszczenia;
2) niezbędne obliczenia projektowe parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu w
warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładu górniczego;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3) rysunki lub schematy dotyczące wyrobu, jego układów oraz podzespołów, od których zależy bezpieczeństwo i
higiena pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe;
4) wyniki badań wyrobu;
5) deklarację producenta albo podmiotu wymienionego w ust. 5 pkt 3 - w przypadku wykonania wyrobu
jednostkowo, dotyczącą spełniania przez wyrób wymagań technicznych, albo deklarację dotyczącą spełniania
przez wyrób wymagań bezpieczeństwa w stopniu odpowiadającym temu, jaki zapewniają wymagania techniczne -
w przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 4;
6) dokumenty potwierdzające dokonanie oceny zgodności, jeżeli są wymagane przez odrębne przepisy, w tym
wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
7) certyfikat systemu zarządzania jakością lub informację o innym sposobie udokumentowania powtarzalności
cech wyrobu - w przypadku produkcji więcej niż 1 egzemplarza wyrobu;
8) dokumentację techniczno-ruchową wyrobu zawierającą następujące informacje wymagane do jego
prawidłowego i bezpiecznego stosowania:
a) dane techniczne,
b) identyfikację zagrożeń powodowanych przez wyrób w czasie jego stosowania,
c) instrukcje bezpiecznego stosowania wyrobu oraz informację o konieczności podejmowania szczególnych
środków bezpieczeństwa,
d) warunki stosowania wyrobu, uwzględniające sposób przeprowadzania przeglądów, konserwacji, napraw i
regulacji.
8. W przypadku wyrobów, o których mowa w ust. 4, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 4, do
wniosku o wydanie dopuszczenia załącza się, sporządzone w języku polskim, dokumenty stanowiące podstawę
wyprodukowania lub dopuszczenia wyrobu do obrotu, w szczególności wyniki jego badań.
9. Jeżeli wymagają tego szczególne względy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w
ruchu zakładu górniczego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może przed wydaniem dopuszczenia nakazać,
w drodze postanowienia, przeprowadzenie prób wyrobu w ruchu zakładu górniczego.
10. Dopuszczenie wydaje się na czas nieokreślony.
11. Dopuszczenie określa:
1) wyrób;
2) zakres i warunki stosowania wyrobu;
3) znak dopuszczenia oraz sposób trwałego i czytelnego umieszczania znaku dopuszczenia na każdej jednostce
wyrobu;
4) dokumenty, jakie dostawca wyrobu jest obowiązany przekazać użytkownikowi;
5) czas przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 7, przez podmiot określony w ust. 5 oraz warunki
ich udostępniania;
6) zakres dozwolonych zmian wyrobu, które mogą być dokonane, w okresie ważności dopuszczenia, przez
producenta albo podmiot wymieniony w ust. 5 pkt 3 - w przypadku wykonania wyrobu jednostkowo.
12. Zmiany, o których mowa w ust. 11 pkt 6, nie mogą dotyczyć:
1) obniżenia wytrzymałości poszczególnych elementów wyrobu;
2) cech wyrobu, których zmiana może powodować ograniczenie zakresu jego stosowania lub wymaga zmiany
warunków jego stosowania;
3) wyposażenia wyrobu, które służy do zwalczania zagrożeń naturalnych oraz zagrożenia pożarowego;
4) zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych wyrobu, jeżeli obniżają poziom bezpieczeństwa;
5) miejsca obsługi i jego zabezpieczeń oraz systemów sterowania wyrobem;
6) osłon części ruchomych wyrobu;
7) zakresu stosowania wyrobu.
13. W przypadku wprowadzenia zmiany w dopuszczonym wyrobie przez podmioty określone w ust. 5,
wprowadzający zmianę powiadamia o niej podmiot, który poddał wyrób badaniom, oraz Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego.
14. Jeżeli wyrób nie spełnia wymagań technicznych mających wpływ na poziom jego bezpieczeństwa, Prezes
Wyższego Urzędu Górniczego może uchylić lub zmienić dopuszczenie.
15. Rada Ministrów, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów w warunkach zagrożeń występujących w ruchu
zakładów górniczych, w tym bezpieczeństwa osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, określi,
w drodze rozporządzenia:
1) wykaz wyrobów;
2) wymagania techniczne dla wyrobów;
3) znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami.
Art. 114 [Oddanie obiektów, maszyn, urządzeń i ścian]
1. Oddanie do ruchu w zakładzie górniczym obiektów, maszyn, urządzeń i ścian, jak również dokonywanie ich
istotnych zmian konstrukcyjnych lub istotnych zmian warunków eksploatacji, wymaga zezwolenia kierownika
ruchu zakładu górniczego.
2. Oddanie do ruchu w zakładzie górniczym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1:
podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń, obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących ściany
prowadzone w warunkach specjalnych oraz obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących oddziały
eksploatujące partie złóż rud miedzi w warunkach specjalnych, jak również dokonywanie ich istotnych zmian
konstrukcyjnych lub istotnych zmian warunków eksploatacji, wymaga pozwolenia wydanego, w drodze decyzji,
przez właściwy organ nadzoru górniczego.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli obiekt, maszyna lub urządzenie stanowi wyposażenie lub część
składową obiektu budowlanego zakładu górniczego, dla którego pozwolenia na użytkowanie są wydawane przez
właściwe organy nadzoru górniczego na podstawie przepisów prawa budowlanego.
4. Właściwy organ nadzoru górniczego może przed wydaniem pozwolenia, o którym mowa w ust. 2, nakazać, w
drodze postanowienia, na które służy zażalenie, przeprowadzenie próbnego ruchu obiektów, maszyn, urządzeń
lub ścian, określając jego zakres i sposób kontroli oraz uzależniając wydanie pozwolenia od uzyskanych wyników.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 115 [Przechowywanie i używanie sprzętu]
1. Przechowywanie lub używanie w ruchu zakładu górniczego sprzętu strzałowego wymaga pozwolenia
wydanego, w drodze decyzji, przez organ nadzoru górniczego właściwy dla miejsca wykonywania robót
strzałowych, a jeżeli roboty te będą wykonywane w granicach właściwości miejscowej co najmniej dwóch organów
nadzoru górniczego - organ nadzoru górniczego właściwy dla siedziby zakładu górniczego.
2. Jeżeli roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego będą wykonywane przez podmiot wykonujący w zakresie
swojej działalności zawodowej czynności powierzone mu w ruchu zakładu górniczego, uzyskanie pozwolenia, o
którym mowa w ust. 1, przez:
1) przedsiębiorcę - wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia w zakresie tego samego sprzętu przez ten podmiot;
2) ten podmiot - wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia w zakresie tego samego sprzętu przez przedsiębiorcę.
3. Pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony.
4. Właściwy organ nadzoru górniczego odmawia wydania pozwolenia:
1) ze względu na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub środowiska;
2) ze względu na ważny interes publiczny;
3) jeżeli wnioskodawcy cofnięto w ciągu ostatnich 5 lat pozwolenie z przyczyn określonych w ust. 5.
5. Właściwy organ nadzoru górniczego cofa pozwolenie, jeżeli wnioskodawca prowadzi roboty strzałowe w
sposób:
1) (uchylony)
2) stwarzający zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub środowiska.
6. Przedsiębiorca powiadamia organ nadzoru górniczego, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej na 7 dni przed
zamierzonym terminem rozpoczęcia robót strzałowych, o powierzeniu wykonywania tych robót podmiotowi
wykonującemu w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone mu w ruchu zakładu górniczego.
7. Przedsiębiorca lub podmiot wykonujący w zakresie swojej działalności zawodowej roboty strzałowe powierzone
mu w ruchu zakładu górniczego, są obowiązani:
1) przestrzegać wymagań dotyczących bezpiecznego przechowywania środków strzałowych i sprzętu
strzałowego oraz prowadzenia prac przy użyciu tych środków i sprzętu;
2) zapewnić nadzór nad osobami, którym powierzyli wykonywanie czynności związanych z dostępem do środków
strzałowych i sprzętu strzałowego;
3) zapewnić ewidencjonowanie znajdujących się w zakładzie górniczym oraz wykorzystanych tam środków
strzałowych;
4) przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 3, przez co najmniej 10 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym wykorzystano środki strzałowe, oraz udostępniać ją na żądanie właściwego organu
nadzoru górniczego;
5) zapewnić prowadzenie wykazu używanych środków strzałowych i sprzętu strzałowego, określającego warunki
ich używania;
6) zapewnić prowadzenie rejestru jednoznacznych oznaczeń środków strzałowych zgodnie z art. 62vc ustawy z
dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
8. Kierownik ruchu zakładu górniczego ustala dla każdego miejsca wykonywania robót strzałowych w formie
pisemnej bezpieczny sposób ich wykonywania, uwzględniając wymagania określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 2.
Art. 116 [Dokumentacja mierniczo-geodezyjna]
1. Przedsiębiorca, z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność na podstawie koncesji udzielonej przez
starostę, jest obowiązany posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną oraz aktualizować i uzupełniać ją w
trakcie postępu robót. W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą:
1) dokumenty pomiarowe;
2) dokumenty obliczeniowe;
3) dokumenty kartograficzne przedstawiające aktualną sytuację geologiczną oraz górniczą zakładu górniczego, a
także stan powierzchni w granicach terenu górniczego.
2. Nie jest wymagane posiadanie dokumentów pomiarowych i obliczeniowych będących podstawą sporządzania i
uzupełniania map pozyskiwanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza:
1) mierniczy górniczy, a w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową - także osoba posiadająca
kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych;
2) w części, w jakiej przedstawia ona sytuację geologiczną zakładu górniczego - geolog górniczy, a w przypadku
wydobywania kopalin metodą odkrywkową - także osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie
sporządzania dokumentacji geologicznej złóż tych kopalin, w związku z wydobywaniem których ma być
sporządzona dokumentacja mierniczo-geologiczna.
4. W celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej wykonuje się prace
geodezyjne i geologiczne, obejmujące czynności pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne.
5. Przedsiębiorca jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić organom administracji geologicznej oraz organom
nadzoru górniczego, na żądanie tych organów, dokumentację mierniczo-geologiczną w zakresie niezbędnym do
wykonywania ich zadań.
6. Właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, nakazać sporządzenie odpowiednich
dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej, innych niż wymienione w przepisach
wydanych na podstawie ust. 7, jeżeli jest to niezbędne do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego;
2) zwalczania zagrożeń naturalnych;
3) wykonania zadań ratownictwa górniczego;
4) kontrolowania racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin w procesie ich wydobywania;
5) zapobieżenia szkodom w środowisku i obiektach budowlanych;
6) budowy i likwidacji zakładu górniczego;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
7) rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po zakończeniu działalności górniczej.
7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą sporządzenia dokumentacji mierniczogeologicznej
w sposób zapewniający przedstawienie aktualnej sytuacji geologicznej oraz górniczej zakładu
górniczego, a także stanu powierzchni w granicach terenu górniczego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej;
2) szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczogeologicznej;
3) szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu sporządzenia,
aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej;
4) sposób i tryb postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji zakładu górniczego, w
zakresie jej przekazywania i archiwizowania, w tym wzory dokumentów związanych z jej przekazywaniem.
Art. 117 [Obowiązki przedsiębiorcy] Przedsiębiorca jest obowiązany:
1) rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierzające do
zapobiegania i usuwania tych zagrożeń;
2) posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz służby ruchu zapewniające bezpieczeństwo
pracowników i ruchu zakładu górniczego;
3) prowadzić ewidencję osób przebywających w zakładzie górniczym, przez wskazanie imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego;
4) oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe oraz stosować niezbędne rozwiązania zmniejszające to ryzyko, w
tym przez sporządzenie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
5) posiadać i odpowiednio przechowywać dokumentację prowadzenia ruchu zakładu górniczego;
6) posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu
górniczego - w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 i 2;
7) przechowywać:
a) dokumenty, o których mowa w art. 108 ust. 9 pkt 4 lit. a, b i d oraz ust. 10, wraz z planem ruchu zakładu
górniczego,
b) dokument, o którym mowa w art. 108 ust. 9 pkt 4 lit. c - przez 6 miesięcy od dnia zakończenia likwidacji
zakładu górniczego.
Art. 117a [System niezależnej weryfikacji]
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany także:
1) opracować i wdrożyć, po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego, a przed dniem rozpoczęcia
prowadzenia ruchu zakładu górniczego, system umożliwiający gromadzenie i zapisywanie danych technicznych
dotyczących tej działalności, z zabezpieczeniami, które uniemożliwią manipulację zgromadzonymi danymi;
2) ustanowić przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu górniczego i wdrożyć przed dniem rozpoczęcia
prowadzenia ruchu zakładu górniczego system niezależnej weryfikacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych
dotyczących tej działalności, przeprowadzanej przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego,
zapewniając, aby rzeczoznawca:
a) nie opiniował elementów planu ruchu zakładu górniczego w zakresie, w którym uczestniczył w pracach nad
tym planem,
b) był niezależny od przedsiębiorcy,
c) w porozumieniu z przedsiębiorcą ustalił sposób wzajemnego przepływu informacji.
2. System niezależnej weryfikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje sposób wyboru rzeczoznawcy do
spraw ruchu zakładu górniczego oraz sposób badania przez rzeczoznawcę rozwiązań technicznych i
organizacyjnych dotyczących działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 117b [Sprawozdanie]
1. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej kierownik ruchu zakładu górniczego przekazuje,
co 7 dni, właściwemu organowi nadzoru górniczego sprawozdanie z realizacji planu ruchu zakładu górniczego.
Pierwsze sprawozdanie przekazuje się w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia, minimalną zawartość
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, kierując się koniecznością zapewnienia organom nadzoru górniczego
informacji dotyczących stanu robót prowadzonych w ramach ruchu zakładu górniczego.
Art. 117c [Informacja] W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej kierownik ruchu zakładu
górniczego umieszcza w miejscu ogólnodostępnym na terenie zakładu górniczego informację o możliwości
anonimowego zgłaszania właściwemu organowi nadzoru górniczego oraz Prezesowi Wyższego Urzędu
Górniczego problemów dotyczących bezpieczeństwa i środowiska odnoszących się do tej działalności oraz
informuje osoby obecne na terenie zakładu górniczego o takiej możliwości, w szczególności podczas każdego
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Art. 118 [Zagrożenia naturalne]
1. Złoża, pokłady, wyrobiska, ich części oraz inne przestrzenie w zakładach górniczych, w których występują
następujące zagrożenia naturalne: tąpaniami, metanowe, wyrzutami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego,
klimatyczne, wodne, osuwiskowe, erupcyjne, siarkowodorowe, substancjami promieniotwórczymi, podlegają
zaliczeniu do poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń, według kryteriów określonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 4.
2. Zaliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje kierownik ruchu zakładu górniczego w oparciu o dokumentację
określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności określonych w
tych przepisach, uzasadniających zaliczenie do danego stopnia, kategorii lub klasy zagrożenia.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. W przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 zaliczeń, o których mowa w ust. 1,
dokonuje się także w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu
górniczego oraz opinię tego rzeczoznawcy.
4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w
drodze rozporządzenia:
1) kryteria oceny zagrożeń naturalnych, o których mowa w ust. 1, zależnie od rodzaju kopaliny, natężenia
zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń oraz rodzaju zakładu górniczego,
2) dokumentację, w oparciu o którą dokonuje się zaliczeń, o których mowa w ust. 1, inną niż wymieniona w ust. 3,
3) przypadki, w których zaliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się także w oparciu o dokumentację, o której
mowa w ust. 3
- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa powszechnego oraz
bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego.
Art. 119 [Spostrzeżenie zagrożenia]
1. Kto spostrzeże zagrożenie dla ludzi, zakładu górniczego lub jego ruchu, uszkodzenie albo nieprawidłowe
działanie urządzeń tego zakładu, jest obowiązany niezwłocznie ostrzec osoby zagrożone, podjąć środki dostępne
w celu usunięcia niebezpieczeństwa oraz zawiadomić o niebezpieczeństwie najbliższą osobę kierownictwa lub
dozoru ruchu.
2. W przypadku powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, dla
zakładu górniczego lub jego ruchu, na żądanie kierownika ruchu tego zakładu, każdy przedsiębiorca jest
obowiązany udzielić mu niezbędnej pomocy.
3. W przypadku powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym,
niezwłocznie wstrzymuje się prowadzenie ruchu w strefie zagrożenia, wycofuje się ludzi w bezpieczne miejsce i
podejmuje się niezbędne działania, w tym środki dostępne w celu usunięcia stanu zagrożenia.
4. Kierownik ruchu zakładu górniczego jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru
górniczego, w sposób ustalony w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1, o każdym wypadku
śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, zgonie naturalnym, jak również o związanych z ruchem zakładu górniczego
niebezpiecznych zdarzeniach, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa
powszechnego.
5. Kierownik ruchu zakładu górniczego, w terminie do 3 dnia roboczego każdego miesiąca, jest obowiązany
zawiadomić właściwy organ nadzoru górniczego, w sposób ustalony w przepisach wydanych na podstawie art.
120 ust. 1, o każdym wypadku zaistniałym w zakładzie górniczym, innym niż określony w ust. 4, który zaistniał w
poprzednim miesiącu.
6. Kierownik ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla jest obowiązany
poinformować właściwy organ nadzoru górniczego o wycieku dwutlenku węgla oraz o ryzyku wystąpienia takiego
wycieku.
Art. 120 [Delegacja ustawowa]
1. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw
pracy, spraw wewnętrznych, klimatu oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania
dotyczące prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych, w zakresie:
1) bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania
niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko,
2) bezpieczeństwa pożarowego,
3) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania,
4) przygotowania wydobytych kopalin do sprzedaży,
5) ochrony środowiska,
6) podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń zakładu górniczego,
7) obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących ściany prowadzone w warunkach specjalnych oraz
obiektów podziemnego zakładu górniczego stanowiących oddziały eksploatujące partie złóż rud miedzi w
warunkach specjalnych,
8) przypadków, w których przedsiębiorca jest obowiązany posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych
przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego
- kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa
pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu zakładu górniczego, a także uwzględniając konieczność
stosowania przez przedsiębiorców aktualnych osiągnięć nauki i techniki, zwłaszcza w zakresie górnictwa,
uproszczenia wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie koncesji udzielonej przez
starostę oraz racjonalnego wykorzystania złoża kopaliny.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw
pracy, spraw wewnętrznych oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania
dotyczące przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w
tym rodzaje, sposób i wzory ewidencji środków strzałowych oraz przypadki, w których przedsiębiorca ma
obowiązek posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu
górniczego, kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powszechnego,
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowego prowadzenia ruchu zakładu
górniczego, zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu zakładu górniczego, a także potrzebą zapewnienia
bezpieczeństwa osób wykonujących czynności związane z przechowywaniem lub używaniem środków
strzałowych i sprzętu strzałowego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych.
3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może, na wniosek przedsiębiorcy, w szczególnych przypadkach
uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa lub gdy jest to niezbędne do wprowadzenia postępu technicznego,
przeprowadzenia prac naukowo-badawczych lub doświadczalnych, wyrazić zgodę na odstąpienie przez
przedsiębiorcę od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 i 2,
określając szczegółowo zakład górniczy, zakres odstąpienia oraz warunki jego stosowania. Zgodę, w drodze
decyzji, wyraża się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 121 [Zastosowanie przepisów]
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do podmiotów wykonujących w zakresie swojej
działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane spełniać następujące wymagania w zależności od rodzaju
zakładu górniczego:
1) zapewnić odpowiednie służby ruchu, w tym osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby o kwalifikacjach
niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót;
2) zapewnić niezbędne środki materialne i techniczne umożliwiające bezpieczne wykonywanie robót;
3) przeszkolić pracowników w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności;
4) ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oraz poinformować pracowników o tym
ryzyku, a także stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko.
3. Sposób organizacji pracy wraz ze schematem organizacyjnym i dodatkowymi ustaleniami zapewniającymi
bezpieczne wykonywanie robót określa umowa zawarta między przedsiębiorcą a podmiotem, o którym mowa w
ust. 1.
Rozdział 3. Ratownictwo górnicze.
Art. 122 [Zadania]
1. Ratownictwo górnicze tworzą:
1) służby ratownictwa górniczego przedsiębiorcy;
2) podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym.
2. Do zadań służb i podmiotów, o których mowa w ust. 1, należy:
1) niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie
górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego;
2) wykonywanie prac profilaktycznych - prace te mają na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu
bezpieczeństwa osób lub ruchu zakładu górniczego w przypadkach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 124.
3. Kierownik ruchu zakładu górniczego odpowiada za stan ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym, a
kierownik podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym - za stan ratownictwa górniczego w tym
podmiocie.
4. W zakładzie górniczym i w podmiocie zawodowo trudniącym się ratownictwem górniczym prowadzi się
dokumentację w zakresie ratownictwa górniczego.
5. W ratownictwie górniczym przeprowadza się specjalistyczne badania lekarskie, specjalistyczne badania
psychologiczne oraz specjalistyczne szkolenia. Badania i szkolenia organizuje i przeprowadza podmiot zawodowo
trudniący się ratownictwem górniczym lub przedsiębiorca spełniający wymagania przewidziane dla podmiotów
zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym. W przypadkach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 124 pkt 2 szkolenia może organizować i przeprowadzać przedsiębiorca.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany:
1) posiadać własne służby ratownictwa górniczego albo powierzyć realizację tego obowiązku w całości lub w
części podmiotom zawodowo trudniącym się ratownictwem górniczym;
2) posiadać plan ratownictwa górniczego;
3) zapewnić stałą możliwość udziału w akcji ratowniczej zawodowych specjalistycznych służb podmiotu
zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym, w sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 15.
7. Podmiot zawodowo trudniący się ratownictwem górniczym jest obowiązany na wezwanie przedsiębiorcy lub
kierownika ruchu zakładu górniczego zapewnić stałe uczestnictwo w akcji ratowniczej zawodowych
specjalistycznych służb, w sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 15.
8. Przedsiębiorca posiadający wyłącznie własne służby ratownictwa górniczego jest obowiązany spełniać
wymagania przewidziane dla podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym.
9. Podmiot zawodowo trudniący się ratownictwem górniczym jest obowiązany spełniać wymagania przewidziane
dla tych podmiotów.
10. Plan ratownictwa górniczego sporządza się dla każdego zakładu górniczego.
11. Plan ratownictwa górniczego określa sposób wykonania obowiązków w zakresie ratownictwa górniczego, w
szczególności:
1) organizację służb ratownictwa górniczego i służb pogotowia w zakładzie górniczym;
2) możliwość stałego udziału w akcji ratowniczej zawodowych specjalistycznych służb podmiotu zawodowo
trudniącego się ratownictwem górniczym - w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 15;
3) niezbędne wyposażenie w sprzęt ratowniczy;
4) sposób prowadzenia akcji ratowniczej.
11a. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej plan ratownictwa górniczego jest opracowywany z
uwzględnieniem:
1) oceny ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków, dokonanej w trakcie sporządzania planu
ruchu zakładu górniczego oraz analizy skuteczności reagowania w przypadku wycieku ropy naftowej;
2) krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U. z 2017 r. poz.
2000, z 2019 r. poz. 2303 oraz z 2020 r. poz. 284);
3) otrzymanych od Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego informacji o poważnym zagrożeniu dla zakładu
górniczego związanym z działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
11b. Zmiany w planie, o którym mowa w ust. 11a, są dokonywane w szczególności w przypadku:
1) zmiany uwarunkowań istniejących w trakcie sporządzenia planu ratownictwa górniczego;
2) zmiany w planie ruchu zakładu górniczego, jeżeli zmiana ta ma wpływ na plan ratownictwa górniczego;
3) gdy przegląd, o którym mowa w art. 108 ust. 2d albo art. 108a ust. 1, wykazał potrzebę wprowadzenia zmian w
planie ratownictwa górniczego.
11c. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej kierownik ruchu zakładu górniczego przekazuje
właściwemu organowi nadzoru górniczego plan, o którym mowa w ust. 11a, oraz jego zmiany, niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia ich zatwierdzenia.
11d. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze
złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorca:
1) przekazuje plan, o którym mowa w ust. 11a, oraz jego zmiany, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia ich zatwierdzenia, podmiotowi, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki;
2) wyposaża zakład górniczy w sprzęt do realizacji planu ratownictwa górniczego oraz udostępnia go podmiotom,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki.
12. Plan ratownictwa górniczego oraz zmiany w tym planie zatwierdza kierownik ruchu zakładu górniczego. Plan
ten na bieżąco aktualizuje się w zakresie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
13. W zakładzie górniczym organizuje się drużynę ratowniczą oraz odpowiednio wyposażoną kopalnianą stację
ratownictwa górniczego. W zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi obowiązek
posiadania kopalnianej stacji ratownictwa górniczego może zostać spełniony przez utrzymywanie zakładowej
stacji ratownictwa górniczego.
14. W skład zawodowych specjalistycznych służb podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym
wchodzą:
1) dyżurujące zawodowe zastępy ratownicze;
2) zawodowe pogotowia specjalistyczne;
3) dyżurujące zastępy dla grup zakładów górniczych.
15. Powierzenie przez przedsiębiorcę podmiotowi zawodowo trudniącemu się ratownictwem górniczym realizacji
w całości lub części obowiązku posiadania własnych służb ratownictwa górniczego następuje na podstawie
umowy, za uprzednią zgodą właściwego organu nadzoru górniczego, wyrażoną, w drodze decyzji, w przypadku
spełniania przez ten podmiot wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 124.
16. Jeżeli przedsiębiorca lub podmiot nie spełnia wymagań przewidzianych w zakresie ratownictwa górniczego,
właściwy organ nadzoru górniczego może nakazać, w drodze decyzji, przedsiębiorcy albo podmiotowi zawodowo
trudniącemu się ratownictwem górniczym:
1) dokonanie koniecznych zmian w organizacji ratownictwa górniczego;
2) uzupełnienie lub zmianę wyposażenia ratownictwa górniczego.
17. Jeżeli występujące w zakładzie górniczym zagrożenia naturalne i ich natężenie nie wymagają spełnienia przez
przedsiębiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, i jeżeli nie spowoduje to pogorszenia stanu
bezpieczeństwa w zakładzie górniczym, właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, zwolnić
przedsiębiorcę z tego obowiązku, w całości lub w części. Przedsiębiorca, który uzyskał zwolnienie, jest
obowiązany zabezpieczyć możliwość prowadzenia akcji ratowniczej przez podmioty trudniące się zawodowo
ratownictwem górniczym, w sposób określony w planie ratownictwa górniczego oraz umowie zawartej z tym
podmiotem.
18. W przypadku istotnej zmiany okoliczności, stanowiących podstawę wydania decyzji, o której mowa w ust. 16,
właściwy organ nadzoru górniczego niezwłocznie uchyla tę decyzję.
19. Przepisów ust. 1-18 nie stosuje się do przedsiębiorców wydobywających kopaliny metodą odkrywkową. Są oni
obowiązani zabezpieczyć możliwość prowadzenia akcji ratowniczej przez inne jednostki ratownicze.
Art. 123 [Prace profilaktyczne]
1. Prace profilaktyczne wykonuje się na zasadach określonych dla ruchu zakładu górniczego, zgodnie z
dokumentacją prac profilaktycznych, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
2. Decyzję o podjęciu prac profilaktycznych i ich zakończeniu podejmuje kierownik ruchu zakładu górniczego.
3. W przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pracowników zakładu górniczego, bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego, w związku z ruchem zakładu górniczego, niezwłocznie
podejmuje się i prowadzi akcję ratowniczą.
4. Akcję ratowniczą prowadzi kierownik akcji ratowniczej zgodnie z planem ratownictwa górniczego oraz
wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 124.
5. Kierownikiem akcji ratowniczej, podejmującym jednoosobowo decyzje dotyczące jej prowadzenia, jest kierownik
ruchu zakładu górniczego.
6. Podczas prowadzenia akcji ratowniczej, w przypadkach szczególnych, ze względu na bezpieczeństwo załogi
lub zakładu górniczego, kierownik akcji może odstąpić od wymagań określonych w przepisach prawa, pod
warunkiem zapewnienia postępowania zgodnego z zasadami techniki górniczej.
7. Nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej sprawuje właściwy organ nadzoru górniczego. W przypadku
uznania, że jest ona prowadzona nienależycie, organ ten może żądać zmiany jej kierownika lub objąć
kierownictwo akcji.
8. Jeżeli wymaga tego waga lub zawiłość sprawy, w szczególności w przypadku zaistnienia wypadku zbiorowego,
katastrofy albo niebezpiecznego zdarzenia, czynności określone w ust. 7 może podejmować Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego.
9. Czynności określone w ust. 7 są wykonywane przez pracowników organów nadzoru górniczego na podstawie
legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności.
Art. 123a [Powiadomienie]
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym,
bezpieczeństwa ruchu tego zakładu górniczego, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska przedsiębiorca
wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w
granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej powiadamia niezwłocznie, nie później niż w terminie 24
godzin od wdrożenia działania zgodnego z planem ratownictwa górniczego, właściwy organ nadzoru górniczego,
Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, dyrektora właściwego urzędu morskiego oraz Straż Graniczną o
wystąpieniu takiego zagrożenia oraz wdraża działania zgodnie z planem ratownictwa górniczego w celu
ograniczenia lub usunięcia tego zagrożenia, w tym zanieczyszczenia środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa
osób.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) opis okoliczności powstania zagrożenia;
2) dostępne informacje dotyczące określenia przyczyn powstania zagrożenia;
3) opis możliwych skutków wynikających z zagrożenia, w tym skutków dla środowiska.
Art. 123b [Sprawozdanie]
1. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej sporządza i przekazuje
właściwemu organowi nadzoru górniczego, Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, dyrektorowi właściwego
urzędu morskiego oraz Straży Granicznej sprawozdanie dotyczące wystąpienia zagrożenia, o którym mowa w art.
123a ust. 1, w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia tego zagrożenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku I do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1112/2014 z dnia 13 października 2014 r. określającego wspólny
format sprawozdań do celu wymiany informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych
zagrożeń przez operatorów i właścicieli instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na obszarach morskich
oraz wspólny format sprawozdań do celów publikacji przez państwa członkowskie informacji dotyczących
wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń (Dz.Urz. UE L 302 z 22.10.2014, str. 1).
Art. 124 [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z
ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, środowiska oraz zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację, szczegółowe zadania i wymagania dla służb ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz
podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym,
2) szczegółowe wymagania dotyczące specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań
psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego, w tym przypadki, w których
te szkolenia są przeprowadzane przez przedsiębiorcę,
3) szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego oraz planu ratownictwa
górniczego,
4) sposoby współpracy przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym, w
przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 122 ust. 15,
5) przypadki, w których wykonuje się prace profilaktyczne,
6) sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od rodzaju i natężenia zagrożeń występujących w
zakładach górniczych
- kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa
pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, zapobiegania
zagrożeniom występującym w ruchu zakładu górniczego, a także zapewnienia sprawnego niesienia pomocy w
przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego.
Rozdział 4. Podziemne składowanie odpadów.
Art. 125 [Typy składowisk]
1. Wyróżnia się następujące typy podziemnych składowisk odpadów:
1) podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych;
2) podziemne składowisko odpadów obojętnych;
2a) podziemne składowisko odpadów promieniotwórczych;
3) podziemne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze.
2. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w formacji geologicznej stanowiącej naturalną barierę
geologiczną dla ewentualnej migracji substancji niebezpiecznych poza granice przestrzeni objętej
przewidywanymi szkodliwymi wpływami składowanych odpadów.
3. Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska powinny odbywać się w sposób zapewniający
bezpieczeństwo powszechne oraz w sposób zapewniający zapobieganie negatywnym dla środowiska skutkom
składowania odpadów, w szczególności zanieczyszczeniu wód podziemnych.
4. Monitoring podziemnego składowiska odpadów prowadzi się w celu porównania stanu środowiska we
wszystkich fazach działalności z jego pierwotnym stanem.
5. Odpady w podziemnych składowiskach składuje się w sposób selektywny. Składowanie odpadów w sposób
nieselektywny jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia środowiska lub nie naruszy
wymagań bezpieczeństwa.
6. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania odpadów jest obowiązany
zatrudnić w ruchu zakładu górniczego osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2019 r. poz. 701, z późn. zm.13)).
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów,
dotyczące lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia, a także zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
składowisk, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz
prawidłowego postępowania z odpadami, a także uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania
geologiczne.
8. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w
drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane podziemnie w sposób nieselektywny oraz
kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska podziemne, kierując się potrzebami zapewnienia
ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego oraz prawidłowego postępowania z odpadami, a także
uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne.
Art. 126 [Zakaz podziemnego składowania]
1. Zabronione jest podziemne składowanie następujących odpadów:
1) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z
wyłączeniem szlamów;
2) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych;
3) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;
4) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są
zidentyfikowane lub są niesklasyfikowane i których oddziaływanie na środowisko nie jest znane;
5) opon, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm;
6) innych, które w warunkach podziemnego składowania mogą podlegać niepożądanym zmianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym.
2. Do odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zalicza się następujące odpady:
1) mogące w warunkach składowania wchodzić w reakcje z wodą lub skałą macierzystą, prowadząc do zmiany
ich objętości, powstania samozapalnych, toksycznych lub wybuchowych substancji lub gazów lub innych reakcji
zagrażających bezpieczeństwu eksploatacji składowiska podziemnego lub nienaruszalności bariery geologicznej,
a także pojemniki, w których są składowane;
2) ulegające biodegradacji;
3) o ostrym zapachu;
4) mogące wytwarzać mieszanki gazowo-powietrzne o właściwościach toksycznych lub wybuchowych;
5) nieodpowiadające warunkom geomechanicznym ze względu na niewystarczającą stabilność;
6) samozapalne lub podatne na samozapłon w danych warunkach składowania;
7) będące produktami gazowymi;
8) lotne oraz pochodzące ze zbierania w postaci nieokreślonych mieszanin.
3. Zabronione jest rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami
(przedmiotami) w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia do podziemnego składowania.
Art. 127 [Stosowanie przepisów ustawy o odpadach]
1. Do podziemnego składowania odpadów stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 106, art. 107 ust. 1 pkt 2
i 3, art. 108, art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1, art. 128 pkt 3, art. 129, art. 130 ust. 1, art. 134 pkt 3 i 4, art. 135 ust.
2 i 3 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 125 ust. 2-4, nie stosuje się do odpadów obojętnych oraz
innych niż niebezpieczne i obojętne, jeżeli stanowią odpady wydobywcze w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca
2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284).
Rozdział 4a. Podziemne składowanie dwutlenku węgla.
Art. 127a [Zasady lokalizowania kompleksu]
1. Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lokalizuje się na obszarach określonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 4, jeżeli prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu
dwutlenku węgla nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia i życia ludzi oraz
środowiska.
2. Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lokalizuje się w górotworze w obrębie formacji
geologicznych, spełniających zarówno kryteria dotyczące skał zbiornikowych, jak i skał uszczelniających,
stanowiących naturalną barierę geologiczną dla ewentualnego wycieku dwutlenku węgla i jego wydostania się
poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, jeżeli z charakterystyki i oceny zawartej w
zatwierdzonej dokumentacji geologicznej wynika, że formacje te lub ich części są odpowiednie do podziemnego
składowania dwutlenku węgla.
3. Zabronione jest podziemne składowanie dwutlenku węgla:
1) na obszarach stref ochronnych ujęć wody i na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
2) na obszarach górniczych utworzonych dla solanek, wód leczniczych i termalnych;
3) na obszarach mogących powodować naruszenie zasady racjonalnej gospodarki złożem kopalin, o których
mowa w art. 10 ust. 1;
4) w słupie wody rozumianym jako pionowa ciągła masa wód powierzchniowych od powierzchni do osadów
dennych;
5) na obszarach występowania lub zagrożonych oddziaływaniem gwałtownych zjawisk, mogących uniemożliwić
bezpieczną eksploatację podziemnego składowiska dwutlenku węgla, w tym:
a) zwiększonej aktywności tektonicznej oraz na przebiegu strefy uskokowej,
b) zwiększonej aktywności sejsmicznej naturalnej lub wzbudzonej działalnością człowieka,
c) na obszarach o zwiększonym nasileniu zjawisk krasowych i sufozyjnych.
4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w
drodze rozporządzenia, obszary, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla, w tym w formie zestawienia współrzędnych geograficznych, uwzględniając uwarunkowania
geologiczne i przyrodnicze oraz charakterystykę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, kierując
się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, a także ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 127b [Ograniczenie zakresu prowadzonej działalności] W granicach terenu górniczego wyznaczonego w
koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla zabrania się prowadzenia działalności innej niż podziemne
składowanie dwutlenku węgla, która mogłaby zagrażać bezpieczeństwu podziemnego składowiska dwutlenku
węgla, chyba że przedsiębiorca, który zamierza prowadzić tę działalność, wykaże, że prowadzenie przez niego tej
działalności nie będzie stanowić zagrożenia dla podziemnego składowiska dwutlenku węgla.
Art. 127c [Eksploatacja i zamknięcie] Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku węgla
powinny odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo powszechne oraz zapobieganie negatywnym dla
środowiska skutkom podziemnego składowania dwutlenku węgla, w szczególności zanieczyszczeniu wód
podziemnych.
Art. 127d [Obowiązki przedsiębiorcy]
1. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla jest
obowiązany do:
1) kontrolowania strumienia dwutlenku węgla, w tym dokonywania pomiaru oraz akceptacji jego składu;
2) dokonywania oceny ryzyka polegającej na wykazaniu, że zawartość innych gazów i substancji w składzie
strumienia dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do podziemnego składowiska dwutlenku węgla, nie stanowi
zagrożenia środowiska lub zdrowia i życia ludzi oraz jest poniżej poziomów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na
integralność podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz sieci transportowej dwutlenku węgla w rozumieniu
art. 3 pkt 11h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
3) rejestrowania ilości i charakterystyki przyjmowanego i zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla, w tym
gromadzenia informacji na temat jego składu;
4) prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;
5) poinformowania organu właściwego w sprawach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o
którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych, o wydostaniu się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla i
rozliczenia emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania
dwutlenku węgla;
6) sporządzania rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności polegającej na podziemnym składowaniu
dwutlenku węgla.
2. Przez strumień dwutlenku węgla należy rozumieć substancje powstające w procesie wychwytywania dwutlenku
węgla z projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla, kierowane do podziemnego
składowiska dwutlenku węgla, spełniające kryteria akceptacji jego składu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, rejestruje ilość i charakterystykę przyjmowanego i zatłaczanego
strumienia dwutlenku węgla na bieżąco, a informacje w tym zakresie przechowuje w siedzibie przez cały okres
obowiązywania koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla.
Art. 127e [Akceptacja składu strumienia dwutlenku węgla]
1. Do podziemnego składowiska dwutlenku węgla jest zatłaczany dwutlenek węgla, który spełnia kryteria
akceptacji składu strumienia dwutlenku węgla określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127h pkt 2, po
przeprowadzeniu przez przedsiębiorcę oceny ryzyka, o której mowa w art. 127d ust. 1 pkt 2.
2. Akceptacja składu strumienia dwutlenku węgla jest dokonywana w oparciu o kryterium:
1) składu procentowego, z uwzględnieniem minimalnej zawartości dwutlenku węgla oraz dopuszczalnej
zawartości innych gazów i substancji;
2) parametrów fizycznych dwutlenku węgla, w tym ciśnienia i temperatury.
Art. 127f [Zakaz]
1. Zabronione jest dodawanie do strumienia dwutlenku węgla odpadów oraz innych substancji, z wyjątkiem tych,
które są niezbędne w procesie przesyłania, zatłaczania, składowania, monitoringu i pomiaru migracji dwutlenku
węgla, w stężeniach, które nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego oraz środowiska, w tym nie
zwiększą ryzyka wystąpienia wycieku dwutlenku węgla.
2. Przez migrację dwutlenku węgla należy rozumieć przemieszczanie się dwutlenku węgla w kompleksie
podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Art. 127g [Monitoring kompleksu podziemnego]
1. Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla jest prowadzony na podstawie planu
monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.
2. Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla jest prowadzony w trzech etapach:
1) etap eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla - okres od rozpoczęcia zatłaczania dwutlenku
węgla do podziemnego składowiska dwutlenku węgla do zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
2) etap po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla do przekazania Krajowemu Administratorowi
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za to składowisko zgodnie z art. 127j - okres nie
krótszy niż 20 lat;
3) etap po przekazaniu Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 127j.
3. Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla jest prowadzony w celu:
1) porównania stanu środowiska z jego pierwotnym i modelowym stanem określonym w dokumentacji
geologicznej, w szczególności porównania zachowania dwutlenku węgla w kompleksie podziemnego składowania
dwutlenku węgla, a w uzasadnionych przypadkach - w otaczającym go środowisku, oraz zachowania wody w
formacjach geologicznych;
2) obserwacji migracji dwutlenku węgla, o której mowa w art. 127f ust. 2;
3) wykrycia nieprawidłowości w procesie zatłaczania lub składowania dwutlenku węgla albo w kompleksie
podziemnego składowania dwutlenku węgla, które wiążą się z ryzykiem wystąpienia wycieku dwutlenku węgla lub
powstaniem zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4) wykrycia wycieku dwutlenku węgla lub jego wydostania się poza kompleks podziemnego składowania
dwutlenku węgla, w szczególności wpływu na użytkowe poziomy wód podziemnych, a także na bezpieczeństwo
zdrowia i życia ludzi oraz środowiska;
5) dokonania oceny podjętych działań naprawczych;
6) dokonania oceny stabilności oraz bezpieczeństwa kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla w
krótkiej i długiej perspektywie.
4. Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla polega na badaniu i kontrolowaniu:
1) składu chemicznego strumienia dwutlenku węgla w procesie zatłaczania;
2) wydajności i ciśnienia zatłaczania strumienia dwutlenku węgla na etapie eksploatacji podziemnego
składowiska dwutlenku węgla;
3) temperatury i ciśnienia w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym w podziemnym
składowisku dwutlenku węgla;
4) jakości wód podziemnych w poziomach wodonośnych położonych powyżej formacji geologicznej
uszczelniającej podziemne składowisko dwutlenku węgla;
5) składu powietrza glebowego;
6) szczelności odwiertów iniekcyjnych i obserwacyjnych;
7) niezorganizowanych emisji dwutlenku węgla z kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Art. 127h [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla,
2) szczegółowe kryteria i sposób akceptacji składu strumienia dwutlenku węgla zatłaczanego do podziemnego
składowiska dwutlenku węgla,
3) sposób, częstotliwość i szczegółowe warunki prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla
- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia działalności polegającej na podziemnym
składowaniu dwutlenku węgla, mając na uwadze potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi oraz
środowiska, a także bezpieczeństwa powszechnego oraz uwzględniając charakterystykę kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla, warunki geologiczne i przyrodnicze.
Art. 127i [Zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku]
1. Zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku węgla następuje:
1) po wypełnieniu warunków określonych w koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla;
2) na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy, po uzyskaniu zgody organu koncesyjnego;
3) po przejęciu przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności
za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a, z tym że w przypadku utrzymywania zakładu
górniczego w gotowości zgodnie z art. 39c ust. 1, zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku węgla
następuje, jeżeli nie zostanie udzielona nowa koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla w terminie
określonym w tym przepisie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przedsiębiorca jest obowiązany do:
1) likwidacji zakładu górniczego, w tym likwidacji instalacji zatłaczającej, uszczelnienia i zabezpieczenia
podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz, w razie potrzeby, podejmowania działań naprawczych oraz
działań zapobiegawczych i naprawczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie;
2) prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla po zamknięciu podziemnego
składowiska dwutlenku węgla, przez okres nie krótszy niż 20 lat od dnia jego zamknięcia;
3) informowania organu właściwego w sprawach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o którym
mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz
rozliczania emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania
dwutlenku węgla.
3. Obowiązki, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorca wykonuje do czasu przekazania odpowiedzialności za
zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla zgodnie z art. 127j.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązki, o których mowa w ust. 2, wykonuje Krajowy
Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla do czasu przekazania mu odpowiedzialności za
zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 127j.
Art. 127j [Przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko]
1. Przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu
Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla następuje, gdy:
1) zakład górniczy prowadzący podziemne składowanie dwutlenku węgla został zlikwidowany zgodnie z planem
ruchu likwidowanego zakładu górniczego;
2) zostały wypełnione warunki określone w koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla;
3) zostały zrealizowane obowiązki, o których mowa w art. 28a ust. 3 i 4;
4) został przeprowadzony monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla po zamknięciu
podziemnego składowiska dwutlenku węgla przez okres nie krótszy niż 20 lat;
5) wykazana została długoterminowa stabilność kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.
2. Przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu
Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla następuje, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 39a ust. 1, równocześnie z wygaśnięciem koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla.
3. O przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu
Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla orzeka, w drodze decyzji, organ koncesyjny.
4. Decyzja o przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu
Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy, a w
przypadku gdy nastąpiło przejęcie przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a - na wniosek Krajowego
Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
5. Do wniosku o przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla
Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla dołącza się:
1) kopię decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji geologicznej, o którym mowa w art. 93 ust. 4a pkt 2;
2) mapy i przekroje zasięgu przestrzennego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym
podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
3) potwierdzenie wypełnienia warunków określonych w koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla i
zrealizowania obowiązków, o których mowa w art. 28a ust. 3 i 4;
4) dowód potwierdzający istnienie zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, oraz aktualny stan
tego zabezpieczenia.
6. Wydanie decyzji w sprawie przekazania odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku
węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla wymaga:
1) uzgodnienia z właściwym organem nadzoru górniczego oraz właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta);
2) uzyskania stanowiska Komisji Europejskiej.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, przepisy art. 23 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, organ koncesyjny odmawia, w
drodze decyzji, przekazania odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla
Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
9. Kopie decyzji dotyczących przekazania odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku
węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla organ koncesyjny przesyła do
wiadomości Komisji Europejskiej.
Art. 127k [Prawo wstępu na teren cudzej nieruchomości] Po przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte
podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla w
celu prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla ma prawo wstępu na teren
cudzej nieruchomości niezbędnej do prowadzenia tego monitoringu.
Art. 127l [Wpis do rejestru] Zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla podlega wpisowi do rejestru
obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, o którym mowa w art. 152a ust. 1.
Art. 127m [Roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności]
1. Przedsiębiorca sporządza roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności polegającej na podziemnym
składowaniu dwutlenku węgla, które zawiera:
1) dane identyfikujące przedsiębiorcę;
2) dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla;
3) wyniki monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym informacje o sposobie i
częstotliwości prowadzenia monitoringu;
4) informacje o ilości i charakterystyce, w tym źródle pochodzenia, dwutlenku węgla zatłoczonego do
podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
5) informacje o istnieniu i aktualnym stanie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, oraz
zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, a także dowody potwierdzające istnienie i aktualny
stan tych zabezpieczeń;
6) ocenę zgodności zachowania dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla z
jego zachowaniem modelowym określonym w dokumentacji geologicznej, wraz z uzasadnieniem;
7) inne informacje istotne dla oceny bezpieczeństwa prowadzenia działalności polegającej na podziemnym
składowaniu dwutlenku węgla.
2. Przedsiębiorca składa sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy do organu koncesyjnego w terminie do
dnia 31 stycznia każdego roku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt
2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2020 r. poz. 346).
3. Kopię sprawozdania przedsiębiorca przesyła do właściwego organu nadzoru górniczego w terminie, o którym
mowa w ust. 2.
Art. 127n [Kontrola działalności]
1. Właściwy organ nadzoru górniczego przeprowadza kontrolę działalności polegającej na podziemnym
składowaniu dwutlenku węgla:
1) przed rozpoczęciem eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla w zakresie zgodności z
warunkami określonymi w koncesji, planie zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla lub
planie ruchu zakładu górniczego;
2) co najmniej raz w roku w okresie eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz przez 3 lata od
dnia zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla;
3) co 5 lat po upływie 3 lat od dnia zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla do przekazania
odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla zgodnie z art. 127j;
4) w przypadku uzyskania informacji o wycieku dwutlenku węgla lub ryzyku wystąpienia takiego wycieku;
5) jeżeli ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m ust. 1, wynika niezgodność
prowadzonej działalności z warunkami określonymi w koncesji, planie zagospodarowania podziemnego
składowiska dwutlenku węgla lub planie ruchu zakładu górniczego;
6) w innych niż określone w pkt 1-5 uzasadnionych przypadkach.
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
3. Protokół z kontroli zawiera w szczególności:
1) ocenę zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami ustawy i przepisów odrębnych, warunkami
określonymi w koncesji, planie zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla i planie ruchu
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
zakładu górniczego;
2) wnioski z przeprowadzonej kontroli, a w razie potrzeby - zalecenia dotyczące dalszego prowadzenia
działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla.
4. Protokół z kontroli udostępnia się zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie 2
miesięcy od dnia zakończenia kontroli.
5. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, przepisy działu IX stosuje się odpowiednio.
Art. 127o [Przegląd udzielonych koncesji] Organ koncesyjny, w celu oceny zgodności prowadzonej działalności
polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla z warunkami określonymi w koncesji, dokonuje
przeglądu udzielonych koncesji:
1) po upływie 5 lat od dnia udzielenia koncesji, a następnie - co 10 lat;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2-5.
Rozdział 5. Likwidacja zakładu górniczego.
Art. 128 [Fundusz likwidacyjny]
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-4, tworzy fundusz
likwidacji zakładu górniczego, zwany dalej „funduszem”, oraz gromadzi na nim środki. Przedsiębiorca może
utworzyć wspólny fundusz dla więcej niż jednego zakładu górniczego.
2. Środki funduszu gromadzi się na wyodrębnionym rachunku bankowym w postaci środków pieniężnych. Środki
funduszu mogą być gromadzone również w postaci bonów skarbowych lub obligacji emitowanych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa.
3. Środki funduszu zwiększa się o wpływy z oprocentowania środków pieniężnych, przychody z bonów
skarbowych oraz przychody z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.
4. W przypadku wydobywania kopalin ze złóż metodą:
1) robót podziemnych lub otworów wiertniczych - przeznacza się na fundusz równowartość nie mniej niż 3%
odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakładu górniczego, ustalanych stosownie do przepisów o podatku
dochodowym,
2) odkrywkową - przeznacza się na fundusz równowartość nie mniej niż 10% należnej opłaty eksploatacyjnej
- w terminie miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
5. Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się do podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
podziemnego składowania odpadów.
6. Obowiązek przeznaczania środków na fundusz:
1) powstaje w przypadku:
a) wydobywania kopalin ze złóż - od dnia wymagalności opłaty eksploatacyjnej,
b) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów - od
dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego;
2) ustaje z dniem rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego.
7. Likwidacja części zakładu górniczego nie zwalnia z obowiązku dokonywania wpłat w zakresie pozostałej części
tego zakładu.
8. Środki funduszu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i
mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokrycia kosztów likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej
części, a także zbędnych ze względów technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub
wyrobisk górniczych tego zakładu.
9. Rozpoczęcie dokonywania wypłat z funduszu może nastąpić po przedstawieniu przez przedsiębiorcę
prowadzącemu rachunek ostatecznej decyzji właściwego organu nadzoru górniczego zatwierdzającej plan ruchu
likwidowanego zakładu górniczego lub jego oznaczonej części albo zatwierdzającej plan ruchu zakładu
górniczego w części, w jakiej przewiduje on likwidację zbędnych ze względów technicznych i technologicznych
urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych tego zakładu.
10. Na żądanie właściwego organu koncesyjnego lub właściwego organu nadzoru górniczego przedsiębiorca
przedstawia aktualne wyciągi z rachunku bankowego, na którym gromadzi środki funduszu, oraz informacje o
sposobie ich wykorzystania.
11. Likwidacja funduszu następuje po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, za zgodą właściwego organu
nadzoru górniczego, wyrażoną, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).
12. Wymagania określone w ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego przedsiębiorcy, który
utworzył fundusz.
13. Stosowanie przepisów ust. 1-12 nie jest obowiązkowe dla przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję starosty.
Art. 129 [Obowiązki przedsiębiorcy]
1. W przypadku likwidacji zakładu górniczego, w całości lub w części, przedsiębiorca jest obowiązany:
1) zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobiska górnicze oraz urządzenia, instalacje i obiekty zakładu górniczego;
1a) przedsięwziąć niezbędne środki chroniące sąsiednie złoża kopalin;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) przedsięwziąć niezbędne środki chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych;
5) przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności
górniczej.
2. Do rekultywacji gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471).
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3. Do likwidacji zakładu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy o ruchu zakładu górniczego.
4. Plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego lub jego oznaczonej części określa również sposób wykonania
obowiązków, o których mowa w ust. 1.
5.(uchylony)
6. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, nakazać
przedsiębiorcy wykonanie obowiązku likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.
7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, określa termin i sposób wykonania obowiązku likwidacji zakładu górniczego
lub jego oznaczonej części. Decyzja ta może również upoważnić do korzystania z cudzej nieruchomości w
zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.
8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 7, właściwy organ nadzoru górniczego
wszczyna postępowanie egzekucyjne.
Art. 130 [Tytuł wykonawczy]
1. Środki funduszu nie podlegają egzekucji, chyba że tytuł wykonawczy, na podstawie którego organ egzekucyjny
prowadzi postępowanie egzekucyjne, został wystawiony:
1) na wniosek wierzyciela przedsiębiorcy,
2) na podstawie art. 129 ust. 8
- z tytułu wykonywania na zlecenie lub rzecz przedsiębiorcy czynności określonych w art. 128 ust. 8, art. 129 ust.
1 lub 6.
2. Środki funduszu nie wchodzą w skład masy upadłości podmiotów, o których mowa w art. 128 ust. 1 i 12.
Art. 131 [Dokumentacja mierniczo-geologiczna] Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego
przedsiębiorca przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego dokumentację mierniczo-geologiczną, w
sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 116 ust. 7. Do dokumentacji tej nie
stosuje się art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2020 r. poz. 164).
Art. 132 [Odpowiednie zastosowanie przepisów] Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do
likwidacji zakładu górniczego, jego oznaczonej części oraz zbędnych ze względów technicznych i
technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych tego zakładu, prowadzonej przez podmiot
niebędący przedsiębiorcą, w tym likwidacji byłego zakładu górniczego.
Dział VII. Opłaty.
Art. 133 [Opłata za działalność]
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na
poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo koncesję na
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wnosi opłatę
ustalaną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu
objętego koncesją.
2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:
1) węgla kamiennego i rud uranu - 558,56 zł 14);
2) węgla brunatnego - 223,43 zł 15);
3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów - 111,72 zł
16).
3. Stawka opłaty za działalność w zakresie rozpoznawania złóż kopalin lub łącznie za działalność w zakresie
poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin wynosi dwukrotność stawki określonej w ust. 2.
3a. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
wynosi 105,81 zł 17).
3b. Stawka opłaty za działalność w zakresie rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku
węgla lub łącznie za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania
dwutlenku węgla wynosi dwukrotność stawki określonej w ust. 3a.
3c. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr
kwadratowy wynosi 210 zł 18).
4. Opłata ma charakter jednorazowy i jest wnoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja stała się
ostateczna. Dowód wniesienia opłaty przedsiębiorca niezwłocznie przedstawia organowi koncesyjnemu oraz
podmiotom określonym w art. 141 ust. 1-3.
5. Organ koncesyjny, wydłużając czas obowiązywania koncesji lub czas trwania fazy poszukiwania i
rozpoznawania w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża, ponownie ustala opłatę za działalność. Do ustalenia tej opłaty stosuje się przepisy ust. 1-
4.
Art. 134 [Opłata eksploatacyjna]
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - uzyskał decyzję
inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża
bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym.
2. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ustawy.
3. Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 50% w przypadku:
1) kopaliny towarzyszącej;
2) kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów.
Art. 135 [Opłata za magazynowanie]
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:
1) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo
2) podziemne składowanie odpadów, albo
3) podziemne składowanie dwutlenku węgla
- wnosi opłatę ustaloną jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości odpowiednio substancji, odpadów albo dwutlenku
węgla, która w okresie rozliczeniowym została wprowadzona do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk
górniczych.
2. Stawki opłat z tytułu magazynowania wynoszą dla:
1) substancji gazowych - 1,61 zł19)/tys. m3;
2) substancji ciekłych - 3,19 zł 20)/t;
3) pozostałych substancji - 1,60 zł 21)/t.
3. Stawki opłat z tytułu składowania wynoszą dla odpadów:
1) niebezpiecznych - 65,79 zł 22)/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne
zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;
2) obojętnych - 3,79 zł 23)/t;
3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 5,06 zł 24)/t;
4) promieniotwórczych - jak dla odpadów niebezpiecznych.
4. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,06 zł 25)/t.
Art. 136 [Stawki opłat]
1. Stawki opłat, o których mowa w art. 133 ust. 2, 3a i 3c, art. 134 ust. 2 i art. 135 ust. 2-4, podlegają corocznej
zmianie, stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w
ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.
2. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki opłat obowiązujące na
następny rok kalendarzowy, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.
Art. 137 [Okres rozliczeniowy]
1. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do
dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, z wyłączeniem złoża
węglowodorów, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed
upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest
prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.
2a. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - uzyskał decyzję
inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed
upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, powiatu i województwa,
na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.
3. W terminie określonym w ust. 2 przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża,
przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie
dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża,
numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym,
przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona
działalność, oraz NFOŚiGW. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy - w informacji
określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na
nie opłaty eksploatacyjnej.
3a. W terminie określonym w ust. 2a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a
w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów
ze złoża - uzyskał decyzję inwestycyjną, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, powiatowi i województwu,
na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także
informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość kopaliny
wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej
gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW. Jeżeli
wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy, jednego powiatu lub jednego województwa - w
informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów odpowiednio poszczególnych gmin, powiatów i
województw, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.
4. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie
powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 3 i 3a.
5. Jeżeli ostatni dzień terminu określonego w ust. 2 i 2a przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6. Wymagania określone w ust. 1, 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję
na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesję na podziemne składowanie odpadów albo
koncesję na podziemne składowanie dwutlenku węgla.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory druków służących
przedstawieniu informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie
substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla, kierując się
potrzebą zapewnienia przejrzystości oraz wiarygodności przedkładanych informacji.
Art. 138 [Decyzja o obowiązującej stawce] W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w
terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, organ koncesyjny określa, w drodze decyzji,
wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczy.
Art. 139 [Opłata dodatkowa]
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. Działalność wykonywana z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym
albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych podlega opłacie dodatkowej. Opłata dodatkowa
jest niezależna od pozostałych opłat regulowanych niniejszym działem.
2. Opłatę dodatkową ustala, w drodze decyzji, odpowiednio organ koncesyjny lub organ administracji
geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
3. Opłatę dodatkową za:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, ustala się w wysokości pięciokrotnej
stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką
działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały;
1a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla ustala się w
wysokości pięciokrotnej stawki opłaty za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką
działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały;
2) wykonywanie robót geologicznych ustala się w wysokości 10 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni
terenu objętego taką działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako
cały;
3) wydobywanie kopalin ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju
kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej w ten sposób kopaliny;
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty dla
danego rodzaju magazynowanej substancji, pomnożonej przez ilość zatłoczonej w ten sposób substancji;
5) podziemne składowanie odpadów ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty dla danego rodzaju
składowanych odpadów, pomnożonej przez ilość składowanych w ten sposób odpadów;
6) podziemne składowanie dwutlenku węgla ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty dla składowanego
dwutlenku węgla, pomnożonej przez ilość składowanego w ten sposób dwutlenku węgla.
4. Opłaty dodatkowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 1a i 3-6, ustala się, stosując stawki obowiązujące w dniu
wszczęcia postępowania.
5. Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Dowód wniesienia opłaty
niezwłocznie przedstawia się właściwemu organowi oraz podmiotom określonym w art. 141 ust. 1-3.
Art. 140 [Opłata podwyższona]
1. Działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu
projektu robót geologicznych podlega opłacie podwyższonej.
2. Organami właściwymi w sprawach, o których mowa w ust. 1, są:
1) minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do działalności:
a) wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
c) w zakresie podziemnego składowania odpadów,
d) w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
e) w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla;
2) właściwy organ nadzoru górniczego w zakresie niewymienionym w pkt 1.
3. Opłatę podwyższoną za:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, ustala się w wysokości 50 000 zł za
każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr
kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały;
1a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla ustala się w
wysokości 50 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością, przy czym
rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały;
2) wykonywanie robót geologicznych ustala się w wysokości 40 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni
terenu objętego taką działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako
cały;
3) wydobywanie kopalin ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego
rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny;
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji ustala się w wysokości dwustukrotnej stawki opłaty dla
danego rodzaju magazynowanej substancji, pomnożonej przez ilość zatłoczonej bez koncesji substancji;
5) podziemne składowanie odpadów ustala się w wysokości dwustukrotnej stawki opłaty dla danego rodzaju
składowanych odpadów, pomnożonej przez ilość składowanych bez koncesji odpadów;
6) podziemne składowanie dwutlenku węgla ustala się w wysokości dwustukrotnej stawki opłaty z tytułu
składowania dwutlenku węgla, pomnożonej przez ilość składowanego bez koncesji dwutlenku węgla.
4. Do ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny, dla której stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 0
zł za jednostkę miary przyjmuje się stawkę w wysokości 1,32 zł/m3 3 w przypadku wód termalnych i 5,89 zł/1000 m w przypadku metanu z węgla kamiennego.
5. Opłaty podwyższone, o których mowa w ust. 3 pkt 3-6, ustala się, stosując stawki obowiązujące w dniu
wszczęcia postępowania.
6. Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Dowód wniesienia opłaty
niezwłocznie przedstawia się właściwemu organowi oraz podmiotom określonym w art. 141.
Art. 141 [Wpływy z opłat]
1. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której
jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW.
1a. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w zakresie węglowodorów, w 60% stanowią
dochód gminy, w 15% dochód powiatu, w 15% dochód województwa, na terenie których jest prowadzona
działalność, a w 10% dochód NFOŚiGW.
2. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, jednego powiatu lub jednego
województwa, opłaty stanowią ich dochód proporcjonalnie odpowiednio do wielkości powierzchni terenu objętego
działalnością albo ilości wydobytej kopaliny, ilości wprowadzonej do górotworu substancji, odpadów albo
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
dwutlenku węgla.
3. Wpływy z tytułu opłat za działalność prowadzoną w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w
całości stanowią dochód NFOŚiGW.
4.(uchylony)
Art. 142 [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]
1. Do opłat, o których mowa w niniejszym dziale, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.26)) dotyczące zobowiązań podatkowych.
Określone tymi przepisami uprawnienia organów podatkowych przysługują wierzycielom.
2. Wierzycielami są odpowiednio gmina, powiat, województwo oraz NFOŚiGW.
3. Organem właściwym w zakresie decyzji wydawanych na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1 w części
dotyczącej NFOŚiGW jest Prezes Zarządu tego Funduszu. W sprawach regulowanych niniejszą ustawą organem
wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do Prezesa
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest minister właściwy do spraw
środowiska.
Art. 143 [Przedawnienie]
1. Decyzja w sprawach określonych niniejszym działem nie może zostać wydana po upływie 5 lat od końca roku,
w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające jej wydanie.
2. W sprawach określonych niniejszym działem stroną postępowania jest odpowiednio:
1) przedsiębiorca albo
2) podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganej koncesji, albo
3) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne z rażącym naruszeniem warunków określonych w zatwierdzonym
albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych, albo
4) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót
geologicznych.
3. W przypadku braku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, stroną postępowania jest właściciel
nieruchomości albo inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona ta
działalność lub roboty geologiczne.
Dział VIII. Odpowiedzialność za szkody.
Art. 144 [Ograniczenie właściciela]
1. Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest
prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na
zasadach określonych ustawą.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów, których prawa majątkowe są zagrożone ruchem
zakładu górniczego.
3. Jeżeli nie zachodzą okoliczności przewidziane w ust. 1 i 2, przedsiębiorca odpowiada za szkodę według zasad
określonych w Kodeksie cywilnym.
Art. 145 [Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego] Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do naprawiania szkód, o
których mowa w art. 144 ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Art. 146 [Odpowiedzialność za szkody]
1. Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego
wystąpiła szkoda.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do innych podmiotów prowadzących działalność regulowaną ustawą, nawet
jeżeli nie stosuje się do nich przepisów dotyczących ruchu zakładu górniczego.
3. Jeżeli nie można ustalić, kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się
szkody ma prawo prowadzić w obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność
regulowaną ustawą.
4. Jeżeli nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, za szkodę odpowiada
Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego na zasadach określonych niniejszym
działem.
5. Jeżeli szkoda nastąpiła także z innych przyczyn niż ruch zakładu górniczego, odpowiedzialność podmiotów
określonych w ust. 1-4 oraz innych podmiotów jest solidarna.
6. Odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz podmiotów trudniących się zawodowo wykonywaniem powierzonych im
przez tego przedsiębiorcę czynności jest solidarna.
Art. 147 [Sposób naprawienia szkody]
1. Przywrócenie stanu poprzedniego może w szczególności nastąpić przez dostarczenie gruntów, obiektów
budowlanych, urządzeń, lokali, wody lub innych dóbr tego samego rodzaju.
2. Naprawienie szkody w gruncie rolnym lub leśnym zdegradowanym lub zdewastowanym na skutek ruchu
zakładu górniczego następuje w sposób określony przepisami o ochronie tych gruntów.
3. Obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Poszkodowany,
za zgodą podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek w zamian za zapłatę odpowiedniej
kwoty pieniężnej.
Art. 148 [Odszkodowanie] Jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala
się z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów.
Art. 149 [Przedawnienie roszczenia] Roszczenia określone niniejszym działem przedawniają się z upływem 5 lat
od dnia dowiedzenia się o szkodzie.
Art. 150 [Odpowiednie zastosowanie przepisów] Przepisy o naprawianiu szkód określonych niniejszym działem
stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 151 [Postępowanie sądowe]
1. Sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego.
2. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody
lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że
poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin.
3. Ugoda zawarta w formie aktu notarialnego stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.
4. Jeżeli przedsiębiorca uchyla się od wykonania ugody lub wyroku nakazującego naprawę szkód wyrządzonych
ruchem zakładu górniczego, koszt wykonania zastępczego może zostać pokryty z zabezpieczenia, o którym
mowa w art. 28.
Art. 152 [Natychmiastowe zapobieganie]
1. W celu natychmiastowego zapobieżenia szkodzie lub jej dalszym skutkom sąd może nakazać podjęcie
koniecznych czynności. Jeżeli obowiązek ten obciąża poszkodowanego, sąd może nakazać, aby podmiot, do
którego jest kierowane roszczenie, niezwłocznie wypłacił odpowiednią kwotę pieniężną.
2. W przypadku powstania szkody w postaci zaniku wody lub utraty jej przydatności, podmiot, do którego jest
kierowane roszczenie, do czasu naprawienia szkody jest obowiązany bezpłatnie dostarczać poszkodowanemu
niezbędną ilość wody.
3. W sprawach uregulowanych w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o
postępowaniu zabezpieczającym.
Dział VIIIA. Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.
Art. 152a [Rejestr]
1. Tworzy się rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.
2. Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla prowadzi państwowa
służba geologiczna.
3. Wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla dokonuje się z
urzędu na podstawie decyzji w sprawach określonych w dziale III.
4. Organ koncesyjny przekazuje państwowej służbie geologicznej dokumenty stanowiące podstawę dokonania
wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, w tym mapy
obszarów górniczych.
5. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w
drodze rozporządzenia, dane podlegające wpisowi do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych
składowisk dwutlenku węgla, termin i tryb przekazywania dokumentów stanowiących podstawę wpisu, sposób
prowadzenia rejestru, rodzaje dokumentów przechowywanych w rejestrze, a także termin przekazywania map
obszarów górniczych przedsiębiorcy oraz właściwemu organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru górniczego
oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw środowiska zapewni, aby rejestr
stanowił szczegółową ewidencję wszystkich obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk
dwutlenku węgla, a także zapewni terminowe przekazywanie map obszarów górniczych przedsiębiorcy oraz
właściwym organom oraz weźmie pod uwagę konieczność gromadzenia w rejestrze informacji i dokumentów
służących ocenie długoterminowej stabilności kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Dział IX. Administracja, państwowa służba geologiczna, Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla i nadzór.
Rozdział 1. Zasady ogólne.
Art. 153 [Kompetencje]
1. Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli upoważnionym pracownikom organów administracji geologicznej oraz
pracownikom organów nadzoru górniczego, w granicach ich właściwości rzeczowej i miejscowej, przysługuje, po
okazaniu legitymacji służbowej, prawo:
1) całodobowego wstępu, wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem do:
a) miejsc wykonywania robót geologicznych,
b) miejsc wydobywania kopalin,
c) zakładów górniczych,
d) siedzib, obiektów i urządzeń podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,
e) siedzib, obiektów i urządzeń przedsiębiorców produkujących, importujących lub wprowadzających do
obrotu wyroby przeznaczone do stosowania w ruchu zakładu górniczego;
2) dostępu do niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
4) żądania udzielania wyjaśnień w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru i kontroli;
5) legitymowania osób w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
6) żądania okazania dokumentów i udostępniania niezbędnych danych;
7) pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Pracownikom państwowej służby geologicznej przysługuje prawo do całodobowego wstępu, wraz z
pracownikami pomocniczymi i rzeczoznawcami oraz niezbędnym sprzętem, do miejsc wykonywania robót
geologicznych, na podstawie odrębnego upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej, w celu
sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz do wykonywania innych
czynności pomocniczych.
Art. 154 [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej]
1. Do kontroli działalności prowadzonej na podstawie przepisów ustawy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
2. W przypadku działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1:
1) książka kontroli jest prowadzona i przechowywana w zakładzie górniczym albo zakładzie wykonującym roboty
geologiczne;
2) ograniczenie czasu trwania wszystkich kontroli, przeprowadzanych przez właściwy organ administracji
geologicznej, w jednym roku kalendarzowym dotyczy poszczególnych zakładów górniczych albo zakładów
wykonujących roboty geologiczne.
3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników właściwych organów administracji
geologicznej albo pracowników właściwych organów nadzoru górniczego po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie
przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po
doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli, jeżeli:
1) czynności te są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia
dowodów jego popełnienia;
2) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska
naturalnego.
4. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, u którego będzie
przeprowadzana kontrola, zapewnia przeprowadzającym kontrolę transport do zakładu górniczego i z tego
zakładu, w tym przewóz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, oraz zakwaterowanie i wyżywienie.
5. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie, przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu
lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z
którą powstało bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub wystąpiła szkoda w środowisku, zapewnia
właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska transport do miejsca wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia szkodą w środowisku lub miejsca wystąpienia szkody w środowisku i z tego miejsca, w tym przewóz
niezbędnego sprzętu, oraz zakwaterowanie i wyżywienie.
Art. 154a [Czynności kontrolne]
1. Czynności kontrolne wykonywane przez organy nadzoru górniczego są wykonywane w miejscu wykonywania
działalności podlegającej kontroli lub w miejscu związanym z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, w
tym w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia oraz dokumenty dotyczące tych urządzeń, a także
dokumenty dotyczące czynności podlegających kontroli.
2. Jeżeli w tym samym czasie, w miejscu wykonywania nadzoru i kontroli, czynności w ruchu zakładu górniczego
albo zakładu wykonują różne podmioty wykonujące w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im
czynności w ruchu zakładu górniczego, albo zakładu, czynności kontrolne mogą być podejmowane wobec
każdego z tych podmiotów.
Art. 154b [Protokół kontroli]
1. Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli.
2. W protokole kontroli określa się w szczególności:
1) zakres przedmiotowy kontroli;
2) dzień lub dni, w których przeprowadzono kontrolę;
3) miejsce lub miejsca, w których przeprowadzono kontrolę;
4) osoby biorące udział w kontroli ze strony kontrolującego i kontrolowanego, z określeniem, w jakim charakterze
brały udział w kontroli;
5) ustalenia kontroli;
6) wykaz dowodów, zebranych w trakcie kontroli.
3. Doręczenie protokołu kontroli przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej kończy kontrolę.
4. Przedsiębiorca może wnieść zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia
doręczenia protokołu kontroli.
5. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, organ nadzoru górniczego sporządza aneks do protokołu kontroli, w
którym wskazuje, które zastrzeżenia uznał za uzasadnione, lub wyjaśnia, dlaczego nie uznał zastrzeżeń za
uzasadnione. Organ nadzoru górniczego podpisuje aneks do protokołu kontroli i doręcza go przedsiębiorcy lub
osobie przez niego upoważnionej.
Art. 155 [Pomoc Policji]
1. W przypadku uzasadnionej potrzeby, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, o których
mowa w art. 153, organy administracji geologicznej oraz organy nadzoru górniczego mogą żądać udzielenia
stosownej pomocy przez Policję.
2. Osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 153, nie mają potrzeby uzyskiwania przepustki bądź
innego zezwolenia. Nie podlegają one przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie wewnętrznym kontrolowanej
jednostki organizacyjnej. Stosuje się do nich natomiast przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w
kontrolowanej jednostce organizacyjnej.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowany są obowiązani umożliwić przeprowadzenie
czynności kontrolnych.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Rozdział 2. Organy administracji geologicznej.
Art. 156 [Wskazanie]
1. Organami administracji geologicznej są:
1) minister właściwy do spraw środowiska;
2) marszałkowie województw;
3) starostowie.
2. Zadania administracji geologicznej wykonuje:
1) minister właściwy do spraw środowiska - przy pomocy Głównego Geologa Kraju, będącego sekretarzem lub
podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra;
2) marszałek województwa - przy pomocy geologa wojewódzkiego;
3) starosta - przy pomocy geologa powiatowego.
3. Określone ustawą zadania marszałków województw oraz starostów są zadaniami z zakresu administracji
rządowej.
Art. 157 [Organ wyższego stopnia w rozumieniu KPA] W sprawach określonych ustawą organem wyższego
stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw jest
minister właściwy do spraw środowiska.
Art. 158 [Zakres działania organów administracji geologicznej] Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do zakresu
działania organów administracji geologicznej należy wykonywanie określonych zadań, a w szczególności:
1) podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania
ustawy, w tym udzielanie koncesji;
2) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych
oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.
Art. 159 [Wstrzymanie działalności]
1. W przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana:
1) z naruszeniem warunków określonych w koncesji,
2) bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
3) bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem
określonych w nim warunków
- właściwy organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, odpowiednio wstrzymuje działalność, nakazuje
niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazuje podjęcie czynności mających
na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.
Art. 160 [Kompetencje, dokumentacja] Zadania związane z dokumentacjami geologicznymi wykonują te organy
administracji geologicznej, które udzieliły odpowiednio koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża
kopaliny albo na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, które
zatwierdziły projekt robót geologicznych lub którym przedłożono projekt robót geologicznych, który nie podlega
zatwierdzeniu.
Art. 161 [Kompetencje, pierwsza instancja]
1. Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw
określonych w ust. 2-4.
2. Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z
zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:
1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu
wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących
negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji
zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem
przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji
liniowych.
3. Do ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą
sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi,
dotyczące:
1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;
1a) określania warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień złóż kopalin, o których
mowa w art. 10 ust. 1;
1b) określania warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem do górotworu wód pochodzących z
odwodnień, o których mowa w pkt 1a, wód złożowych powstałych przy wydobywaniu kopalin, o których mowa w
art. 10 ust. 1, oraz wód złożowych z podziemnych magazynów węglowodorów;
2) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3) regionalnych badań hydrogeologicznych;
4) określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego
bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów;
5a) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich na potrzeby poszukiwania lub
rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnego składowania
dwutlenku węgla;
6) regionalnych badań budowy geologicznej kraju;
7) regionalnych prac kartografii geologicznej;
8) (uchylony)
9) otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż
kopalin;
10) obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m.
4. Do ministra właściwego do spraw środowiska należą także sprawy związane z zatwierdzaniem dokumentacji
geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.
Rozdział 3. Państwowa służba geologiczna.
Art. 162 [Kompetencje]
1. Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie geologii:
1) inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac o
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju,
ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska;
2) prowadzi centralne archiwum geologiczne;
3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;
4) prowadzi bazy danych geologicznych;
5) sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;
6) przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji
na wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz przygotowuje we współpracy z organem koncesyjnym ocenę
perspektywiczności geologicznej, o której mowa w art. 49f ust. 3;
7) koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace pilotażowe z tego
zakresu;
8) prowadzi rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla;
9) koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii środowiskowej;
10) rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne;
11) dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz wykonuje inne
czynności pomocnicze na podstawie odrębnego upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej.
12) (uchylony)
2. Państwowa służba geologiczna wykonuje inne, niż określone w ust. 1, zadania państwa w zakresie geologii,
powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska.
Art. 162a [Państwowa służba geologiczna, finansowanie]
1. Państwowa służba geologiczna jest finansowana ze środków budżetu państwa w części dotyczącej środowiska
będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Państwowa służba geologiczna może być dofinansowana z innych środków publicznych, na zasadach
dotyczących wykorzystania tych środków.
Art. 162b (uchylony)
Art. 162c (uchylony)
Art. 162d (uchylony)
Art. 162e (uchylony)
Art. 162f (uchylony)
Art. 163 [Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy]
1. Państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy może powierzyć wykonanie niektórych zadań
określonych w art. 162 jednostkom organizacyjnym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, a także
przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - jeżeli przedmiot ich
działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych.
3. Nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej sprawuje minister właściwy do spraw
środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.
4. Plan prac państwowej służby geologicznej dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 162 ust. 1, na
rok następny Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie w terminie do dnia 31
maja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska do akceptacji.
5. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie w terminie do dnia 15 lutego
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z wykonanych zadań, o których mowa w
ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia.
6. Statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu nadaje minister
właściwy do spraw środowiska.
7. W skład rady naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, w liczbie
i proporcji określonej w statucie, wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu
Badawczego, w liczbie stanowiącej od 30% do 50% składu rady;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) osoby niebędące pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,
które stanowią co najmniej 50% składu rady.
8.(uchylony)
9. W zakresie uregulowanym w ust. 6-8 do Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu
Badawczego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019
r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284).
Rozdział 3a. Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
Art. 163a [Zadania]
1. Tworzy się Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla.
2. Do Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla należy wykonywanie zadań:
1) związanych z przekazaniem mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla, w
tym:
a) prowadzenie monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym:
- utrzymanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia monitoringu,
- wykonywanie programów monitoringu,
b) opracowywanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zamkniętym podziemnym
składowiskiem dwutlenku węgla,
c) zabezpieczenie zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla przed zagrożeniem związanym z
prowadzeniem działalności gospodarczej w rejonach przyległych,
d) prowadzenie i koordynacja działań naprawczych i akcji ratowniczych, a także działań naprawczych i działań
zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie,
e) informowanie organu właściwego w sprawach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o
którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych27), oraz rozliczanie emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks
podziemnego składowania dwutlenku węgla,
f) usuwanie szkód powstałych w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego
składowania dwutlenku węgla;
2) innych niż określone w pkt 1, powierzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, dotyczących
podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym w zakresie nadzoru i kontroli.
3. W przypadku przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a, do zadań Krajowego
Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla należy wykonywanie obowiązków określonych w art.
39c ust. 1, art. 127d ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w art. 127i ust. 2.
Art. 163b [Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy] Wykonywanie zadań Krajowego
Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla powierza się Państwowemu Instytutowi
Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.
Art. 163c [Nadzór]
1. Nadzór nad wykonywaniem zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla
sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.
2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie, w terminie do dnia 15 lutego,
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z wykonanych zadań, o których mowa w
art. 163a ust. 2 i 3, według stanu na dzień 31 grudnia.
Rozdział 4. Organy nadzoru górniczego.
Art. 164 [Wskazanie]
1. Organami nadzoru górniczego są:
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych;
3) dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „SUG”.
2. Organami nadzoru górniczego pierwszej instancji są dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor
SUG, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3. Organem nadzoru górniczego pierwszej instancji w sprawach dotyczących podziemnego składowania
dwutlenku węgla jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Art. 165 [Prezes WUG]
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej, działającym pod
nadzorem ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, właściwym w sprawach nadzoru górniczego.
2. Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.
Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego.
4. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ogłasza się przez umieszczenie
ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przeprowadza zespół, powołany przez ministra
właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie
dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe
kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, może być dokonana na zlecenie zespołu
przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji
dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki złożami kopalin.
10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu
spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
13. Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego powołuje minister właściwy do spraw gospodarki złożami
kopalin, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin odwołuje wiceprezesów
Wyższego Urzędu Górniczego.
14. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 13, powołuje Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio ust.
3-12.
16. Powołanie, o którym mowa w ust. 2 i 13, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
17. Osoby odwołane ze stanowiska Prezesa lub wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, które przed
powołaniem na to stanowisko były urzędnikami państwowymi mianowanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i
1820) albo pracownikami służby cywilnej, stają się pracownikami służby cywilnej i w stosunku do nich stosuje się
odpowiednio art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Art. 166 [Kompetencje]
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w szczególności:
1) jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do
dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora SUG, a także sprawuje nadzór nad ich działalnością;
2) powołuje, w drodze zarządzenia, komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z
ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania
zagrożeń w zakładach górniczych, a także może powoływać inne stałe lub doraźne kolegialne organy doradcze i
opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi;
3) gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych oraz
udostępnia ją, na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach;
4) jest wyspecjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania
w ruchu zakładu górniczego;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4a) jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 544) w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w
ruchu zakładu górniczego;
5) prowadzi działalność promocyjną i informacyjną w zakresie związanym z zadaniami organów nadzoru
górniczego;
6) inicjuje prace naukowo-badawcze oraz inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie poprawy
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia postępu technicznego w dziedzinie górnictwa,
racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i
środowisko;
7) ustala kierunki i wytyczne działania urzędów górniczych, a także może wydawać dyrektorom okręgowych
urzędów górniczych oraz dyrektorowi SUG polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od
nich informacji będących w ich posiadaniu;
8) dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem
zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w
zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu
zakładów górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej dziedzinie;
9) sporządza roczne sprawozdania z działalności urzędów górniczych;
10) w zakresie bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
a) współpracuje z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz dyrektorem właściwego urzędu
morskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w związku z wykonywaniem tej działalności,
b) sporządza i przekazuje sprawozdania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa tej działalności,
c) zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin, porozumienia z
właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące opracowywania i aktualizacji
scenariuszy współpracy w przypadku zaistnienia wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia,
d) zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin, porozumienia z
właściwymi agencjami Unii Europejskiej oraz innymi instytucjami w celu wymiany informacji dotyczących tej
działalności,
e) przekazuje, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, informacje
dotyczące zagrożeń dla środowiska, jakie mogą wystąpić w tym państwie na skutek wykonywania tej
działalności,
f) bierze udział w konsultacjach z przedsiębiorcami oraz Komisją Europejską w zakresie stosowania
przepisów dotyczących działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich,
g) współpracuje z przedsiębiorcami wykonującymi tę działalność w celu opracowania i aktualizacji standardów
i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w odniesieniu do kontroli poważnych zagrożeń, na każdym
etapie wykonywania działalności.
2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego Urzędu Górniczego,
działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem.
3. Siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego jest miasto Katowice.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin nadaje, w drodze zarządzenia, statut Wyższemu
Urzędowi Górniczemu, określający jego organizację wewnętrzną.
Art. 167 [Organy podległe]
1. Terenowymi organami administracji rządowej, podległymi Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, są
dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor SUG.
2. Dyrektorów, o których mowa w ust. 1, oraz ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy.
4. Osoby odwołane ze stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora okręgowego urzędu górniczego lub SUG,
które przed powołaniem na to stanowisko były urzędnikami państwowymi mianowanymi zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych albo pracownikami służby cywilnej,
stają się pracownikami służby cywilnej i w stosunku do nich stosuje się odpowiednio art. 45 ust. 2 ustawy z dnia
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
5. Dyrektorzy, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje zadania przy pomocy okręgowych urzędów górniczych i
SUG, działających pod ich bezpośrednim kierownictwem.
6. Zadania przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i 285)
dla dyrektora generalnego urzędu w okręgowych urzędach górniczych i SUG wykonuje Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe
urzędy górnicze, określając ich nazwę, siedzibę i właściwość miejscową, kierując się potrzebami związanymi z
racjonalizacją działania organów nadzoru górniczego.
8. Właściwość miejscowa dyrektora SUG obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Siedzibą SUG jest miasto Katowice.
10. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy okręgowych urzędów górniczych i SUG określa, w drodze
zarządzenia, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Art. 168 [Zakres nadzoru, właściwość]
1. Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, w szczególności w
zakresie:
1) bezpieczeństwa i higieny pracy;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) bezpieczeństwa pożarowego;
3) ratownictwa górniczego;
4) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
5) ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców
obowiązków określonych w odrębnych przepisach lub na ich podstawie;
6) zapobiegania szkodom;
7) budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
2. W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na
terenie zakładu górniczego organy nadzoru górniczego wykonują zadania z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Art. 169 [Dyrektor SUG]
1. Dyrektor SUG jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji w odniesieniu do podziemnych zakładów
górniczych właściwym rzeczowo w sprawach:
1) górniczych wyciągów szybowych;
2) urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w
wyrobiskach górniczych;
3) szybów i szybików wraz z wyposażeniem;
4) centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami
telekomunikacyjnymi;
5) stacji wentylatorów głównych;
6) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty,
maszyny i urządzenia, o których mowa w pkt 1-5.
2. Dyrektor SUG jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji wykonującym zadania z zakresu
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego właściwym rzeczowo w odniesieniu do
następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:
1) obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
2) szybowych wież wyciągowych;
3) budynków nadszybi;
4) obiektów budowlanych urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
5) wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
6) obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
7) obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i
średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.
Art. 170 [Zakres nadzoru]
1. Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad:
1) podmiotami zawodowo trudniącymi się ratownictwem górniczym, w zakresie przestrzegania przez nie
przepisów dotyczących ratownictwa górniczego;
2) podmiotami wykonującymi w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu
górniczego.
2. Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad wykonywaniem robót geologicznych, o których
mowa w art. 86.
3. Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu
zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86.
Art. 171 [Kompetencje nadzoru]
1. Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli właściwy organ nadzoru górniczego:
1) nakazuje usunięcie nieprawidłowości powstałych wskutek naruszenia przepisów stosowanych w ruchu zakładu
górniczego lub warunków określonych w planie ruchu zakładu górniczego, a w przypadku działalności
prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez starostę - warunków dotyczących ruchu zakładu górniczego,
określonych w tej koncesji;
2) w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa
powszechnego lub środowiska, może w całości lub w części wstrzymać ruch tego zakładu lub jego urządzeń,
określając warunki wznowienia ruchu tego zakładu lub urządzeń;
3) może nakazać podjęcie niezbędnych środków profilaktycznych, w tym skierowanie określonego zagadnienia
do rozpatrzenia przez komisję, o której mowa w art. 166 ust. 1 pkt 2;
4) może nakazać dokonanie określonych czynności, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia
ruchu zakładu górniczego, innych niż środki profilaktyczne.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą zostać wydane także przez Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego.
3. Decyzje wydane na podstawie ust. 1 pkt 1 lub 2 podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.
Art. 172 [Kompetencje nadzoru]
1. Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli właściwy organ nadzoru górniczego:
1) może badać prawidłowość rozwiązań stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania,
także przez skierowanie określonego zagadnienia do rozpatrzenia przez komisję, o której mowa w art. 166 ust. 1
pkt 2;
2) może dokonywać pomiarów służących ocenie stanu bezpieczeństwa w zakładzie górniczym oraz ocenie stanu
bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska w związku z ruchem zakładu górniczego, za pomocą:
a) urządzeń przenośnych, lub
b) w przypadkach uzasadnionych wysokim poziomem zagrożenia naturalnego - urządzeń stacjonarnych,
zabudowanych w zakładzie górniczym na koszt przedsiębiorcy w sposób określony w decyzji wydanej przez
ten organ.
2. Właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, nakazać przedsiębiorcy sprawdzenie
prawidłowości rozwiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub dokonanie pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w tym w sposób określony przez ten organ; decyzja ta może zostać wydana także przez Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego.
3. Koszty czynności, o których mowa w ust. 2, obciążają przedsiębiorcę, chyba że żądanie ich dokonania było
nieuzasadnione.
Art. 173 [Kompetencje szczególne]
1.(uchylony)
2. Organ nadzoru górniczego niezwłocznie zawiadamia właściwy organ administracji geologicznej w przypadku
stwierdzenia, że działalność regulowana ustawą jest wykonywana bez zatwierdzonego projektu robót
geologicznych lub bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z
naruszeniem warunków określonych w koncesji lub projekcie robót geologicznych.
Art. 174 [Kompetencje szczególne]
1. W przypadku niebezpiecznego zdarzenia, zaistnienia wypadku lub zaistnienia zgonu naturalnego w ruchu
zakładu górniczego, właściwy organ nadzoru górniczego może ustalić stan faktyczny i przyczyny zdarzenia,
wypadku lub zgonu.
1a. W przypadku wystąpienia poważnego niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku śmiertelnego, wypadku
ciężkiego albo wypadku zbiorowego, w ruchu zakładu górniczego przedsiębiorcy wykonującego działalność
polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy organ nadzoru górniczego ustala stan faktyczny i przyczyny tego
zdarzenia lub wypadku oraz niezwłocznie przekazuje te ustalenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Jeżeli wymaga tego waga lub zawiłość sprawy, w szczególności w przypadku zaistnienia wypadku zbiorowego,
katastrofy albo niebezpiecznego zdarzenia, czynności określone w ust. 1, w całości lub części, może podejmować
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. W razie potrzeby Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołuje, w
drodze zarządzenia, komisję specjalną do zbadania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, określając skład
osobowy komisji i jej zadania.
3. Czynności określone w ust. 1 są wykonywane przez pracowników organów nadzoru górniczego na podstawie
legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności.
Art. 174a [Podsumowanie informacji]
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dokonuje podsumowania informacji zawartych w:
1) ustaleniach, o których mowa w art. 174 ust. 1a;
2) raportach, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania
Wypadków Morskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1374), jeżeli w wypadku lub incydencie morskim brał udział zakład
górniczy przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3) decyzji dyrektora urzędu morskiego kończącej postępowanie, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 16 marca
1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przekazuje Komisji Europejskiej podsumowanie informacji, o których
mowa w ust. 1, oraz zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go
urzędu.
3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dokonuje analizy informacji, o których mowa w ust. 1, w celu
zwiększenia skuteczności wykonywania zadań organów nadzoru górniczego.
Art. 174b [Sprawozdanie]
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego sporządza i składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami
kopalin oraz przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu
do spraw energii corocznie, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, sprawozdanie ze swojej działalności za
poprzedni rok, zgodnie z zakresem zadań określonych w art. 166 ust. 1 pkt 10.
2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego sporządza i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej obsługującego go urzędu oraz przekazuje Komisji Europejskiej corocznie, w terminie do dnia 1
czerwca, sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok, zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku II
do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1112/2014 z dnia 13 października 2014 r. określającego
wspólny format sprawozdań do celu wymiany informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych
zagrożeń przez operatorów i właścicieli instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu na obszarach morskich
oraz wspólny format sprawozdań do celów publikacji przez państwa członkowskie informacji dotyczących
wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń.
Art. 174c [Sprawozdanie dotyczące okoliczności powstania zagrożenia]
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wzywa podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i wykonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów zależnych, działalność polegającą na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich państwa niebędącego
państwem członkowskim Unii Europejskiej do sporządzenia sprawozdania dotyczącego okoliczności powstania
zagrożenia, o którym mowa w art. 123a ust. 1, w którym podmiot ten uczestniczył.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje sprawozdanie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania o przekazaniu sprawozdania.
3. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w wezwaniu każdorazowo określa informacje, jakie należy zamieścić w
sprawozdaniu.
Art. 174d [Komisja]
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w ramach współpracy, o której mowa w art. 166 ust. 1 pkt 10 lit. g, w
drodze zarządzenia, powołuje komisję do spraw bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej oraz określa jej zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedstawiciele:
1) Wyższego Urzędu Górniczego oraz okręgowych urzędów górniczych;
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3) pracowników przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2.
3. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1, jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
4. Komisja, o której mowa w ust. 1, opracowuje standardy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w odniesieniu
do kontroli poważnych zagrożeń, na każdym etapie wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Standardy i wytyczne, o których mowa w ust. 4, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zamieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
6. Przy opracowywaniu standardów i wytycznych, o których mowa w ust. 4, bierze się pod uwagę wytyczne, o
których mowa w załączniku VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach
morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz.Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66).
7. Do aktualizacji standardów i wytycznych, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy ust. 4-6.
Art. 174e [Zgłoszenie]
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
obsługującego go urzędu numer telefonu, za pośrednictwem którego mogą być zgłaszane problemy dotyczące
bezpieczeństwa i środowiska odnoszące się do działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub
wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przy zgłaszaniu problemów, o których mowa w ust. 1, podawanie danych umożliwiających identyfikację
zgłaszającego nie jest wymagane.
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, są analizowane z zachowaniem anonimowości osób zgłaszających.
Dział X. Kary pieniężne.
Art. 175 [Decyzja]
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną na przedsiębiorcę, który:
1) nie dopełnia ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku w zakresie:
a) rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków
zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń,
b) posiadania odpowiednich środków materialnych i technicznych oraz służb ruchu zapewniających
bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego,
c) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań
zmniejszających to ryzyko, w tym przez sporządzenie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) posiadania własnych służb ratownictwa górniczego albo powierzenia realizacji tego obowiązku w całości
lub w części innym podmiotom,
e) dokonywania przeglądu analizy poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, zgodnie z art. 108 ust. 2d i
art. 108a, lub przekazywania jego wyników właściwemu organowi nadzoru górniczego,
f) opracowania lub wdrożenia systemu, o którym mowa w art. 117a ust. 1 pkt 1,
g) ustanowienia lub wdrożenia systemu niezależnej weryfikacji, o którym mowa w art. 117a ust. 1 pkt 2,
h) przekazywania planu ratownictwa górniczego albo jego zmian, zgodnie z art. 122 ust. 11d pkt 1,
podmiotowi, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki,
i) wyposażenia zakładu górniczego w sprzęt do realizacji ratownictwa górniczego lub udostępniania tego
sprzętu podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki, zgodnie z art. 122 ust. 11d pkt 2,
j) powiadamiania, zgodnie z art. 123a ust. 1, właściwego organu nadzoru górniczego, Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, dyrektora właściwego urzędu morskiego oraz Straży Granicznej o wystąpieniu
zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu tego
zakładu górniczego, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska,
k) sporządzania lub przekazywania sprawozdania, o którym mowa w art. 123b ust. 1, dotyczącego
wystąpienia zagrożenia, o którym mowa w art. 123a ust. 1, właściwemu organowi nadzoru górniczego,
Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, dyrektorowi właściwego urzędu morskiego oraz Straży
Granicznej,
l) zapewnienia przeprowadzającym kontrolę transportu do zakładu górniczego i z tego zakładu, w tym
przewozu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, oraz zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z art.
154 ust. 4,
m) zapewnienia właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska transportu do miejsca
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub miejsca wystąpienia szkody w środowisku i
z tego miejsca, w tym przewozu niezbędnego sprzętu, oraz zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z art. 154
ust. 5;
2) nie wykonuje decyzji organu nadzoru górniczego:
a) nakazującej usunięcie nieprawidłowości powstałych wskutek naruszenia przepisów stosowanych w ruchu
zakładu górniczego lub warunków określonych w planie ruchu zakładu górniczego lub warunków dotyczących
ruchu zakładu górniczego, określonych w koncesji udzielonej przez starostę,
b) wstrzymującej w całości lub w części ruch zakładu górniczego lub jego urządzeń, ze względu na
bezpośrednie zagrożenie dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub
środowiska, oraz określającej warunki wznowienia ruchu tego zakładu lub urządzeń,
c) nakazującej podjęcie niezbędnych środków profilaktycznych, w tym skierowanie określonego zagadnienia
do rozpatrzenia przez komisję, o której mowa w art. 166 ust. 1 pkt 2,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
d) nakazującej dokonanie określonych czynności, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia
ruchu zakładu górniczego, innych niż środki profilaktyczne,
e) nakazującej sprawdzenie prawidłowości rozwiązań stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę
do stosowania, w tym w sposób określony przez ten organ,
f) nakazującej dokonanie pomiarów służących ocenie stanu bezpieczeństwa w zakładzie górniczym oraz
ocenie stanu bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska w związku z ruchem zakładu górniczego, w tym w
sposób określony przez ten organ.
1a. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną na podmiot mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów zależnych,
działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach
obszarów morskich na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, który, na
wezwanie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, nie sporządził lub nie przekazał sprawozdania dotyczącego
okoliczności powstania zagrożenia wymienionego w art. 123a ust. 1, w którym podmiot ten uczestniczył.
2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną na kierownika ruchu zakładu
górniczego, który:
1) nie dopełnia ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku w zakresie:
a) prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym oraz - w przypadku zakładów
górniczych wydobywających węgiel kamienny - czasu przebywania w podziemnych wyrobiskach górniczych,
b) posiadania i odpowiedniego przechowywania dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
c) posiadania dowodu sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu
górniczego - w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 i 2,
d) prowadzenia dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego,
e) przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań psychologicznych oraz
specjalistycznych szkoleń w ratownictwie górniczym;
1a) nie przekazuje właściwemu organowi nadzoru górniczego sprawozdań z realizacji planu ruchu zakładu
górniczego, o których mowa w art. 117b ust. 1;
1b) nie umieszcza informacji o możliwości anonimowego zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa i
środowiska odnoszących się do działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu
węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub nie informuje o tej
możliwości osób obecnych na terenie zakładu górniczego, w szczególności podczas każdego szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 117c;
2) dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego w sposób mogący wywołać
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub tego ruchu;
3) nie dopełnia ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku w zakresie szkolenia osób wykonujących czynności w
ruchu zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, lub dopuszcza do pracy w ruchu zakładu górniczego
osoby, które nie wykażą się dostateczną znajomością tych przepisów i zasad;
4) dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osoby, które nie posiadają wymaganych
do tego kwalifikacji.
3. Karę pieniężną nakłada się:
1) na przedsiębiorcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 1a, w wysokości do 3% przychodu ukaranego
przedsiębiorcy lub podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym;
2) na kierownika ruchu zakładu górniczego w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia,
naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
4. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego uwzględnia zakres naruszenia,
dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.
5. Podmiot jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego na każde jego żądanie, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary
pieniężnej. W przypadku niedostarczenia danych lub gdy dostarczone dane uniemożliwiają ustalenie podstawy
wymiaru kary, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może ustalić podstawę wymiaru kary pieniężnej w sposób
szacunkowy, nie mniejszą jednak niż:
1) kwota 500 000 zł - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;
2) kwota 5000 zł - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
6. Jeżeli okres działania przedsiębiorcy jest krótszy niż rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej
przyjmuje się kwotę 500 000 zł.
7. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w
zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
8. Kwoty ściągnięte z tytułu kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa.
Dział XI. Przepisy karne.
Art. 176 [Działanie bez koncesji lub projektu]
1. Kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem
określonych w nich warunków, wykonując działalność w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla,
2) wydobywania kopalin ze złóż,
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów, albo
podziemnego składowania dwutlenku węgla,
wyrządza znaczną szkodę w mieniu lub poważną szkodę w środowisku,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo znacznej szkody w
mieniu lub poważnej szkody w środowisku,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
3. Jeżeli sprawca nieumyślnie dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.
Art. 177 [Prowadzenie działalności bez koncesji] Kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu
robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nich warunków wykonuje działalność w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla,
2) wydobywania kopalin ze złóż,
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo
podziemnego składowania dwutlenku węgla,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 178 [Brak kwalifikacji] Kto wykonuje lub dozoruje prace geologiczne lub kieruje tymi pracami, nie posiadając
wymaganych do tego kwalifikacji,
podlega karze grzywny.
Art. 179 [Brak zatwierdzonego projektu robót geologicznych] Kto:
1) w celach innych niż poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin albo poszukiwanie lub rozpoznawanie
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wykonuje roboty geologiczne bez zatwierdzonego
projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków albo bez przedłożenia projektu
robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków,
2) nie zawiadamia właściwych organów o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych,
podlega karze grzywny.
Art. 180 [Niewykonanie decyzji organu administracji geologicznej] Kto nie wykonuje decyzji organu administracji
geologicznej, dotyczącej:
1) zakazu wykonywania określonych czynności przez osoby, które wykonują te czynności z rażącym
niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów,
2) wstrzymania działalności lub nakazu niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień lub nakazu podjęcia
czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia
wykonywania działalności bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, lub bez przedłożonego projektu
robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem warunków określonych w koncesji lub
tym projekcie,
podlega karze grzywny.
Art. 181 [Brak kwalifikacji] Kto wykonuje czynności:
1) kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego lub inne czynności w ruchu zakładu górniczego,
2) kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,
nie posiadając wymaganych do tego kwalifikacji,
podlega karze grzywny.
Art. 182 [Brak zatwierdzonego planu ruchu]
1. Kto prowadzi ruch zakładu górniczego bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego lub z naruszeniem
określonych w nim warunków,
podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Jeżeli sprawca nieumyślnie dopuszcza się wykroczenia określonego w ust. 1,
podlega karze grzywny.
Art. 183 [Uchybienie obowiązkom] Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie prowadzenia
ewidencji zasobów złoża kopaliny, w zakresie przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, w
zakresie posiadania, sporządzania, aktualizowania i uzupełniania wymaganej dokumentacji mierniczogeologicznej
oraz przekazywania danych geologicznych i próbek oraz wyników ich badań, uzyskanych w wyniku
robót geologicznych,
podlega karze grzywny.
Art. 184 [Uchybienie nakazom lub zakazom]
1. Kto w ruchu zakładu górniczego wykonuje lub dopuszcza do wykonywania czynności w warunkach zagrożeń
pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych, pozostających w związku z jazdą ludzi
szybem albo w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w sposób
mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego,
podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Jeżeli sprawca nieumyślnie dopuszcza się wykroczenia określonego w ust. 1,
podlega karze grzywny.
3. Kto:
1) w ruchu zakładu górniczego wykonuje lub dopuszcza do wykonywania czynności w warunkach innych niż
określone w ust. 1, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu
zakładu górniczego,
2) nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku w zakresie:
a) rozpoznawania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków
zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń,
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
b) posiadania odpowiednich środków materialnych i technicznych oraz służb ruchu zapewniających
bezpieczeństwo pracowników i ruchu zakładu górniczego,
c) prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym, przez wskazanie imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego,
d) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań
zmniejszających to ryzyko, w tym przez sporządzenie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
e) posiadania i odpowiedniego przechowywania dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
f) posiadania dowodu sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu
górniczego,
g) prowadzenia dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego,
h) przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań psychologicznych oraz
specjalistycznych szkoleń,
i) posiadania własnych służb ratownictwa górniczego albo powierzenia realizacji tego obowiązku w całości lub
w części innym podmiotom,
j) sporządzania, posiadania, zatwierdzania i aktualizowania odpowiedniego planu ratownictwa górniczego,
k) organizowania drużyny ratowniczej oraz odpowiednio wyposażonej kopalnianej stacji ratownictwa
górniczego albo utrzymywania zakładowej stacji ratownictwa górniczego,
l) zatwierdzania dokumentacji prac profilaktycznych,
m) podejmowania decyzji o podjęciu, wykonywania oraz podejmowania decyzji o zakończeniu prac
profilaktycznych,
n) podejmowania i prowadzenia akcji ratowniczej,
o) likwidacji zakładu górniczego lub jego części, polegającego na:
- zabezpieczeniu lub zlikwidowaniu wyrobisk górniczych oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu
górniczego,
- zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża kopaliny,
- zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin,
- przedsięwzięciu niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych,
- przedsięwzięciu niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności
górniczej,
3) nie dopełnia obowiązku szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego w zakresie
znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych
im czynności, lub dopuszcza do pracy w ruchu zakładu górniczego osoby, które nie wykażą się dostateczną
znajomością tych przepisów i zasad,
4) dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osoby, które nie posiadają wymaganych
do tego kwalifikacji,
podlega karze grzywny.
Art. 185 [Zaniechanie ostrzeżenia]
1. Kto w przypadku:
1) spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi, zakładu górniczego lub jego ruchu, uszkodzenia albo nieprawidłowego
działania urządzeń tego zakładu, nie dopełnia obowiązku w zakresie niezwłocznego ostrzeżenia osób
zagrożonych, podjęcia środków dostępnych w celu usunięcia niebezpieczeństwa oraz zawiadomienia o
niebezpieczeństwie najbliższej osoby kierownictwa lub dozoru ruchu,
2) powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, nie dopełnia
obowiązku w zakresie niezwłocznego wstrzymania prowadzenia ruchu w strefie zagrożenia, wycofania ludzi w
bezpieczne miejsce i podjęcia niezbędnych działań w tym środków dostępnych w celu usunięcia stanu
zagrożenia,
podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się nieumyślnie wykroczenia określonego w ust. 1,
podlega karze grzywny.
Art. 186 [Zaniechanie zawiadomienia] Kierownik ruchu zakładu górniczego, który nie dopełnia obowiązku
zawiadomienia właściwego organu nadzoru górniczego o zaistniałym w zakładzie górniczym wypadku albo zgonie
naturalnym oraz o związanych z ruchem zakładu górniczego niebezpiecznych zdarzeniach, stwarzających
zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego,
podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 187 [Niedopełnienie obowiązków] Kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku w zakresie tworzenia
funduszu, gromadzenia środków na funduszu oraz przedstawiania na żądanie właściwych organów aktualnych
wyciągów z rachunku bankowego, na którym gromadzi środki funduszu, oraz informacji o sposobie ich
wykorzystania,
podlega karze grzywny.
Art. 188 [Niewykonanie decyzji organu nadzoru] Kto nie wykonuje decyzji organu nadzoru górniczego, dotyczącej:
1) zakazu wykonywania określonych czynności przez osoby, które wykonują te czynności z rażącym
niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów,
2) nakazu niezwłocznego sporządzenia lub poprawy operatu ewidencyjnego,
3) nakazu wstrzymania działalności wykonywanej bez wymaganej koncesji,
podlega karze grzywny.
Art. 189 [Tryb postępowania] Orzekanie w sprawach określonych w art. 177-188 następuje na zasadach i w trybie
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dział XII. Zmiany w przepisach obowiązujących.
Art. 190 (pominięty)
Art. 191 (pominięty)
Art. 192 (pominięty)
Art. 193 (pominięty)
Art. 194 (pominięty)
Art. 195 (pominięty)
Art. 196 (pominięty)
Art. 197 (pominięty)
Art. 198 (pominięty)
Art. 199 (pominięty)
Art. 200 (pominięty)
Dział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe.
Art. 201 [Bezzbiornikowe magazynowanie substancji] Bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, określone w
dotychczasowych przepisach staje się podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz
podziemnym składowaniem odpadów w rozumieniu ustawy.
Art. 202 [Uzyskane koncesje]
1. Przedsiębiorca, który przed dniem 1 stycznia 2002 r. uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
kopalin, obejmującą także ich wydobywanie, i wobec którego organ koncesyjny nie wydał odrębnej decyzji
określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny ze
złoża przedstawi organowi koncesyjnemu dokumentację geologiczną, projekt zagospodarowania złoża oraz
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jest ona wymagana na podstawie odrębnych przepisów.
2. Organ koncesyjny, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, ustala, w drodze odrębnej decyzji,
szczegółowe warunki wydobywania kopaliny. Przepis art. 32 stosuje się odpowiednio.
3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, wymaga uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem albo
prezydentem miasta. Przepis art. 23 ust. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 203 [Kopaliny]
1. Złoża wód leczniczych, termalnych i solanek, które na podstawie dotychczasowych przepisów zostały uznane
za kopaliny, stają się kopalinami w rozumieniu ustawy.
2. Podmioty wykonujące działalność w zakresie korzystania z wód podziemnych, uznanych na podstawie ustawy
za kopaliny mogą wykonywać tę działalność na podstawie posiadanych decyzji do końca okresu ich
obowiązywania.
Art. 204 [Roszczenie] Roszczenie, o którym mowa w art. 19, nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy uzyskali
koncesje przed dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 205 [Udzielone koncesje]
1. Koncesje udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się koncesjami w rozumieniu ustawy.
2. Jeżeli koncesja wydana na podstawie dotychczasowych przepisów nie określała terminu rozpoczęcia
określonej nią działalności i do dnia wejścia w życie ustawy działalność ta nie została rozpoczęta, przedsiębiorca
ma obowiązek rozpoczęcia jej w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku gdy działalność ta
nie została rozpoczęta, organ koncesyjny z urzędu stwierdza wygaśnięcie koncesji.
3. Do zmiany oraz przeniesienia koncesji uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy nie stosuje się
przepisów w zakresie wykazania się prawem do informacji geologicznej, chyba że zmiana koncesji zmierza do
powiększenia przestrzeni objętej działalnością lub przedłużenia terminu jej obowiązywania.
4. Do koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, na działalność polegającą na poszukiwaniu lub
rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż określone w art. 10 ust. 1 ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy.
5. Zmiana koncesji na wydobywanie węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złoża lub siarki rodzimej
wydobywanej metodą otworową, jeżeli dotyczy wyłącznie wydłużenia terminu jej obowiązywania i jest
uzasadniona racjonalną gospodarką złożem wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. Przepisu art. 23 ust. 2a pkt 1 nie stosuje się.
Art. 206 [Umowy użytkowania górniczego]
1. Pozostają w mocy umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego zawarte na podstawie dotychczasowych
przepisów.
2. Do użytkowania górniczego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy.
3. Przedsiębiorca, który w dniu wejścia w życie ustawy wykonuje działalność bez wymaganego jej przepisami
użytkowania górniczego, jest obowiązany zawrzeć umowę ustanawiającą to prawo, w terminie roku od dnia
wejścia w życie ustawy. W przypadku niezawarcia umowy organ koncesyjny wzywa do jej zawarcia w terminie nie
krótszym niż 14 dni pod rygorem cofnięcia koncesji bez odszkodowania.
4. Podmiot, który w dniu wejścia w życie ustawy wykonuje działalność określoną w art. 2 ust. 1 bez wymaganego
jej przepisami użytkowania górniczego, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy jest obowiązany zawrzeć
umowę ustanawiającą to prawo. Niezawarcie umowy oznacza korzystanie z własności górniczej bez wymaganego
tytułu.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Art. 207 [Prawo do informacji geologicznej]
1. Do prawa do informacji geologicznej uzyskanego przed dniem 1 stycznia 2002 r. stosuje się art. 47 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. poz. 96, z późn. zm.28)).
2. Do prawa do informacji geologicznej uzyskanego od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie ustawy
stosuje się dotychczasowe przepisy.
3. W przypadku gdy podmiot, który nabył prawo do informacji geologicznej, został zlikwidowany bez
rozstrzygnięcia o sukcesji prawa do informacji geologicznej lub nie jest możliwe ustalenie podmiotu, któremu
przysługuje to prawo, Skarb Państwa może rozporządzać tym prawem.
Art. 208 [Obszary złóż kopalin]
1. Obszary złóż kopalin, dla których właściwy organ administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną
bez zastrzeżeń przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i które nie zostały wprowadzone do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie później niż w terminie 2 lat od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 wojewoda wprowadza udokumentowany obszar kopalin do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie
zastępcze. Sporządzone w tym trybie studium wywołuje skutki prawne takie jak studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Koszty sporządzenia studium ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze.
4. W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, o którym mowa w ust. 2, sąd
administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
5. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio.
Art. 209 [Projekty zagospodarowania złóż] Projekty zagospodarowania złóż zatwierdzone lub przyjęte na
podstawie dotychczasowych przepisów stają się projektami zagospodarowania złoża w rozumieniu ustawy.
Art. 210 [Decyzje]
1. Pozostają w mocy decyzje, świadectwa, zaświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące kwalifikacji osób oraz
ograniczeń dotyczących ich wykonywania, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, a uprawnienia
uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za odpowiadające uprawnieniom tej samej kategorii
uzyskanym po dniu wejścia w życie ustawy.
2. Pozostają w mocy, w zakresie i przez czas w nich określony, świadectwa oraz upoważnienia, nadające
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów.
3. Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskały stwierdzenie kwalifikacji:
1) mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych - mogą wykonywać czynności mierniczego
górniczego, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 lit. a, oraz czynności osób kierownictwa i dozoru ruchu w tych
zakładach górniczych;
2) mierniczego górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych lub zakładach wydobywających kopaliny
otworami wiertniczymi - mogą wykonywać czynności mierniczego górniczego, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt
5 lit. b, oraz czynności osób kierownictwa i dozoru ruchu w tych zakładach górniczych;
3) geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych - mogą wykonywać czynności geologa górniczego,
o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 6 lit. a, oraz czynności osób kierownictwa i dozoru ruchu w tych zakładach
górniczych;
4) geologa górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych lub zakładach wydobywających kopaliny otworami
wiertniczymi - mogą wykonywać czynności geologa górniczego, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 6 lit. b, oraz
czynności osób kierownictwa i dozoru ruchu w tych zakładach górniczych;
5) kierownika zawodowych zastępów ratowniczych wykonującego czynności w zakresie ratownictwa górniczego
dla podziemnych zakładów górniczych - mogą wykonywać czynności kierownika dyżurujących zawodowych
zastępów ratowniczych wykonującego czynności w zakresie ratownictwa górniczego dla podziemnych zakładów
górniczych;
6) kierownika zawodowego pogotowia specjalistycznego wykonującego czynności w zakresie ratownictwa
górniczego dla podziemnych zakładów górniczych - mogą wykonywać czynności kierownika zawodowych
pogotowi specjalistycznych wykonującego czynności w zakresie ratownictwa górniczego dla podziemnych
zakładów górniczych.
4. Praktykę zawodową zdobytą od dnia wejścia w życie ustawy:
1) przy projektowaniu robót geologicznych, uznaje się za odpowiadającą praktyce zawodowej zdobytej przed
dniem wejścia w życie ustawy przy projektowaniu prac geologicznych;
2) przy ustalaniu warunków i projektowaniu inwestycji związanych z podziemnym bezzbiornikowym
magazynowaniem substancji i podziemnym składowaniem odpadów, uznaje się za odpowiadającą praktyce
zawodowej zdobytej przed dniem wejścia w życie ustawy przy ustalaniu warunków i projektowaniu inwestycji
związanych z bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, w tym w
podziemnych wyrobiskach górniczych;
3) przy sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, wód
leczniczych, wód termalnych i solanek, uznaje się za odpowiadającą praktyce zawodowej zdobytej przed dniem
wejścia w życie ustawy przy sporządzaniu projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych
związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin podstawowych, które w dniu wejścia w życie ustawy
stały się kopalinami objętymi własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, wód
leczniczych, wód termalnych i solanek;
4) przy sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, uznaje się za odpowiadającą
praktyce zawodowej zdobytej przed dniem wejścia w życie ustawy przy sporządzaniu projektów prac
geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
pospolitych oraz złóż kopalin podstawowych, które w dniu wejścia w życie ustawy stały się kopalinami objętymi
prawem własności nieruchomości gruntowej.
Art. 211 [Decyzje] Pozostają w mocy decyzje o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznych, zawiadomienia o
przyjęciu dokumentacji geologicznych oraz decyzje o zatwierdzeniu projektów prac geologicznych wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 212 [Umorzenie postępowań] Z dniem wejścia w życie ustawy umarza się postępowania wszczęte na
podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. poz.
1190).
Art. 213 [Decyzje o ustanowieniu filarów ochronnych oraz zezwolenia na eksploatację] Do czasu uchwalenia
planu, o którym mowa w art. 104 ust. 2, pozostają w mocy decyzje o ustanowieniu filarów ochronnych oraz
zezwolenia na eksploatację w granicach tych filarów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 214 [Decyzje dotyczące ruchu zakładu górniczego]
1. Pozostają w mocy decyzje dotyczące ruchu zakładu górniczego, wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów.
2. Pozostają w mocy, w zakresie i przez czas w nich określony, decyzje o dopuszczeniu wyrobów do stosowania
w zakładach górniczych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Decyzje zaliczające występujące w zakładach górniczych zagrożenia naturalne do poszczególnych stopni,
kategorii lub klas zagrożeń, wydane lub podjęte na podstawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy do
dnia dokonania - na podstawie przepisów ustawy - zaliczenia dotyczącego tej samej przestrzeni w zakładzie
górniczym; decyzje zaliczające stanowiska pracy w wyrobiskach górniczych w podziemnych zakładach górniczych
do poszczególnych kategorii zagrożenia działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia tracą moc z dniem wejścia w
życie ustawy.
Art. 215 [Fundusz likwidacji]
1. Środki funduszu likwidacji zakładu górniczego zgromadzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają
się środkami funduszu w rozumieniu ustawy.
2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą więcej niż jeden zakład górniczy, mogą
utworzyć wspólny fundusz, dokonując likwidacji funduszy utworzonych dla poszczególnych zakładów górniczych.
W takiej sytuacji przedsiębiorcy przekazują środki funduszy likwidowanych na rachunek funduszu wspólnego.
3. Z dniem wejścia w życie ustawy fundusz utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów przez
przedsiębiorcę wykonującego działalność na podstawie koncesji starosty może ulec likwidacji.
Art. 216 [Nieważność lub wznowienie postępowania] Do stwierdzenia nieważności lub wznowienia postępowania
w sprawach zakończonych ostatecznymi orzeczeniami komisji do spraw szkód górniczych stosuje się
dotychczasowe przepisy.
Art. 217 [Opłaty] Do opłat, o których mowa w dziale VII, należnych za okres sprzed dnia wejścia w życie ustawy
stosuje się dotychczasowe przepisy.
Art. 218 [Zwrot opłat]
1. Zwrotu opłat lub administracyjnych kar pieniężnych, nienależnie pobranych za okres do dnia 31 grudnia 2001 r.,
dokonują odpowiednio Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo gmina.
2. Zwrotu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie decyzji właściwego organu koncesyjnego, a w
przypadku wydobycia kopaliny bez wymaganej koncesji - decyzji organu, który dokonał ustalenia wymiaru opłaty
lub administracyjnej kary pieniężnej.
Art. 219 [Przekazanie akt spraw] Po dniu wejścia w życie ustawy organy określone jako właściwe na podstawie
dotychczasowych przepisów przekażą organom określonym jako właściwe na podstawie niniejszej ustawy akta
spraw:
1) zakończonych - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2) będących w toku - niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
Art. 220 (pominięty)
Art. 221 [Przekształcenie]
1. Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, utworzony rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych (Dz.U. poz. 436 oraz z 1997 r. poz. 625), staje się Specjalistycznym Urzędem
Górniczym w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Stosunek pracy na podstawie powołania osoby zajmującej w dniu wejścia w życie ustawy stanowisko dyrektora
Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych albo zastępcy dyrektora Urzędu
Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, nawiązany na mocy dotychczasowych
przepisów, staje się stosunkiem pracy na podstawie powołania na stanowisko dyrektora SUG albo zastępcy
dyrektora SUG w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
Art. 222 [Wszczęte postępowania] Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się
dotychczasowe przepisy.
Art. 223 [Stosunek pracy na podstawie powołania] Stosunek pracy na podstawie powołania osoby zajmującej w
dniu wejścia w życie ustawy stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Wiceprezesa Wyższego Urzędu
Górniczego, dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo zastępcy dyrektora okręgowego urzędu górniczego,
nawiązany na mocy dotychczasowych przepisów, staje się stosunkiem pracy na podstawie powołania w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
Art. 224 [Dotychczasowe akty wykonawcze] Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11
ust. 4, art. 31 ust. 2, art. 47 ust. 12, art. 50 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, pkt 3-7, art. 52 ust. 3, art. 54 ust. 2, art. 64
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ust. 6, art. 68 ust. 2, art. 69 ust. 3, art. 70 ust. 3, art. 73a ust. 3, art. 75a ust. 2, art. 78 ust. 1-3, art. 82b ust. 2, art.
82c ust. 5 i 6, art. 84 ust. 11, art. 85 ust. 14, art. 107 ust. 10, art. 108 ust. 4, art. 111 ust. 8 ustawy, o której mowa
w art. 226, zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 4,
art. 26 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 69 ust. 1, art. 79 ust. 3, art. 97 ust. 1 pkt 1-4, art. 98 ust. 2, art. 100 ust. 10, art.
101 ust. 12, art. 110, art. 113 ust. 15, art. 116 ust. 7, art. 118 ust. 4, art. 120 ust. 1 i 2, art. 124, art. 125 ust. 7, art.
137 ust. 7, art. 166 ust. 4, art. 167 ust. 7 niniejszej ustawy.
Art. 225 [Odesłanie] Ilekroć w obowiązujących przepisach jest przywołana ustawa, o której mowa w art. 226,
należy przez to rozumieć niniejszą ustawę.
Art. 226 [Derogacja] Traci moc ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. poz.
1947, z późn. zm.29)).
Art. 227 [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Odnośnik Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących aktów prawnych
Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczącej minimalnych wymagań mających na celu
poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających
kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992, str. 9, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t. 2, str. 118);
2) dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie
poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu
wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
(Dz.Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str.
134, z późn. zm.);
3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków
udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.Urz. WE L 164 z
30.06.1994, str. 3; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262);
4) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L
182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228, z późn.
zm.);
5) decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów
na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str.
27, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314, z późn. zm.);
6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i
rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz.Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm.);
7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie
bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz
zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz.Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66).
Załącznik Stawki opłat na rok 2020.
30)
1 Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:
1) węgla kamiennego i rud uranu - 609,47 zł;
2) węgla brunatnego - 243,81 zł;
3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów - 121,93 zł.
2 Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
wynosi 118,24 zł.
3 Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr
kwadratowy wynosi 229,15 zł.
4 Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:
Lp. Rodzaj kopaliny Jednostka miary (j.m.) Stawka opłaty
eksploatacyjnej (zł/j.m.)
1 2 3 4
1 Alabastry t 3,55
2 Amfibolity t 1,20
3 Anhydryty t 4,21
4 Baryty t 6,35
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5 Bazalty t 1,25
6 Bentonity t 2,19
7 Chalcedonity t 0,78
8 Diabazy t 0,93
9 Dolomity t 1,05
10 Gabra t 1,20
11 Gaz ziemny
wysokometanowy, którego
wydobycie w okresie
rozliczeniowym przekracza
2500 tys. m3
tys. m3 25,89
11a Gaz ziemny
wysokometanowy, którego
wydobycie w okresie
rozliczeniowym nie
przekracza 2500 tys. m3
tys. m3 6,74
12 Gaz ziemny pozostały,
którego wydobycie w
okresie rozliczeniowym
przekracza 2500 tys. m3
tys. m3 21,58
12a Gaz ziemny pozostały,
którego wydobycie w
okresie rozliczeniowym nie
przekracza 2500 tys. m3
tys. m3 5,60
13 Gipsy t 2,01
14 Gliny ogniotrwałe i
ceramiczne
t 3,96
15 Gnejsy t 1,26
16 Granity t 1,26
17 Granodioryty t 1,26
18 Hornfelsy t 1,07
19 Kamienie szlachetne,
półszlachetne i ozdobne
kg 11,22
20 Kaoliny t 3,55
21 Kopaliny ilaste pozostałe m3 2,63
22 Kreda jeziorna t 0,29
23 Kreda pisząca t 0,84
24 Kwarc t 2,19
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
25 Kwarcyty t 1,13
26 Łupki t 1,51
27 Magnezyty t 5,63
28 Margle t 0,83
29 Marmury t 4,25
30 Melafiry t 1,27
31 Metan z węgla kamiennego tys. m3 0,00
32 Opoki t 0,78
33 Piaski i żwiry t 0,64
34 Piaskowce t 0,93
35 Porfiry t 0,93
36 Ropa naftowa, której
wydobycie w okresie
rozliczeniowym przekracza
1000 t
t 53,93
36a Ropa naftowa, której
wydobycie w okresie
rozliczeniowym nie
przekracza 1000 t
t 39,74
37 Rudy cynkowo-ołowiowe t 1,37
38 Rudy miedzi t 3,70
39 Rudy złota g Au (w rudzie) 0,52
40 Rudy uranu kg U (w rudzie) 9,90
41 Serpentynity t 0,93
42 Siarka rodzima t 1,72
43 Sjenity t 1,07
44 Skalenie t 2,90
45 Skały diatomitowe t 7,05
46 Solanki m3 2,37
47 Sole t 1,79
48 Szarogłazy t 1,07
49 Torfy m3 1,39
50 Torfy lecznicze (borowiny) m3 1,39
51 Trawertyny t 0,83
52 Tufy t 0,93
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
53 Wapienie t 0,83
54 Węgiel brunatny t 2,01
55 Węgiel kamienny t 2,54
56 Wody lecznicze m3 1,59
57 Wody termalne m3 0,00
58 Zieleńce t 1,07
59 Ziemia krzemionkowa t 7,05
60 Zlepieńce t 4,25
61 Inne kopaliny t 4,25
5 Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:
1) substancji gazowych - 1,96 zł/tys. m3;
2) substancji ciekłych - 3,80 zł/t;
3) pozostałych substancji - 1,95 zł/t.
6 Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:
1) niebezpiecznych - 77,65 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne
zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;
2) obojętnych - 4,51 zł/t;
3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 6,02 zł/t.
7 Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,68 zł/t.
1) Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524,
1556 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815,
2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148 i 471.
4) Utraciła moc na podstawie art. 151 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnia nych (Dz.U. poz. 1223), która weszła w życie z dniem 9 września 2015 r.
5) Obecnie tytuł ustawy brzmi Prawo upadłościowe na podstawie art. 428 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i
2217.
7) Utraciła moc na podstawie art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.
8) Utraciła moc na podstawie art. 573 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566), która weszła w życie z
dniem 1 stycznia 2018 r.
9) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 294,93 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z 17.09.2019
r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii
na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 892).
10) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 294,93 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Aktywów Państwowych
z 20.12.2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok
2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1196).
11) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 35,42 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z 17.09.2019
r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii
na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 892).
12) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 35,42 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Aktywów Państwowych z
20.12.2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok
2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1196).
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579 oraz z 2020 r.
poz. 150, 284 i 322.
14) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 609,47 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r.
poz.927).
15) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 243,81 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r.
poz.927).
16) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 121,93 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r.
poz.927).
17) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 118,24 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r.
poz.927).
18) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 229,15 zł zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r.
poz.927).
19) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 1,96 zł/tys. m3 zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r. poz.
927).
20) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 3,80 zł/t zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r. poz.
927).
21) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 1,95 zł/t zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r. poz.
927).
22) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 77,65 zł/t zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r. poz.
927).
23) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 4,51 zł/t zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r. poz.
927).
24) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 6,02 zł/t zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r. poz.
927).
25) Stawka nieaktualna. W 2020 r. stawka opłaty wynosi 5,68 zł/t zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia
17.09.2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2019 r. poz.
927).
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553,
1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285.
27) Utraciła moc na podstawie art. 151 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223), która weszła w życie z dniem 9 września 2015 r.
28) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. poz. 496, z 1997 r. poz. 554, 726 i 885, z 1998 r. poz. 668
oraz z 2000 r. poz. 1157 i 1268.
29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. poz. 934, 1217, 1399 i 1834, z 2007 r.
poz. 125 i 556, z 2008 r. poz. 865, 958, 1227 i 1505, z 2009 r. poz. 97, z 2010 r. poz. 278 i 489 oraz z 2011 r. poz. 622 i 766.
30) Załącznik w brzmieniu obwieszczenia z dnia 17.09.2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 927), które wchodzi w życie 1.01.2020 r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 06 lipca 2020
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa