lymph nodes. It is considered forget the "tablet" and surgical methods of treatment and the emphasis on so-called non-traditional treatment, herbal medicine ie. E.. Herbs have long been used as a tumor disease. But so far the most effective treatment is considered a classic of the surgical technique of the hospital oncology, chemotherapy and antibioticon.com/252.php radiation. The main effect of medicinal plants in the treatment of cancer - inhibiting inflammation. As a result, the tumor may be small, the pain will disappear, dyspepsia, nausea, vomiting, normal bowel movements, appetite returns, the overall situation improves. However, some time after the cessation of tumor cures starts to grow again, the symptoms
  Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Budownictwo > Prawo budowlane > ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

 

Akty Prawne

Budownictwo
Samorząd zawodowy w budownictwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona środowiska i zabytków
Zagospodarowanie przestrzenne i geodezja
Normalizacja i polskie normy
Ceny
Drogi
Prawo wodne
Zamówienia publiczne
Energetyka
Pozostałe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli PDF Drukuj Email
piątek, 17 września 2004

 

Dz.U.03.132.1231 - pobierz plik pdf do wydruku

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

(Dz. U. z dnia 29 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Pieczątka

organu nadzoru budowlanego         ............. dnia .........

PROTOKÓŁ

KONTROLI OBOWIĄZKOWEJ

zakończonej budowy obiektu budowlanego

przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, z późn. zm.).

1. Inwestor: .................................................

...........................................................

...........................................................

......................................................... .

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)

2. Kategoria/-e obiektu budowlanego i rodzaj/-e obiektu

budowlanego: ..............................................

............................................................ .

3. Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego: ..................

..............................................................

............................................................ .

4. Data przeprowadzenia kontroli: .......................... .

5. Kontrolę przeprowadził: ...................................

..............................................................

..............................................................

............................................................ .

(organ nadzoru budowlanego, imię i nazwisko

kontrolującego/-ych)

6. W kontroli uczestniczyli:

1) inwestor - ............................................,

(imię i nazwisko inwestora albo osoby

uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej)

przy udziale:

2) inspektora nadzoru inwestorskiego ......................

.......................................................,

(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud.,

przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)

3) kierownika budowy ......................................

.......................................................,

(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud.,

przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)

4) projektanta ............................................

.......................................................,

(imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień bud.,

przynależność do izby samorządu zawodowego - nazwa)

7. Wezwanie do przeprowadzenia kontroli z dnia ..............

znak ............... wpłynęło do organu nadzoru budowlanego

w dniu .................... nr rej. ..................... .

8. Ustalenia kontroli

8.1. Zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania

działki lub terenu: ................................... .

8.2. Zgodność obiektu budowlanego z projektem

architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych obiektu

budowlanego:

- kubaturyx/: .......................................,

- pow. zabudowyx/: ..................................,

- wysokości, długości i szerokościx/: ...............,

- liczby kondygnacjix/: .............................,

- inne ..............................................,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu

konstrukcyjnego obiektu budowlanego:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

......................................................,

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i

układ połaci dachowych):

.......................................................

.......................................................

......................................................,

d) wykonania urządzeń budowlanych:

.......................................................

.......................................................

......................................................,

e) wykonania zasadniczych elementów wyposażenia

budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

.......................................................

.......................................................

......................................................,

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z

obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

- w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i

budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

..................................................... .

8.3. Wyroby budowlane (wbudowane w zakończony obiekt

budowlany), szczególnie istotne dla bezpieczeństwa

konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i

powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.4. Wypełniony został obowiązek dokonania rozbiórki

istniejących obiektów budowlanych lub obiektów

tymczasowych (w przypadku nałożenia w pozwoleniu na

budowę):

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.5. Wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte

pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym,

umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

Nie została wykonana część robót wykończeniowych lub

innych robót budowlanych, związanych z obiektem budowlanym

- obiekt spełnia warunki do wydania pozwolenia na

użytkowanie (określić zakres i termin ich wykonania):

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.6. Stwierdzono istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę:

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.7. Stwierdzono nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego

projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na

budowę:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.8. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego

części przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych,

zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane:

a) obiekt budowlany lub jego część przeznaczona do

użytkowania:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

b) roboty budowlane pozostałe do wykonania:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

8.9. Uporządkowanie i właściwe zagospodarowanie terenu budowy

oraz terenów przyległych:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

....................................................... .

9. Wnioski końcowe:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

......................................................... .

10. Uwagi zgłoszone przez osoby uczestniczące w kontroli

(wymienione w pkt 6):

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

......................................................... .

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

które po odczytaniu podpisano bez uwag/z uwagamix/.

Osoby uczestniczące w kontroli:              Kontrolujący:

(wymienione w pkt 6)

1 ............................         1 .....................

2 ............................         2 .....................

3 ............................

4 ............................

x/ Niepotrzebne skreślić.

.
Poprawiony: poniedziałek, 13 sierpnia 2012
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych