Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Działania PIIB związane z sytuacją epidemiczną w Polsce

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Działania PIIB związane z sytuacją epidemiczną w Polsce PDF Drukuj Email
środa, 06 maja 2020

W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz w celu ułatwienia inżynierom wykonywania swoich obowiązków zawodowych Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła działania organizacyjne, edukacyjne i informacyjne.

Pandemia koronawirusa w Polsce spowodowała zmiany w bieżącej działalności krajowych organów statutowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz okręgowych izb, a także dokonała weryfikacji samorządowych planów.

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE

Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w kraju i wprowadzone obostrzenia spowodowały odwołanie planowanych w kwietniu XIX zjazdów sprawozdawczych okręgowych izb. Po uchwaleniu ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568 z 2020 r.), która pozwoliła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, aby kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne podejmowały uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, rozpoczęto przygotowania do okręgowych zjazdów w trybie zdalnym.

Krajowe Biuro PIIB zajęło się przygotowaniem okręgowych zjazdów, podczas których glosowanie uchwał dokonywałoby się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (portal PIIB). Opracowano ramowe dokumenty oraz instrukcję głosowania dla delegatów, które  zostały przekazane do okręgów. Niezbędne działania okręgowych rad są w toku.

Z myślą o bezpieczeństwie osób biorących udział w egzaminie na uprawnienia budowlane Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB w porozumieniu z Prezesem KR PIIB podjęła decyzję o zmianie terminu wiosennej i jesiennej tegorocznej sesji egzaminacyjnej. Pierwsza tegoroczna sesja został przeniesiona z 22 maja na 4 września, a drugą sesję przewidziano na 4 grudnia.

W Krajowym Biurze PIIB wprowadzono pracę zdalną większości pracowników, pozostawiając w biurze tylko osoby pełniące dyżury. Podobne działania podjęto prawie we wszystkich okręgowych izbach. Wprawdzie zamknięto biura, ale członkowie mogą na bieżąco uzyskiwać informacje drogą mailową lub telefonicznie od pracowników będących na dyżurach. W niektórych okręgach w trybie zdalnym dyżurują w określonych godzinach przewodniczący organów.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Pomimo tego że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w okręgowych izbach zawieszono działalność szkoleniową w formie audytoryjnej, to jednak udało się przenieść część szkoleń na platformy internetowe. Krajowe Biuro PIIB we współpracy z okręgowymi izbami – jak dotąd z Mazowiecką i Śląską OIIB – uruchomiło dla wszystkich członków samorządu szkolenia na platformach internetowych. Informacja o tej inicjatywie była przekazywana we wszystkich izbowych mediach – zarówno krajowych, jak i okręgowych, aby jak największa liczba osób mogła z niej skorzystać. Pierwsze szkolenia odbyły się już w połowie marca (Mazowiecka OIIB). Wykłady on-line poświęcone były m.in. tarczy antykryzysowej i umowom cywilnoprawnym w dobie epidemii, inwestycjom budowlanym w czasie epidemii czy też zmianom w prawie budowlanym w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane (19 września 2020 r.) oraz zagadnieniom związanym z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Szkolenia te cieszą się dużą popularnością. Krajowe Biuro PIIB zapewnia ich udostępnianie wszystkim członkom samorządu. System ten jest doskonalony i ma szanse być kontynuowany także po okresie epidemii, zapewniając członkom samorządu równy dostęp do oferty szkoleniowej on-line.

Ofertę doskonalenia zawodowego poszerzają zaproponowane przez Dolnośląską OIIB nagrania TV DOIIB kursów i wykładów, które są dostępne na stronie OIIB.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z MINISTERSTWEM ROZWOJU

W związku z tym, że sytuacja epidemiczna w Polsce budzi zrozumiały niepokój środowiska inżynierów budownictwa prezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew Kledyński wystosował 24 marca 2020 r. pisma do Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju, i Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, w których wskazał na zagrożenia związane z pracą inżynierów budownictwa oraz zaproponował rozwiązania, które pomogłyby członkom naszego samorządu w pracy zawodowej. Prezes wskazał m.in. na obligatoryjne prolongowanie terminów zakończenia kontraktów, zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, o czas trwania aktualnego stanu zagrożenia epidemicznego. Zaproponował dopuszczenie w umowach zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych płatności zgodnych ze stanem zaawansowania robót, a nie odkładanych na koniec przewidzianych etapów umownych. Zwrócił się także z prośbą o przedłużenie vacatio legis ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i wydłużenie okresu, w którym będzie można składać dokumentację do pozwolenia na budowę na aktualnie obowiązujących zasadach. Prezes PIIB zadeklarował także wolę i gotowość do pomocy w przygotowaniu odpowiednich regulacji.

Prof. Zbigniew Kledyński zwrócił się także z pismem do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (16.04.2020 r.) w trosce o warunki wykonywania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kondycję branży budowlanej, w szczególności uwzględniając spodziewane ograniczenie liczby inwestycji, w tym publicznych. Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej oraz konieczność wsparcia budownictwa – w trudnym okresie spodziewanej recesji – zwrócił się z prośbą o zintensyfikowanie programów rozwijanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Większość tych przedsięwzięć ma wymiar lokalny i mogłaby stanowić istotne wsparcie dla niewielkich firm budowlanych, narażonych na skutki recesji.

PIIB na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Rozwoju i przekazuje do ministerstwa dwa razy w tygodniu (od 16 marca) raporty z działalności samorządu, w odniesieniu do istniejących oraz przewidywanych zagrożeń w kontekście wirusa COVID-19, w celu monitorowania stanu gospodarki i tworzenia ewentualnych sposobów jej wsparcia ze strony rządu. Raporty sporządzane są na podstawie informacji uzyskanych z okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz organów krajowych PIIB.

W reakcji na komunikat Ministerstwa Rozwoju w sprawie składek i opłat samorządowych w Izbie Architektów RP i PIIB (z dnia 28 marca 2020 r.) przekazano do ministerstwa informację o znanych naszym członkom możliwościach zawieszania członkostwa, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat w chwili jego przywracania, o czym stanowi funkcjonujący od lat regulamin. Biorąc pod uwagę kontynuowanie działalności budowlanej oraz bardzo zróżnicowaną sytuację ekonomiczną członków samorządu, przypomniano o programach samopomocowych funkcjonujących w większości okręgowych izb.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i trudną pracę koleżanek oraz kolegów, przekazywano w naszych mediach na bieżąco informacje o pracy na budowach w warunkach zagrożenia epidemicznego w kraju, czyli na stronie internetowej PIIB, fanpage’u PIIB, stronie internetowej czasopisma „Inżynier Budownictwa” oraz na jego profilu na Facebooku. 22 marca br. prof. Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB, zamieścił specjalny komunikat do członków samorządu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i budownictwie.

Z myślą o członkach samorządu zawodowego, aby ułatwić wszystkim skorzystanie z ustawowych rozwiązań Tarczy Antykryzysowej wprowadzonej przez rząd, został opracowany przez współpracującą z PIIB Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Zająca specjalny poradnik pt. „COVID-19 w Polsce – informacje dla przedsiębiorców wynikające z obowiązujących aktów prawnych”. Poradnik został zamieszczony już 3.04.2020 r. w samorządowych mediach (strona internetowa i fanpage PIIB, strona internetowa „Inżyniera Budownictwa”), a także na stronach internetowych okręgowych izb oraz na ich profilach na Facebooku. Po wprowadzeniu Tarczy Antykryzysowej 2.0 kancelaria mec. K. Zająca przygotowała dodatkowy informator zawierający najważniejsze wprowadzone zmiany, który został zamieszczony na stronie internetowej PIIB (22.04.2020 r.), żeby członkowie izby mogli korzystać z przedstawionych propozycji.  

Aby pomóc naszym członkom przygotować się do czekających zmian w związku z wejściem w życie 19 września br. ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471) Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała specjalny poradnik informujący o tym, jak poruszać się w zapisach nowej ustawy. Elektroniczna wersja poradnika została zamieszczona na stronie internetowej i fanpage’u PIIB (19.03.2020 r.), stronie „Inżyniera Budownictwa” oraz na stronach internetowych i profilach na Facebooku okręgowych izb.

Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowała także informację nt. zmian w przepisach prawnych, które mają bezpośredni związek z działalnością inżynierów budownictwa, a wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 r., poz. 695). Komunikat poświęcony temu tematowi zamieszczono na stronie i fanpage’u PIIB oraz na stronach internetowych i profilach na Facebooku okręgowych izb.

Na bieżąco przekazywano informacje mediom o sytuacji inżynierów budownictwa w dobie koronawirusa i kondycji polskiego budownictwa. Prezes KR PIIB prof. Zbigniew Kledyński udzielił wywiadu red. W. Kwincie z portalu „Inżynieria”, który został zamieszczony na portalu 25.03.2020 r. („Budownictwo potrafi się odbudowywać jako branża”). Na temat sytuacji w branży, inżynierów wykonujących samodzielne funkcje techniczne i tego, co można zrobić, żeby skutki pandemii były mniej dotkliwe,  Prezes PIIB udzielił wywiadu red. M. Machurze dla czasopisma „Mosty” („Budownictwo w dobie zmian”). Czasopismo ma się ukazać 5 maja br. Z. Kledyński udzielił także wywiadu red. K. Gniewkowskiemu na temat obecnej sytuacji w budownictwie, który ma się ukazać w dodatku czasopisma „Rzeczpospolita”, poświęconemu ogólnopolskiemu konkursowi „Modernizacja Roku” (ma się ukazać w połowie maja br.). Wywiad z prof. Z. Kledyńskim przeprowadził red. K. Zięba z redakcji „Inżyniera Mazowsza”. Publikacja pt. „Oto czasy nadchodzą nowe” ma się ukazać w najbliższym wydaniu biuletynu.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE SŁUŻBĘ ZDROWIA

Inżynierowie budownictwa nie byli i nie są obojętni na problemy związane z walką z koronawirusem, szczególnie zaś na potrzeby zgłaszane przez służbę zdrowia, której przedstawiciele w większości są zrzeszeni w zaprzyjaźnionych samorządach zawodowych zaufania publicznego (Izba Lekarska, Izba Pielęgniarek i Położnych). PIIB wsparła zbiórkę środowiska inżynierów budownictwa na rzecz pomocy w walce z COVID-19. Inżynierowie z Warszawskiego Oddziału PZITB, którzy są także członkami Krajowej Rady PIIB i Mazowieckiej OIIB, uruchomili specjalną skarbonkę, za pośrednictwem której wpłacane kwoty są automatycznie przekazywane na zbiórkę: „Wspieramy polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19”. Każdy może się włączyć w tę akcję, wpłacając dobrowolne kwoty za pośrednictwem https://www.siepomaga.pl/pzitb-warszawa-covid-19.

PIIB zachęcała i zachęca wszystkich, a w szczególności swoich członków, do wspierania, w ramach możliwości, polskiej służby zdrowia w jej zmaganiach ze skutkami epidemii COVID-19, m.in. poprzez wpłaty na fundusze celowe. Prezydium Krajowej Rady PIIB przekazało – ze środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów i ryczałtów dla osób funkcyjnych w izbie – darowiznę na rzecz takich funduszy, zgodnie z wolą tych osób. Była to kwota 28 598,89 zł.

Wspierajmy Koleżanki i Kolegów z branży medycznej. Spróbujmy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa Ich, a tym samym ludzi, którym pomagają.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa