Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2016 R.

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2016 R. PDF Drukuj Email
piątek, 30 czerwca 2017

SAMORZĄD ZAWODOWY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W LICZBACH

 • 115 581  członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2016 r.;
 • 5837 nowych członków przyjęto w 2016 r.;
 • 56,64% osób nowo przyjętych miało mniej niż 35 lat, a 18,71%  znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat;
 • 61 281 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,02%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21 955 członkami (19,00%), a trzecie budownictwo elektryczne liczące 17012 osób (14,72%); czwarte miejsce budownictwo drogowe z 8605 członkami (7,44%); piąte miejsce – budownictwo mostowe liczące 2205 osób (1,91%); szóste miejsce – budownictwo kolejowe mające 1746 osób (1,51%); siódme miejsce – budownictwo wodno-melioracyjne i 1718 członków (1,49%); ósme miejsce – budownictwo telekomunikacyjne liczące 972 osoby (0,84%); dziewiąte miejsce budownictwo hydrotechniczne z 66 członkami (0,06%);
 • 21 osób liczyła grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

NASZA  STRUKTURA

 • 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;
 • 41 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach;
 • 17 153 członków liczyła w 2016 r. Mazowiecka OIIB największa w PIIB,  następnie  12 689 członków było w Śląskiej OIIB i 11 216 osób w Małopolskiej OIIB;
 • 2620 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

WYKSZTAŁCENIE  NASZYCH  CZŁONKÓW

 • 69,37% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 29,13% stanowią technicy i 1,43% majstrowie;
 • 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% mężczyźni;
 • 4887 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56-65 lat (31232 osób).

DOSKONALIMY  KWALIFIKACJE  ZAWODOWE

 • 37 577 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę;
 • 5696 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi  4,9% wszystkich członków Izby;
 • 32,5% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;
 • 2,19 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby;
 • 11 210 osób, czyli 9,70% wszystkich członków PIIB skorzystało ze szkoleń e-learningowych znajdujących  się na stronie internetowej PIIB. Na koniec 2016 r. zamieszczonych było 24 kursy;
 • 35 533 osoby, czyli 30,74% wszystkich członków PIIB skorzystało z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm PKN zamieszczonej na stronie internetowej PIIB,
 • 118 000 egzemplarzy to miesięczny nakład czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2016 r. Wydano 11 zeszytów. Objętość numeru nie była mniejsza niż 120 stron.

NADAJEMY UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 • 5 512 osób uzyskało uprawnienia budowlane w 2016 r.;
 • 86,4% tyle wynosiła średnia zdawalność testu mierzona w skali kraju dla obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w 2016 r. Natomiast  76,60% wynosiła średnia zdawalność egzaminu ustnego mierzona na tych samych zasadach;
 • 9 w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej  drogowej,  inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej,  instalacyjnej telekomunikacyjnej. W specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • 17 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego. 2 osobom odmówiono nadania takiego tytułu;
 • 10 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

PRZESTRZEGAMY  ZASAD  ETYKI  ZAWODOWEJ

 • 23 sprawy  wpłynęły do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 r. Do rozpatrzenia pozostało jeszcze 7 spraw z 2015 r.;
 • 584 sprawy wpłynęły w 2016 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym: 494 dotyczyły odpowiedzialności zawodowej, 63 dotyczyły odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 27 pozostawało poza kompetencją Izby;
 • 537 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 62 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i 475 z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2016 r. – 175 spraw było w toku;
 • 54,64% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budowy lub robót; 15,76% dotyczyło projektantów i sprawdzających projekty; 9,28% – inspektorów nadzoru inwestorskiego, 2,63% – postępowań rzeczoznawców, 5,43% – dotyczyło osób przeprowadzających okresowe kontrole. Pozostałe sprawy, w tym dotyczące etyki zawodowej stanowiły – 12,26%.

SPRAWUJEMY  NADZÓR  NAD  NALEŻYTYM  WYKONYWANIEM  ZAWODU

 • 23 sprawy (16 odpowiedzialność zawodowa i 7 odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2016 r. jako do sądu II instancji i 1 sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej jako do sądu I instancji;
 • 185 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 129 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 13 spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 43 wnioski dotyczyły zatarcia kary. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 86  sprawach; w 7  sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania; w 38 sprawach umorzyły postępowania; w 43 sprawach orzekły o zatarciu kary; w 3 sprawach orzekły o utracie uprawnień, a 83 sprawy pozostały w toku.
 • ponad 75% wszystkich ukaranych w 2016 r. stanowili kierownicy budowy. Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; wykonywania  robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczania zakresu posiadanych uprawnień budowlanych. Najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej.

SAMORZĄD ZAWODOWY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W LICZBACH

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa