Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2015 R.

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W STATYSTYCE W 2015 R. PDF Drukuj Email
wtorek, 21 czerwca 2016

SAMORZĄD ZAWODOWY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W LICZBACH

* 115 316 – członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2015 r.;

* 5708 nowych członków przyjęto w 2015 r.;

* 55,08% osób nowo przyjętych miało mniej niż 35 lat, a 16,23%  znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat;

* 61 264 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,13%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21 910 członkami (19,00%), a trzecie budownictwo elektryczne liczące 17022 osób (14,76%);

* 20 osób liczyła grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe i 37 osób skupiało budownictwo hydrotechniczne.

 

NASZA  STRUKTURA

* 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;

* 41 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach;

* 17 128 członków liczyła w 2015 r. Mazowiecka OIIB największa w PIIB, następnie  12 704 członków było w Śląskiej OIIB i 11067 osób w Małopolskiej OIIB;

* 2627 osób należało do Opolskiej OIIB najmniejszej w PIIB, następnie 2731 należało do Lubuskiej OIIB.

 

WYKSZTAŁCENIE  NASZYCH  CZŁONKÓW

* 67,45% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 31,04% stanowią technicy i 1,52% majstrowie;

* 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% mężczyźni;

* 5260 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56-65 lat (33426 osób).

 

DOSKONALIMY  KWALIFIKACJE  ZAWODOWE

* 36 203 osoby skorzystały ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę;

* 5920 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi  5,1% wszystkich członków Izby;

* 31,4% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;

* 2,08 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby;

* ponad 19 066 osób, czyli 16,53% wszystkich członków PIIB skorzystało już ze szkoleń e-learningowych znajdujących  się na stronie internetowej PIIB. Na koniec 2015 r. zamieszczonych było 22 kursy;

* 16 331 osób skorzystało w 2015 r. z bezpłatnie udostępnionych przez PIIB: Serwisu Budowlanego, serwisu Prawo Ochrony Środowiska i serwisu BHP w 2015 r.;

* 118 000 egzemplarzy to miesięczny nakład czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2015 r. Wydano 11 zeszytów. Objętość numeru nie była mniejsza niż 120 stron.

 

NADAJEMY UPRAWNIENIA BUDOWLANE

* 5 784 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2015 r.;

* 9 w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej  drogowej,  inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej,  instalacyjnej telekomunikacyjnej. W specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym;

* 30 osobom posiadającym uprawnienia budowlane nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego. 7 osobom odmówiono nadania takiego tytułu;

* 15 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. Osoby, które wystąpiły o uznanie kwalifikacji reprezentowały różne państwa oraz byli wśród nich Polacy, którzy swoje kwalifikacje zawodowe uzyskiwali poza granicami Polski.

 

PRZESTRZEGAMY  ZASAD  ETYKI  ZAWODOWEJ

* 45 spraw (21 spraw odpowiedzialność zawodowa i 24 sprawy odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęło do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r.;

* 552 sprawy wpłynęły w 2015 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym: 443 dotyczyły odpowiedzialności zawodowej, 88 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 21 pozostawało poza kompetencją Izby;

* 511 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 81 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i 430 z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2015 r. – 164 sprawy były w toku;

55,2% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budowy lub robót; 18,16% spraw dotyczyło postępowań wobec projektantów i sprawdzających projekty; 7,91%  spraw dotyczyło inspektorów nadzoru inwestorskiego, 5,86% odnosiło się do  postępowań rzeczoznawców, 2,05% – spraw dotyczyło osób przeprowadzających okresowe kontrole oraz 10,83% dotyczyło pozostałych spraw,  w tym etyki zawodowej.

 

SPRAWUJEMY  NADZÓR  NAD  NALEŻYTYM  WYKONYWANIEM  ZAWODU

* 28 spraw (25 odpowiedzialność zawodowa i 3 odpowiedzialność dyscyplinarna) wpłynęło do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 r. jako do sądu II instancji i 2 sprawy z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej jako do sądu I instancji;

* 180 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 137 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 17 spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 26 wniosków o zatarcie kary. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 109 sprawach; w 18 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania; w 36 sprawach umorzyły postępowania; w 28 sprawach orzekły o zatarciu kary; 77 spraw pozostało w toku; 15 spraw zawieszono oraz w 7 sprawach nastąpił zwrot do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej;

* ponad  80% wszystkich ukaranych w 2015 r. stanowili kierownicy budowy. Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; wykonywania zakresu robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzeniu prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczanie zakresu posiadanych uprawnień budowlanych.

Najczęstsze wykroczenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa