Kształcenie kadr dla budownictwa Drukuj
środa, 02 stycznia 2013

20 grudnia br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisała porozumienie o współpracy z Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa. Organizacje zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia kadr dla potrzeb budownictwa.

– Standardy kształcenia kadr dla budownictwa, zarówno na poziomie zawodowym, średnim, jak i wyższym, mają priorytetowe znaczenie. Dopływ wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki – stwierdził Andrzej Roch Dobrucki prezes PIIB.

Podczas podpisywania trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa podkreślano chęć efektywnego współdziałania i wymiany informacji.

Porozumienie o współdziałaniu podpisali: Andrzej Piłat z Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Marek Michałowski z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Andrzej Roch Dobrucki z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego zobowiązał się do zasięgania opinii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, co do kierunków rozwoju kształcenia kadr dla potrzeb budownictwa. W uzgodnieniu z PIIB i PZPB byłyby ustalane programy kształcenia przyszłych pracowników branży budowlanej. Zarząd Główny ZZDZ zadeklarował także m.in. propagowanie wśród słuchaczy branży budowlanej i osób, które zdobyły umiejętności zawodowe na drodze nieformalnej, egzaminów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych przed branżową komisją egzaminacyjną.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa zgodnie z podpisaną umową zobowiązały się natomiast do przekazywania informacji dotyczących kierunków kształcenia kadr w branży budowlanej oraz udziału w weryfikacji oraz aktualizacji programów kształcenia z zakresu budownictwa realizowanych przez ZG ZZDZ. Obie organizacje zgodziły się także pomagać w dobieraniu autorów i recenzentów przy opracowywaniu programów nauczania z zakresu budownictwa oraz współdziałania w pracach komisji egzaminacyjnej mającej potwierdzać umiejętności w zawodach budowlanych.

pobierz załącznik z tekstem porozumienia w formacie PDF