Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Biuro prasowe > Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

 

Biuro prasowe

Kontakt
Materiały dla mediów
Patronaty
Sprostowania
Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego PDF Drukuj Email
wtorek, 08 maja 2012

23 kwietnia br. w Rzeszowie odbyła się pierwsza regionalna konferencja konsultacyjna dotyczącą założeń projektu ustawy Kodeks budowlany. W czasie obrad przedstawiono projekt założeń do nowego Prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W konferencji udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniew Rynasiewicz, przewodniczący Rady Opiniodawczo-Doradczej Ministra MTBIGM ds. projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny, prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki.

Projekt założeń ustawy Kodeks budowlany został przygotowany przez Zespół do spraw opracowania projektu założeń do ustawy Kodeks budowlany, pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i zaopiniowany przez Radę Opiniodawczo-Doradczą, działającą pod kierunkiem prof. Zygmunta Niewiadomskiego.

Rozpoczynając konferencję konsultacyjną w Rzeszowie Janusz Żbik Podsekretarz Stanu w MTBiGM zwrócił uwagę na potrzebę zmian w funkcjonujących obecnie regulacjach prawnych dotyczących procesu budowlanego. Nowe propozycje ustawowe mają usprawnić proces inwestycyjny, w tym uprościć procedury oraz ograniczyć rozstrzygnięcia administracyjne. Szczególną uwagę zwraca się na poszanowanie ładu przestrzennego, w szczególności zaś zapobieganie rozpraszaniu zabudowy oraz stworzenie mechanizmów zachęcających do inwestowania na terenach już do tego przygotowanych. Nowe regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa inwestowania i użytkowania obiektów budowlanych oraz doprowadzić do integracji przepisów znajdujących się obecnie w różnych aktach, a dotyczących procesu inwestycyjnego.

W swoim wystąpieniu J. Żbik zachęcał środowiska związane z branżą budowlaną, a w szczególności inwestorów, stowarzyszenia branżowe, samorządy zawodowe, pracowników nadzoru budowlanego i administracji architektonicznej do udziału w następnych konferencjach konsultacyjnych związanych z Kodeksem budowlanym. Zaplanowano jeszcze trzy spotkania w maju tego roku: w Gdańsku (9 maj), we Wrocławiu i w Warszawie (30 maj).

Podczas konferencji w Rzeszowie Krzysztof Antczak, zastępca dyrektora kierujący Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBiGM omówił projekt założeń do nowego Prawa budowlanego. Proponuje się w nim m.in. wprowadzenie zasady, że budowę można rozpocząć na podstawie skutecznego zgłoszenia z dołączonym projektem budowlanym. Projekt budowlany oraz odbiór poszczególnych etapów budowy byłyby sprawdzane przez „stronę trzecią”, niezależną od projektanta i inspektora nadzoru technicznego. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego będzie poprzedzone zawiadomieniem o zakończeniu budowy, zaś decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wymagana będzie wyłącznie w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót lub w procedurach legalizacyjnych.

Budować będzie można na terenach przeznaczonych do tego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale też możliwa będzie budowa na terenach, dla których nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem zgodności z Miejscowymi Przepisami Urbanistycznymi (MPU) i z określonymi w ustawie zasadami (Krajowymi Przepisami Urbanistycznymi). Zostaną wprowadzone nowe Miejscowe Przepisy Urbanistyczne, o uproszczonej procedurze sporządzania, umożliwiające w uporządkowany sposób uzupełnianie istniejącej zabudowy. Proponuje się zniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Krystyna Łazutka, naczelnik Wydziału Prawa Zagospodarowania Przestrzennego w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przedstawiła proponowane w założeniach zmiany odnoszące się do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proponuje się m.in. wzmocnienie roli studium w procesach związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu, poprawę ładu przestrzennego oraz przyśpieszenie i uproszczenie procesów lokalizacji inwestycji przez wprowadzenie Miejscowych i Krajowych Przepisów Urbanistycznych, na obszarach gdzie nie obowiązuje plan miejscowy. Wyznaczanie terenów nowej urbanizacji ma być powiązane z realizacją infrastruktury technicznej.

W czasie dyskusji dotyczącej proponowanych zmian zarówno w ustawie Prawo budowlane, jak i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uczestnicy konferencji zwracali uwagę na niedociągnięcia w niektórych rozwiązaniach i zgłaszali wątpliwości odnośnie trafności niektórych propozycji.

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa