Dyskutowano o zmianach w ustawie Prawo budowlane Drukuj
poniedziałek, 08 sierpnia 2011

5 sierpnia br. w siedzibie Małopolskiej OIIB w Krakowie, z inicjatywy prezesa KR PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego, odbyło się spotkanie przewodniczących Okręgowych Rad PIIB z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Janusza Żbika oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego. Przedmiotem spotkania był projekt założeń do zmiany ustawy Prawo budowlane.

W obradach uczestniczył także prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Wojciech Gęsiak i Jacek Sztechman prezes Krajowej Izby Urbanistów. Przedmiotem spotkania i dyskusji  był przedłożony przez Janusza Żbika i Roberta Dziwińskiego projekt przygotowywanych w resorcie infrastruktury założeń do zmiany ustawy Prawo budowlane.

Uczestnicy posiedzenia poparli między innymi pogląd, że zakres regulacji nowego Prawa budowlanego powinien być ograniczony do materii ściśle normatywnej i odnosić się wyłącznie do spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Prawo budowlane powinno regulować proces budowlany od początku do końca, tzn. od ustalenia lokalizacji obiektu do zakończenia wykonywania przy nim robót budowlanych. Uzyskała także aprobatę teza dotycząca ograniczenia obszaru, w którym zgoda budowlana musi mieć formę decyzji administracyjnej na rzecz formuły zgłoszeniowej oraz uproszczenia procedur w obszarze uzyskania pozwoleń na budowę i zgłoszeń.

Zwrócono uwagę, że w dalszych pracach dotyczących nowego Prawa budowlanego, powinny być wykorzystane już wcześniej zgłoszone przez Izbę Inżynierów Budownictwa, Izbę Architektów oraz Izbę Urbanistów propozycje koniecznych zmian w ustawie Prawo budowlane.

Zadeklarowano udział środowiska zawodowego inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów w zapowiedzianych pod koniec bieżącego roku konsultacjach społecznych dotyczących założeń do nowej ustawy Prawo budowlane.