Krajowa Rada PIIB przygotowuje się do Zjazdu Drukuj
czwartek, 24 kwietnia 2008

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjęła 23 kwietnia br, sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku.
Znaczącym faktem jest wzrost liczby członków PIIB, w porównaniu z 2006 rokiem, o 4631 osób. Obecnie Izba zrzesza 105 572 inżynierów i techników budownictwa. Najliczniejszą grupą ( 55.14%) są inżynierowie z branży budownictwa ogólnego. Najmniejszą zaś, specjaliści od budownictwa wyburzeniowego (0.02%).
W ubiegłym roku przedstawiciele Krajowej Rady, oprócz wykonywania licznych zadań statutowych, aktywnie uczestniczyli w pracach międzynarodowych organizacji inżynierskich.26 listopada 2006 roku podpisali umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy PIIB i Instytutem Dyplomowanych Inżynierów Budownictwa (The Chartered Institute of Building – CIOB ).CIOB jest prestiżową organizacją inżynierską działającą pod patronatem królowej Elżbiety II. Wymierną korzyścią z porozumienia, tak dla inżynierów polskich jak i brytyjskich, jest współdziałanie obu organizacji we wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
Jednym z istotnych zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zapisanym w ustawie z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów jest współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych swoich członków. Te cele Izba realizuje między innymi poprzez :popularyzację czytelnictwa prasy naukowo - technicznej, organizację szkoleń branżowych i specjalistycznych, dofinansowanie udziału członków w konferencjach naukowo- technicznych, wydawanie własnego miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.
W 2007 roku miesięcznik PIIB opublikował łącznie 832 strony, a nakład przekroczył 114 739 egzemplarzy. W tym czasie, wraz z „Inżynierem Budownictwa”, wysłano do członków PIIB blisko 115 000 egzemplarzy innych czasopism naukowo- technicznych.
W czasie posiedzenia Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjęła informację o sprawozdaniach: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest drugim co do ważności, po Zjeździe Krajowym, organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Liczy 41 członków. Jej prezesem jest prof. Zbigniew Grabowski.
Do kompetencji Rady należą między innymi: wykonywanie uchwał krajowego zjazdu, koordynowanie i nadzorowanie działalności rad izb okręgowych, reprezentowanie PIIB wobec organów administracji publicznej, kontrola uchwał rad izb okręgowych w zakresie zgodności z prawem.

Przygotował:
Antoni Styrczula