PIIB krytycznie ocenia wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Drukuj
piątek, 13 marca 2009

KRAJOWA RADA POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NEGATYWNIE OCENIŁA WNIOSEK RPO Z 12 STYCZNIA 2009 ROKU DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO DOTYCZĄCY STWIERDZENIA NIEZGODNOśCI USTAW REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH I ZAPOWIEDZIAŁA DOMAGANIE SIĘ JEGO ODDALENIA   W  POSTĘPOWANIU  PRZED  TK.

Na posiedzeniu w dniu 11 marca br. władze PIIB przyjęły w drodze uchwały stanowisko Izby wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 stycznia 2009r., w którym negatywnie oceniły samą inicjatywę jak i uzasadnienie wniosku RPO.
„W ocenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nieuzasadnione i skrajnie nieodpowiedzialne jest stanowisko kwestionujące status zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego Zawód ten od lat 90 znajduje swoją podstawę funkcjonowania w ustawach regulujących samodzielne wykonywanie funkcji publicznych na budowie”  –  czytamy w dokumencie Krajowej Rady PIIB.
W ocenie Izby „ rolą samorządu zawodowego inżynierów budownictwa utworzonego w konsekwencji inicjatyw oddolnych i zgodnie z art.17 Konstytucji RP jest reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego i sprawowanie pieczy nad jego należytym wykonywaniem w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.”
Zdaniem PIIB wniosek RPO wykazuje niewystarczającą wiedzę o warunkach wykonywania tego zawodu jak i konsekwencjach jego wadliwego wykonywania dla zdrowia i życia obywateli.
Krajowa Rada PIIB podkreśliła też, że podstawowym fundamentem relacji inżyniera budownictwa z odbiorcami jego pracy jest zaufanie.
Władze Izby uważają, że „ bez obowiązkowego członkostwa w samorządzie zawodowym nie ma możliwości realnego sprawowania pieczy nad wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co wiąże się z koniecznością przejęcia i sfinansowania tych zadań przez administrację państwową.”

W uzupełnieniu do stanowiska warto przytoczyć z ubiegłorocznych wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Pentor na reprezentatywnej próbie Polaków - społeczną definicję zawodu zaufania społecznego.
Według społecznej definicji podzielanej przez większość respondentów – zawody zaufania publicznego to takie, których przedstawiciele powinni odznaczać się nienaganną postawą moralną i etyczną i przestrzegać reguł ustawowych i kodeksu etycznego (87 %).
76 % ankietowanych oczekiwało od tych osób wysokich kwalifikacji zawodowych w postaci egzaminów weryfikujących nabyte na studiach wiedzę i umiejętności przed rozpoczęciem samodzielnej pracy.
W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa od początku jej istnienia obowiązuje Kodeks Zasad Etycznych nad którego przestrzeganiem czuwają rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i sądy dyscyplinarne.
W ubiegłym roku przyjęto „rotę ślubowania”, którą każdy nowy członek PIIB musi złożyć w trakcie uroczystego odbierania dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień budowlanych.


Przygotował:
Antoni Styrczula