Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Informacje bieżące
Komunikat GUNB PDF Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2008

KOMUNIKAT


Osoby posiadające uprawnienia budowlane i rzeczoznawcy budowlani zainteresowani umieszczeniem swoich danych osobowych na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego proszone są o przesłanie oświadczeń na adres:

GUNB
Ul. Krucza 38/42
00 – 926 Warszawa
 


Oświadczenia do pobrania

pdf  dla osób posiadających uprawnienia budowlane
pdf  dla rzeczoznawców budowlanych
.
 
List grupy B-8 do Premiera Tuska PDF Drukuj Email
czwartek, 15 listopada 2007
POROZUMIENIE URBANISTÓW, ARCHITEKTÓW I INZYNIERÓW BUDOWNICTWA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porozumienie Izby Urbanistów, Izby Architektów, Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Projektowania Budowlanego, Izby Gospodarczej Projektowania Architektonicznego, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 

Warszawa, 9 listopada 2007 r.

Pan Donald Tusk

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


Szanowny Panie Przewodniczący,
Gratulujemy Panu osobiście, jak i Platformie Obywatelskiej, której Pan przewodniczy osiągnięcia sukcesu w wyborach parlamentarnych. Zdajemy sobie sprawę ze skali zadań, które stoją przed przyszłym Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, misją powołania którego został Pan obdarzony.

W związku z trwającym formowaniem nowego Rządu RP, zwracamy się do Pana, w imieniu środowiska zawodowego architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa z apelem o uwzględnienie w strukturze rządowej potrzeb rozwojowych miast i całej Polski tak, aby odpowiadała ona wyzwaniom modernizacji kraju oraz była zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego, realizowanego przez państwa Unii Europejskiej.

W najbliższych latach Polskę czekają wyzwania związane z rozwojem i modernizacją miast, rozwiązaniem kwestii mieszkalnictwa oraz przyjęciem polityki architektonicznej dla ochrony ładu przestrzennego i dziedzictwa kulturowego. Budownictwo ogólne, obejmujące zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie, jest istotnym elementem w rozwoju infrastruktury Polski w szczególności drogowej, kolejowej, jak i wodnej. Program rozwoju kraju w latach 2007 – 2013 przewiduje duży udział w tym rozwoju właśnie przedsięwzięć z zakresu budownictwa ogólnego.

Rozwiązanie problemów związanych z rozwojem kraju, w sferze architektury i budownictwa wymaga długoterminowych działań i efektywnego wykorzystania funduszy europejskich oraz zreformowanych i stabilnych regulacji prawnych.

Dlatego też wydaje się zasadne utrzymanie na poziomie rządowym zadań realizowanych obecnie w Ministerstwie Budownictwa. Należy przy tym zauważyć, że zakres działania tej instytucji powinien, naszym zdaniem, obejmować szersze spectrum zagadnień związanych z budownictwem ogólnym, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem miast i metropolii. Celowym byłoby zapewnienie możliwości funkcjonowania tego działu administracji, jako wyodrębnionej struktury w ramach ministerstwa, pozwalając na skuteczną realizację zadań związanych z rozwojem inwestycyjnym w Polsce, szczególnie w sferze budownictwa mieszkaniowego, powiązanego z rozwojem i modernizacją miast.

Szczególna rola rozwoju miast jest wskazywana w dokumentach Komisji Europejskiej (np. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach” (SEC(2006) 928), które kładą nacisk na rewitalizację miast, rozwój budownictwa mieszkaniowego i politykę architektoniczną państwa. W zakresie działania ministerstwa powinno znaleźć się również monitorowanie zmian zagospodarowania kraju poprzez wdrożenie Dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, co wymaga włączenia problematyki geodezji i kartografii do działu budownictwa.

Jednym z warunków dla konkurencyjności sektora budownictwa w Polsce i Europie jest stworzenie warunków dla postępu naukowego i technicznego. Realizacja ich będzie optymalna w sytuacji, gdy zagadnienia te będą realizowane w całości w ramach działu budownictwa, które powinno wspierać europejskie programy rozwojowe w tej dziedzinie.

Środowisko zawodowe pragnie wspierać wszelkie działania przyszłego rządu, które będą pozytywnie oddziaływały na rozwój zagospodarowania przestrzennego kraju i naszych miast. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje pomogą w optymalny sposób ukształtować prace Rządu RP, w odniesieniu do rozwoju miast i szeroko rozumianych inwestycji w zakresie architektury i infrastruktury dla rozwoju kraju.

 
Konkurs na opracowanie koncepcji arch-bud. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 września 2007

Ministerstwo Finansów, Departament Rozwoju Systemów Informatycznych pragnie powiadomić i zainteresować Architektów i Inżynierów zrzeszonych we właściwych izbach samorządu zawodowego oraz stowarzyszeniach o:

1. KONKURSIE na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Kieleckiej dla przedsięwzięcia "Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych".

2. Wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia "Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych".

Ogłoszenia na powyższe postępowania zostały opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:
1. ogłoszenie o konkursie pod nr 2007/S 175-214864 z dnia 12/09/2007;
2. ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2007/S 169-20S777 z dnia 04/09/2007.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulamin konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powyższych postępowaniach.

Założenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej.

Regulamin konkursu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Część 1: Instrukcja dla Wykonawców

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Część 2: Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Część 3: Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr B2 wypis z rejestru gruntów 

Załącznik nr B3 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr B4

.
 
Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego pytają o przyszłość Polski PDF Drukuj Email
czwartek, 13 września 2007

Warszawa, 11 września 2007 r.

Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego
pytają o przyszłość Polski

          U progu kampanii wyborczej do Parlamentu RP, prezesi krajowych organów samorządów zawodów zaufania publicznego kierując się poczuciem odpowiedzialności za utrzymanie właściwego, merytorycznego poziomu debaty publicznej czują się w obowiązku przypomnieć skąd samorządy się wywodzą i jak są umocowane w polskim porządku prawnym. Samorządy zawodowe zrzeszają osoby wykonujące zawody: adwokatów, architektów, aptekarzy, biegłych rewidentów, inżynierów budownictwa, diagnostów laboratoryjnych, doradców podatkowych, komorników, lekarzy, lekarzy dentystów, notariuszy, pielęgniarek, położnych, psychologów, radców prawnych, rzeczników patentowych, urbanistów, lekarzy weterynarii i liczą ponad 600 tysięcy członków. Wszyscy odbyli długą drogę do wykonywania zawodu nabywając odpowiednie, wysokie kwalifikacje. Ich głos jest głosem kilkuset tysięcy wykształconych, aktywnych i świadomych swojej roli w społeczeństwie obywateli.

          Z najwyższym niepokojem odnosimy się do, mającego ściśle polityczne podłoże,  dyskredytowania samorządów zawodów zaufania publicznego.

1. Samorządy zawodów zaufania publicznego są umocowane w Konstytucji RP – stąd wywodzi się ich ranga. Należy zwrócić uwagę na wyjątkowość tej sytuacji - poza organami władzy publicznej (ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz samorządów terytorialnych) niewiele jest instytucji, wywodzących swoje istnienie z najwyższego aktu prawnego obowiązującego w RP.

2. Konstytucja RP powierza samorządom zawodów zaufania publicznego  sprawowanie pieczy nad właściwym wykonywaniem zawodu. Mieści się w tym pojęciu i sądownictwo dyscyplinarne, i realny wpływ na dostęp do zawodu, prawidłowy tok szkolenia oraz stałe podnoszenie kwalifikacji. Konstytucja wyraźnie zastrzega, iż dzieje się to w interesie publicznym. Samorządy te mają zatem wspomagać państwo w tych dziedzinach, w których ono samo nie jest w stanie w sposób należyty działać. Jest to spełnienie idei decentralizacji -  samorząd zawodu zaufania publicznego nabywa od państwa szereg kompetencji, ale też przejmuje odpowiedzialność za wykonywane działania. Do zadań samorządów należy:
• ustanawianie zasad etyki zawodowej i kontrola jej przestrzegania m.in. poprzez sądownictwo dyscyplinarne,
• sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu,
• sprawdzanie kwalifikacji zawodowych,
• przyznawanie prawa wykonywania zawodu,
• zapewnienie właściwego poziomu wykonywania zawodu,
• reprezentacja zawodu
• realizowanie zadań w imieniu państwa według kompetencji, których realizacji oczekuje społeczeństwo

3. Samorządy zawodów zaufania publicznego są z natury rzeczy ciałami apolitycznymi. Ich decyzje i działania nie powinny podlegać naciskom politycznym.

4. Samorządy działają na podstawie reguł demokratycznych. Wszystkie ich organy pochodzą z wyboru. O wyborze poszczególnych reprezentantów danego zawodu do władz samorządu wciąż decydują takie kryteria, jak kompetencje, fachowość, wiedza, wysoki poziom etyczny i moralny.

5. W interesie Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa jest dalszy rozwój i umacnianie się samorządów zawodowych jako istotnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Jakakolwiek ingerencja polityków, podyktowana chwilową potrzebą zaspokojenia populistycznych oczekiwań, zmierzająca do osłabienia roli samorządów zawodów zaufania publicznego, jest działaniem na szkodę państwa.

6. Samorządy zawodów zaufania publicznego współtworzą w sposób istotny praworządną, demokratyczną, obywatelską i sprawiedliwą Polskę. Polskę opartą          o model zdecentralizowanego państwa, realizującą zasadę samorządności obywateli, w tym samorządności inteligencji wykonującej te zawody.

7. Samorządy zawodów zaufania publicznego mają obowiązek dbania o jak najwyższy poziom świadczeń udzielanych współobywatelom, jednocześnie mając obowiązek wspierania swoich grup zawodowych, aby w interesie osób korzystających z ich usług miały odpowiednie warunki do najlepszego wykonywania zawodu. Traktowanie tej dbałości o swoich członków jako zarzutu jest oznaką braku zrozumienia roli samorządów w demokratycznym państwie, albo celowym działaniem na szkodę społeczeństwa.

          Mając na uwadze obowiązki samorządów zaufania publicznego wobec społeczeństwa, występujemy z pytaniami, które kierujemy do przewodniczących i prezesów partii politycznych oraz komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Parlamentu RP, a także do kandydatów na posłów i senatorów. Pytania te dotyczą najistotniejszych, naszym zdaniem, problemów wymagających podjęcia bądź zintensyfikowania działań osób i instytucji mających realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości w Polsce np.:

1. Jak powinno być zorganizowane państwo, w szczególności, jaki powinien być zakres decentralizacji, zakres kontroli państwa nad życiem publicznym oraz sposób realizacji zasady pomocniczości? Jak w zgodzie z Konstytucją zapewnić prawidłowe działanie samorządów zaufania publicznego?
2. Co zrobić, aby zapewnić przejrzyste i uczciwe reguły działalności gospodarczej oraz relacje pomiędzy światem gospodarczym, a polityką? Jak przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego?
3. W jaki sposób skutecznie chronić prawa i wolności obywateli?
4. Co zrobić, aby zagwarantować obywatelom jak najlepsza opiekę zdrowotną? Jaki powinien być zakres tych gwarancji? Jak powinno być zorganizowane finansowanie ochrony zdrowia?
5. W jaki sposób zapewnić wzrost wynagrodzenia sfery budżetowej, w tym w inspekcji sanitarnej i inspekcji weterynaryjnej?
6. Jak poprawić atrakcyjność zawodów medycznych i powstrzymać emigrację pracowników służby zdrowia?
7. W jaki sposób zapewnić obywatelom równość wobec prawa i wolny dostęp do wymiaru sprawiedliwości? W szczególności jak skutecznie zapewnić pomoc prawną potrzebującym, ale niezamożnym obywatelom?
8. Co należy zrobić, aby sądy i prokuratury w Polsce działały sprawnie?
9. Jak stworzyć przejrzysty system podatkowy? Jakie powinny być jego główne założenia?
10. Jak zapewnić harmonijny rozwój miast w zgodzie z zasadami ładu przestrzennego przy likwidacji barier prawnych i finansowych w budownictwie mieszkaniowym, mając również na względzie ochronę środowiska naturalnego?

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław Rymar,
Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Andrzej Wróbel,
p.o. Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów Olgierd Roman Dziekoński,
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Adam Kęsik,
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Henryk Owczarek,
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Zbigniew Maciej Szymik,
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Grabowski,
Prezes Krajowej Rady Komorniczej Gabriel Pietrasik,
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł,
Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Tadeusz Jakubowski,
Prezes Krajowej Rady Notarialnej Jacek Wojdyło,
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska,
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów Małgorzata Toeplitz – Wiśniewska,
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zenon Klatka,
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Andrzej Kacperski,
Prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów Wiesław Bielawski

.
 
«pierwszapoprzednia201202203204205206207następnaostatnia»

Strona 205 z 207
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa