Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Informacje bieżące
Nagrody Ministra Budownictwa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 marca 2007

 

Nagrody Ministra Budownictwa

Załącznik
do pisma nr BB2-7061-1/07

REGULAMIN

zgłaszania wniosków w sprawie przyznania nagród Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki

§1

1. Do nagród mogą być zgłaszane osiągnięcia oryginalne, odkrywcze, charakteryzujące się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi oraz przyczyniające się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych w dziedzinach:

1) architektury i budownictwa:

a) projekty zrealizowanych obiektów budowlanych: budynków, budowli i ich zespołów - nowo wznoszonych i modernizowanych,

b) projekty zastosowane w praktyce budowlanej:

- rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych,

- rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i utylizacji odpadów, ciepłownictwa oraz komunikacji,

- systemów organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i innych;

2) planowania przestrzennego i urbanistyki:

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

b) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

c) plany zagospodarowania przestrzennego województw,

- uchwalone i opublikowane,

d) analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu i zagadnień jego rozwoju,

e) analizy i studia o charakterze transgranicznym z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy Polski,

- przyjęte przez zamawiającego;

3) prac naukowo-badawczych, metodologicznych, analitycznych, programowych - z dziedzin wymienionych w pkt 1-2.

2. Nagrody przyznaje Minister Budownictwa na wniosek Komisji Nagród.

3. Nagrody - I, II, III stopnia - przyznawane w formie dyplomu i nagrody pieniężnej, przeznaczone są zarówno dla obywateli polskich jak i innych państw.

§2

1. Wnioski mogą zgłaszać twórcy osiągnięć, jednostki organizacyjne i instytucje oraz osoby fizyczne i prawne związane z powstawaniem bądź wykorzystywaniem zgłoszonego do nagrody osiągnięcia.

2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do nagrody jest jej wdrożenie (wykorzystanie w praktyce). Termin jaki upłynął od wykonania, uchwalenia lub wdrożenia nie może przekraczać 3 lat.

3. Praca zgłoszona do nagrody w latach poprzednich, w odniesieniu do której decyzja o rozpatrzeniu została odroczona, może być zgłoszona ponownie w obowiązującym trybie i terminie.

4. Praca nie zakwalifikowana do nagrody w latach poprzednich nie może być ponownie zgłoszona.

§3

1. Wniosek powinien zawierać następujące dane oraz informacje:

1) dane identyfikujące zgłaszającego wniosek;

2) zgodę autora pracy na zgłoszenie wniosku (jeśli zgłoszenia dokonuje osoba trzecia);

3) nazwę (tytuł) osiągnięcia;

4) charakterystykę opisową ze wskazaniem na czym polega twórczy charakter osiągnięcia; w przypadku, gdy jest to możliwe i zgodne z naturą osiągnięcia, pożądane jest podanie informacji o efektach wymiernych jego wdrożenia (zastosowania w praktyce);

5) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające ocenę osiągnięcia;

6) termin wykonania pracy lub wdrożenia, przy czym dla projektów zrealizowanych obiektów jako termin wdrożenia przyjmuje się datę oddania obiektu do użytkowania;

7) opinię użytkownika, odnośnie użytkowania lub eksploatacji przedmiotu pracy (dot. § 1 ust. 1 pkt 1), a w przypadku prac wymienionych:

a) w § 1 ust. 1 pkt 2 - opinię specjalistyczną lub opinię Gminnej, Powiatowej, Wojewódzkiej lub Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

b) w § 1 ust. 1 pkt 3 - opinię zleceniodawcy i co najmniej dwie recenzje;

8) dane personalne twórcy, a w przypadku prac zespołowych dane każdego członka zespołu:

a) imię i nazwisko, zawód, tytuł lub stopień naukowy,

b) nazwę (w pełnym brzmieniu) i adres firmy, w której opracowano zgłoszony projekt;

9) propozycję procentowego udziału poszczególnych członków zespołu w ewentualnej nagrodzie (indywidualny udział nie może być mniejszy niż 7%) - w przypadku nagrody zespołowej;

10) potwierdzenie danych wymienionych w pkt 9 przez kierującego zespołem autorskim i wszystkich członków zespołu, a także kierownika jednostki organizacyjnej (lub kierownika jednostki wiodącej w przypadku kilku jednostek współdziałających) zakładu, w którym zrealizowano pracę;

11) prezentacja na płycie CD w formacie JPG (i ew. WORD dla części tekstowej prac określonych w pkt b):

a) z dziedziny architektury i budownictwa: sytuacja, charakterystyka obiektu (wybrane rzuty, przekroje i elewacje), wizualizacja - min. 2 ujęcia, dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu,

b) z dziedziny planowania przestrzennego i urbanistyki:

- w przypadku prac wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a-c - w zakresie ustalonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- w przypadku prac wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d i e - w zakresie zbliżonym do przedkładanej dokumentacji, zarówno graficznej jak i tekstowej;

12) spis załączników.

2. O zamiarze zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody należy poinformować kierownika jednostki, w której zrealizowano osiągnięcie.

3. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w 1 egzemplarzu.

4. W razie potrzeby Komisja Nagród może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i materiały.

§4

1. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie o decyzji podjętej przez Ministra Budownictwa.

2. Ministerstwo Budownictwa zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów badań naukowych i publikacji.

3. Opracowania, po rozpatrzeniu przez Komisję Nagród, zostaną zwrócone Wnioskodawcom.

.
 
Uchwała Generalna Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PDF Drukuj Email
piątek, 09 lutego 2007

W dniu 2 lutego 2007 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB przyjął  uchwałę generalną o następującej treści:

Uchwała Generalna Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzeszająca ponad 100.000 członków od początku swego istnienia realizuje zadania przekazane jej przez państwo na mocy ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Do zadań tych należą w szczególności:

  1. 1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby,
  2. 2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych oraz promocja osiągnięć członków Izby,
  3. 3) ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
  4. 4) nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych, uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
  5. 5) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego,
  6. 6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
  7. 7) opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach,
  8. 8) doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków izby,
  9. 9) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego,

Zjazd stwierdza, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa realizuje zadania przed nią postawione w sposób znacznie sprawniejszy niż czyniły to przed jej powołaniem instytucje rządowe. W rezultacie działań PIIB uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskuje rocznie około 2.500 inżynierów. Wdrożony system egzaminów zapewnia stały dopływ dużej liczby wysokowykwalifikowanej kadry technicznej do budownictwa. Ciągła działalność szkoleniowa prowadzona przez PIIB przy udziale stowarzyszeń naukowo-technicznych zapewnia stałe podnoszenie kwalifikacji członków. Szkoleniom doskonalącym poddawane jest około 30.000 osób rocznie.

Samorząd inżynierów budownictwa poprzez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sposób sprawny reaguje na wszelkie uchybienia w rzetelnym wykonywaniu zawodu przez członków Izby. Dobre zorganizowanie Izby pozwoliło na wynegocjowanie bardzo korzystnych składek ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest włączana w procedury legislacyjne aktów prawnych, które dotyczą sfery budownictwa, a w tym również żywotnych interesów jej członków. W tym celu powołana została Komisja Prawno Regulaminowa zbierająca i analizująca opinie środowiska na temat istniejących i tworzonych aktów prawnych. Niestety, zauważany jest często brak, w tym zakresie, faktycznej konsultacji z resortami poza: Budownictwa oraz GUNB. Skutkuje to tworzeniem prawa niespójnego i komplikującego procesy budowlane.

Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z nadzieją przyjmuje deklaracje przedstawicieli Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczące dalszej, dobrej współpracy między samorządem zawodowym, a tymi organami rządowymi.

Jednocześnie Zjazd oczekuje, współpracy z Ministerstwem Transportu, Środowiska, Gospodarki Regionalnej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zjazd podkreśla znaczenie samorządu zawodowego jako jednego z filarów społeczeństwa obywatelskiego, bez którego trudno mówić o nowoczesnym państwie. Zjazd deklaruje zaangażowanie PIIB w realizację krajowego programu rozwoju budownictwa poprzez aktywny udział ekspertów w rzetelnych konsultacjach w trakcie procedur legislacyjnych oraz udział swoich członków w całym procesie inwestycji budowlanych w Polsce.

.
 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB uchwalił nowy Kodeks zasad etyki zawodowej członków PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 lutego 2007

W dniu 2 lutego 2007 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB uchwalił nowy Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełną treść dokumentu prezentujemy poniżej:

 

.
 
Lista ośrodków informacji do praw uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach członkowskich UE, państwach EOG i w Szwajcarii PDF Drukuj Email
środa, 31 stycznia 2007

LISTA OŚRODKÓW INFORMACJI DO PRAW UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE, PAŃSTWACH EOG I W SZWAJCARII

Austria

Irene KOSNOPFL

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Federal Ministry for Economic Affairs and Labour

Stubenring 1

A - 1011 WIEN

Tel.: +43 1 711.00.54.46

Fax: +43 1 714.27.18

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.bmwa.gv.at/

 

Belgia (Wspólnota Flamandzka)

Erwin MALFROY

Coordinator NARIC-Vlaanderen

Administratie Hoger Onderwijs

en Wetenschappelijk Onderzoek

Hendrik. Consciencegebouw, Toren A 7

Koning Albert II laan 15

B – 1210 BRUSSEL

Tel.: +32 2 553.98.19

Fax: +32 2 533.98.45

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Belgia (Wspólnota Francuskojęzyczna)

Chantal KAUFMANN

FOD Wetenschapsbeleid

Wetenschapsstraat 8

B-1000 BRUSSEL

Tel.: +32 2 238.34.54

Fax: +32 2 230.59.12

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.belspo.be/

 

Cypr

George SIEKKERIS

Senior Human Resource Officer

Human Resource Development Authority

of Cyprus

2 Anavissou Str. Strovolos

P.O. Box 25431

CY - 1392 NICOSIA

Tel.: +357 22. 390.363, 22.515.000

Fax: + 357 22.428.522

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.hrdauth.org.cy/

 

Czechy

Lenka SPANHELOVA

Katerina HONZIKOVA

Centre for the Recognition of Professional

Qualifications

European Integration Department

Ministry of Education, Youth and Sports

Karmelitská 7

CZ - 118 12 PRAHA 1

Tel. : +420 257.193.615, +420 257.193.548

Fax : +420 257.193.650

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.msmt.cz/

 

Dania

Tatjana MILCEVIC

Ministry of Education

Danish Centre for Assessment of Foreign

Qualifications

Fiolstræde 44

DK – 1171 KOBENHAVN K

Tel.: +45 33.95 70.00 / +45 33.95.70.69

Fax : +45 33.95.70.01

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.cvuu.dk/

 

Estonia

Tiia RAUDMA

Ministry of Education and Research

Munga 18

EE - 50088 TARTU

Tel : +372 7 350 228

Fax : +372 7 350 162

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gunnar VAHT

Estonian ENIC/NARIC Centre

Koidula 13a

EE – 10125 TALLINN

Tel : +372 6 962 415

Fax : +372 6 962 426

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Finlandia

Carita BLOMQVIST

Coounsellor of Education

National Board of Education

P.O. Box 380

SF - 00531 HELSINKI

Tel.: +358 9 77.47.71.28

Fax: +358 9 77.47.72.01

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: www.oph.fi/info/recognition

 

Francja

Françoise PROFIT

Directrice ENIC-NARIC France

Centre international d'études pédagogiques

1 avenue Léon Journault

92318 Sèvres Cedex

Tel.:+33 1 55.55.04.28

Fax.: +33 1 55.55.00.39

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Grecja

Directive 89/48/EEC

Despina ANDRITSOU

Head of Section of Recognition of Professional

Qualifications

Ministry of National Education & Religious Affairs

67 rue Penepistimiou

GR - 105 64 ATHENS

tel +30 10 324.39.23

fax : +30 10 331.66.51

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.srpq.gr/

Directive 92/51/EEC

O.E.E.K. (Organisation for vocational education

and training)

Department for European and International

Relations

Ethnikis Antistaseos 41

GR - 142 34 N. Ionia, ATHENS

Christos GARDIKLIS

Director of professional rights and degree

equivalence

Tel.: +30 10 270.90.17

George MIKROS

Head of Section of Degree equivalence

Tel: +30 10 270.91.45

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fax : +30 10 271.59.21

Website: http://www.oeek.gr/

 

Hiszpania

Nieves TRELLES

Isabel BARRIOS

NARIC Spain

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Subdirección General de Títulos, Convalidaciones

y Homologaciones

Paseo del Prado, 28,

E - 28071 MADRID

Tel.: +34 91 506.55.93

Fax: +34 91 506.57.06

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .es

 

Holandia

Directive 89/48/EEC

Lucie de BRUIN

IRAS - Informatiecentrum Richtlijn Algemeen

Stelsel

Postbus 29777

NL – 2502 LT DEN HAAG

Tel.: +31 70 426.03.90 /+ 31 70 426.02.76

Fax: +31 70 426.03.95

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.nuffic.nl/

Website: http://www.professionalrecognition.nl/

Directive 92/51/EEC

Stan PLIJNAAR

COLO

Sector Internationale diplomawaardering

Postbus 7259

NL – 2701 AG ZOETERMEER

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel.: +31 79 352.30.00

Fax: +31 79 351.54.78

Website: http://www.colo.nl/

Website: http://www.professionalrecognition.nl/

 

Irlandia

Leona De KHORS

Qualifications Section

Dept of Education & Science

Training College Building

Marlborough St

IRL - DUBLIN 1

Tel: +353 1889.65.39

Fax: +353 1 889.23.78

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Islandia

Olafur Gretar KRISTANSSON

Adviser, Division of Curriculum

Ministry of Education, Science and Culture

Sölvholsgata, 4

IS – 150 REYKJAVIK

Tel.: +35 4 545.95.69

Fax: +35 4 562.30.68

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Lichtenstein

Helmut KONRAD

Head of Department for Higher Education and of

the NARIC Agency

Office of Education

Europark, Austrasse 79

FL - 9490 VADUZ

Tel.: +423 236.67.58

Fax: +423 2236.67.71

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.socrates.li/

 

Litwa

Darius TAMOSIUNAS

Lithuanian Centre for Quality Assessment in

Higher Education

Lithuanian ENIC/NARIC

Suvalku Str. 1

LT-03106 VILNIUS

Lithuania

Tel.: +370 5 210.47.79

Fax: +370 5 213.25.53

Website: http://www.skvc.lt/

Website: http://www.enic-naric.net/

 

Luksemburg

Jean TAGLIAFERRI

Centre NARIC Luxembourg

Professeur attaché

18-20, montée de la Pétrusse

L-2912 LUXEMBOURG

Tel.: +352 478.51.39

Fax: +352 262.96.037

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Łotwa

Solvita SILINA

Academic Information Centre

Valnu 2; RIGA

Latvia, LV-1050

Tel.: +371 721.23.17 or +371 722.51.55

Fax: +371 722.10.06

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.aic.lv/

 

Malta

Joyce PULLICINO

328, Education Division

MT- FLORIANA

Malta

Tel.: +356 2 124.04.19; +356 2 598.24.48

Fax: +356 2 123.98.42

E-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Niemcy

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

(KMK)

Lennénstr. 6

D – 53113 BONN

Tel.: +49 22. 850.12.64

Fax: +49-22 850.12.29

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Norwegia

Hege MADSEN

Ministry of Education and Research

P.O. Box 8119 Dep

N - 0032 OSLO

Tel.: +47 22 24.74.78

Fax: +47 22 24.27.32

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Polska

Directives 89/48/EEC, 92/51/EEC, and 99/42/EC

Ewa MAJDOWSKA

Bureau for Academic Recognition and

International Exchange

ul. Smolna 13

00-375 WARSZAWA

Tel.: +48 22 828.81.61

Fax: +48 22 826.28.23

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.buwiwm.edu.pl/

 

Portugalia

Directive 89/48/EEC

Manuela PAIVA

NARIC

Direcção-Geral do Ensino Superior

Av. Duque d'Ávila, 137

1069-016 LISBOA

Tel.: +351 21 312.60.98

Fax : +351 21 312.60.51

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Directive 92/51/EEC

Maria da CONCEIÇAO CALDEIRA

Vogal da Comissao Instaladora da

Direcçao-Geral de Formaçao Vocacional

Ministério da Educaçao

Avenida 24 de Julho, 138-3°

P- 1399-026 LISBOA

Tel: +351 21 393.80.77

Fax: +351 21 393.81.05

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Directive 1999/42/EC

Lúcia MESTRE

Ministério da Segurança Social e do Trabalho

Instituto do Emprego e Formaçao Profissional

Departamento de Certificaçao,

Rua de Xabregas, 52-3°

P-1949-003 LISBOA

Tel: +351 21 861.45.45

Fax: +351 21 861.46.02

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Słowacja

Directive 89/48/EEC

Peter PLAVCAN

Ministry of Education

Stromova 1

SK – BRATISLAVA

Tel: +421 25 937.44.39

Tel: +421 25 937.42.40

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Directive 92/51/EEC

Mária JÓZSOVÁ

Ministry of Education

Stromova 1

SK – BRATISLAVA

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Słowenia

Gorazd JENKO

Ministry of Labour, Family and Social Affairs

Kotnikova 5

SI - 1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 478.34.88

Fax: +386 1 478.34.93

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szwajcaria

Frédéric BERTHOUD

Office fédéral de la formation professionnelle et de

la technologie (OFFT)

Effingerstrasse 27

CH - 3003 BERNE

Tel.: +41 31 322.28.26

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szwecja

Karin DAHL BERGENDORFF

Högskoleverket (National Agency for Higher

Education)

Box 7851

SE – 103 99 STOCKHOLM

Tel.: +46 85 630.86.63

Fax: +46 85 630.86.50

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.hsv.se/

 

Węgry

Gábor MÉSZÁROS

General Director

Hungarian Equivalence and Information Centre

(ENIC/NARIC)

Ministry of Education

Szalay utca 10-14

HU – 1055 BUDAPEST

Tel.: +36 1 473.73.82 / +36 1 473.73.25

Fax: +36 1 332.19.32

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.naric.hu/

 

Wielka Brytania

Carol ROWLANDS

Department for Education and Skills

Room E3b

Moorfoot

GB – SHEFFIELD S1 4PQ

Tel.: +44 114 259.41.51

Fax : +44 114 259.44.75

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: www.dfes.gov.uk/europeopen

 

Włochy

Armanda BIANCHI CONTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche

Comunitarie

Piazza Nicosia, 20

I - 00186 ROMA

Tel.: +39 06 67.791 (operator)

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Website: http://www.palazzochigi.it/

.
 
«pierwszapoprzednia191192193194195196197198199200następnaostatnia»

Strona 200 z 200
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa