Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Informacje bieżące
Spotkanie robocze pomiędzy PIIB i Institute of Civil Engineers z dn. 05.07.07 PDF Drukuj Email
wtorek, 17 lipca 2007Członków PIIB, zwłaszcza pracujących na terenie U.K. i zainteresowanych członkostwem w Institution of Civil Ingineers (ICE), informujemy, że osobą upoważnioną do załatwiania wszystkich spraw formalnych z tym związanych jest Pani
REBECCA WEBSTER 
International Memebship
Senior Executive
Institution of Civil Engineers,
One Greate George Street
Westminster. London, SW1P 3AA
tel.: +44 (0) 20 7222 7722
fax:: +44 (0) 20 7233 0515
.
 
Ankieta PIIB - dziś i jutro PDF Drukuj Email
środa, 21 marca 2007
Ankieta PIIB - dziś i jutro do pobrania w pliku PDF
.
 
Nagrody Ministra Budownictwa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 marca 2007

 

Nagrody Ministra Budownictwa

Załącznik
do pisma nr BB2-7061-1/07

REGULAMIN

zgłaszania wniosków w sprawie przyznania nagród Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki

§1

1. Do nagród mogą być zgłaszane osiągnięcia oryginalne, odkrywcze, charakteryzujące się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi oraz przyczyniające się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych w dziedzinach:

1) architektury i budownictwa:

a) projekty zrealizowanych obiektów budowlanych: budynków, budowli i ich zespołów - nowo wznoszonych i modernizowanych,

b) projekty zastosowane w praktyce budowlanej:

- rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych,

- rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i utylizacji odpadów, ciepłownictwa oraz komunikacji,

- systemów organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i innych;

2) planowania przestrzennego i urbanistyki:

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

b) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

c) plany zagospodarowania przestrzennego województw,

- uchwalone i opublikowane,

d) analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu i zagadnień jego rozwoju,

e) analizy i studia o charakterze transgranicznym z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy Polski,

- przyjęte przez zamawiającego;

3) prac naukowo-badawczych, metodologicznych, analitycznych, programowych - z dziedzin wymienionych w pkt 1-2.

2. Nagrody przyznaje Minister Budownictwa na wniosek Komisji Nagród.

3. Nagrody - I, II, III stopnia - przyznawane w formie dyplomu i nagrody pieniężnej, przeznaczone są zarówno dla obywateli polskich jak i innych państw.

§2

1. Wnioski mogą zgłaszać twórcy osiągnięć, jednostki organizacyjne i instytucje oraz osoby fizyczne i prawne związane z powstawaniem bądź wykorzystywaniem zgłoszonego do nagrody osiągnięcia.

2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do nagrody jest jej wdrożenie (wykorzystanie w praktyce). Termin jaki upłynął od wykonania, uchwalenia lub wdrożenia nie może przekraczać 3 lat.

3. Praca zgłoszona do nagrody w latach poprzednich, w odniesieniu do której decyzja o rozpatrzeniu została odroczona, może być zgłoszona ponownie w obowiązującym trybie i terminie.

4. Praca nie zakwalifikowana do nagrody w latach poprzednich nie może być ponownie zgłoszona.

§3

1. Wniosek powinien zawierać następujące dane oraz informacje:

1) dane identyfikujące zgłaszającego wniosek;

2) zgodę autora pracy na zgłoszenie wniosku (jeśli zgłoszenia dokonuje osoba trzecia);

3) nazwę (tytuł) osiągnięcia;

4) charakterystykę opisową ze wskazaniem na czym polega twórczy charakter osiągnięcia; w przypadku, gdy jest to możliwe i zgodne z naturą osiągnięcia, pożądane jest podanie informacji o efektach wymiernych jego wdrożenia (zastosowania w praktyce);

5) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające ocenę osiągnięcia;

6) termin wykonania pracy lub wdrożenia, przy czym dla projektów zrealizowanych obiektów jako termin wdrożenia przyjmuje się datę oddania obiektu do użytkowania;

7) opinię użytkownika, odnośnie użytkowania lub eksploatacji przedmiotu pracy (dot. § 1 ust. 1 pkt 1), a w przypadku prac wymienionych:

a) w § 1 ust. 1 pkt 2 - opinię specjalistyczną lub opinię Gminnej, Powiatowej, Wojewódzkiej lub Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

b) w § 1 ust. 1 pkt 3 - opinię zleceniodawcy i co najmniej dwie recenzje;

8) dane personalne twórcy, a w przypadku prac zespołowych dane każdego członka zespołu:

a) imię i nazwisko, zawód, tytuł lub stopień naukowy,

b) nazwę (w pełnym brzmieniu) i adres firmy, w której opracowano zgłoszony projekt;

9) propozycję procentowego udziału poszczególnych członków zespołu w ewentualnej nagrodzie (indywidualny udział nie może być mniejszy niż 7%) - w przypadku nagrody zespołowej;

10) potwierdzenie danych wymienionych w pkt 9 przez kierującego zespołem autorskim i wszystkich członków zespołu, a także kierownika jednostki organizacyjnej (lub kierownika jednostki wiodącej w przypadku kilku jednostek współdziałających) zakładu, w którym zrealizowano pracę;

11) prezentacja na płycie CD w formacie JPG (i ew. WORD dla części tekstowej prac określonych w pkt b):

a) z dziedziny architektury i budownictwa: sytuacja, charakterystyka obiektu (wybrane rzuty, przekroje i elewacje), wizualizacja - min. 2 ujęcia, dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu,

b) z dziedziny planowania przestrzennego i urbanistyki:

- w przypadku prac wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a-c - w zakresie ustalonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- w przypadku prac wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d i e - w zakresie zbliżonym do przedkładanej dokumentacji, zarówno graficznej jak i tekstowej;

12) spis załączników.

2. O zamiarze zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody należy poinformować kierownika jednostki, w której zrealizowano osiągnięcie.

3. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w 1 egzemplarzu.

4. W razie potrzeby Komisja Nagród może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i materiały.

§4

1. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie o decyzji podjętej przez Ministra Budownictwa.

2. Ministerstwo Budownictwa zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów badań naukowych i publikacji.

3. Opracowania, po rozpatrzeniu przez Komisję Nagród, zostaną zwrócone Wnioskodawcom.

.
 
Uchwała Generalna Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PDF Drukuj Email
piątek, 09 lutego 2007

W dniu 2 lutego 2007 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB przyjął  uchwałę generalną o następującej treści:

Uchwała Generalna Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzeszająca ponad 100.000 członków od początku swego istnienia realizuje zadania przekazane jej przez państwo na mocy ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Do zadań tych należą w szczególności:

  1. 1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby,
  2. 2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych oraz promocja osiągnięć członków Izby,
  3. 3) ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
  4. 4) nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych, uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
  5. 5) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego,
  6. 6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
  7. 7) opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach,
  8. 8) doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków izby,
  9. 9) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego,

Zjazd stwierdza, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa realizuje zadania przed nią postawione w sposób znacznie sprawniejszy niż czyniły to przed jej powołaniem instytucje rządowe. W rezultacie działań PIIB uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uzyskuje rocznie około 2.500 inżynierów. Wdrożony system egzaminów zapewnia stały dopływ dużej liczby wysokowykwalifikowanej kadry technicznej do budownictwa. Ciągła działalność szkoleniowa prowadzona przez PIIB przy udziale stowarzyszeń naukowo-technicznych zapewnia stałe podnoszenie kwalifikacji członków. Szkoleniom doskonalącym poddawane jest około 30.000 osób rocznie.

Samorząd inżynierów budownictwa poprzez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sposób sprawny reaguje na wszelkie uchybienia w rzetelnym wykonywaniu zawodu przez członków Izby. Dobre zorganizowanie Izby pozwoliło na wynegocjowanie bardzo korzystnych składek ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest włączana w procedury legislacyjne aktów prawnych, które dotyczą sfery budownictwa, a w tym również żywotnych interesów jej członków. W tym celu powołana została Komisja Prawno Regulaminowa zbierająca i analizująca opinie środowiska na temat istniejących i tworzonych aktów prawnych. Niestety, zauważany jest często brak, w tym zakresie, faktycznej konsultacji z resortami poza: Budownictwa oraz GUNB. Skutkuje to tworzeniem prawa niespójnego i komplikującego procesy budowlane.

Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z nadzieją przyjmuje deklaracje przedstawicieli Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczące dalszej, dobrej współpracy między samorządem zawodowym, a tymi organami rządowymi.

Jednocześnie Zjazd oczekuje, współpracy z Ministerstwem Transportu, Środowiska, Gospodarki Regionalnej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zjazd podkreśla znaczenie samorządu zawodowego jako jednego z filarów społeczeństwa obywatelskiego, bez którego trudno mówić o nowoczesnym państwie. Zjazd deklaruje zaangażowanie PIIB w realizację krajowego programu rozwoju budownictwa poprzez aktywny udział ekspertów w rzetelnych konsultacjach w trakcie procedur legislacyjnych oraz udział swoich członków w całym procesie inwestycji budowlanych w Polsce.

.
 
«pierwszapoprzednia191192193następnaostatnia»

Strona 192 z 193
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa