Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Informacje bieżące
Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego pytają o przyszłość Polski PDF Drukuj Email
czwartek, 13 września 2007

Warszawa, 11 września 2007 r.

Prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego
pytają o przyszłość Polski

          U progu kampanii wyborczej do Parlamentu RP, prezesi krajowych organów samorządów zawodów zaufania publicznego kierując się poczuciem odpowiedzialności za utrzymanie właściwego, merytorycznego poziomu debaty publicznej czują się w obowiązku przypomnieć skąd samorządy się wywodzą i jak są umocowane w polskim porządku prawnym. Samorządy zawodowe zrzeszają osoby wykonujące zawody: adwokatów, architektów, aptekarzy, biegłych rewidentów, inżynierów budownictwa, diagnostów laboratoryjnych, doradców podatkowych, komorników, lekarzy, lekarzy dentystów, notariuszy, pielęgniarek, położnych, psychologów, radców prawnych, rzeczników patentowych, urbanistów, lekarzy weterynarii i liczą ponad 600 tysięcy członków. Wszyscy odbyli długą drogę do wykonywania zawodu nabywając odpowiednie, wysokie kwalifikacje. Ich głos jest głosem kilkuset tysięcy wykształconych, aktywnych i świadomych swojej roli w społeczeństwie obywateli.

          Z najwyższym niepokojem odnosimy się do, mającego ściśle polityczne podłoże,  dyskredytowania samorządów zawodów zaufania publicznego.

1. Samorządy zawodów zaufania publicznego są umocowane w Konstytucji RP – stąd wywodzi się ich ranga. Należy zwrócić uwagę na wyjątkowość tej sytuacji - poza organami władzy publicznej (ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz samorządów terytorialnych) niewiele jest instytucji, wywodzących swoje istnienie z najwyższego aktu prawnego obowiązującego w RP.

2. Konstytucja RP powierza samorządom zawodów zaufania publicznego  sprawowanie pieczy nad właściwym wykonywaniem zawodu. Mieści się w tym pojęciu i sądownictwo dyscyplinarne, i realny wpływ na dostęp do zawodu, prawidłowy tok szkolenia oraz stałe podnoszenie kwalifikacji. Konstytucja wyraźnie zastrzega, iż dzieje się to w interesie publicznym. Samorządy te mają zatem wspomagać państwo w tych dziedzinach, w których ono samo nie jest w stanie w sposób należyty działać. Jest to spełnienie idei decentralizacji -  samorząd zawodu zaufania publicznego nabywa od państwa szereg kompetencji, ale też przejmuje odpowiedzialność za wykonywane działania. Do zadań samorządów należy:
• ustanawianie zasad etyki zawodowej i kontrola jej przestrzegania m.in. poprzez sądownictwo dyscyplinarne,
• sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu,
• sprawdzanie kwalifikacji zawodowych,
• przyznawanie prawa wykonywania zawodu,
• zapewnienie właściwego poziomu wykonywania zawodu,
• reprezentacja zawodu
• realizowanie zadań w imieniu państwa według kompetencji, których realizacji oczekuje społeczeństwo

3. Samorządy zawodów zaufania publicznego są z natury rzeczy ciałami apolitycznymi. Ich decyzje i działania nie powinny podlegać naciskom politycznym.

4. Samorządy działają na podstawie reguł demokratycznych. Wszystkie ich organy pochodzą z wyboru. O wyborze poszczególnych reprezentantów danego zawodu do władz samorządu wciąż decydują takie kryteria, jak kompetencje, fachowość, wiedza, wysoki poziom etyczny i moralny.

5. W interesie Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa jest dalszy rozwój i umacnianie się samorządów zawodowych jako istotnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Jakakolwiek ingerencja polityków, podyktowana chwilową potrzebą zaspokojenia populistycznych oczekiwań, zmierzająca do osłabienia roli samorządów zawodów zaufania publicznego, jest działaniem na szkodę państwa.

6. Samorządy zawodów zaufania publicznego współtworzą w sposób istotny praworządną, demokratyczną, obywatelską i sprawiedliwą Polskę. Polskę opartą          o model zdecentralizowanego państwa, realizującą zasadę samorządności obywateli, w tym samorządności inteligencji wykonującej te zawody.

7. Samorządy zawodów zaufania publicznego mają obowiązek dbania o jak najwyższy poziom świadczeń udzielanych współobywatelom, jednocześnie mając obowiązek wspierania swoich grup zawodowych, aby w interesie osób korzystających z ich usług miały odpowiednie warunki do najlepszego wykonywania zawodu. Traktowanie tej dbałości o swoich członków jako zarzutu jest oznaką braku zrozumienia roli samorządów w demokratycznym państwie, albo celowym działaniem na szkodę społeczeństwa.

          Mając na uwadze obowiązki samorządów zaufania publicznego wobec społeczeństwa, występujemy z pytaniami, które kierujemy do przewodniczących i prezesów partii politycznych oraz komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Parlamentu RP, a także do kandydatów na posłów i senatorów. Pytania te dotyczą najistotniejszych, naszym zdaniem, problemów wymagających podjęcia bądź zintensyfikowania działań osób i instytucji mających realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości w Polsce np.:

1. Jak powinno być zorganizowane państwo, w szczególności, jaki powinien być zakres decentralizacji, zakres kontroli państwa nad życiem publicznym oraz sposób realizacji zasady pomocniczości? Jak w zgodzie z Konstytucją zapewnić prawidłowe działanie samorządów zaufania publicznego?
2. Co zrobić, aby zapewnić przejrzyste i uczciwe reguły działalności gospodarczej oraz relacje pomiędzy światem gospodarczym, a polityką? Jak przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego?
3. W jaki sposób skutecznie chronić prawa i wolności obywateli?
4. Co zrobić, aby zagwarantować obywatelom jak najlepsza opiekę zdrowotną? Jaki powinien być zakres tych gwarancji? Jak powinno być zorganizowane finansowanie ochrony zdrowia?
5. W jaki sposób zapewnić wzrost wynagrodzenia sfery budżetowej, w tym w inspekcji sanitarnej i inspekcji weterynaryjnej?
6. Jak poprawić atrakcyjność zawodów medycznych i powstrzymać emigrację pracowników służby zdrowia?
7. W jaki sposób zapewnić obywatelom równość wobec prawa i wolny dostęp do wymiaru sprawiedliwości? W szczególności jak skutecznie zapewnić pomoc prawną potrzebującym, ale niezamożnym obywatelom?
8. Co należy zrobić, aby sądy i prokuratury w Polsce działały sprawnie?
9. Jak stworzyć przejrzysty system podatkowy? Jakie powinny być jego główne założenia?
10. Jak zapewnić harmonijny rozwój miast w zgodzie z zasadami ładu przestrzennego przy likwidacji barier prawnych i finansowych w budownictwie mieszkaniowym, mając również na względzie ochronę środowiska naturalnego?

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław Rymar,
Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Andrzej Wróbel,
p.o. Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów Olgierd Roman Dziekoński,
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Adam Kęsik,
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Henryk Owczarek,
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Zbigniew Maciej Szymik,
Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Grabowski,
Prezes Krajowej Rady Komorniczej Gabriel Pietrasik,
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł,
Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Tadeusz Jakubowski,
Prezes Krajowej Rady Notarialnej Jacek Wojdyło,
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska,
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów Małgorzata Toeplitz – Wiśniewska,
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zenon Klatka,
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Andrzej Kacperski,
Prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów Wiesław Bielawski

.
 
Spotkanie robocze pomiędzy PIIB i Institute of Civil Engineers z dn. 05.07.07 PDF Drukuj Email
wtorek, 17 lipca 2007Członków PIIB, zwłaszcza pracujących na terenie U.K. i zainteresowanych członkostwem w Institution of Civil Ingineers (ICE), informujemy, że osobą upoważnioną do załatwiania wszystkich spraw formalnych z tym związanych jest Pani
REBECCA WEBSTER 
International Memebship
Senior Executive
Institution of Civil Engineers,
One Greate George Street
Westminster. London, SW1P 3AA
tel.: +44 (0) 20 7222 7722
fax:: +44 (0) 20 7233 0515
.
 
Ankieta PIIB - dziś i jutro PDF Drukuj Email
środa, 21 marca 2007
Ankieta PIIB - dziś i jutro do pobrania w pliku PDF
.
 
Nagrody Ministra Budownictwa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 marca 2007

 

Nagrody Ministra Budownictwa

Załącznik
do pisma nr BB2-7061-1/07

REGULAMIN

zgłaszania wniosków w sprawie przyznania nagród Ministra Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki

§1

1. Do nagród mogą być zgłaszane osiągnięcia oryginalne, odkrywcze, charakteryzujące się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi oraz przyczyniające się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych w dziedzinach:

1) architektury i budownictwa:

a) projekty zrealizowanych obiektów budowlanych: budynków, budowli i ich zespołów - nowo wznoszonych i modernizowanych,

b) projekty zastosowane w praktyce budowlanej:

- rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych,

- rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i utylizacji odpadów, ciepłownictwa oraz komunikacji,

- systemów organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i innych;

2) planowania przestrzennego i urbanistyki:

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

b) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

c) plany zagospodarowania przestrzennego województw,

- uchwalone i opublikowane,

d) analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu i zagadnień jego rozwoju,

e) analizy i studia o charakterze transgranicznym z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granicy Polski,

- przyjęte przez zamawiającego;

3) prac naukowo-badawczych, metodologicznych, analitycznych, programowych - z dziedzin wymienionych w pkt 1-2.

2. Nagrody przyznaje Minister Budownictwa na wniosek Komisji Nagród.

3. Nagrody - I, II, III stopnia - przyznawane w formie dyplomu i nagrody pieniężnej, przeznaczone są zarówno dla obywateli polskich jak i innych państw.

§2

1. Wnioski mogą zgłaszać twórcy osiągnięć, jednostki organizacyjne i instytucje oraz osoby fizyczne i prawne związane z powstawaniem bądź wykorzystywaniem zgłoszonego do nagrody osiągnięcia.

2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do nagrody jest jej wdrożenie (wykorzystanie w praktyce). Termin jaki upłynął od wykonania, uchwalenia lub wdrożenia nie może przekraczać 3 lat.

3. Praca zgłoszona do nagrody w latach poprzednich, w odniesieniu do której decyzja o rozpatrzeniu została odroczona, może być zgłoszona ponownie w obowiązującym trybie i terminie.

4. Praca nie zakwalifikowana do nagrody w latach poprzednich nie może być ponownie zgłoszona.

§3

1. Wniosek powinien zawierać następujące dane oraz informacje:

1) dane identyfikujące zgłaszającego wniosek;

2) zgodę autora pracy na zgłoszenie wniosku (jeśli zgłoszenia dokonuje osoba trzecia);

3) nazwę (tytuł) osiągnięcia;

4) charakterystykę opisową ze wskazaniem na czym polega twórczy charakter osiągnięcia; w przypadku, gdy jest to możliwe i zgodne z naturą osiągnięcia, pożądane jest podanie informacji o efektach wymiernych jego wdrożenia (zastosowania w praktyce);

5) rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające ocenę osiągnięcia;

6) termin wykonania pracy lub wdrożenia, przy czym dla projektów zrealizowanych obiektów jako termin wdrożenia przyjmuje się datę oddania obiektu do użytkowania;

7) opinię użytkownika, odnośnie użytkowania lub eksploatacji przedmiotu pracy (dot. § 1 ust. 1 pkt 1), a w przypadku prac wymienionych:

a) w § 1 ust. 1 pkt 2 - opinię specjalistyczną lub opinię Gminnej, Powiatowej, Wojewódzkiej lub Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

b) w § 1 ust. 1 pkt 3 - opinię zleceniodawcy i co najmniej dwie recenzje;

8) dane personalne twórcy, a w przypadku prac zespołowych dane każdego członka zespołu:

a) imię i nazwisko, zawód, tytuł lub stopień naukowy,

b) nazwę (w pełnym brzmieniu) i adres firmy, w której opracowano zgłoszony projekt;

9) propozycję procentowego udziału poszczególnych członków zespołu w ewentualnej nagrodzie (indywidualny udział nie może być mniejszy niż 7%) - w przypadku nagrody zespołowej;

10) potwierdzenie danych wymienionych w pkt 9 przez kierującego zespołem autorskim i wszystkich członków zespołu, a także kierownika jednostki organizacyjnej (lub kierownika jednostki wiodącej w przypadku kilku jednostek współdziałających) zakładu, w którym zrealizowano pracę;

11) prezentacja na płycie CD w formacie JPG (i ew. WORD dla części tekstowej prac określonych w pkt b):

a) z dziedziny architektury i budownictwa: sytuacja, charakterystyka obiektu (wybrane rzuty, przekroje i elewacje), wizualizacja - min. 2 ujęcia, dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu,

b) z dziedziny planowania przestrzennego i urbanistyki:

- w przypadku prac wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a-c - w zakresie ustalonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- w przypadku prac wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d i e - w zakresie zbliżonym do przedkładanej dokumentacji, zarówno graficznej jak i tekstowej;

12) spis załączników.

2. O zamiarze zgłoszenia wniosku o przyznanie nagrody należy poinformować kierownika jednostki, w której zrealizowano osiągnięcie.

3. Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w 1 egzemplarzu.

4. W razie potrzeby Komisja Nagród może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i materiały.

§4

1. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie o decyzji podjętej przez Ministra Budownictwa.

2. Ministerstwo Budownictwa zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów badań naukowych i publikacji.

3. Opracowania, po rozpatrzeniu przez Komisję Nagród, zostaną zwrócone Wnioskodawcom.

.
 
«pierwszapoprzednia181182183184185186następnaostatnia»

Strona 185 z 186
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa