Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Drukuj
poniedziałek, 08 czerwca 2020

altProjekt rozporządzenia z 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, który wejdzie w życie 19 września 2020 r. został skierowany do publicznych konsultacji. Do 18 czerwca 2020 r. można zgłaszać uwagi.

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju: 16) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych.

 Rozporządzenie zostanie wydane w związku ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm) wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471).

Przedmiotowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) i zacznie obowiązywać w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 19 września 2020 r.

Konsultacje publiczne  ww. projektu przewidziano do 18 czerwca 2020 r.

 

Projekt rozporządzenia, uzasadnienie oraz OSR można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334553