Obradowała Krajowa Rada PIIB Drukuj
czwartek, 28 maja 2020

alt27  maja 2020 r.  odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB on-line. Podczas obrad dyskutowano m.in. o przygotowaniach do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB i zmianach w obowiązujących regulaminach dotyczących funkcjonowania krajowych i okręgowych organów statutowych.

Członkowie Krajowej Rady PIIB mogli uczestniczyć w posiedzeniu w trybie wideokonferencji. Obrady prowadził prof. Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwołania tegorocznego, XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.  Członkowie Krajowej Rady zdecydowali, że XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się od godz. 11 w dniu 17 czerwca 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 20 czerwca 2020 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania  się na odległość – systemu informatycznego. Program zjazdu, projekty uchwał oraz materiały zjazdowe, niezbędne do ich rozpatrzenia będą dostępne w systemie informatycznym.  Uchylono uchwałę nr 14/R/19 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, zgodnie z którą zjazd powinien się odbyć w dn. 19-20.06.2020 r. w trybie stacjonarnym, jednak ze względu na sytuację epidemiczną w kraju należało dokonać zmian.

altKrajowa Rada przyjęła także projekty uchwał dotyczących porządku i regulaminu obrad tegorocznego zjazdu PIIB. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z proponowanymi zmianami w statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nowe zapisy omówił mec. Krzysztof Zając, współpracujący z PIIB. Wskazał na okoliczności, które przyczyniły się do wprowadzenia stosownych  zmian w przepisach.  Głównie dotyczyły one zapisów umożliwiających funkcjonowanie krajowych  i okręgowych organów  statutowych również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Po wymianie opinii i poglądów, a następnie  dyskusji przyjęto projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Członkowie Krajowej Rady przyjęli także projekty zmian w regulaminach: Krajowej Rady PIIB i okręgowych rad, Krajowej Komisji Rewizyjnej i okręgowych komisji rewizyjnych, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i okręgowych komisji kwalifikacyjnych,  Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych,  Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

altSkarbnik KR PIIB Andrzej Jaworski omówił projekt budżetu PIIB na rok 2021, który uzyskał akceptację członków Krajowej Rady. W dalszej części posiedzenia zapoznano się także z projektem zmian w regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa stanowiącym załącznik do uchwały NR 28/18 XVII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 30 czerwca 2018 r.

Sekretarz KR PIIB  D. Gawęcka omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej. Podkreśliła, że KKR przeprowadziła 7 kontroli związanych z działalnością Krajowej Rady PIIB. Dotyczyły one m.in. prawidłowości zarządzania majątkiem w 2019 r., działalności biura Krajowej Rady i realizacji budżetu w 2019 r. Uchwała została przyjęta przez Krajową Radę PIIB.