Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB Drukuj
czwartek, 02 kwietnia 2020

alt1 kwietnia 2020 r. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie wideokonferencji. W czasie posiedzenia rozmawiano o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2019.

Prezydium Krajowej Rady PIIB obradowało w trybie wideokonferencji. Na wstępie prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB zauważył, że ustawa z dnia 31 marca 2020 r. tzw. antykryzysowa  umożliwia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, aby kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne podejmowały uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała podjęta we wspomnianych  trybach jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. Stosowne zapisy zostały umieszczone w art. 14h. 1. ustawy „antykryzysowej”.

Prezes zaznaczył także, że w przypadku, gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy,  mogą we wspomnianych  trybach, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.

W dalszej części obrad przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia prezydium. Członkowie Prezydium KR PIIB zagłosowali także za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do ECEC i ECCE.

Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka zabrała głos odnośnie projektu sprawozdania Krajowej Rady za rok 2019. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali projekt i będzie on przedstawiony Krajowej Radzie PIIB.

Działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2019 r. omówił jej przewodniczący Krzysztof  Latoszek. Zwrócił uwagę, że w minionym roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane pozytywnie egzamin zdało 6272 osoby we wszystkich specjalnościach. Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2019 r. KKK nadała także 25 osobom tytuł rzeczoznawcy budowlanego i zaakceptowano pozytywnie 21 wniosków o uznaniu kwalifikacji zawodowych. Następnie Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego zreferował działalność sądu w ubiegłym roku. Podkreślił, że sprawy, które najczęściej trafiały do sądu dotyczyły funkcjonowania kierowników budów. O działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mówiła Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator. Zwróciła uwagę na bieżącą działalność Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych rzeczników. Podkreśliła znaczenie szkoleń organizowanych  wspólnie z Krajowym Sądem Dyscyplinarnym  i okręgowymi sądami  z udziałem przedstawicieli nadzoru budowlanego. Do KROZ w 2019 r. wpłynęły 22 sprawy i zgłoszono 14 skarg i wniosków. Natomiast do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęło 550 spraw. Większość podejmowanych postępowań dotyczyło kierowników budów i kierowników robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

W dalszej części obrad Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówiła prace prowadzonej przez siebie komisji, natomiast Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB przedstawił realizację budżetu za 2 miesiące 2020 r.

Uczestnicy obrad rozmawiali także o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce, sytuacji w jakiej znajdują się firmy budowlane oraz o ustawie „antykryzysowej”.