Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
piątek, 26 lipca 2019

 

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. - lider w branży medialnej dla budownictwa sektora B2B, wydawca publikacji „Inżynier budownictwa”, Przewodnik projektanta”, organizator gali Kreator Budownictwa Roku, właściciel portali www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.plwww.kreatorbudownictwaroku.pl - poszukuje osoby na stanowisko:

Prezes Zarządu Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
 
Miejsce pracy: Warszawa

Warunki postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Kandydat na Prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:
  a)     posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  b)     posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c)     posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d)     spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego.
 2. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki nie może być osobą, której jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3.  Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki składa zgłoszenie wraz z opisanymi poniżej dokumentami oraz z oświadczeniami o:
  a)     spełnianiu wymagań, o których mowa w pkt 1) powyżej oraz oświadczeniem, że nie jest osobą, o której mowa pkt 2) powyżej;
  b)     wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego;
  c)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  d)     korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Do zgłoszenia Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki dołącza w oryginałach lub poświadczonych przez kandydata kopiach następujące dokumenty:
  a)     list motywacyjny z informacją o możliwym terminie objęcia stanowiska, na które kandyduje;
  b)     CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz  z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej oraz zdjęcie,
  c)     dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy w tym:  dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenie o okresach zatrudnienia, potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  d)     aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  e)     inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach, w tym np. certyfikat kompetencji zawodowych.
 5. Zgłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem: "NIE OTWIERAĆ. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie". Zgłoszenia będą przyjmowane  w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki ul. Kopernika 36/40, lok. 110, 00-924 Warszawa. W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do Spółki.
 6. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż 7 dni po terminie ich zbierania, zaś kandydaci na Prezesa Zarządu Spółki zakwalifikowani do dalszego postępowania, powiadomieni zostaną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach postępowania kwalifikacyjnego w ciągu     7 dni od dnia otwarcia ofert. Z chwilą otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydat uzyska prawa zapoznania się w siedzibie Spółki z informacjami dotyczącymi Spółki nie stanowiącymi tajemnicy Spółki. Niestawienie się na wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej uważa się za rezygnację z postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Odrzuceniu podlegają oferty:
  a)     kandydatów niespełniających wymagań określonych powyżej,
  b)     zawierające niekompletne, niepodpisane dokumenty,
  c)     złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert.
 8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki ul. Kopernika 36/40, lok. 110, 00-924 Warszawa lub innym miejscu wyznaczonym przez Radę Nadzorczą Spółki. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną na numer telefonu i adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata, najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.
 9. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki, a w szczególności:
  a)     znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych wydających czasopisma,
  b)     znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników,
  c)     znajomość zagadnień związanych z sektorem, w którym działa Spółka, w szczególności w zakresie działalności wydawniczej,
  d)     umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania,
  e)     znajomość zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych i finansów przedsiębiorstwa,
  f)      znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie wydawniczym,
  g)     kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach spółek handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 10. Odpowiedzi na pytania dotyczące wyżej wymienionych zagadnień będą oceniane przez Radę Nadzorczą i będą dokonywane indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Przyjmuje się skalę ocen od 1-5, przy ocenie odpowiedzi omawianego zagadnienia przez kandydata. Na podstawie dokumentów ogólnych dostarczonych przez kandydata ocenie będą podlegać dodatkowe atuty, (m.in. znajomość języków obcych, kierunkowe doświadczenie zawodowe zgodne z celami działania Spółki oraz dodatkowe kwalifikacje).
 11. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
 12. O wyniku postępowania kandydat zostanie powiadomiony przez Radę Nadzorczą.
 13. Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w ramach postępowania kwalifikacyjnego mają prawo odebrać przesłane wraz ze zgłoszeniem dokumenty. W przypadku braku odbioru tych dokumentów w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, Spółka ma prawo dokonać ich zniszczenia po tym terminie.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem: "NIE OTWIERAĆ. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie". Zgłoszenia będą przyjmowane  w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki ul. Kopernika 36/40, lok. 110, 00-924 Warszawa.

Więcej informacji o Wydawnictwie na stronie www.wpiib.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa