O uwagach do projektów ustaw ważnych dla PIIB, o przygotowaniach do XVII Krajowego Zjazdu PIIB i poparciu dla samorządu lekarskiego na Krajowej Radzie PIIB Drukuj
piątek, 20 października 2017

18 października br. obradowała w Warszawie Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o uwagach PIIB do projektu ustaw o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, o przygotowaniach do XVII Krajowego Zjazdu PIIB i uchwale w sprawie poparcia dla samorządu lekarskiego w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji w służbie zdrowia.

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes KR PIIB. Na początku posiedzenia Piotr Filipowicz, zastępca sekretarza KR PIIB przybliżył zebranym temat przyszłorocznego XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB oraz prac z tym związanych. Krajowa Rada przyjęła uchwały: w sprawie zwołania VII Krajowego Zjazdu w dniach 29-30 czerwca 2018 r. i terminarza działań przygotowawczych do niego oraz uchwałę w sprawie ustalania liczby delegatów na przyszłoroczny zjazd PIIB.

Następnie  prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa omówił projekty ustaw przedłożonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do zaopiniowania: o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Wiceprezes PIIB zauważył, że 21 września br. , zgodnie z terminem, przekazano uwagi PIIB do ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach Tomaszowi Żuchowskiemu, wiceministrowi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Natomiast wcześniej, czyli  12 września br. 5-osobowa delegacja PIIB uczestniczyła w spotkaniu z Tomaszem Żuchowskim oraz przedstawicielami samorządu zawodowego architektów.  Wówczas także przedstawiono najważniejsze uwagi, jakie ma nasz samorząd do projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Zwrócono m.in. uwagę na brak w powyższej ustawie odwołań  do samorządu zawodowego albo do zawodu zaufania publicznego, jaki inżynierowie  budownictwa wykonują. Podkreślono, że w przedstawionym projekcie mamy do czynienia z próbą ograniczenia autonomii samorządu zawodowego  poprzez wprowadzenie konieczności uzgodnień z ministrem podstawowych dla samorządu dokumentów takich, jak np. statut czy kodeks etyki. Jest to istotne ograniczenie, a dotychczasowe funkcjonowanie nie daje podstaw do takiej kurateli samorządu. Kledyński zwrócił także uwagę na brak równowagi w zakresie nadawania uprawnień architektom i inżynierom budownictwa. Zaproponowany tryb nadawania uprawnień architektom jest odmienny od tego, w jakim nadawałaby nasza izba. Dodatkowo zapis o możliwości kierowania robotami budowlanymi może budzić nasz niepokój.

PIIB zaopiniowała także propozycję ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Zwrócono uwagę że zapis który znalazł się w ustawie o architektach, inżynierach  budownictwa i urbanistach o zakazie łączenia funkcji w organach nadzoru z pełnieniem określonych funkcji w izbie inżynierskiej nie powinien mieć miejsca w naszej ustawie, lecz w ustawie o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. Uwagi PIIB dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego zostały przekazane  5 października br. do  ministerstwa, które projekt ustawy do zaopiniowania przesłało  28 września br. Wiceprezes podkreślił, że uwagi do projektów ustaw zostały opracowane przez PIIB we współpracy z okręgowymi izbami. Są one zamieszczone na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl) i zostały rozesłane do wszystkich okręgowych  izb.

W dalszej części posiedzenia uczestnicy obrad przyjęli uchwałę w sprawie wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2018. Zgodnie z nią PIIB sfinansuje w przyszłym roku zakup 11 numerów czasopisma w wysokości  2 zł plus VAT  za egzemplarz. Okręgowe izby będą współfinansować zakup dla  każdego członka okręgowej  izby w wysokości 1,60 zł plus VAT za jeden egzemplarz. Koszty wysyłki czasopisma ponosi PIIB, a Wydawnictwo PIIB uczestniczy w nich w wysokości 1 zł plus VAT za jeden egzemplarz.

Następnie dyskutowano nad pracami w budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie w przyszłości ma się mieścić siedziba PIIB. W czasie obrad uczestnicy KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu, którą omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Zachodniopomorskiej, Śląskiej, Kujawsko-Pomorskiej i Małopolskiej OIIB.

Krajowa Rada PIIB solidaryzując się z działaniami samorządu lekarskiego na rzecz zwiększenia publicznych wydatków na ochronę zdrowia jako jedynej skutecznej metody zmierzającej do poprawy aktualnej sytuacji w służbie zdrowia przyjęła uchwałę popierającą starania samorządu lekarskiego w tym zakresie.

W obradach uczestniczyła  Agnieszka Ligięza-Ryś z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i Ewelina Grabowska z  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.