Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
czwartek, 29 czerwca 2017

23-24 czerwca br. w Warszawie obradował XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas którego dokonano oceny działalności krajowych organów statutowych w 2016 r. Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium.

Od powitania gości i delegatów przybyłych na XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczął obrady Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB. Na zjazd przybyło 178  delegatów z 16 okręgowych izb (frekwencja 88,56%). Gośćmi zjazdu byli między innymi: Tomasz Żuchowski, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Klaus Thürriedl – Sekretarz Generalny Europejskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ECEC), Vladimir Benko – prezes Słowackiej Izby Inżynierów, Alois Materna – wiceprzewodniczący Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Aktywnych w Budownictwie. W  zjeździe uczestniczyli także przedstawiciele innych samorządów zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz organizacji związanych z branżą budowlaną. W drugi dzień zjazdu obradujących członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa odwiedził Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w swoim wystąpieniu otwierającym obrady XVI Krajowego Zjazdu PIIB, zwrócił uwagę, na funkcjonowanie. samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ciągu 15 lat, podkreślając główne osiągnięcia oraz ważniejsze płaszczyzny działalności. Prezes PIIB wskazał także na strategiczne priorytety na najbliższe lata. Dotyczyły one wzmocnienia roli inżyniera  budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego poprzez jeszcze większe dbanie o standard wykonywanej pracy oraz podnoszenie kwalifikacji przez członków samorządu.

Chciałbym podkreślić, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa, to dzisiaj dobrze zorganizowany samorząd zawodowy, który wypełnia przynależne jej zadania, jest merytorycznym partnerem dla instytucji rządowych i samorządowych w sprawach związanych z budownictwem i zawodem inżyniera  budownictwa – podkreślił A. R. Dobrucki – Zawód zaufania publicznego, jaki wykonujemy, to także mobilizacja do podejmowania inicjatyw mających na celu budowanie jeszcze większego zaufania wśród społeczeństwa dla naszego zawodu, umacnianie jego prestiżu oraz rangi.

W oficjalnej  części zjazdu głos zabrali także zaproszeni na obrady goście.

Obecny rząd liczy na szczery dialog z całym samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Jestem przekonany, że działania, które możemy wspólnie podjąć dla wzmocnienia roli zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego, przyniosą zamierzony efekt. W pełni doceniamy znaczenie i wagę samorządu zawodowego, którego rolą jest rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem zawodu, odpowiadanie na pojawiające się wyzwania i dbanie o standard etyczny członków izby – mówił Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Wiceminister odczytał także list ministra Andrzeja Adamczyka do uczestników zjazdu. A. Adamczyk przypomniał, że w 2017 r. samorząd zawodowy inżynierów budownictwa obchodzi 15-rocznicę powołania i w zainicjowanej przez samorząd debacie istotne miejsce zajął temat etyki oraz odpowiedzialności w zawodzie inżyniera.

Mając na uwadze konieczność transparentnego działania Izby, związaną z przekazaniem samorządowi zawodowemu części zadań administracji publicznej, należy uznać tę inicjatywę za wyjątkowo wartościową. Podjęcie tej debaty odebrałem jako wyraz dbałości i troski o wzrost zaufania do zawodu inżyniera w życiu publicznym oraz jasny sygnał w kierunku podnoszenia standardów działań członków samorządu zawodowego – napisał A. Adamczyk do uczestników zjazdu.

Podziękował  także za zaangażowanie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w prace nad projektem ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach oraz konstruktywne uwagi do projektu ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Uczestniczący w zjeździe goście w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa i rolę, jaką odgrywa PIIB.

Klaus Thürriedl, Sekretarz Generalny Europejskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ECEC) zwrócił uwagę na konieczność przekazywania wszelkim władzom, jak ważną pracę wykonują inżynierowie budownictwa, pełniąc zawód zaufania publicznego i ich nieodzowność funkcjonowania we współczesnej Europie. Podkreślił, że to właśnie inżynierowie budownictwa biorą aktywny udział w zrównoważonym rozwoju kraju i regionu.

Miłym akcentem pierwszego dnia zjazdu było także wręczenie medali i odznaczeń. Postanowieniem Prezydenta RP w uznaniu zasług za działalność na rzecz budownictwa odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi – Jerzy Władysław Duszota i Zbigniew Jerzy Pastuszka, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi – Wiktor Jan Abramek, Dariusz Stanisław Bajno, Wiesław Kazimierz Baran, Danuta Barbara Paginowska, Andrzej Roman Pawłowski.  Odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa” wyróżnieni zostali: Jerzy Burda, Ryszard Bykowski, Marian Hebdowski, Julian Król, Andrzej Krzesiński, Ryszard Mes, Stanisław Miazga, Nella Mickiewicz-Zając, Maria Patejuk-Stenzel, Marek Stańczak i Oktawian Śliwiński. Natomiast Jerzy Kotowski i Wojciech Płaza otrzymali odznaki honorowe „Zasłużony dla drogownictwa”.

Dokonano także odznaczenia Medalami Honorowymi PIIB czterech osób, które swoją działalnością na rzecz samorządu oraz branży budowlanej mogą być przykładem dla innych. W tym roku medale otrzymali: Roman Nowicki, Zygmunt Rawicki, Jerzy Stroński i Ryszard Trykosko.

W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdania krajowych organów statutowych z działalności w 2016 r. i podsumowano funkcjonowanie Izby w ubiegłym roku. Zdecydowaną większością głosów delegaci przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów statutowych PIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium. W czasie obrad przyjęto także budżet na 2018 r.

Dokonano również uzupełnienia składu osobowego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. W wyniku głosowania do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego została wybrana Małgorzata Sławińska, natomiast do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Stanisław Stojewski.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od wręczenia Złotych i Srebrnych  Odznak Honorowych PIIB. Złote Odznaki otrzymali: Ryszard Babik, Rainer Bulla, Danuta Duch-Mackaniec, Piotr Narloch, Zenon Wośkowiak i Jan Wójt. Srebrne Odznaki przyznano – Jackowi Fokczyńskiemu, Jarosławowi Kuklińskiemu, Krzysztofowi Wilde i Annie Wróblewskiej.

Uczestników XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB odwiedził także Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Podkreślił bardzo dobrą współpracę ministerstwa z PIIB i środowiskiem inżynierów budownictwa, zaznaczając, że jest to szczególna i osobista zasługa Prezesa PIIB – Andrzeja Rocha Dobruckiego.

W dalszej części obrad Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków omówił wszystkie wnioski złożone w czasie XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz przesłane przez poszczególne okręgowe zjazdy do XVI Krajowego Zjazdu PIIB. Delegaci zaakceptowali do realizacji przez PIIB  m.in. wnioski dotyczące: uprawnień projektowych w budownictwie „zabudowy zagrodowej”, utrzymania obecnej wysokości składki na OC, wyceny usług inżynierskich, opracowania szacunkowych cen z tytułu pełnienia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego, utrzymania uprawnień w specjalności urządzenia zabezpieczeń i sterowania ruchem kolejowym.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił także wniosek złożony do Krajowego Zjazdu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczący wprowadzenia zakazu łączenia funkcji w organach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, (tj. rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub jego zastępcy, przewodniczącego lub członka sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego lub członka komisji kwalifikacyjnej), z jednoczesnym pełnieniem funkcji w organach administracji państwowej. Dotyczy to stanowiska: powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub jego zastępcy oraz pracownika powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, starostwa (urzędu miasta na prawach powiatu), urzędu wojewódzkiego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego. Urzędnicy ci, podpisują decyzje i postanowienia w imieniu organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego.

Delegaci nie przyjęli uchwały przychylnej  dla wniosku Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wprowadzeniu do statutu PIIB zakazu łączenia funkcji w organach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z jednoczesnym pełnieniem funkcji w organach administracji państwowej.

Uczestnicy obrad przyjęli natomiast uchwałę, w której stwierdzili, że podjęcie uchwały o nie łączeniu funkcji wskazanych przez ministra nie leży w kompetencji samorządu zawodowego. W uchwale przyjętej przez zjazd można przeczytać: „Uzasadnieniem powyższego jest m.in. fakt, iż ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, w tym wolności i wyboru zawodu i miejsca pracy, mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31, ust. 3 Konstytucji RP)”.

Wnioski przyjęte przez XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB  będą procedowane przez odpowiednie organy Krajowej Izby.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa