Szkolenie sędziów i rzeczników Drukuj
wtorek, 25 kwietnia 2017

20-21 kwietnia br. odbyła się w Kazimierzu Dolnym narada szkoleniowa przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych, okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej OIIB – koordynatorów, radców prawnych i osób obsługujących prace w tych organach oraz  członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

W obradach wziął udział Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa,  Barbara Malec, przewodnicząca Łódzkiej i Wojciech Szewczyk, przewodniczący Lubelskiej OIIB. Prezes PIIB w swoim wystąpieniu odniósł się do przygotowywanych zmian w ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Jak zauważył planowana jest likwidacja trybu odpowiedzialności zawodowej i pozostawienie tylko trybu postępowania dyscyplinarnego. Zwiększony ma być także katalog kar możliwych  do stosowania. Nowa ustawa prawdopodobnie może obowiązywać od połowy 2018 r.

Prezes PIIB omówił krótko również stan prac nad przebudową i modernizacją budynku przyszłej siedziby samorządu zawodowego inżynierów  budownictwa w Warszawie. Zaznaczył, że podpisano już umowę z firmą Dekpol SA  o wykonawstwo robót budowlanych w zakupionej przez samorząd zawodowy nieruchomości, znajdującej się przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie i wykonawca przystąpił już do prac.

Naradę szkoleniową prowadzili: mec. Jolanta Szewczyk i mec. Krzysztof Zając. Omówili ważne problemy, które pojawiają się we współpracy pomiędzy krajowymi i okręgowymi organami, podkreślając konieczność respektowania przez organy I instancji wytycznych otrzymywanych  w konkretnych sprawach przez organy II instancji. Jolanta Szewczyk podkreśliła, że prawo dokładnie określa kompetencje sądów i rzeczników. Szczególną uwagę zarówno J. Szewczyk, jak i K. Zając zwracali na te elementy współpracy, które mogą przyczynić  się do usprawnienia współdziałania  tych organów i przyspieszać załatwienie spraw.

W dalszej części obrad mec. K. Zając omówił liczne zmiany prawne, które przygotowano w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r. Jak zaznaczył mecenas niektóre ze zmian mają wręcz rewolucyjny charakter. Nowelizacja zakłada między innymi wprowadzenie instytucji mediacji, ponagleń w przypadkach bezczynności organu lub przewlekłości postępowania, czy też przekazywanie  podmiotom publicznym dokumentacji drogą elektroniczną.

W czasie narady sędziowie i rzecznicy mogli także wyjaśnić wszystkie problemy, z jakimi mają do czynienia przy prowadzeniu konkretnych swoich postępowań. Odbyły się także narady przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz osobna narada –  okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – koordynatorów z członkami Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Miały także miejsca posiedzenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.

Krystyna Wiśniewska, Urszula Kieller-Zawisza