XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
czwartek, 30 czerwca 2016

24-25 czerwca br. w Warszawie obradował XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podczas którego dokonano oceny działalności krajowych organów statutowych w 2015 r., a Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium. Odbyła się  debata pt. „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”.

Obrady XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczął Andrzej R. Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przywitaniem przybyłych na zjazd gości. Byli wśród nich: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Stanisław Kuś, przewodniczący I Komitetu Organizacyjnego Izb Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele STU Ergo Hestia S.A., a także reprezentanci administracji państwowej, samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Na zjazd przybyło 184 z 201 uprawnionych delegatów, czyli frekwencja wynosiła 91,54%.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB w swoim wystąpieniu otwierającym obrady XV Krajowego Zjazdu PIIB, zwrócił uwagę, że samorząd zawodowy inżynierów budownictwa  opiera swoje funkcjonowanie na konstytucyjnej zasadzie decentralizacji i powinien być gwarantem  wysokich standardów etycznych i moralnych  osób, wykonujących zawód zaufania publicznego. Dostępny jest dla tych, którzy legitymują się nie tylko wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi, ale też przestrzegają zasad deontologii zawodowej. Są to niezmierne ważne sprawy i od ich przestrzegania zależy przyszłość nie tylko każdego inżyniera z osobna, ale całego samorządu zawodowego.

– Rzeczywistość funkcjonowania i wykonywania zawodu przez inżynierów budownictwa nie jest łatwa. Na co dzień doświadczamy „złego prawa”, niezgodności przepisów z realiami prowadzenia budowy, podejmowania decyzji w krytycznych sytuacjach i częstokroć ryzykowania swoją reputacją i karierą zawodową – zaakcentował A. R. Dobrucki.

Prezes PIIB wskazał także na edukację młodego pokolenia, która nie zawsze zgodna jest z potrzebami rynku pracy i istotnie odbiega od jego wymagań. Zadeklarował  chęć współpracy Izby z uczelniami technicznymi, aby przyszli inżynierowie byli właściwie przygotowani do wykonywania zawodu. A. R. Dobrucki podkreślił, że każdego z inżynierów budownictwa powinno charakteryzować połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Nawiązał do priorytetowych działań samorządu zawodowego, które mogą decydować o jego randze i prestiżu, o wykonywaniu zawodu przez członków PIIB i barierach napotykanych w czasie pracy, uzasadniając potrzebę zorganizowania debaty poświęconej tematowi: Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa? Przed rozpoczęciem debaty delegaci wybrali jeszcze prezydium oraz komisje zjazdowe. Na przewodniczącego Prezydium Zjazdowego wybrany został Stanisław Karczmarczyk z Małopolskiej OIIB. W Prezydium Zjazdowym również zasiedli – Ewa Dworska (Śląska OIIB); Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk (Dolnośląska OIIB), Andrzej Cegielnik (Lubuska OIIB) oraz Roman Lulis (Mazowiecka OIIB).

Merytoryczną debatę na temat: „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?” poprowadził Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, który był również przewodniczącym Komitetu Programowego. Zadaniem komitetu, który działał kilka miesięcy przed zjazdem, było zebranie i przygotowanie wniosków oraz postulatów dotyczących tego zagadnienia, zgłaszanych przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Komitet Programowego wyodrębnili 4 grupy tematyczne. Pierwszy blok poświęcony był uwarunkowaniom prawnym wykonywania zawodu inżyniera budownictwa i omawiała je w czasie zjazdu Ewa Dworska. Podjęła m.in. temat zakresu uregulowań dotyczący procesu budowlanego, sposób jego stanowienia oraz kompletność i spójność, wpływ uregulowań na przebieg procesu budowlanego.  Zagadnienie obejmujące sensu largo samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, referowała Danuta Paginowska. Odniosła się do zadań i roli samorządu dla środowiska zawodowego i społeczeństwa, podjęła temat odpowiedzialności oraz postrzegania społecznego inżynierów  budownictwa jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego.  Trzeci blok tematyczny obejmował natomiast problem  dopuszczania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kwestię tę przedstawił Adam Podhorecki, przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Wspomniał o kształceniu kadr dla budownictwa, nadawaniu uprawnień oraz doskonaleniu zawodowym. Ostatni blok przygotowany przez Komitet Programowy stanowiły uwarunkowania ekonomiczne wykonywania zawodu inżyniera budownictwa i zreferował je Mieczysław Grodzki, przewodniczący Mazowieckiej OIIB. Podjął m.in.  tematy zatrudnienia i jego form, wynagradzania, zamówień publicznych.

Każdy z prelegentów wskazywał także na postulowane przez członków Komitetu Programowego zmiany regulacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  Należy zauważyć, że wszyscy delegaci PIIB otrzymali przed zjazdem stosowne materiały sporządzone przez Komitet Programowy, aby mogli zapoznać się z tematami i przygotować do dyskusji.

Po przeprowadzonej debacie przyjęto stanowisko w sprawie   warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Wskazano w nim  najważniejsze postulaty wynikające z przeprowadzonej podczas obrad dyskusji jako strategiczne, średnio i długoterminowe zadania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Należy do nich m.in. prowadzenie szeroko zakrojonej promocji zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego,  w tym poprzez uzyskanie realnego wpływu na prawne zasady wykonywania samodzielnych funkcji technicznych oraz podnoszenie problematyki etyki zawodu w programach studiów, egzaminach na uprawnienia budowlane i w szkoleniach. Wprowadzenie wykonawcy jako dodatkowego uczestnika procesu budowlanego, z określeniem jego praw i obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności lub wprowadzenie innego rozwiązania mającego na celu zwiększenie odpowiedzialności wykonawcy. Wprowadzenie jednolitych zasad doskonalenia zawodowego, jego przebiegu, zakresu i dokumentowania w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa. Wspieranie działań na rzecz ustanowienia minimalnej stawki dla pracowników budownictwa w trosce o wysoki poziom kwalifikacji tej grupy zawodowej. Przywrócenie funkcji rzeczoznawcy budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz wprowadzenie regulacji przewidujących opiniowanie przez Izbę kandydatów na biegłych sądowych.

XV Krajowy Zjazd PIIB zaapelował do wszystkich zainteresowanych o podjęcie wspólnych działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających dobremu wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa, co leży w interesie społecznym i państwotwórczym.

W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdania krajowych organów statutowych z działalności w 2015 r. i podsumowano funkcjonowanie Izby w ubiegłym roku. Zdecydowaną większością głosów delegaci przyjęli sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów statutowych PIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka przedstawiła prezentację zakupionego na przyszłą siedzibę PIIB budynku oraz jego docelowy wizerunek po przeprowadzonym remoncie. W wyniku głosowania Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium. W czasie obrad przyjęto także budżet na 2017 r.

Drugi dzień obrad XV Krajowego Zjazdu PIIB rozpoczął się od uroczystości wręczenia przez Ryszarda Trykosko, przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa odznaki honorowej „Zasłużony dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa” Andrzejowi R. Dobruckiemu, prezesowi PIIB.  Przewodniczący PZITB dodał także, że podczas XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB Polska Izba Inżynierów Budownictwa otrzymała honorowe wyróżnienie  „Zasłużonym dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.

Następnie dokonano odznaczenia Medalem Honorowym PIIB Ksawerego Krassowskiego z Łódzkiej OIIB, który aktywnie działał i działa na rzecz środowiska inżynierskiego. Drugi medal przyznano Tadeuszowi Tarczyńskiemu z Opolskiej OIIB, który nie mógł uczestniczyć w zjeździe i medal zostanie mu wręczony w późniejszym terminie w siedzibie Opolskiej OIIB.  Odznaczono także złotymi i srebrnymi odznakami honorowymi PIIB osoby aktywnie działające na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W dalszej części drugiego zjazdowego dnia delegaci zapoznali się z wnioskami zgłoszonymi podczas XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz przesłanymi przez poszczególne okręgowe zjazdy, które omówił Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków. Przyjęte przez zjazd wnioski będą procedowane przez odpowiednie organy izby.

Stanowisko XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa

Opracowanie przygotowane przez Komitet Programowy zawierające wnioski zgłoszone przez członków Okręgowych Izby Inżynierów Budownictwa