Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 kwietnia 2016

6 kwietnia br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono projekty sprawozdań z działalności w roku 2015: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Obrady prowadził Andrzej R. Dobrucki prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Danuta Gawęcka, sekretarz PIIB omówiła sprawozdanie Krajowej Rady za rok 2015. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB zreferował sprawozdanie finansowe i realizację budżetu w 2015 r. przez KR PIIB.

W dalszej części posiedzenia zebrani zapoznali się z działalnością Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2015 r., którą zaprezentował Marian Płachecki, jej przewodniczący. Omówił dokładnie funkcjonowanie w minionym roku komisji, zwracając uwagę na warunki, w jakich KKK musiała pracować w związku z wejściem w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przewodniczący KKK zauważył, że w 2015 r. w wyniku przeprowadzeniu dwóch sesji egzaminacyjnych 5784 osoby uzyskały uprawnienia budowlane. Podkreślił również, że członkowie komisji egzaminacyjnych sygnalizują, że tendencje dotyczące zdawalności egzaminów utrzymują się na podobnym poziomie oraz wskazują, że zdawalność egzaminu ustnego jest niższa od pisemnego. Sytuacja taka może być wynikiem skrócenia okresu praktyki zawodowej wraz z nowymi regulacjami  tzw. ustawy deregulacyjnej. Marian Płachecki powiedział także, że w 2015 r. Krajowa Rada PIIB rozpatrywała 18 wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych poza granicami kraju. Wśród rozpatrywanych spraw były 2 wnioski z 2013 r., 3 z roku 2014 oraz 13 z 2015 r. Zakończono 15 spraw, wydając 17 decyzji pozytywnych, w tym dwóch wnioskodawców otrzymało decyzje w dwóch specjalnościach.

Informację o działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 r. przedstawił Gilbert Okulicz-Kozaryn, przewodniczący KSD.

–  W 2015 r. do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego , jako do sądu II instancji wpłynęło 25 spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej oraz 3 sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej – zauważył G. Okulicz-Kozaryn.

Do okręgowych sądów dyscyplinarnych w roku 2015 wpłynęło 137 spraw w trybie odpowiedzialności zawodowej oraz 17 spraw w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Było także 26 wniosków o zatarcie kary. W porównaniu do minionego roku nastąpił spadek liczby spraw (w 2014 r. – 199 z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz 18 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej). Jak wynika z danych największy odsetek ukaranych dotyczy kierowników budowy i wynosi ponad 80% wszystkich ukaranych w 2015 r. Natomiast bardzo mały odsetek ukaranych dotyczy pozostałych funkcji pełnionych przez członków izby.

Następnie Waldemar Szleper Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Koordynator omówił działalność KROZ. – Do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r. wpłynęło ogółem 45 spraw oraz 35 skarg i wniosków. Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęły 552 sprawy (443 z tytułu odpowiedzialności zawodowej, 88 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i 21 spraw pozostających poza kompetencją rzeczników). Skargi, które wpłynęły do OROZ w sprawach odpowiedzialności zawodowej dotyczyły przede wszystkim przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, nierzetelnego wypełniania obowiązków – głównie przez kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej najczęściej spotykano się z nieetycznym postępowaniem rzeczoznawców przy opracowywaniu opinii i ekspertyz.

W dalszej części obrad Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił działalność prowadzonej przez siebie komisji oraz wstępne ustalenia przeprowadzonej kontroli funkcjonowania krajowych organów PIIB i Krajowego Biura PIIB. Przewodniczący KKR stwierdził, że komisja złoży na XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB wniosek o udzielenie absolutorium dla Krajowej Rady za 2015 r.

Zbigniew Kledyński, wiceprezes Krajowej Rady PIIB zapoznał uczestników posiedzenia z pracami Komitetu Programowego powołanego do przygotowania części merytorycznej XV Krajowego Zjazdu PIIB pt. „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”. Sekretarz Krajowej Rady PIIB, a zarazem przewodnicząca zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie Danuta Gawecka omówiła dotychczasowe działania zespołu oraz zaangażowanie w prace mające na celu, jak najszybsze rozpoczęcie robót remontowych. O realizacji budżetu Krajowej Izby w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2016 r. mówił A. Jaworski, skarbnik KR PIIB. Na koniec posiedzenia jego uczestnicy przyjęli uchwałę powołującą do życia zespół ds. ubezpieczeń, na czele którego stanął Andrzej Jaworski. Celem zespołu jest ocena szkodowości i przedstawianie rekomendacji Krajowej Radzie PIIB ubezpieczyciela dla grupowego ubezpieczenia OC członków w trzecim i czwartym roku trwania umowy generalnej.

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa