Ostatnie przed XIV Krajowym Zjazdem PIIB posiedzenie Krajowej Rady Drukuj
poniedziałek, 18 maja 2015

13 maja br. w Warszawie obradowała Krajowa Rada PIIB. Podczas posiedzenia omówiono przygotowania do  XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz proponowane zmiany w podstawowych dokumentach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Obradom Krajowej Rady PIIB przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki, prezes KR PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia uczestnicy wysłuchali informacji o proponowanym regulaminie oraz porządku obrad XIV Krajowego Zjazdu PIIB, które przedstawiła Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady. Obie propozycje zostały zaakceptowane przez uczestników posiedzenia. Następnie Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB omówił projekt budżetu na 2016 r. oraz propozycje zmian w zasadach gospodarki finansowej. Uzyskały one aprobatę w czasie  posiedzenia.

W dalszej części obrad Krystyna Korniak-Figa przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła wnioski, które zostały skierowane z XIV okręgowych zjazdów sprawozdawczych do krajowych organów. Do Komisji Wnioskowej trafiło 35 takich wniosków, z czego 23 wnioski z 8 izb okręgowych skierowano do Krajowej Rady PIIB, natomiast 12 wniosków z 6 izb okręgowych zostało przekazanych do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. We wnioskach skierowanych do KR wskazywano m.in. na problem podnoszenia rangi zawodu inżyniera budownictwa, sprawę wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego RP dotyczącej ostatniego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zajęcia się sprawą minimalnej stawki kalkulacyjnej przy pracach projektowych. Wnioski skierowane do XIV Krajowego Zjazdu PIIB dotyczyły m.in. aktualnych zmian w prawie budowlanym oraz możliwości nadawania uprawnień budowlanych przez uczelnie techniczne.

Ożywioną dyskusję wśród uczestników obrad wywołał temat proponowanych zmian w Statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opracowanych przez Komisję ds. Statutu pod przewodnictwem Ewy Dworskiej ze Śląskiej OIIB. Przewodnicząca komisji szczegółowo i rzetelnie omówiła po kolei każdą z wypracowanych propozycji. Jak podkreśliła na początku swojej wypowiedzi E. Dworska: - Zaproponowane nowe regulacje, to efekt prac nad wnioskami zgłoszonymi Komisji ds. Statutu PIIB podczas spotkań w okręgowych izbach oraz prac nad postulatami i sugestiami, przesłanymi bezpośrednio do komisji przez członków naszego samorządu zawodowego.

Propozycję dotyczącą nowych zasad wyborów delegatów do krajowych organów statutowych opracowaną przez Komisję ds. Statutu omówił Zbigniew Szcześniak, członek komisji. Zwrócił on także uwagę, że przygotowane przez komisję propozycje dotyczą ujednolicenia przepisów pomiędzy ustawą i statutem, do czego członkowie zespołu zostali zobowiązani.

W czasie referowania proponowanych nowych regulacji prawnych uczestnicy obrad zgłaszali swoje uwagi i sugestie. Najwięcej polemiki wzbudziła sprawa kadencyjności w sprawowaniu określonych funkcji w organach statutowych oraz problem dublowania się stanowisk w okręgowych i krajowych organach statutowych. Po dyskusji zdecydowano o przyjęciu propozycji statutu PIIB w przedstawionej przez Komisję ds. Statutu formie z uwzględnieniem uwag zgłoszonych na posiedzeniu. Zaakceptowana wersja zostanie przedstawiona delegatom na obradach XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

Krajowa Rada dyskutowała także na temat wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną. Ponadto zdecydowano również o współfinansowaniu przez PIIB - XXII Spotkania Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbędzie się w tym roku w dniach 1-4 października w Gdańsku. Krajowa Rada podjęła także uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków: Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Wielkopolskiej, Lubuskiej, Opolskiej oraz Warmińsko-Mazurskiej OIIB.