Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
czwartek, 03 lipca 2014

27-28 czerwca 2014 r. w Warszawie obradował XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2013 i wybrano nowe władze PIIB na kadencję przypadającą na lata 2014–2018. Andrzej Roch Dobrucki będzie pełnił funkcję prezesa KR PIIB w IV kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

.

Tegoroczny XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził prawie dwustu delegatów ze wszystkich 16 izb okręgowych, reprezentujących ponad 115 tysięczną rzeszę członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W obradach udział wzięli także zaproszeni goście, m.in. Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Adamczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Jacek Szer, zastępca GINB, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Sławomir Żak, wiceprezes Izby Architektów RP, Ksawery Krassowski, prezes Izby Projektowania Budowlanego, Jerzy Gumiński, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Krystyna Korniak – Figa, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Piotr Rychlewski, wiceprzewodniczący Związku Mostowców RP, Roman Nowicki, przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego, Kamil Bara i Ewa Burchacińska, przedstawiciele Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa PIIB, Jolanta Przygońska, przewodnicząca Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Marek Kaproń, zastępca dyrektora ds. współpracy z gospodarką w Instytucie Techniki Budowlanej, Wojciech Radomski, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Jadwiga Glumińska – Pawlic, przewodnicząca Rady Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krzysztof Kolonko, członek ZG Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Marek Markiewicz reprezentujący Naczelną Radę Adwokacką i Włodzimierz Szymczak, Prezydent – Elekt ECCE.

Przybyłych na obrady delegatów i gości powitał Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB.

W swoim wystąpieniu otwierającym obrady XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prezes PIIB podsumował działalność Izby w 2013 r., zwrócił uwagę na główne kierunki działań oraz zarysował perspektywę czekających prac w IV kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

– O ile, dwie pierwsze kadencje działania naszego samorządu zawodowego poświęcone były tworzeniu struktur organizacyjnych i ukształtowaniu procedur działalności Izby, to trzecia związana była głównie z dynamicznie zmieniającymi się procedurami legislacyjnymi, mającymi fundamentalne znaczenie dla naszego samorządu, jego zasad działania i miejsca w społeczeństwie – podkreślił A. R. Dobrucki. – To, gdzie jesteśmy, osiągnęliśmy dzięki sumiennej pracy, zaangażowaniu w działalność samorządową i wsparciu ze strony członków naszego samorządu.

Prezes PIIB nawiązał do działań związanych z pracami nad ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która została podpisana przez Prezydenta RP i niedługo wejdzie w życie. Była to najważniejsza sprawa, z jaką w ostatnich latach przyszło się samorządowi inżynierów budownictwa zmierzyć. Było wiele wersji, wiele różnych zmian i opcji, które nie były korzystne dla inżynierów budownictwa oraz samorządu zawodowego. PIIB konsekwentnie przedstawiała swoje stanowiska w odniesieniu do każdej z nich, wszystkim organom decyzyjnym. Dzięki tej pracy i zaangażowaniu wypracowano  najbardziej optymalne rozwiązania, w wielu podejmowanych przez autorów ustawy, tematach. W odniesieniu do spraw legislacyjnych Prezes PIIB podkreślił także zaangażowanie samorządu zawodowego inżynierów w prace nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

A. R. Dobrucki w swojej wypowiedzi zwrócił także uwagę na podnoszenie kwalifikacji i wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa przez członków PIIB. Odniósł się w tym zakresie do poczynań w całej mijającej kadencji. Podkreślił uruchomienie na stronie internetowej PIIB kursów e-learningowych, uruchomienie bezpłatnego dostępu do bazy norm PKN dla wszystkich członków samorządu oraz planowanego na ten rok uruchomienia dostępu do usługi „Serwis Budowlany” i publikatora informacji o cenach e-SEKOCENBUD. Z myślą o członkach samorządu zawodowego zrezygnowano także w III kadencji ze świadczenia usług przez brokera ubezpieczeniowego i samorząd przejął stosowne działania. Umożliwiło to znaczne obniżenie wysokości składki członkowskiej z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Prezes PIIB podkreślił także, że cieszy systematycznie zwiększająca się liczba inżynierów, którzy otrzymują uprawnienia budowlane i mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne oraz wspierać kadry budowlane na różnych inwestycjach w kraju. W III kadencji PIIB podjęła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych ponad 42 500 osobom.

Troskę wzbudza natomiast należyte i sumienne wykonywanie zawodu przez naszych członków. A. R. Dobrucki zwrócił uwagę, że nie będzie pobłażania dla osób nieprzestrzegających zasad zawartych w Kodeksie etyki zawodowej członków PIIB.

Chcemy, aby nasze Koleżanki i Koledzy godnie wykonywali swój zawód z zachowaniem obowiązujących norm i z należną sumiennością – powiedział A. R. Dobrucki. – Taki będzie nasz samorząd zawodowy i postrzeganie go przez społeczeństwo, jacy będą jego inżynierowie. I o tym powinniśmy pamiętać, wykonując zawód zaufania publicznego.

Na koniec swojego wystąpienia Prezes PIIB podziękował za pracę i zaangażowanie przewodniczącym OIIB, którzy przez dwie kolejne kadencje pełnili funkcję przewodniczących: Grzegorzowi Cieślińskiemu z Łódzkiej, Józefowi Krzyżanowskiemu z Lubuskiej, Andrzejowi Pieniążkowi ze Świętokrzyskiej i Jerzemu Strońskiemu z Wielkopolskiej OIIB.

Następnie na przewodniczącego zjazdu delegaci wybrali Adama Podhoreckiego (Kujawsko-Pomorska OIIB). Prezydium zjazdowe reprezentowali także: Janusz Kozula (Śląska OIIB) i Konrad Włodarczyk (Mazowiecka OIIB) wiceprzewodniczący oraz Gabriela Przystał (Małopolska OIIB) i Urszula Jakubowska (Łódzka OIIB) sekretarze.

W oficjalnej  części zjazdu głos zabrali także zaproszeni na obrady goście. Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podkreślił w swoim wystąpieniu jak ważna jest współpraca z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, zwłaszcza w procesie legislacji. Udział Izby w pracach legislacyjnych jest znaczący, a jej  głos bardzo istotny. Podsekretarz stanu podkreślił także, że liczy na współudział przedstawicieli samorządu przy tworzeniu kolejnych aktów prawnych, jak np. nowelizacja prawa budowlanego czy projekt ustawy energetycznej. W imieniu premier Elżbiety Bieńkowskiej życzył owocnych obrad i dobrych wyborów. Dziękując za dotychczasową współpracę podsekretarz stanu Janusz Żbik wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie ona kontynuowana

Za wypracowany model partnerskiego współdziałania dziękował także Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i wyraził nadzieję, na dalszą konstruktywną współpracę.

W imieniu sejmowej Komisji Infrastruktury głos zabrał Andrzej Adamczyk, jej wiceprzewodniczący, który podkreślił w swoim wystąpieniu aktywność Izby w pracach komisji, obecność na posiedzeniach, wyrażanie swoich opinii oraz przedstawianie  stanowisk w ważnych dla polskiego budownictwa tematach. Praca ta wzbogaca opracowywane projekty ustaw. Członkowie komisji cenią sobie tę współpracę i chcieliby utrzymać ją na tym samym poziomie przez następną kadencję. Poseł wyraził nadzieję, że działania podejmowane przez Izbę i Komisję Infrastruktury przyczynią się do tego, aby polskie budownictwo miało swoją reprezentację w Radzie Ministrów, a nie było dołączane, jak dotychczas, do innych funkcjonujących resortów.

Przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych podkreślali, że mijająca kadencja była przykładem dobrego współdziałania w wielu ważnych dla budownictwa sprawach dotyczących nie tylko regulacji legislacyjnych, ale także w takich kwestiach jak m.in. podnoszenie kwalifikacji przez inżynierów budownictwa, dbanie o jakość świadczonej pracy oraz budowanie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa.

Danuta Gawęcka (Wielkopolska OIIB), przewodniczącą Komisji Mandatowej ogłosiła, że na zjeździe frekwencja wynosi 93,6% i zjazd jest prawomocny oraz ma zdolność do podejmowania uchwał. Po tym oświadczeniu przystąpiono do wyboru komisji zjazdowych: Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Następnie delegaci wysłuchali sprawozdań wszystkich krajowych organów PIIB, podjęli uchwały o ich przyjęciu oraz udzielili Krajowej Radzie absolutorium za rok 2013.

Ważnym wydarzeniem pierwszego dnia obrad był wybór nowych władz PIIB na IV kadencję przypadającą na lata 2014-2018. Delegaci wybrali Andrzeja Rocha Dobruckiego (Mazowiecka OIIB) na prezesa Krajowej Rady PIIB. Funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełnił Tadeusz Durak (Świętokrzyska OIIB). Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Mariana Płacheckiego (Małopolska OIIB), natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Gilberta Okulicz-Kozaryna (Podlaska OIIB). Stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora powierzono Waldemarowi Szleperowi (Śląska OIIB).

Andrzej Roch Dobrucki, prezes KR PIIB na IV kadencję, w krótkim wystąpieniu podziękował za wybór oraz podkreślił, że chciałby, aby ta kadencja była dobrą wykładnią dla naszego społeczeństwa, kim jest polski inżynier. – Abyśmy wyraźnie podkreślili znaczenie, miejsce i rolę polskiego inżyniera budownictwa w polskiej gospodarce i jego miejsce oraz znaczenie w społeczeństwie – zauważył prezes KR PIIB.

Wspomniał, że w tym roku w październiku samorząd zawodowy inżynierów budownictwa będzie jednym z organizatorów 60. Walnego Zgromadzenia ECCE w Warszawie, podczas którego prezes PIIB wystąpi z propozycją obchodów Europejskiego Roku Inżyniera. – Najwyższy czas, abyśmy wzmocnili siłę naszego oddziaływania – dodał.

Zaapelował także do uczestników zjazdu, aby aktywnie włączali się w prace nad projektami aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem budownictwa, np. rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Tego dnia omówiono również budżet na 2015 r. oraz przegłosowano jego przyjęcie. Delegaci zdecydowali także o liczebności organów Krajowej Izby. Na koniec obrad przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego PIIB”.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęto od wręczenia Złotych i Srebrnych Honorowych Odznak PIIB. Następnie wybrano nowe składy osobowe organów statutowych: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

W dalszej części obrad, delegaci po wymianie uwag i spostrzeżeń, przyjęli program działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję 2014-2018. Potem Piotr Korczak, zastępca przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków omówił wnioski zgłoszone w czasie XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB oraz przesłane przez poszczególne zjazdy okręgowe do XIII Krajowego Zjazdu PIIB. Wnioski przyjęte przez zjazd będą procedowane przez odpowiednie organy Krajowej Izby.

 

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa