Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Aktualności > XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach
XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
wtorek, 02 lipca 2013

28-29 czerwca 2013 r. obradował XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2012, a Krajowa Rada otrzymała absolutorium. Delegaci przyjęli stanowisko PIIB do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 13 czerwca 2013 r.

Od powitania gości i delegatów przybyłych na XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpoczął obrady Andrzej R. Dobrucki prezes PIIB. Minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli w minionym roku: - Andrzeja Drożdża, Grzegorza Kokocińskiego, Wiesława Olechnowicza i Andrzeja Orczykowskiego.

Andrzej Roch Dobrucki prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w swoim wystąpieniu otwierającym obrady XII Krajowego Zjazdu PIIB, podsumował działalność Izby w 2012 r., która obchodziła w minionym roku 10 rocznicę powstania. Prezes PIIB podkreślił szczególną aktywność w obszarze legislacyjnym dotyczącym branży budowlanej oraz bezpośrednio samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Nawiązał do działań związanych z pracami nad zmianami do ustawy Prawo budowlane oraz nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. A. R. Dobrucki zauważył, że o ile niektóre ze zgłaszanych przez izbę postulatów zostały uwzględnione w projekcie ustawy deregulacyjnej, to jednak zawiera ona też zmiany budzące poważne zastrzeżenia, zwłaszcza zaś znaczne skrócenie wymiaru praktyki projektowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych oraz wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane i uznanie praktyk studenckich za całość praktyki.

Rok 2012 przyniósł nam dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, które miały i nadal mają bezpośredni wpływ na naszą działalność statutową. Często istniała potrzeba wspólnego działania w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządów zawodowych, jak i poszczególnych grup reprezentujących zawody zaufania publicznego – dodał A. Dobrucki. – Dlatego też wystąpiłem z inicjatywą podjęcia wspólnych działań prowadzących do powołania ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień pomiędzy rządem i samorządami zawodowymi.

Działalność takiej komisji, jak stwierdził prezes PIIB, miałaby przyczynić się do poprawy jakości stanowionego prawa i dawałaby większy wpływ na proces legislacyjny. Stwarzałaby także możliwość reprezentowania interesów wszystkich samorządów zaufania publicznego, a nie tylko określonych grup zawodowych.

Szczególny akcent zwrócił także na podnoszenie kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego oraz współpracę z uczelniami technicznymi.

Rozpowszechniliśmy czytelnictwo zawodowe, udostępniliśmy dla wszystkich członków treści norm w bezpłatnej wersji elektronicznej, wspieramy udział w konferencjach i szkoleniach. Stale poszerzamy ofertę szkoleń e-learingowych, która dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich członków izby – mówił A. R. Dobrucki – „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, to słowa kanclerza Jana Zamoyskiego z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej – kontynuował prezes PIIB. – Parafrazując to stwierdzenie w odniesieniu do naszego samorządu można powiedzieć: – Taka będzie Izba, jacy jej inżynierowie.

Prezes PIIB w swoim wystąpieniu poinformował także, że w wyniku negocjacji prowadzonych z obecnym ubezpieczycielem, po raz kolejny została obniżona wysokość obowiązkowej składki OC z 79 zł do 70 zł. Było to możliwe m.in. dzięki bezpośredniemu współdziałaniu z ubezpieczycielem, bez pośrednictwa brokera, z usług którego Izba zrezygnowała. Nowa stawka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2014 r.

Podsumowując swoją wypowiedź A.R. Dobrucki przypomniał, że na jesieni tego roku rozpoczynają się zebrania obwodowe. Decyzje, które zostaną podjęte przy wyborze delegatów są istotne i będą decydować o działalności oraz funkcjonowaniu okręgowych rad i Krajowej Rady w kolejnych latach.

Od naszej rozwagi i chęci współdziałania w tym, co robi Izba, w naszych działaniach i od naszego zaangażowania, zależeć będzie w dużej mierze miejsce i rola inżyniera budownictwa w Polsce! – zaapelował do uczestników zjazdu.

Na zjazd przybyło 174 delegatów (frekwencja wyniosła 90,16%). Jego przewodniczącym został wybrany Zygmunt Meyer z Zachodniopomorskiej OIIB, zaś w skład Prezydium Zjazdu weszli także: Barbara Twardosz –Michniewska, Mirosława Ogorzelec, Tadeusz Olichwer i Włodzimierz Szymczak.

W obradach udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej, samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Gośćmi byli m.in.: Janusz Żbik podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Robert Dziwiński Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Jacek Szer zastępca GINB, Krzysztof Antczak dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBiGM, Wojciech Gęsiak prezes Izby Architektów RP, Jacek Sztechman prezes Krajowej Izby Urbanistów, Ksawery Krassowski prezes Izby Projektowania Budowlanego, Ewa Mańkiewicz –Cudny prezes FSNT NOT, Mariusz Ścisło prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Ryszard Trykosko przewodniczący PZITB, Jerzy Gumiński prezes SITPMB, Krzysztof Kolonko członek ZG SEP, Krystyna Korniak – Figa prezes PZITS, Piotr Rychlewski wiceprzewodniczący ZMRP, Zbigniew Janowski przewodniczący ZZ „Budowlani”, Marek Michałowski reprezentujący Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Roman Nowicki przewodniczący Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa Polskiego, Jan Bobrowicz dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Marek Kaproń zastępca dyrektora ds. współpracy z gospodarką w ITB, Janusz Rymsza zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Jaromir Kuśmider prezes Wydawnictwa PIIB oraz Ewa Burchacińska, Kamil Bara i Jacek Maniura reprezentujący Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Uczestniczący w zjeździe goście w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą współpracę z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa i rolę, jaką odgrywa PIIB. Podsekretarz stanu w MTBiGM Janusz Żbik zwrócił uwagę, że budownictwo polskie znajduje się w trudnej sytuacji, a wskaźniki nie są dobre. Czas poprzedniej perspektywy unijnej się kończy, ale jest następna, która na pewno przyczyni się do pozytywnych zmian. – Izba inżynierów budownictwa jest bardzo ważnym partnerem administracji rządowej. Jest partnerem kompetentnym i wymagającym. Głos izby się liczy i jest słuchany, co ma wyraz w legislacji, chociaż nie zawsze się zgadzamy. Nowelizacja Prawa budowlanego, ustawa deregulacyjna, Kodeks budowlany – to wszystko ma swoje terminy realizacji. Mam nadzieję, że poczynione zmiany będę dobrze służyły naszemu środowisku – powiedział Janusz Żbik.

Inni goście wskazywali na chęć i potrzebę rozszerzenia współpracy z Izbą, m.in. w zakresie legislacji oraz kształcenia zawodowego, dla dobra środowiska budowlanego. Podkreślano, że żadna organizacja nie ma tylu członków, co izba licząca ponad 115 tys. osób, zaś rola inżynierów budownictwa w gospodarce i w jej rozwoju jest nie do przecenienia.

W czasie oficjalnej części zjazdu dokonano także wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym członkom Izby. Leszek Ganowicz i Adam Rak zostali odznaczeni „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”, Janusz Rymsza „Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę” oraz Zygmunt Rawicki Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Budownictwa”.

Następnie podczas obrad przedstawiono sprawozdania krajowych organów statutowych z działalności w 2012 r. i podsumowano funkcjonowanie izby w ubiegłym roku. Delegaci zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Krajowej Radzie PIIB. Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej zgromadzeni podjęli także uchwałę w sprawie przyznania 18 złotych i 2 srebrnych odznak honorowych PIIB. Dokonano również wyborów uzupełniających do Krajowej Komisji Rewizyjnej i w ich wyniku do komisji dołączył Bogdan Wrzeszcz z Łódzkiej OIIB.

Drugi dzień obrad XII Krajowego Zjazdu PIIB rozpoczął się od wręczenia odznak honorowych PIIB zasłużonym działaczom samorządu zawodowego. Potem dyskutowano nad budżetem na rok 2014 r. i jego zmianami.

Zdecydowano, że w związku z inflacją zostanie podniesiona kwota ekwiwalentu otrzymywanego przez członków organów krajowych lub okręgowych izb, nie biorących ryczałtu, za udział w każdym posiedzeniu. Zwiększono również środki przeznaczone na promocję samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2014 został przyjęty. Podjęto także uchwały, zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez okręgowe izby, w sprawie zmian w statucie, w regulaminach organów krajowych i okręgowych oraz w Kodeksie zasad etyki zawodowej.

W związku z propozycją likwidacji samorządu zawodowego urbanistów, zgłaszaną przez stronę rządową, XII Krajowy Zjazd PIIB wyraził głębokie zaniepokojenie i sprzeciw. W przyjętym przez zjazd stanowisku zaakcentowano, że „specyfika zawodu urbanisty jako jednego z zawodów zaufania publicznego w dziedzinie budownictwa związana z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i potrzeba fachowego dbania o zagospodarowanie przestrzeni publicznej, uzasadniają potrzebę istnienia tego samorządu zawodowego”.

Delegaci XII Krajowego Zjazdu PIIB przyjęli także uchwałę w sprawie stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z 13 czerwca 2013 r. Zaproponowane zmiany budzą duże zaniepokojenie wśród samorządu zawodowego, a wprowadzone rozwiązania dotyczące praktyk mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektów budowlanych oraz procesu inwestycyjnego, co w konsekwencji stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia obywateli, jako użytkowników tych obiektów. Delegaci zobowiązali prezesa Krajowej Rady PIIB do przedstawienia przyjętego stanowiska Prezesowi Rady Ministrów RP oraz Marszałkom Sejmu i Senatu RP.

Na koniec obrad Piotr Korczak zastępca przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków poinformował, że do komisji wpłynęło 30 wniosków, w tym 21 od delegatów XII Krajowego Zjazdu PIIB oraz 9 zgłoszonych przez XII Okręgowe Zjazdy OIIB. Wnioski przyjęte przez zjazd będą procedowane przez odpowiednie organy izby.

Pobierz treść Uchwały Nr 30/13 XII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz  Stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (w formie PDF)

 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa