Spotkanie prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego Drukuj
wtorek, 15 czerwca 2010

W dniu 31 maja odbyło się w Warszawie spotkanie prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego, do której należy także Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Uchwalono na niej stanowisko w sprawie powołania zespołu organizacyjnego, którego celem będzie przygotowanie zasad stałej współpracy samorządów zawodów zaufania publicznego.

.

Samorządy kilkunastu zawodów regulowanych podjęły pracę nad opracowaniem zasad współpracy samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego, w celu reprezentowania tych środowisk w trosce o prawa obywateli i poszanowanie samorządności. Samorządy zawodów zaufania publicznego to obecnie 16 organizacji zrzeszających około 600 tysięcy osób. Konstytucja RP w art. 17 przyznaje im prawo tworzenia samorządów zawodowych, zajmujących się całościowo organizacją funkcjonowania tych zawodów, a w praktyce określania m.in. własnych standardów zawodowych i sądownictwa dyscyplinarnego.

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego porozumieli się w sprawie powołania zespołu organizacyjnego, którego celem będzie przygotowanie zasad stałej współpracy tych samorządów.

W czasie obrad 31 maja przyjęto także apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP wzywający do przedstawienia opinii na temat przyszłości samorządności zawodowej w Polsce. Uczestnicy spotkania podkreślili, że samorządność zawodowa zawodów zaufania publicznego jest obok samorządności terytorialnej, jednym z fundamentów obywatelskiego demokratycznego państwa prawnego. Istnienie samorządów zawodowych jest realizacją konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej i zapewnienia udziału w niej szerokiej reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego.

W Polsce, tak jak w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, samorządy zawodowe zrzeszają lekarzy, aptekarzy, pielęgniarki, położne, aptekarzy, psychologów, sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, inżynierów budownictwa, komorników, urbanistów, architektów, lekarzy weterynarii, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, kuratorów, diagnostów laboratoryjnych.

Samorządy zawodowe reprezentując osoby wykonujące te zawody jednocześnie czuwają nad zabezpieczeniem interesu obywateli poprzez sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem tych zawodów. Zdaniem Konferencji Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Prezydent Rzeczypospolitej winien stać na straży tej konstytucyjnej zasady. Konferencja od kilku lat obserwuje fakt ograniczania samorządności zawodowej.

Konferencja wzywa wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej do jasnego wyrażenia stanowiska w tej sprawie.

Wspólne dwa stanowiska podpisali w imieniu:
- Naczelnej Rady Adwokackiej – Andrzej Michałowski
- Krajowej Izby Radców Prawnych – Maciej Bobrowicz
- Krajowej Rady Komorniczej – Jarosław Świeczkowski
- Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – Władysław Fałowski
- Krajowej Rady Doradców Podatkowych – Tomasz Michalik
- Naczelnej Rady Lekarskiej – Konstanty Radziwiłł
- Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – Tadeusz Jakubowski
- Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Elżbieta Buczkowska
- Naczelnej Rady Aptekarskiej – Grzegorz Kucharewicz
- Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskie – Sławomir Żak
- Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Janusz Rymsza
- Krajowej Izby Urbanistów – Jolanta Przygońska
- Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Anna Korbela
- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Małgorzata Toeplitz-Winiewska
- Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – Elżbieta Puacz