Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Regulamin Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Krajowa Rada

Regulaminy KR PIIB
Terminarz posiedzeń
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2002r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2003r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2004r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2005r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2006r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2007r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2008r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2009r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2010r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2011r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2012r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2013 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2014r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2015r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2016r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2017r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2018 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2019 r.
Uchwały Krajowej Rady PIIB 2020 r.
Regulamin Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Regulamin
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia 2015 r.

 

§1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Krajowa Rada Izby jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 2 i art. 32-34 ustawy, wybieranym przez Krajowy Zjazd.
3. Kadencja Krajowej Rady Izby trwa 4 lata.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz  inżynierów  budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
2)    Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
3)    Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
4)    Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Izby,
5)    Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,
6)    Prezesie, wiceprezesie, sekretarzu, skarbniku i członkach – należy przez to rozumieć odpowiednie osoby tworzące Krajową Radę Izby i pełniące w niej określone funkcje.

§3

W okresie między Zjazdami Rada wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów   budownictwa,   realizując   obowiązki   wynikające   z   ustawy,   statutu i uchwał Zjazdu, a w szczególności:
1) wykonuje uchwały Zjazdu,
2)     koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad izb,
3)     zobowiązuje okręgową radę izby do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania tej rady w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Rady; niepodjęcie przez okręgową radę izby w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia Radę,
4) podejmuje decyzje o zawieszeniu lub rozwiązaniu rady okręgowej,
5) reprezentuje członków Izby,
6)     realizuje budżet i sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
7)     składa Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności,
8)     reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wobec organów władzy publicznej i władz samorządowych oraz organizacji społecznych, zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych,
9)     uchwala na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej regulaminy postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
10) wydaje, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzje w sprawie uprawnień budowlanych w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, a w wypadku nadania uprawnień budowlanych zobowiązuje okręgową izbę, wskazaną przez zainteresowanego, do dokonania wpisu na listę jej członków,
11) dokonuje kontroli uchwał okręgowych rad izb w zakresie zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami ustalonymi przez Zjazd albo Radę,
12) uchyla uchwały okręgowych rad izb sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami ustalonymi przez Zjazd albo Radę,
13) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących budownictwa oraz wnioskuje w tych sprawach,
14) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej coroczne informacje o działalności Izby,
15) wspiera i dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby, ustala zasady stałego dokształcania i aktualizacji ich wiedzy oraz zasady weryfikacji i egzekucji tego obowiązku,
16) do obsługi administracyjnej powołuje Biuro Krajowej Izby, określa jego wewnętrzną strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy oraz odpowiednie regulaminy,
17) tworzy komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając: cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwę oraz skład osobowy i ich przewodniczących,
18) zapewnia obsługę administracyjną i kancelaryjną pozostałych organów Izby określonych w § 8 ust. 1  pkt 1 i 3–6 statutu,
19) ustala wzory pieczęci organów Izby oraz okręgowych izb,
20)    opracowuje projekt regulaminu wyborów do organów Izby,
21)    określa zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Zjazd,
22)    zwołuje Zjazd co najmniej raz w roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy,
23)    zwołuje Nadzwyczajny Zjazd w wypadkach, trybie i terminie określonym w statucie Izby,
24)    rozpatruje wnioski w sprawie powołania, likwidacji lub łączenia okręgowych izb,
25)    prowadzi bieżące sprawy Izby,
26)    rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Krajowej i okręgowych izb nie zastrzeżone do właściwości innych organów.

§4

1.     Rada składa się z Prezesa oraz od 17 do 42 pozostałych członków Rady wybranych przez Zjazd, w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.
2.     Zadania określone w § 3 Rada realizuje poprzez działania własne lub swojego organu wykonawczego, którym jest Prezydium.

§5

1.     Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje jej Prezes w terminie nie dłuższym niż 18 dni od dnia jej wyboru (zakończenia Zjazdu), proponuje porządek tego posiedzenia i mu przewodniczy.
2.     Na posiedzeniu tym Rada ukonstytuowuje się i dokonuje wyboru Prezydium. Dla skuteczności wyboru niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
3.     Prezydium stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz członkowie, a w razie potrzeby zastępca sekretarza i zastępca skarbnika, lecz ogółem nie więcej niż 12 osób razem z Prezesem.
4.     Przy ukonstytuowywaniu się Rady za wybranych na poszczególne funkcje uznaje się kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, a wybór ich spowodowałby przekroczenie liczby miejsc mandatowych, przeprowadza się wybory uzupełniające dla tych samych osób.
5.     Rada i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w formie uchwał, które podpisują Prezes i sekretarz.
6.     Wykonanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku z pełnioną funkcją, chyba że Rada lub Prezydium wykonanie uchwały powierzy innej osobie.
7.     Uchwały Rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

§6

1.     Do kompetencji i obowiązków Prezydium należy:
1) wykonywanie uchwał Rady,
2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,
3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych,
4) powoływanie komisji i zespołów o charakterze doraźnym,
5) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem w granicach ustalonych w budżecie oraz zaciąganie w imieniu Rady zobowiązań w zakresie wynikającym z upoważnień,
6) podejmowanie między posiedzeniami Rady uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
2.     Uchwały Prezydium, podjęte w zakresie jego działania, mają czasowo moc uchwał Rady i są przedstawiane do zatwierdzenia Radzie na jej najbliższym posiedzeniu.
3.     Oświadczenia woli w imieniu Rady składają przynajmniej dwaj upoważnieni członkowie Prezydium, w tym Prezes lub wiceprezes, z zastrzeżeniem zawartym w § 15 ust. 2.

§7

1.     Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2.     Posiedzenia Rady zwołuje Prezes.
3.     Posiedzenia Rady są zwyczajne i nadzwyczajne:
1) posiedzenia zwyczajne odbywają się w terminach ustalonych przez Radę,
2) posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady albo na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4.     Posiedzenia Rady prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności zastępujący go upoważniony wiceprezes.
5.     Porządek obrad posiedzenia Rady proponuje Prezes.
6.     O terminie posiedzenia Rady należy powiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad.
7.     Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/5 obecnych członków Rady ustala się tajność głosowania.
8.     Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz Rady. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się w porządku obrad posiedzenia Rady. Przyjęte do protokołu poprawki odnotowuje się w kolejnym protokole.
9.     Na posiedzenia Rady i jej Prezydium są zapraszani przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, okręgowych rad izb, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i inne zaproszone osoby.
10. Odpisy podjętych uchwał, zgodnie z ustawą, przesyła się – w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia – do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
11.    Udział członków Rady w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
12.    Jeżeli ktokolwiek ze składu Rady nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Prezesowi przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Zjeździe.

§8

1.     Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes, nie rzadziej niż dwa razy w kwartale.
2.     W odniesieniu do posiedzeń Prezydium mają zastosowanie odpowiednio postanowienia jak dla posiedzeń Rady, zawarte w § 7 ust. 2–9 i ust. 11.

§9

1.     Rada ustala corocznie program swojej działalności i składa sprawozdanie z jego realizacji na corocznym Zjeździe.
2.     Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustala dla nich zakres czynności, formy pracy i sprawozdawczośc.
3.     Członkowie Rady sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją na zasadach określonych w  zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd. Prezes Krajowej Rady może być zatrudniony w Izbie w ramach umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż kadencja rady na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd.

§10

1. Prezes reprezentuje Izbę i kieruje pracami  Rady, a w szczególności:
1) udziela informacji w sprawie zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków Rady,
3) proponuje porządek dzienny obrad Rady i jej Prezydium,
4) przedstawia program działalności Rady i jej Prezydium,
5) zwołuje posiedzenia Rady i jej Prezydium,
6) kieruje do członków Rady sprawy do załatwienia,
7) podpisuje korespondencję urzędową,
8) przyjmuje i zwalnia pracowników Biura Krajowej Izby; pełni w stosunku do nich obowiązki pracodawcy w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy,
9) w imieniu Rady składa sprawozdania z jej działalności na Zjeździe.
2. Prezes powołuje co najmniej 3-osobowe składy orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.
3. Prezes wykonuje zadania kierownika jednostki określone w odrębnych przepisach.

§11

1. Rada, na wniosek Prezesa ustala zakres zadań i kompetencji wiceprezesów i poszczególnych członków Rady.
2. Wiceprezesi Rady są zastępcami Prezesa. Prezes, za zgodą Rady, może spośród nich ustalić pierwszego swego zastępcę.

§12

1. Sekretarz Rady odpowiada za wykonanie uchwał Rady i jej Prezydium z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.
2.     Sekretarz ponadto odpowiada za:
1) redagowanie protokołów z posiedzeń Rady i jej Prezydium oraz przygotowanie projektów uchwał,
2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem obowiązkowych rejestrów,
3) załatwianie bieżącej korespondencji,
4) nadzorowanie sprawozdawczości Rady i jej Prezydium,
5) udzielanie informacji o pracach Rady organom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
6) analizowanie odwołań od uchwał okręgowych rad izb inżynierów budownictwa,
7) prowadzenie analizy składu członkowskiego Izby,
8) zatwierdzanie do publikacji lub redagowanie komunikatów, informacji i obwieszczeń Rady,
9) przedstawianie do zatwierdzenia przez Radę uchwał i postanowień Prezydium,
10) informowanie Rady o ważniejszych pracach i decyzjach Prezydium,
11) przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności Rady i jej Prezydium,
12) nadzorowanie terminowego przesyłania uchwał do wiadomości właściwego ministra,
13) załatwianie innych spraw zlecanych przez Prezesa.
3.     Sekretarz odpowiada przed Radą za całokształt prac Biura Krajowej Izby oraz zgłasza Prezesowi odpowiednie wnioski w tym zakresie.

§13

1.     Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową Izby, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia je na posiedzeniach Rady,
3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową,
4) wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządzaniem majątkiem,
5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,
6) sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich i ubezpieczeniowych oraz rozliczeń w tym zakresie.
2.     Skarbnik sprawuje nadzór nad działalnością głównego księgowego i może w tym względzie korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

§14

1.     Działalność finansowo-gospodarczą Rada prowadzi w ramach budżetu uchwalonego przez Zjazd.
2.     Zjazd uchwala budżet na następny rok kalendarzowy.
3.     Wydatki Rady oraz powoływanych przez nią komisji i zespołów są pokrywane z budżetu Izby.
4.     Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć, pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskanymi wpływami.

§15

1.     Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na podstawie uchwały Rady.
2.     Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego, które zgodnie z przepisami wymagają dwóch podpisów, mogą być podpisywane przez upoważnionych członków Prezydium, w tym przez Prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika albo ich zastępców.

§16

1.     W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, czynności jego sprawuje wiceprezes wyznaczony przez Radę.
2.     Sprawowanie funkcji Prezesa przez wiceprezesa trwa do czasu wyboru nowego Prezesa przez Zjazd.
3.     W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub skarbnika, ich obowiązki pełnią ich zastępcy lub członkowie Rady wyznaczeni przez Radę.

§17

1.     Pracami Biura Krajowej Izby kieruje dyrektor biura.
2.     Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora biura należy do kompetencji Prezesa.
3.     Dyrektor biura pełni obowiązki na podstawie regulaminu, który określa kompetencje i zadania związane z realizacją zadań statutowych Izby oraz zasady dysponowania funduszami, podpisywania oświadczeń, dokumentów i korespondencji.
4.     Biuro zapewnia pozostałym organom Izby pełną obsługę administracyjną, organizacyjną i kancelaryjną wynikającą z ich regulaminów i uregulowań ustawowych.

§18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.

Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2016
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa