Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Regulamin postępowania okręgowych sądów dyscyplinarnych jako sądów polubownych

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Regulamin KSD
Regulamin postępowania okręgowych sądów dyscyplinarnych jako sądów polubownych
Terminarz posiedzeń KSD
Uchwały KSD
Tryb postępowania rzeczników odp. zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odp. zawodowej w budownictwie
Pytania i Odpowiedzi
Orzecznictwo

 

Stronę Krajowego Sądu Dyscyplinarnego przygotowuje  inż. Marian Zdunek.

Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lipca 2008

Regulamin

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB
20-21 czerwca 2008r.

§1

1.  Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.  Krajowy Sąd Dyscyplinarny jest organem Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa określonym w art. 28 ust. 1 pkt 5 i art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
3.  Kadencja Krajowego Sądu Dyscyplinarnego trwa 4 lata.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
3) Sądzie – należy przez to rozumieć Krajowy Sąd Dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§3

1.  Sąd składa się z przewodniczącego i 11÷16 pozostałych członków wybranych przez Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej na kadencję przez ten Zjazd.
2.  Członkowie Sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
3.  W uzasadnionych wypadkach, kiedy członek Sądu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Przewodniczący Sądu może wystąpić do Krajowego Zjazdu Izby z wnioskiem o jego odwołanie.

§4

Sąd:
1)  jako organ wyższego stopnia rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych,
2)  jako sąd pierwszej instancji rozpatruje sprawy członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa,
3)  dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa,
4)  składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdania ze swojej działalności oraz przedstawia Krajowej Radzie Izby informacje o swojej działalności,
5)  sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych,
6)  uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych.

§5

Sąd orzeka w składzie 3-osobowym jako sąd pierwszej instancji i 5-osobowym jako sąd odwoławczy.

§6

1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne Sąd prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Sąd prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane.
3.  W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

§7

1. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego Sądu i sekretarza na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu jednego miesiąca od zakończenia Zjazdu.
2.  Przewodniczący Sądu kieruje pracą Sądu, a w szczególności:
1) zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do Sądu i wyznacza terminy poszczególnych posiedzeń,
2) ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza przewodniczącego składu orzekającego,
3) zapewnia sprawny przebieg postępowania.
3.  W razie ponownego rozpatrywania sprawy, do składu kompletu orzekającego nie mogą być wyznaczeni członkowie Sądu, którzy poprzednio brali udział w sprawie.

§8

1.  Wiceprzewodniczący Sądu jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
2.  Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez przewodniczącego Sądu ma charakter trwały, najbliższy Krajowy Zjazd Izby wybiera nowego przewodniczącego.

§9

1.  Przewodniczący Sądu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

§10

1.  Pełną obsługę Sądu zapewnia Biuro Krajowej Izby.
2.  Wydatki związane z działalnością Sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem przed Sądem pokrywane są z budżetu Krajowej Izby.

§11

Tryb postępowania Sądu w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sądu i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

§12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

.
Poprawiony: poniedziałek, 22 marca 2010
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa